Bestyrelsens møder i 2021 – GRF Hostrup Teglgaard

Bestyrelsesmøde GF Hostrup Teglgaard 20.09.2021
Til stede: Christina Fiig, Claus Frandsen, Søren Poulsen og Ingrid M. Schmidt
Afbud fra Jan Snejbjerg Jensen og Bente Hedegaard

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden
  – Redaktionen bag Lihmebladet har spurgt, om grundejerforeningerne ved Hostrup vil skrive en artikel til bladet. Jeg har kontaktet formændene i 2’eren og 3’eren, og vi laver et bidrag i fællesskab med mig som pennefører.
  – Tegningsberettigede: Banken vil gerne have tydeliggjort proceduren omkring de tegningsberettigede i bestyrelsen. Så det klart fremgår af vedtægterne, hvem der kan være de tegningsberettigede. Med andre ord: Vi bliver nødt til (igen) at foreslå en vedtægtsændring på næste generalforsamling. For indeværende er det formanden/næstformanden.
 2. Økonomi
  Kassereren har fremsendt hovedtallene for foreningens konti. Vi har godt 180.000 kr. på de to konti + vort andelsbevis.
 3. Veje og fællesarealer
  Vejene: Der er stadig noget at skrabe i. Beslutning: Vi udsætter ”opfyldningen” til foråret.
  Spørgsmål: Er det muligt at få skrabet vejene, så de ikke ”huler”? Claus undersøger spørgsmålet.
  Sti: Stien mellem Klokkelyngen og Revlingebakken. Beslutning: Omlægning udsættes.
  Dræn: Vi har problemer med vand for enden af Klokkelyngen. Beslutning: Claus arbejder videre med mulig løsning på problemet og inddrager de implicerede sommerhusejere. Arbejdet udføres i givet fald næste år
  Legepladsen – affald: Fjernelse af affaldsstativet giver ikke problemer.
  Legepladsen – fodboldmål: Søren tjekker standen og vurderer behovet for udskiftning af nettene.
  Bevoksning på engen: Vi har fået en henvendelse fra en sommerhusejer vedrørende de vilde brombær, som har bredt sig voldsomt på arealerne mod vest, langs Febækken. Mod øst har vi samme udfordring, blot med gyvel. Der er tale om §3-jord, så det er begrænset, hvad vi må gøre. Beslutning: Henvendelse til Skive Kommune for at få råd og evt. hjælp til at løse problemet. Tovholder: Claus
  – Legepladsen: Sikkerhedsstyrelsen strammer op omkring dokumentation for, om legeredskaber lever op til gældende krav for legepladsstandarden. Brancheforening har bedt om en præcisering. Dokumentation for godkendelse foreligger for gyngestativ og klatrehus. Søren følger op. Beslutning: Vi vil fremover lægge de årlige Testrapporter på hjemmesiden.
 4. Shelterpladsen, henvendelse fra Skive Kommune ang. drift
  Skive Kommune har fået en klage over forholdene omkring shelterpladsen ved Teglgaardvej. Og derved viser det sig nu, at selve shelteret er anlagt på grundejerforeningens grund. Det ene bord/bænke-sæt står på vores, det andet på kommunens grund. Så spørgsmålet er derfor nu, hvem der står for drift og service?
  Beslutning: Vort svar er, at vi ikke har noget imod, at shelteret bliver stående på vores grund; men det er under forudsætning af, at kommunen holder både det og området omkring.
  Området burde opgraderes og den nærliggende toiletbygning renoveres. Ingrid fortsætter korrespondancen.
 5. Hjertestarter:
  Vi har fået en forespørgsel vedr. hjertestarter. Der hænger én i madpakkehuset ved 2’eres legeplads. Bør der være flere i området? En hjertestarter kræver tilslutning til el, og det begrænser mulighederne for opsætning. Beslutning: Christina undersøger mulighederne, herunder for støtte fra fonde.
 6. Renovation:
  Nomi 4S arbejder fortsat på en samlet løsning for undergrundscontainere ved Hostrup Strand – med afhentning af restaffald og madaffald ved sommerhusene. For vores vedkommende med en station ved Teglgaardvej. Beslutning: Vi er fortsat indstillet på en både/og løsning med undergrundscontainere og afhentning. Sidstnævnte dog kun i sommerhalvåret for at undgå vinterkørsel med de store renovationsbiler. Ingrid præciserer over for Nomi4S.
 7. Kystgeneralforsamlingen:
  Søren orienterede om den forestående generalforsamling og hvad, der er på spil.
 8. Næste møde:
  Ingrid finder dato i det nye år
 9. Eventuelt:
  Ikke noget


Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Bestyrelsesmøde 13. juni 2021 kl. 10

Til stede: Søren Poulsen, Christina Fiig, Claus Frandsen, Jan Snejbjerg Jensen, Bente Hedegaard, Torbjørn Soelberg og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

 1. Konstituering
 2. Valg af tegningsberettigede
 3. Opfølgning på diverse
 4. Økonomi (kortet, forsikring)
 5. Veje og fællesarealer
 6. Renovation
 7. Næste møde
 8. Eventuelt

Velkommen til det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. En særlig velkomst til Jan Snejbjerg Jensen som nyvalgt bestyrelsesmedlem, Bente Hedegaard som ny kasserer og Torbjørn Soelberg som nyvalgt suppleant. Søren Svane Jørgensen, nyvalgt suppleant, var ligeledes inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage.

