Bestyrelsens møder i 2021 – GRF Hostrup Teglgaard

Referat bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
8. marts 2021 kl. 19 – virtuelt

Til stede:
Søren Poulsen, Henning Quist Nielsen, Christina Fiig, Claus Frandsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden
 2. Økonomi
 3. Legitimation af foreningen, vedtægtsændring
 4. Veje og fællesarealer
 5. Legepladsen
 6. Renovation
 7. Opfølgning på evt. medlemskab af “Foreningen af fritidshusejere”
 8. Datoer for generalforsamling / arbejdsdag
 9. Forberedelse af generalforsamlingen
 10. Stillingtagen til sankthans
 11. Næste møde
 12. Eventuelt

Pkt. 1: Nyt fra formanden

 • Henvendelse fra medlem ang. svinget Teglgaardvej/Kystvejen vedr. dårlig belægning og vanskelig passage. Beslutning: Det er svært at bedømme her ved vintertide. Vi holder øje med stedet og tager om nødvendigt kontakt til kommunen.
 • Henvendelse fra medlem ang. betaling for renovation. Vedkommende undrer sig over, at betalingen er så høj i Skive Kommune i forhold til for eksempel Herning Kommune.
  Beslutning: Det nørder Claus og Ingrid lidt i.
 • Ibsenvej: Vi fik desværre ikke medhold hos Planklagenævnet i vores klagesag ang. Ibsenvej.
  Beslutning: Vi gør ikke yderligere i sagen.
 • Køb af bærbar computer til kassereren trækker ud pga coronanedlukning og lange leveringstider. Den skal være på plads inden generalforsamlingen.
 • Fællesmøde med repræsentanter for de to andre grundejerforeninger + kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand. Normalt holder vi det i marts. Beslutning: Ingrid kontakter formændene med forespørgsel om et virtuelt møde.

Pkt. 2: Økonomi v. Henning

 • Regnskabet for 2020 er færdigt og underskrevet af bestyrelsen. Det ligger nu hos den ene af foreningens to revisorer.
 • Forslag til budget for 2021 blev gennemgået. Henning renskriver.

Pkt. 3: Legitimation af foreningen, vedtægtsændring v. Ingrid
Drøftelse: Skal vi lægge op til en vedtægtsændring? I dag kræver banken, at alle bestyrelsens medlemmer legitimerer sig, fordi alle ifølge vedtægterne er tegningsberettigede. Banken finder det mere hensigtsmæssigt med to tegningsberettigede for foreningen – typisk kassereren/formanden. Det er almindeligt for foreninger at organisere sig på den måde. Beslutning: Ingrid formulerer forslag til vedtægtsændring.

Pkt. 4: Veje og fællesarealer v. Claus

 • Havtjørnevej er skrabet
 • Efterhånden trænger vejene flere steder til at få tilført grus. Beslutning: Det gør vi i år
 • Hækken langs legepladsen trænger til at blive ”klippet til”. Beslutning: Det få vi maskinstationen til, når vejret og terrænet tillader det

Pkt. 5: Legepladsen v. Claus og Søren
Gyngestativet er fjernet, og entreprenør Brian Pedersen er bestilt til at sørge for arbejdet med at udvide faldunderlaget. Han fjerner det nuværende underlag, graver ud og fylder så det hele op igen med en blanding af gammelt og nyt grus. Det nye stativ bliver leveret og sat op i uge 12, så det hele er klar til påske. Faldunderlaget ved klatrestativet bliver også udbedret. Den årlige legepladsinspektion finder sted efter påske.

Pkt. 6: Renovation v. Claus
Nomi4S arbejder fortsat på at finde en løsning for etablering af en station med undergrundscontainere ved Hostrup Strand. Beslutning: Ingrid kontakter formændene for de to andre grundejerforeninger for at følge op på vort fælles møde med Nomi4S i eftersommeren.

Pkt. 7: Evt. medlemskab af ”Foreningen af fritidshusejere”
Beslutning: Det gør vi ikke mere ved

Pkt. 8: Datoer for generalforsamling/arbejdsdag
Beslutning: Vi planlægger generalforsamlingen til lørdag den 15. maj vel vidende, at det er usikkert om og hvordan, vi kan afvikle den. Det kan blive nødvendigt at skubbe den alt afhængigt af forsamlingsforbuddet. Vi planlægger ikke en fælles arbejdsdag. Opgaver må løses ad hoc.

Pkt. 9: Planlægning af generalforsamling
Den skal indkaldes med mindst 21 dages varsel. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. En vedtægtsændring kræver, at over halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 stemmer ja. Ellers skal der indkaldes til en ny generalforsamling senest 15 dage efter. Beslutning: Ingrid gør klar til indkaldelse(r) m. dagsorden, beretning etc. Henning ditto med regnskab og budget.

Pkt. 10: Stillingtagen til sankthans
Situationen omkring corona gør det igen usikkert, om vi kan afvikle et sankthansbål. Vi risikerer at stå med et bål, som vi ikke kan få brændt af. Beslutning: Vi springer over igen i år. Dermed lukker vi igen for tilførsel af grenaffald i ”hullet”. Ingrid sørger for at informere både egne medlemmer og naboforeningerne.

Pkt. 11: Næste møde
Påskelørdag, den 3. april kl. 15.30 på legepladsen eller deromkring.

Pkt. 12: Eventuelt
Medlemslisten: Ingrid/Henning sørger for en opdatering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *