Bestyrelsesmøder i 2012

Referat af bestyrelsesmøderne i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2012:

Bestyrelsesmøde torsdag 9. august kl. 19:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Konstituering: Efter generalforsamlingen i maj har vi konstitueret os som hidtil: Formand: Niels Jørgen Hyldgaard Næstformand: Orla Sidelmann Kasserer: Henning Quist Vejansvarlig: Jens Frede Nielsen Sekretær: Ingrid M. Schmidt

Dagsorden: Økonomi / Nye medlemmer/ Betalingsfrister / Sommerfesten / Fællesmøde / Generalforsamling 2013 / Mailliste / Nabohjælp / Veje og fællesarealer / Kloakering / Renovation / Febækken / Chikaner / Ophalerpladsen / Arbejdsdagen rekruttering / Næste møde

Økonomi: Henning fremlagde regnskabet Dags Dato. Vi har stadig 28.795,86 i “overskud” på årets budget, men de 20.000 kroner står der Badebro på. Foreløbig har vi hverken fået opkrævning fra Skive Kommune for 2011 eller 2012. Kassebeholdningen er på 164.176,98 kr.

Nye medlemmer: Henning fremlagde forslag til Velkomstbrev til nye medlemmer. Her byder vi nye medlemmer velkomne i foreningen, henviser dem til vores hjemmeside og fortæller, hvad de kan få tilsendt, hvis de ikke ønsker at være på mailservice. Desuden får de et tilmeldingsskema til Nabohjælp. Brevet blev godkendt.

Betalingsfrister: Når generalforsamlingen først ligger i slutningen af maj, kniber det med at få betalingerne via PBS ind til tiden. Derfor foreslog Henning, at vi skubber fristen for sidste indbetaling til september. For at komme på den anden side sommerferie. Det blev godkendt. I år har vi en håndfuld restancer.

Sommerfesten: Den fælles sommerfest blev en stor succes med ca. 100 fremmødte. Vi er indstillet på at fortsætte samarbejdet omkring festen og vil foreslå, at vi igen laver en opstilling med telt, borde og stole. Det gør det nemmere for mange at komme af sted, når de ikke skal bøvle med bord og stole. Næste år skal der dog bestilles nogle flere stole. Ingrid tager kontakt til formanden for 2’eren for at give respons på arrangementet.

Fællesmøde: I forlængelse af overstående vedr. Sommerfesten foreslog Ingrid, at vi tager kontakt til 2’eren og 3’eren med henblik på at holde et årligt fællesmøde de tre grundejerforeningers bestyrelse imellem. Vi har fælles interesser. Det viste sig for eksempel i forbindelse med forslaget om kystnære havvindmøller i Venø Bugt. Foran os står et omfattende kloakeringsprojekt. Ved et sådant møde skal alle tre foreninger være repræsenteret, men det skal i øvrigt være frit for hver forening, hvor mange fra bestyrelsen, der deltager. Ingrid forelægger idéen for de to formænd. Mødet kan for eksempel holdes efter vore generalforsamlinger, primo juni.

Generalforsamling 2013: Vi går efter at holde næste års generalforsamling på Rest. Gyldendal lørdag den 18. maj kl. 14. Ingrid tager kontakt til værten for nærmere aftale.

Mailliste: Ingrid oplyste, at ca. 90 af foreningens medlemmer nu er med på maillisten og dermed får information via mail i stedet for post.

Nabohjælp: Ingrid oplyste, at 48 husstande har tilmeldt sig Nabohjælp-ordningen. Hvor mange, der har aktiveret deres password, kan vi dog ikke se.

Naturplejeprojektet: Ingrid orienterede om Naturplejeprojektet, der foreløbig er udskudt, da der ikke var uddelt begejstring for projektet i vores naboforening, 2’eren. Også på vores generalforsamling var der kritiske røster. Skive Kommune har fået besked. Efterfølgende har en lokal landmand tilbudt, at hans geder kan på engen; men nu må vi se, om spørgsmålet overhovedet kommer op igen.

Veje og fællesarealer: Jens Frede havde følgende på sin huskeseddel: – I forbindelse med arbejdsdagen blev der lavet en del arbejde på stien op til udsigtshøjen (Marie og Oles høj/sti). Efterfølgende har foreningen bevilget et par læs flis til stien. – Der er fundet en løsning for vandproblemerne på Brombærvej, og arbejdet er udført. Ejeren af nr. 2, som gerne ville have vand væk fra sin grund, har betalt udgiften til rør. Foreningen har betalt en entreprenør for føre røret under vejen, og derefter har Jens Frede og Orla gravet røret ned i skel mellem nr. 1 og nr. 3. Tilsyneladende til alles tilfredshed. – Efter de seneste regnskyl har Jens Frede udbedret skaderne på vejene. Med den nye grusning holder vejene bedre end før, så det var ikke nødvendigt med en skrabning. – Lem Maskinstation har for ca. 1900 kr. plus moms sørget for græsklipning af fællesarealerne bag legepladsen, ved Febækken og rundt om det nye udsigtspunkt ved Teglgårdvej foruden græsrabatten langs Havtjørnevej og ned til Kystvejen. – Jens Frede foreslår, at vi får maskinstationen til at skrabe græskanter af og lave afløbs”render” primært på Havtjørnevej, så vandet bedre kan løbe fra. Det vil koste 5.000-6.000 kr. Det blev bevilget. – Jens Frede foreslår, at vi får en maskine til at rydder noget af pilebevoksningen på engen mellem Havtjørnevej og Kystvejen, nu hvor naturplejeprojektet er udskudt. Vi kan koble os på en maskine, der kommer til området, og så vil det koste ca. 4.000 kr. Det blev bevilget. – Næste år bliver et billigt år for vejvedligeholdelse. Hvis kloakeringen går i gang, skal vi kun foretage det mest nødvendige på vejene. – Obs: Hullet i vejen, der hvor Febækken løber under Kystvejen, er blevet større. Ingrid tager kontakt til Skive Kommune for at høre, hvordan det går med arbejdet omkring vedligeholdelse af Febækken.

Kloakering: Ingrid orienterede om sin seneste samtale med Skive Vand om den forestående kloakering. Ledningen fra Lem til Hostrup Hovedgaard og kloakeringen på vort område øst for Febækken er foreløbig med på budgettet for 2013. Skive Vand ser gerne, at vi holder et orienteringsmøde først i 2013. Ingrid holder kontakten. Sidst på året ligger der formentlig en plan klar for 2013.

Renovation: Foreløbig har vi i år været forskånet for alvorligt svineri ved containerpladsen. En enkelt gang har Jens Frede måttet ringe for en ekstra tømning, og han og Vera har et par gange været i aktion for at rydde op. Vi ringer kun, når affaldscontainerne bugner. En fyldt flaskecontainer giver ikke problemer med områdets ræve.

Chikaner: I forbindelse med årets generalforsamling blev vi pålagt at vurdere mulighederne for chikaner eller bump på Havtjørnevej for at få bilisterne til at sænke hastigheden. Ingen af os synes om en løsning med bumb. Blandt andet fordi det gør det mere besværligt at vedligeholde vejen. Orla påtog sig at undersøge mulighederne for ”bløde” chikaner tre fire steder på vejen. Findes der løsninger for eksempel i plastik? Orla har på eget initiativ stillet en blomsterkumme op ud for sin grund. Både på grund af hastigheden op og ned ad bakken, og fordi der er en dyb grøft lige op til vejen. Vi snakker videre på emnet på næste bestyrelsesmøde.

Ophalerpladsen: Orla undersøger også mulighederne for en forbedring af vores ophalerplads. Den mangler lidt stabilitet yderst, men i øvrigt fungerer den efter hensigten.

Arbejdsdagen rekruttering: På foranledning af Ingrid tog vi en snak om, hvordan vi får flere med på arbejdsdagen. Både for arbejdets og for naboskabets skyld. Vi tager spørgsmålet op igen, når vi kender omfanget af næste års opgaver.

Næste møde: Mandag den 28. januar kl. 19. Med mindre det bliver aktuelt med et møde sist på året, for eksempel på grund af kloakeringen.

Ref./Ingrid

Bestyrelsesmøde lørdag den 21. april 2012

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt.

Dagsorden:
Økonomi
Generalforsamling
Mailservice
Nabohjælp
Hjemmeside
Vejene
Fællesarealer
Kloakering
Renovation
Badebro
Naturplejeprojekt
Sankthans
Næste møde

Økonomi:

Henning er klar med regnskabet for 2011, og det er godkendt af vore to revisorer. Dog med to bemærkninger fra Sonja Dalsgaard. Nemlig, at FI-gebyret og rentetilskrivningen ikke fremgår af særskilte bilag. Kun af bankudskrifter. Disse udskrifter er vanskelige at få, og i bestyrelsen er vi enige om, at det rækker med bankudskrifterne. Henning nævner det på generalforsamlingen, og dermed bliver det ført til protokols.

Ved bortkomne bilag er det i orden, at den, der har udgiften, skriver og underskriver en regning, som kasserer også underskriver før udbetaling.

Generalforsamling:

Restaurant Gyldendal er booket til den 26. maj kl. 14. Søren Poulsen, Brombærvej, har sagt ja til opgaven som ordstyrer. Ingrid sørger for sange.

Ingrids forslag til skriftlig beretning blev godkendt til udsendelse. Hun supplerer desuden med et oplæg til Niels Jørgens mundtlige beretning, så medlemmerne bliver ajourført omkring kloakering, naturplejeprojekt, badebro, nabohjælp m.m.

Henning gør klar til at udsende indkaldelse, beretning, regnskab, budgetforslag og kupon til nabohjælp. Desuden får Ingrid udfærdiget et “opslag” vedr. vor nye hjemmeside.

Vi udsender denne gang med post, bl.a. på grund af tilmeldingsskemaet til Nabohjælp. I 2012 skulle besparelserne på porto gerne slå helt igennem.

Mailservice:

Ud af 121 medlemmer har 10 bedt om fortsat at få materialer fra foreningen ud med almindelig post. Ca. 80 er tilmeldt mailservice.

Der er altså stadig en række medlemmer, der ikke har meddelt, om de ønsker informationer fra foreningen på den ene eller anden måde. På generalforsamlingen opfordrer vi folk til at give os besked. Vi skriver også på et ”opråb” på hjemmesiden.

Nabohjælp:

Skemaet er klar til udsendelse. Vi håber at kunne lægge den første telefonliste ud på hjemmesiden medio juni. Der kan selvfølgelig hele tiden føjes nye navne/numre på efterhånden som medlemmerne bliver opmærksomme på muligheden.

Hjemmeside:

Den nye hjemmeside er næsten klar til at blive ”sendt i luften”. Adressen forbliver den samme. Som noget nyt er Hostrup Strand Nyt startsiden. Den nye hjemmeside giver medlemmerne mulighed for hurtig respons på indholdet. Nyt er også en række billedgallerier, hvor redaktionen håber, at flere vil bidrage.

Vejene:

Jens Frede gjorde rede for vejenes tilstand: Vor fireårs-plan med grusning af vort vejnet på godt 4 kilometer er næsten fuldført på to år. Måske kan der blive tale om et par ”reparationer”. Blandt andet på Revlingebakken, der som den første fik tilført grus. Ikke helt nok.

Vi er enige om ikke at sætte en ny plan i værk, før vi ser, hvordan grusningen holder. Desuden kan en eventuel kloakering på nogle af strækningerne spille ind.

Til gengæld har Jens Frede en plan om at få gravet nogle afløb i rabatterne. Blandt andet på Havtjørnevej, så vandet bedre kan løbe fra. Vi er enige om at prioritere Havtjørnevej både med grusning og afvanding.

Fællesarealer:

Jens Frede er klar med materialerne til to bænke på de nye udsigtspunkter. Dels på Højen, dels syd for Teglgaardvej. På arbejdsdagen står Orla + frivillige for opsætning af bænken ved Teglgaardvej, mens Marie & Ole + frivillige klarer den på Højen.