 1. Konstituering:
  Formand: Ingrid M. Schmidt
  Næstformand: Søren Poulsen

Vejansvarlig: Claus Frandsen
Kasserer: Bente Hedegaard
Ved generalforsamlingen blev Jan Snejbjerg Jensen valgt for en 2-årig periode og Ingrid M. Schmidt for 1 år.

 1. Valg af tegningsberettigede:
  Formand Ingrid M. Schmidt og næstformand Søren Poulsen
 2. Opfølgning på diverse:
  Vejsyn, 5 år efter kloakering: Hostrup Teglgaard var repræsenteret ved Claus Frandsen og Jens Frede Nielsen. Blandt de øvrige deltagere var repræsentanter for Skive Vand og Vils Entreprenørforretning, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand. I vort område var der kun problemer med et enkelt kloakdæksel. Det bliver rettet.
  Kystsikring: Efter, at vi har taget kontakt til Skive Kommune, er skader og slid på den faste kystsikring øst for Febækken blevet udbedret.

Sommerfest: Som (corona)situationen er i øjeblikket, regner vi ikke med, at den fælles sommerfest med de to andre grundejerforeninger bliver gennemført i år.

 1. Økonomi:
  Ingen aktuel opdatering på foreningens kassebeholdning, da Bente endnu ikke har fået overdraget kassererjobbet i praksis. Banken afventer resultatet af dagens konstituering og valg af tegningsberettigede, før formalia kan falde på plads.
  Bestyrelsen bemyndiger Bente Hedegaard til at kunne handle på foreningens vegne ved hjælp af foreningens betalingskort. Betingelserne afklares med banken.
 2. Veje og fællesarealer:

Vejene: De bliver høvlet i uge 25 – behovet for grusning vurderes efterfølgende.
Borde/bænke: Jens Frede Nielsen har givet borde/bænke ved stranden en omgang algefjerner (eddike).
Hulning på Havtjørnevej ud for Klokkelyngen skal udbedres med grus. Arbejdet afventer løsning omkring grus på stien mellem Klokkelyngen og Revlingebakken.
Klokkelyngen: Øverst på vejen er der problemer med udsivning af store mængder (regn)vand. Claus Frandsen vurderer sammen med sagkyndige folk, hvordan problemet eventuelt kan løses med foreningens mellemkomst.
Stier, passage: På nogle af stierne trænger bevoksningen til at blive studset. Christina Fiig går en tur med ørnenæbbet mellem Revlingebakken og Klokkelyngen.
Skraldespand ved legepladsen: Det er problematisk at få den tømt af kommunen, da den står på privat grund, og affaldet er usorteret. Dertil kommer øget trafik på Havtjørnevej og dermed mere affald. Beslutning: Vi nedlægger skraldespanden og følger situationen.

 1. Renovation:
  Nomi4S har som opfølgning på mødet i april med repræsentanter for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand sendt en opsummering med forslag til placering af affaldsstationer i området og antal molokker. Der er i alt tale om fire stationer: Teglgaardvej, ved 2’erens legeplads, på Contortavej og Øster Hærup Strandvej. For vores vedkommende altså på Teglgaardvej, ved toiletbygningen, hvor Kystdirektoratet nu har givet en dispensation til anlægget: Her skal der stå seks molokker: Restaffald, madaffald, pap, papir, glas, plast/metal. Ved hvert sommerhus står der fortsat beholder til rest/mad, og den vil blive tømt fra ca. 15. marts til 1. november. I vinterperioden skal rest-/madaffald afleveres i molokken. Beslutning: Bestyrelsen siger ja til forslaget. Forslaget blev nævnt på generalforsamlingen, og her var der også bred opbakning til en sådan ordning. Hvis løsningen bliver godkendt, vil den blive gennemført i løbet af 2022.
 2. Næste møde:
  Søndag den 26. september kl. 10
 3. Eventuelt
  Ikke noget

Ref./Ingrid
14. juni 2021


Referat bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
8. marts 2021 kl. 19 – virtuelt

Til stede:
Søren Poulsen, Henning Quist Nielsen, Christina Fiig, Claus Frandsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

 1. Nyt fra formanden
 2. Økonomi
 3. Legitimation af foreningen, vedtægtsændring
 4. Veje og fællesarealer
 5. Legepladsen
 6. Renovation
 7. Opfølgning på evt. medlemskab af “Foreningen af fritidshusejere”
 8. Datoer for generalforsamling / arbejdsdag
 9. Forberedelse af generalforsamlingen
 10. Stillingtagen til sankthans
 11. Næste møde
 12. Eventuelt

Pkt. 1: Nyt fra formanden

 • Henvendelse fra medlem ang. svinget Teglgaardvej/Kystvejen vedr. dårlig belægning og vanskelig passage. Beslutning: Det er svært at bedømme her ved vintertide. Vi holder øje med stedet og tager om nødvendigt kontakt til kommunen.
 • Henvendelse fra medlem ang. betaling for renovation. Vedkommende undrer sig over, at betalingen er så høj i Skive Kommune i forhold til for eksempel Herning Kommune.
  Beslutning: Det nørder Claus og Ingrid lidt i.
 • Ibsenvej: Vi fik desværre ikke medhold hos Planklagenævnet i vores klagesag ang. Ibsenvej.
  Beslutning: Vi gør ikke yderligere i sagen.
 • Køb af bærbar computer til kassereren trækker ud pga coronanedlukning og lange leveringstider. Den skal være på plads inden generalforsamlingen.
 • Fællesmøde med repræsentanter for de to andre grundejerforeninger + kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand. Normalt holder vi det i marts. Beslutning: Ingrid kontakter formændene med forespørgsel om et virtuelt møde.

Pkt. 2: Økonomi v. Henning

 • Regnskabet for 2020 er færdigt og underskrevet af bestyrelsen. Det ligger nu hos den ene af foreningens to revisorer.
 • Forslag til budget for 2021 blev gennemgået. Henning renskriver.

Pkt. 3: Legitimation af foreningen, vedtægtsændring v. Ingrid
Drøftelse: Skal vi lægge op til en vedtægtsændring? I dag kræver banken, at alle bestyrelsens medlemmer legitimerer sig, fordi alle ifølge vedtægterne er tegningsberettigede. Banken finder det mere hensigtsmæssigt med to tegningsberettigede for foreningen – typisk kassereren/formanden. Det er almindeligt for foreninger at organisere sig på den måde. Beslutning: Ingrid formulerer forslag til vedtægtsændring.

Pkt. 4: Veje og fællesarealer v. Claus

 • Havtjørnevej er skrabet
 • Efterhånden trænger vejene flere steder til at få tilført grus. Beslutning: Det gør vi i år
 • Hækken langs legepladsen trænger til at blive ”klippet til”. Beslutning: Det få vi maskinstationen til, når vejret og terrænet tillader det

Pkt. 5: Legepladsen v. Claus og Søren
Gyngestativet er fjernet, og entreprenør Brian Pedersen er bestilt til at sørge for arbejdet med at udvide faldunderlaget. Han fjerner det nuværende underlag, graver ud og fylder så det hele op igen med en blanding af gammelt og nyt grus. Det nye stativ bliver leveret og sat op i uge 12, så det hele er klar til påske. Faldunderlaget ved klatrestativet bliver også udbedret. Den årlige legepladsinspektion finder sted efter påske.

Pkt. 6: Renovation v. Claus
Nomi4S arbejder fortsat på at finde en løsning for etablering af en station med undergrundscontainere ved Hostrup Strand. Beslutning: Ingrid kontakter formændene for de to andre grundejerforeninger for at følge op på vort fælles møde med Nomi4S i eftersommeren.

Pkt. 7: Evt. medlemskab af ”Foreningen af fritidshusejere”
Beslutning: Det gør vi ikke mere ved

Pkt. 8: Datoer for generalforsamling/arbejdsdag
Beslutning: Vi planlægger generalforsamlingen til lørdag den 15. maj vel vidende, at det er usikkert om og hvordan, vi kan afvikle den. Det kan blive nødvendigt at skubbe den alt afhængigt af forsamlingsforbuddet. Vi planlægger ikke en fælles arbejdsdag. Opgaver må løses ad hoc.

Pkt. 9: Planlægning af generalforsamling
Den skal indkaldes med mindst 21 dages varsel. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. En vedtægtsændring kræver, at over halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 stemmer ja. Ellers skal der indkaldes til en ny generalforsamling senest 15 dage efter. Beslutning: Ingrid gør klar til indkaldelse(r) m. dagsorden, beretning etc. Henning ditto med regnskab og budget.

Pkt. 10: Stillingtagen til sankthans
Situationen omkring corona gør det igen usikkert, om vi kan afvikle et sankthansbål. Vi risikerer at stå med et bål, som vi ikke kan få brændt af. Beslutning: Vi springer over igen i år. Dermed lukker vi igen for tilførsel af grenaffald i ”hullet”. Ingrid sørger for at informere både egne medlemmer og naboforeningerne.

Pkt. 11: Næste møde
Påskelørdag, den 3. april kl. 15.30 på legepladsen eller deromkring.

Pkt. 12: Eventuelt
Medlemslisten: Ingrid/Henning sørger for en opdatering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *