Bestyrelsesmøder i 2009

Referat af bestyrelsesmøderne i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard i 2009:

Onsdag 18, november 2009:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Ib Johanson, Henning Quist Nielsen, Svend Erik Nielsen og Ingrid M. SchmidtDagsorden:

 1. Bålhullet
 2. Den nye udstykning
 3. Fartbegrænsninger
 4. Pontonbro
 5. Mailliste
 6. Økonomi/regnskab
 7. Hedelyngen
 8. Internet
 9. Kystsikringen
 10.  Evt.

Bålhullet:
Efter at sankthansbålet er blevet flyttet ned i ”Ole’s hul” ved stranden, har stedet udviklet sig til et helårs-aflæsningssted for grenaffald. Ikke bare for vore medlemmer, men også for andre grundejere i området.
Det er problematisk. Dels ser det ikke godt ud, dels bliver greneaffaldet ofte smidt af, så det ligger halvt oppe på vejen.
Niels Jørgen tager en snak med ejeren, Ole Andersen, om problemet, og bestyrelsen opfordrer desuden medlemmerne til:

 1. ikke at brænde af på matriklen. Det er ofte til gene for andre
 2. at skaffe sig af med grenaffaldet ved at køre det til Kaastrup eller flise det
 3. kun det sidste par uger op til sankthans at smide grenaffald i hullet ved stranden

I forbindelse med sankthans påtager foreningen sig – med hjælp fra en entreprenør – at samle affaldet i en bålstak og sørge for en efterfølgende oprydning. Niels Jørgen kontakter de andre grundejerforeninger med henblik på en deling af regningen, da meget af affaldet kommer fra deres medlemmer. Resten af året må ejeren af hullet selv holde justits.
Foreningen har tidligere spurgt kommunen om tilladelse til en efterårsafbrænding på stedet, men fik blankt afslag. Det er forbudt at brænde af i det åbne land, og der bliver kun set gennem fingre med det i forbindelse med sankthans.

Den nye udstykning
Ingrid har fulgt sagens gang gennem forvaltning og udvalg, og Skive Kommune har nu sendt et forslag til ”Lokalplan nr. 214 Sommerhusområde ved Hostrup Strand” i offentlig høring. Sidste frist for indsigelser er den 6. januar.
Forslaget er – set med vore øjne – klart bedre end de oprindelige planer, hvad angår antallet af grunde (nu 35) og grundenes størrelse; men der er fortsat tale om grunde helt ned til 1600 kvadratmeter.
Vi mener, at de er i strid med et kommuneplantillæg fra 2006, hvor der er tale om grunde på min. 2500 kvm (som i øvrigt ved Hostrup Strand).
Vi er desuden betænkelige ved formålet med lokalplanen. Formålet er blandt andet ”at åbne mulighed for at skabe et anderledes og måske mere tidssvarende sommerhusområde, hvor der bliver mulighed for at prøve nogle ting af omkring grundstørrelse, bebyggelsestyper, tilpasning til landskabet og beplantning af grundene”.
Generalforsamlingen pålagde os at følge sagen helt til dørs. Derfor vil vi komme med en indsigelse.
Vi vil prøve at få sagkyndig hjælp til formulering af en indsigelse: Ib kontakter en landinspektør, Svend Erik tager kontakt til Danmarks Naturfredningsforening, som tidligere – i hvert fald lokalt – har været interesseret i sagen. Svend Erik og Ib melder tilbage, så snart de har nyt i sagen, så vi i god tid kan få formuleret en indsigelse.

Fartbegrænsninger
På sidste bestyrelsesmøde blev vi enige om at henvende os til Skive Kommune/politiet for at finde ud af, hvad vi som forening kan gøre for at få indført en hastighedsbegrænsning på 20 km/t i vores del af sommerhusområdet.
Ingrid har siden haft en del korrespondance med Park og Vej – Vejmyndighed og Drift.
Det korte af det lange er, at politi og kommune i efteråret har holdt et møde om hastighedsbegrænsninger i sommerhusområder. Politiet arbejder på at få lavet ens retningslinier for hele politikredsen; men allerede nu meddeler kommunen, at myndighederne fremover ikke vil arbejde med hastighedsbegrænsninger på under 30 km/t.
Så vi får ikke noget ud af at søge om en nedsættelse til 30 km/t. I stedet kan vi måske få hjælp til en bedre skiltning af de gældende 30 km/t.
Ingrid arbejder videre med spørgsmålet. Nu gælder det så en forbedret skiltning på vejen ind til området, Teglgårdvej, på Havtjørnevej (og på Kystvejen). Teglgårdsvej må være kommunens opgave/udgift, inde i området skal vi stå for omkostningerne; men kommunen vil være behjælpelig med indkøb og opsætning af skilte.

Pontonbro
Orienteringssag v. Niels Jørgen: En kreds af bådejere – det såkaldte bådelaug – har fået en idé om opsætning af en pontonbro ved ophalerpladsen. En flydende bro, der kan bruges i forbindelse med, at båden – og dens passagerer – skal i og op af vandet. Fordelen er blandt andet, at skibstrafikken på den måde kommer væk fra badebroen og de badende. En sådan pontonbro er set i Struer. Bådejerne vil i givet fald selv stå for udgiften og vedligeholdelsen.

Maillisten
Mellem 25 og 30 grundejere har sendt os deres mailliste, så de fremover kan få informationer fra foreningen via mail i stedet for brevpost. Det vil spare foreningen for en del portoudgifter. Ingrid laver en liste klar til Henning, når vi næste gang (formentlig i forbindelse med næste års generalforsamling) skal sende post ud til medlemmerne.

Økonomi
Henning fremlagde regnskabet pr. dags dato. Det tegner til, at vi i år får et underskud på godt 4.000 kroner. Det skyldes blandt andet to gange udgifter til badebroen, da kommunen kom for sent med regningen for 2008; men set over to år har vi (også) et underskud. Derfor skal vi tage stilling til, om vi vil foreslå en kontingentforhøjelse i forbindelse med generalforsamlingen i 2010.

Hedelyngen
Et medlem på Hedelyngen har henvendt sig, fordi han mener, at der bør køres stabilgrus på vejen. Umiddelbart mener vi ikke, at laget af mængden af stabilgrus er afgørende for vejens stand; men Svend Erik følger op på henvendelsen i samråd med entreprenøren.

Internet
Ib påtager sig opgaven med at undersøge, hvilke selskaber der tilbyder den bedste internet-dækning af Hostrup Strand. Nogle af vore medlemmer er meget tilfredse med Skyline. Vi vil gerne kunne informere om det ved næste års generalforsamling.

Kystsikringen
Niels Jørgen orienterede: Kystdirektoratet vil fortsat have den såkaldte ”pølse” for foden af skrænterne fjernet. Det er de sten, der tidligere lå op ad skrænterne.
Kystdirektoratet mener, at anlægget skal føres tilbage til sin oprindelige stand. Bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget prøver at trække sagen i langdrag, fordi stenbræmmen faktisk er med til at beskytte skrænterne, og alternativerne er dyre. Det være sig flere bølgebrydere, stenskråninger eller en forlægning af vejen.
Parterne skal have et nyt møde om sagen.

Eventuelt
Næste års generalforsamling: Lørdag den 29. maj kl. 14. Gerne på Spøttrup Kro. Ingrid sørger for en reservering.
Niels Jørgen, Svend Erik og Henning er på valg. De er indstillet på genvalg, med mindre andre skulle vise interesse for (kasserer)posten.
Medlemmerne skal gøres opmærksomme på, at forslag, der ønskes på dagsordenen, ifølge vedtægterne allerede skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. april.
Niels Jørgen orienterer bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget om datoen den 29. maj, så den ikke kolliderer med lagets generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde: Lørdag den 17. april kl. 10 hos Ib (generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages frist).

Tak for husly og kaffe til Inga og Svend Erik.

Ref. Ingrid
24. november 2009

 

Søndag 12. juli 2009:

Til stede:
Niels Jørgen Hyldgaard, Svend Erik Nielsen, Henning Quist og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

 1. Henvendelse fra medlem vedr. sti.
 2. Den nye udstykning
 3. Vejene
 4. Hegn på Havtjørnevej
 5. Hastigheder
 6. Økonomi og indbetalinger
 7. Printer
 8. Mailliste
 9. Internet
 10.  Legepladsen
 11.  Septiktanke
 12.  Bålhullet
 13.  Bjørneklo
 14.  Sommerfesten
 15.  Generalforsamlingen 2010

Ad. 1: Et medlem har henvendt sig til bestyrelsen med et forslag om etablering af en sti i forlængelse af Blåbærvej, tværs over engen ned til stranden.
Tidligere har der været en sti langs Fæbækken ned til fællesarealet ved badebroen, men den blev nedlagt, fordi vi ikke kunne holde den ved lige på grund af fugt. Hvis vi skal (gen)etablere en sti tværs over, skal den ryddes tidligt om foråret og så slås hver 14. dag med en havetraktor. Maskinstationens maskiner er for tunge. Det arbejde kan vi ikke påtage os i bestyrelsen/foreningen; men det står sommerhusejerne frit for selv at gøre arbejdet og holde stien, ligesom det sker langs Fæbækken nord for Havtjørnevej.

Ad. 2: Den nye udstykning var ikke på dagsordenen for det sidste møde i Teknik- ogMiljøudvalget før sommerferien. Dermed når en evt. plan ikke at komme igennem de offentlige systemer i år. Ingrid holder sig ajour med sagens gang gennem Skive Kommune. Generalforsamlingen pålagde os at klage over en lokalplan med små grunde, og det vil vi gøre, hvis det bliver aktuelt.

Ad. 3: Vejene: Viggo (Lem Maskinstation) skraber vejene som aftalt sommeren igennem, og han kontakter Svend Erik, hvis der mangler grus. På generalforsamlingen blev det nævnt, at Hedelyngen var skrabet helt i bund, men det skulle der være styr på nu. Blandt andet takket være den nye skrabemaskine, som Viggo har anskaffet. Med den nye maskine kan vi ikke længere bruge det asfalt”grus”, som vi har fyldt i hullerne det seneste år. Det er for hårdt for maskinen.
Problemerne med et dræn på Klokkelyngen kunne heldigvis løses med en gennemskylning. Det viste sig at være stoppet på grund af blade. Viggo sætter et ”bladfang”, en form for rist, op ved afløbet fra søen.

Ad. 4: Hegn på Havtjørnevej: Hegnet på vestsiden af Havtjørnevej, over for fællesarealet ved legepladsen, trænger til at blive beskåret. Svend Erik indhenter tilbud hos Egebjerg Maskinstation. De har den maskine, der skal til for at klare opgaven. Arbejdet udføres til efteråret.

Ad. 5: Hastigheder: Generalforsamlingen pålagde os at undersøge mulighederne for at indføre en hastighedsbegrænsning på 20 km/t inden for vores del af sommerhusområdet. Ifølge oplysninger på generalforsamlingen står der 20 km-skilte i de fleste andre sommerhusområder i Salling. Ingrid kontakter kommune/politi for at finde ud af, hvad vi som forening kan gøre. Svend Erik undersøger priser på skilte.
Obs. vedr. den lille børnecykel, der var stillet op som en chikane på Havtjørnevej: Naboerne fortæller, at den virkede efter hensigten. Bilisterne satte farten ned; men nogen har åbenbart set sig sure på det lille køretøj. I hvert fald er det nu fjernet.

Ad. 6: Økonomi og indbetalinger: Hennings beregninger viser, at vi har et budget på rundt regnet 106.000 kroner i år. Heldigvis ser det ikke ud til, at vi skal i gang med dyre projekter a la sidste års dræn, så vi kan forhåbentlig spare os lidt igennem året.
Indbetalinger: Foreløbig har et enkelt medlem valgt at betale direkte til vores bankkonto frem for at benytte indbetalingskortet. Det er endnu for tidligt at sige noget om restancer.

Ad. 7: Printer: Henning har hidtil brugt sin private printer i sit kassererjob. Det holder den ikke til. Han fik derfor bestyrelsens accept af at indkøbe et stk. printer på foreningens regning. En enkel, driftssikker model.

Ad. 8: Mailliste: Mange medlemmer har allerede fulgt opfordringen om at hjælpe foreningen med at spare på portoudgifterne ved at give os deres mailadresse, så de kan få foreningens post ad den vej. Ingrid har foreløbig modtaget omkring 25 mailadresser, og der kommer stadig flere til. Henning får listen, når den skal i brug. Vi vil fortløbende via hjemmesiden opfordre folk til at skrive sig på mail-listen.

Ad. 9: Internet: Vi lovede generalforsamlingen at undersøge mulighederne for internet i området. Een anbefalede Skyline. Ingrid undersøger, hvad de kan tilbyde.

Ad. 10: Legepladsen: Et af vore medlemmer er træt af, at hendes hæk bliver brugt som affaldsplads for (nogle af) dem, der bruger legepladsen. Blandt andet affald har hun fundet brugte bleer i sin hæk. Vi opstillet derfor en skraldespand og aftaler en tømningsordning med 4-S. Ingrid kontakter 4-S, og Niels Jørgen sørger for indkøb af et stativ. Svend Erik hjælper med opstilling.

Ad. 11: Septiktanke: Ingrid tager kontakt til Skive Spildevand for at opfordre dem til at sende varslingsbrevene vedrørende tømning ud lidt før. I dag sker det ca. en uge før, og et medlem nævnte på generalforsamlingen den korte frist som et problem, når man ikke bor lige i nabolaget og skal nå at gøre klar, før tankbilen kommer.

Ad. 12: Bålhullet: Vort sankthansbål var kæmpestort i år. Blandt andet, fordi der blev kørt en del grene til også fra forening 2. De havde spurgt på forhånd. Viggo/maskinstationen skrabede det hele sammen til et bål. Nu er der et STORT hul, og der er allerede smidt grene i igen. Foreningen kan kun stå for en afbrænding til sankthans. Det er forbudt at brænde af i det åbne land. Niels Jørgen tager en snak med Ole, som ejer arealet, om, hvad vi skal gøre. Skal vi sætte et skilt op med ”Henkastning af grenaffald forbudt”? Og skal vi få Viggo til at rydde op dernede nu?
Ville det være en idé at lave en fælles flis-dag til efteråret. Hvor en flishugger kører gennem området, og de enkelte husejere kan melde sig til? Hver enkelt betaler for sin del, men foreningen kan stå som formidler. Niels Jørgen undersøger.

Ad. 13: Bjørneklo: Bestyrelsen har fået en henvendelse vedr. bjørneklo på en ubebygget grund ved Havtjørnevej. Den enkelte grundejer har pligt til at fjerne bjørneklo. Ingrid kontakter Skive Kommune for at finde ud af, hvordan vi kommer ukrudtet til livs.

Ad. 14: Sommerfesten: 75 deltog i den fælles sommerfest lørdag den 11. juli. Hyggelig stemning både i teltet og ved grillen. Blandt andet takket være den musikalske underholdning ved BH-banden! Vi vil fortsat bakke op om festen og tilbyder også gerne praktisk assistance omkring opsætning af teltet. Ingrid kontakter John Boye for at sige ”tak for sidst”.

Ad. 15: Generalforsamlingen 2010: Niels Jørgen gør opmærksom op, at der næste gang er hele tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Han selv, Svend Erik og Henning. De tager mod genvalg, men hvis andre har lyst, må de gerne komme til. Blandt andet på kassererposten.

Ref. Ingrid
15. juli 2009

 

Lørdag den 28. marts 2009:

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Ib Johanson, Henning Quist Nielsen, Svend Erik Nielsen og Ingrid M. Schmidt.

Dagsorden:
1. Generalforsamling, herunder valg
2. Økonomi
3. Vejene
4. Træprojektet
5. Ny udstykning
6. Digitalt tv
7. 4-S
8. Arbejdsdagen
9. Eventuelt

Generalforsamling

Dato/sted: Vi lægger generalforsamlingen i Kristi Himmelfartsferien, dvs den 23. eller 24. maj, alt efter hvornår vi kan få et lokale. Ingrid kontakter Spøttrup Kro og Gyldendal i nævnte rækkefølge.

Program: Opfølgning på træprojektet. Ingrid spørger Christen Nørgaard, om han vil gøre status. Hun undersøger også, om det er muligt at vise nogle før og efter billeder.

Indkaldelse: Niels Jørgen udfærdiger en indkaldelse med dagsorden og dato for arbejdslørdag.

Beretning: Ingrid skriver et forlæg til Niels Jørgen.

Med post sender vi: Indkaldelsen (Niels Jørgen), den skriftlige beretning (Niels Jørgen), orientering om rykker-regler (Henning), en opfordring til folk om at sende os deres mailadresse (Ingrid), invitation til sommerfesten (Ingrid).

Ordstyrer: Vi foreslår Orla Sidelmann (Niels Jørgen spørger)

Valg: På valg er Ib Johanson og Ingrid M. Schmidt. Begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af såvel suppleanter (Orla Sidelmann og Bente Hedegaard) som revisorer (Wilhelm K. Pedersen og Sonja Dalsgaard) .

Obs: Indkaldelsen skal være ude senest 14 dage før generalforsamlingen.

Økonomi

Henning har stillet tallene op på en ny og mere overskuelig måde. Blandt andet så det fremgår, hvor meget vi bruger på vejene.

Vi kom ud af 2008 med et minus på 14.826,79 kr., blandt andet på grund af reparation af dræn på Enebærvej og Revlingebakken.

Også finanskrisen har sat sit fingeraftryk på årsregnskabet. Vore aktier er blevet mindre værd, så formuen ved udgangen af 2008 var på 91.104 kr. mod 110.524,54 kr. året før.

Regnskabet er klar til revision. Henning afleverer det til Sonja Dalsgaard og Wilhelm K. Petersen.

Vejene

Svend Erik orienterer: Vi har fået et tilbud fra Lem Maskinstation med tilbud om vedligeholdelse af vej med vejskraber fra uge 14 til 44 på i alt 7500 kr. plus moms. Dertil kommer stabilgrus og knust asfalt eller andre materialer efter regning.
Beslutning: Vi siger ja til tilbuddet. Svend Erik aftaler med maskinstationen, at de gå vejene efter før påske, så de er sæsonklar. Derudover beder vi også Viggo komme med et tilbud på vintervedligeholdelse af Havtjørnevej.

Oplæg til generalforsamlingen: Vi orienterer om aftalen med Lem Maskinstation vedr. sommervedligeholdelse og fremlægger desuden tilbuddet om vintervedligeholdelse. Siger forsamlingen ja til dét, foreslår vi en kontingentforhøjelse på 100 kroner. Ellers hænger økonomien ikke sammen. En kontingentforhøjelse gør os også i stand til at spare op til kommende drænprojekter. Ovenstående giver forhåbentlig anledning til en konstruktiv debat om vejene.

Opgaver her og nu: Vi skal have stillet en diagnose på Klokkelyngen, hvor der tilsyneladende er problemer med drænet. Desuden skal skaderne på det nye dræn på Enebærvej udbedres. De er sket på grund af kørsel til et byggeri længere oppe ad vejen. Ejeren er indstillet på at få det gjort, men måske skal han lige mindes om det. Ib tager kontakt til ham.

Træprojektet

Ingrid orienterer: Bortset fra lidt oprydning, stubfræsning og lignende er Hede Danmark færdig med arbejdet. 45 sommerhusejere fra de tre grundejerforeninger deltog i projektet. Flest fra Hostrup Teglgaard. Mange store træer og tætte hegn er fældet. Der blev kørt 1250 rummeter flis væk fra området. Hede Danmark er godt tilfreds med forløbet. Se i øvrigt artikel på hjemmesiden.

Ny udstykning

Niels Jørgen og Ingrid orienterer: Debatten om udformningen af udstykningen fortsætter. Vi har sendt en skrivelse til kommunen teknik- og miljøudvalg for at understrege vores holdning: At grundene skal være på mindst 2500 kvadratmeter, sådan som det er fastsat i Kommuneplantilllæg nr. 6. Én af naboerne på Brombærvej har gjort det samme.

Ingrid har senest talt med både forvaltning og udvalgsformand, og sagen skulle være på dagsordenen for det kommende møde i udvalget. Beslutningen kan blive på alt fra 20 til over 40 grunde. Udvalgets medlemmer er tilsyneladende meget delte i spørgsmålet efter, at de har været på besigtigelse i området.
Beslutning: Vi genfremsender brevet fra december, bakker om henvendelsen fra Kaj Bloch, og understreger, at vi vil gå videre med sagen, hvis politikerne sender et lokalplanforsalg ud med grunde på omkring 1100 kvadratmeter. Ingrid tager sig af korrespondancen.

Digitalt tv

Niels Jørgen: Det analoge sendenet bliver snart nedlagt, hvordan er vi så stillet i sommerhusområdet? Har vi mulighed for at orientere vore medlemmer?
Beslutning: Ingrid og Peter laver en artikel til hjemmesiden.

Niels Jørgen: Og hvad med bredbånd til området. Er det en mulighed? Det var måske også en undersøgelse værd?

4-S

Ingrid deltog i det årlige orienteringsmøde med 4-S, Skive Spildevand og Skive Renovation. Se delvist referat på hjemmesiden. Senere følger der flere oplysninger fra mødet.

Deltagerne debatterede blandt andet det tilbagevendende problem med affald, der bliver smidt ved affaldsstationerne. Det problem kender vi også kun alt for godt; men det er svært at finde løsninger. Affald skaber affald. En løsning kunne måske være undergrundscontainere til husholdningsaffald. Containere på fem kubikmeter, delvist gravet ned i jorden. Fordel: Rummer store mængder affald, for ca. 50 husstande. Ulempe: vi skal bringe sækkene hen til de centralt placerede containere. Måske bliver der inden for en overskuelig fremtid etableret et forsøg på Lundø.

Affaldsstationerne er i øvrigt blevet shinet op med en flisebelægning og et nyt skilt. Vi har nu to containere plus flaske- og papircontainer.

Arbejdsdag

Vi mødes til fælles arbejdsdag den 6. juni. Legepladsen kunne være et af projekterne. Vippe og klatrestativ trænger til en modernisering. Svend Erik tager kontakt til Jens Jensen, som holder legepladsen for at høre, om han har nogle idéer til, hvordan det kan gøres.
Arbejdsopgaver: Dræn ved Revlingebnakken skal dækkes til. Vi tog sidste år en beslutning om at få fjernet det gamle postkasseskur ved Havtjørnevej.

Eventuelt

Sommerfesten, fælles med de andre to grundejerforeninger i området, er fastsat til lørdag den 11. juli. Ingrid ringer til John Boye for nærmere aftale. Blandt andet om musikken, som Henning & Co igen vil stå for. Forslag om aktivitet: At Spøttrup Havkajak Lav demonstrerer deres sport som optakt til festen. Det var en stor succes i forbindelse med indvielsen af kystsikringen. Ingrid undersøger mulighederne.

Hjemmesiden, Ingrid orienterer: Vi er – med hjælp udefra – i gang med at rekonstruere hjemmesiden, så den dels bliver mere brugervenlig, dels indlemmer Kystbeskyttelseslagets aktiviteter.

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand holder generalforsamling fredag den 22. maj.

Næste møde: Vi mødes en time før generalforsamlingen og evt. efter.
Derefter: Møde i forbindelse med arbejdsdagen den 6. juni.

Ref./Ingrid
30. marts 2009