Orla har allerede ryddet en sti op til udsigtspunktet syd for Teglgaardvej, og han vil også påtage sig at slå stien sommeren igennem.

Vi får maskinstationen til at rydde op på arealet lige øst for containerpladsen. Der ligger en del rødder og grene.

Peter Andersen har fået lov til at rydde på bakken ved siden af for at forbedre sin udsigt.

På arbejdsdagen sløjfer vi petanquebanen på legepladsen. Der bliver jord til overs ved oprydningen på arealet øst for containerpladsen, og det kan vi bruge til at fylde banen op og gøre klar til græssåning.

Orla har sat et skilt op i ”Hullet” med påbud om ikke at smide grenaffald før efter den 1. juni.

Orla påtager sig igen til sommer at sætte et skilt op ved bord-bænke-sættene ved ophalerpladsen med opfordring til ”Fredagshygge”.

Apropos arbejdsdagen den 2. juni: På hjemmesiden laver vi en artikel med opfordring til medlemmerne om at melde sig med forslag til evt. arbejdsopgaver.

Foreningen fik for nylig en henvendelse fra en grundejer, der under en gåtur på den nye udstykning undrede sig over indholdet af nogle bunker vejfyld, og han spørger om fyldet er lovligt. Vi har været i kontakt med ejeren af jorden. Kommunens folk har tjekket affaldet, og desuden har vognmændene, som læsser vejfyldet af, fået besked om, at der ikke må være ulovlige ting – som asbest – i. Dermed gør vi ikke mere ved sagen.

Kloakering:

Ingrid orienterede om ”slagets gang”. Ud over vort høringssvar til den nye spildevandsplan for Skive Kommune er der indkommet fire svar. Altså frem i alt. De to ”klager” fra vore medlemmer blev medsendt som bilag.

Vi står fast ved den pragmatiske holdning og indholdet i høringssvaret. Altså at vi som forening ikke klager, men lægger op til et konstruktivt samarbejde omkring en kloakering af vort område. Vi mener fortsat ikke, at en klage vil ændre noget i Skive Kommunes beslutning om at kloakere sommerhusområderne. Det, at vi står først for, vil flere af vore medlemmer opfatte som en ulempe, mens andre vil se det som en fordel at få afklaret deres spildevandsforhold, så de ikke selv skal i gang med at få ombygget og godkendt deres anlæg.

Vi forbereder os på en debat på generalforsamlingen.

Renovation:

Ingrid har været i kontakt med 4-S for at følge op på situationen på containerpladsen og selskabets planer om undergrundscontainere.

4-S har stadig et ønske om at etablere undergrundscontainere for at komme affaldsproblemerne til livs, men foreløbig er der ikke økonomi til det, så vi fortsætter med den nuværende tømningsordning. Også med den ekstra tømning, når Jens Frede beder dem om det. Det er selskabets opfattelse, at vi alt i alt kom hæderligt gennem sæson 2011.

Efter påske så det dog igen storslemt ud. Mange har åbenbart brugt fridagene til at rydde op, så der lå badebassin, malergrej og alt muligt andet end husholdningsaffald og fyldte op og omkring containerne. Så poser med mad igen kom til at stå ved siden af, og så hold ræven fest. Der måtte en ekstra rømning til, og Vera og Jens Frede ryddede resten op.

Badebro:

Ingrid har været i kontakt med Skive Kommune for at høre nyt om de bebudede besparelser på Sallings badebroer. Svaret er. at der ikke sker noget i år, da politikerne ikke er enige om, hvor og hvor meget, der skal spares.

Uanset, hvad de når frem til, skulle vores badebro dog ikke være i fare, da den er vigtig både for områdets beboere og turister og for folk udefra. Måske kan der blive tale om, at vi skal lave en skriftlig aftale med kommunen om driften.

Naturplejeprojektet:

Ingrid har også været i kontakt med Skive Kommune om naturplejeprojektet for at høre, hvor det ”står”. Anders Rask er stadig vor mand på sagen.

Der er fortsat en række uafklarede spørgsmål omkring projektet, men han foreslår, at vi – det vil sige de to grundejerforeninger Hostrup Teglgaard og Hostrup Strand – søger midler fra Landdistriktsprogrammet. Der er åbent for ansøgninger igen fra den 1. maj. Vi behøver ikke at tage endelig stilling til projektet før efter en evt. bevilling.

Det er vi med på, hvis også Hostrup Strand er det. Dog har vi stadig en række uafklarede spørgsmål, som skal besvares, inden vi går med i et projekt. Blandt andet omkring økonomi og gener. Ingrid giver Anders Rask besked om, at vi er med på en ansøgning.

Jens Frede mener i øvrigt, at der højst er plads/føde til tre kreaturer eller en halv snes får.

Sankt Hans:

Aage Dahl har sagt ja til at holde en båltale. Ingrid kopierer sange, og Niels Jørgen sørger for drikkevarer.

Næste møde:

Vi aftaler næste møde efter generalforsamlingen.

Ref. Ingrid
23. april 2012

 

Lørdag den 11. februar 2012:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagorden:
Økonomi
Fællesarealer
Vejene
Kloakering
Nabohjælp
Badebro
Bådelaug
Generalforsamling
Arbejdsdag
Skt. Hans
Sommerfest
Næste møde

Økonomi:
Henning fremlagde regnskab for 2011 og budget for 2012. Vi kommer ud af 2011 med et overskud. Blandt andet fordi vi endnu ikke har fået nogen regning for op- og nedtagning af badebro. Ellers ville vi gå cirka i nul. Vi vil derfor foreslå uændret kontingent for 2012.
Fremrykningen af vejforbedring slår ikke øvrigt ikke så dyrt igennem som forventet, da vi til gengæld har haft færre udgifter til skrabning af vejene.
Jens Frede medbragte en kontant henvendelse fra Energi Midt. I forbindelse med et gravearbejde tværs over fællesarealet øst for containerpladsen får vi helt automatisk udbetalt en markskadeerstatning for ”skader på jordens struktur samt skadede afgrøder”. De har lagt et jordkabel og etableret en transformatorstation (lille kasse), og det får vi 4795,25 kr. i erstatning for!

Fællesarealer:
Som tidligere vedtaget vil vi i år etablere adgang til fællesarealet øst for containerpladsen. I første omgang med en slået sti til ”toppen” hvorfra der er en storslået udsigt over Venø Bugt. Jens Frede aftaler med maskinstationen, at de slår stien på samme måde, som vi får slået marken i forlængelse af legepladsen og nu også arealet vest for Febækken.
Vi får lavet en bænk på udsigtspunktet. Det samme gælder det nye udsigtpunkt på Højen, hvortil Marie og Ole Andersen har sørget for adgang. Så til den nye sæson bliver der endnu flere turmuligheder i området. Jens Frede kan skaffe billige/gode egebrædder på Hjerl Hede til bænkene, og han donerer selv stolperne.
Vi er enige om at nedlægge petanquebanen på legepladsen. Den bliver ikke brugt og er kun til gene for græsslåningen.

Vejene:
Den nye renovering af vejene er en succes, og Jens Frede regner med at få de sidste veje med i år. Dog kan kloakeringen selvfølgelig spille ind. Ingrid spørger til tidsplanen for arbejdet.

Kloakering:
Vi er i bestyrelsen enige om, at vi som Grundejerforening ikke får noget ud af at gøre indsigelse mod den nye Spildevandsplan for Skive Kommune. Af flere grunde:
– Det er en plan for hele kommunen, og Hostrup Strand udgør kun en lille flig af den samlede plan.
– Kloakeringen kommer under alle omstændigheder til Hostrup Strand, det er blot et spørgsmål om hvornår. Sommerhusområder får ligesom ejendomme i det åbne land besked på at få styr på spildevandet. Nu kommer vi først på grund af de øgede aktiviteter på Hostrup Hovedgaard.
– Holdningerne blandt vore medlemmer er delte. Vi har fået både positive og negative reaktioner på udsigten til kloakering.
Som forening/bestyrelse skal vil holde medlemmerne orienteret om, hvad der sker. Vi vil ikke gøre indsigelse, men vi skriver et høringssvar til kommunen, hvor vi gør opmærksom på, at arbejdet/tidsplanen skal koordineres med bestyrelsen. Dels fordi vi gerne vil holde et orienterende møde for medlemmerne med repræsentanter for kommunen/Skive Vand, dels fordi vi vil tage kontakt til pengeinstitutter og entreprenører for at indhente tilbud på henholdsvis finansiering og tilslutning. Vi vil desuden minde kommunen om, at vejene skal efterlades i samme gode stand som inden arbejdet udføres, og at arbejdet ikke må gå i gang i højsæsonen.
Vi opfordrer de enkelte medlemmer til selv at protestere, hvis de er imod en kloakering.

Nabohjælp:
På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at se på mulighederne for at få etableret en Nabohjælp-ordning. Hvor vi laver en tilgængelig telefonliste, som grundejerne kan bruge, hvis de observerer noget usædvanligt ved et hus og derfor gerne vil i kontakt med ejeren.
Det har trukket ud, fordi vi skulle have rede på, hvad Registerloven siger om den slags. Henning har fundet ud af, at vi må lave et register på hjemmesiden for medlemmer af en Nabohjælpsordning, hvis deltagere hver især har skrevet under på, at de vil være med og at deres telefonnummer må offentliggøres.
Derfor kommer der nu et skema ud sammen med den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen (som stadig skal sendes ud med post). Her kan den enkelte grundejer tilmelde sig og sin telefon til ordningen. Skemaet kan afleveres på generalforsamlingen, i Hennings postkasse på Enebærvej eller returneres pr. post til Henning.
Den enkelte er i princippet med på listen, indtil huset får ny ejer; men vedkommende kan selvfølgelig bede om at blive pillet af. Telefonlisten kommer til at ligge på hjemmesiden.

Badebro:
Intet nyt ud over, at vi stadig afventer et bebudet møde mellem kommunen og de grundejerforeninger, der har badebroer.

Bådelaug:
Den gruppe, der har planer om at forbedre forholdene for bådejerne nede ved ophalerpladsen, har nu fået lagt en artikel på hjemmesiden, hvor de fortæller om planerne. Bestyrelsen følger arbejdet fra sidelinien.

Generalforsamling:
Vi går efter at afvikle årets generalforsamling den 12. maj. Ingrid forhører sig hos Restaurant Gyldendal.
Niels Jørgen, Henning og Jens Frede er på valg og alle er indstillet på genvalg; men Henning understreger, at han gerne trækker sig, hvis en anden skulle have lyst til at overtage tjansen som kasserer!
Ingrid skriver et udkast til beretning.
Vi lægger op til genvalg af suppleanterne: Søren Poulsen og Bente Hedegaard.
Niels Jørgen spørger Søren Poulsen, om han igen vil påtage sig dirigenthvervet.

Arbejdsdag:
Det bliver den 2. juni fra kl. 10.
Jens Frede styrer slagets gang. Blandt opgaverne bliver opsætning af bænke på de nye udsigtssteder. På generalforsamlingen og på hjemmesiden efterlyser vi ”opgaver”.
Ingrid spørger Inga, om hun igen vil stå for servering af pølser.

Skt. Hans:
Sankthansaften falder i år på en lørdag, så der er anledning til at gøre lidt mere ud af programmet. Gerne i form af en båltale. Jens Frede spørger Aage Dahl, som har hus på Enebærvej, om han vil påtage sig opgaven som båltaler.

Sommerfest:
Den fælles sommerfest er datosat til den 14. juli. Telt m.m. er booket. Denne gang med borde og stole, så det skulle blive endnu mere overskueligt for folk at melde sig til festen.
Henning m. musikalske ven(ner) sørger for det musikalske islæt. Vi andre stiller os til rådighed for praktiske opgaver.

Næste møde:
21. april hos Jens Frede kl. 10.30

Ref. Ingrid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *