39 til årets generalforsamling

Referat af generalforsamlingen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Lørdag 4. maj kl. 14 på Rest. Gyldendal

Formand Ingrid M. Schmidt aflægger mundtlig beretning.
Fotos: Peter Jessen

Velkomst:
Foreningens formand, Ingrid M. Schmidt, kunne byde velkommen til i alt 39 fremmødte til generalforsamlingen. Efter en tak til forsamlingen for på den måde at bakke om foreningens arbejde, begyndte mødet traditionen tro med Limfjordegnenes nationalsang: Blæsten går frisk.

Herefter tog man fat på selve generalforsamlingen:

Dagsorden:

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Aage Dahl, Enebærvej, og han blev valgt.
Aage Dahl takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Herefter gav han ordet til formanden for en beretning.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2018 v. formanden:

”Præsentation af bestyrelsen:
Søren Poulsen, næstformand
Henning Quist, kasserer
Jens Frede Nielsen, vejansvarlig
Bent Mortensen
og Ingrid M. Schmidt, formand

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2018 blev sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Her får I en mundtlig beretning med en opdatering på nogle af punkterne. Og et par ord om, hvad vi aktuelt arbejder med i bestyrelsen.
Det er igen i år en fornøjelse at aflægge beretning for det forgangne år i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. For det går godt. Vi har gode veje, velholdte fællesarealer og stadig penge på kontoen!

 • Ibsenvej: Men der har – som jeg formulerede det i den skriftlige beretning – også været mørke skyer på himlen i det forløbne år. Nemlig hele problematikken omkring opførelsen af de store sommerhuse til udlejning på Ibsenvej. I kender sagen både fra hjemmesiden, den ekstraordinære generalforsamling og senest beretningen, så jeg vil her nøjes med at konstatere, at grundejer, kommune og bygherre stort har fået det, som de ønskede. Takket være først dispensationer og siden en ændring af lokalplanen. Vores klagesag over dispensationerne ligger stadig i en bunke hos Naturklagenævnet og kan desværre snart fejre et års ”jubilæum”.
  Vi ved ikke, hvordan de store sommerhuse kommer til at påvirke området. Vi kan have vore bange anelser; men vi må håbe på et acceptabelt naboskab og et godt samarbejde, når der kommer ting af fælles interesse.

 • Undergrundscontainere: Vi har efterhånden snakket om dem i årevis: Undergrundscontainerne. Nu ser det ud til, at de måske rykker ind ved Hostrup Strand i 2019. I hvert fald har Nomi4S taget de første skridt ved at rette henvendelse til både Skive Kommune og Kystdirektoratet. Skive Kommune er positiv, Kystdirektoratet har endnu ikke svaret.
  Undergrundscontainerne har været på vej siden 2013, hvor Skive Byråd traf en principbeslutning om, at de skal etableres i alle kommunens sommerhusområder. Det er siden sket i 18 sommerhusområder, blandt andet i Vadum og Aalbæk.
  Planen hos os er, at der skal anlægges en stor station for affald på Teglgaardvej, der hvor de tre grønne affaldscontainere står i dag. Her skal der så graves syv beholdere ned: Tre til dagrenovation, 1 til plast/metal, 1 til papir, 1 til pap og 1 til glas. Desuden skal der være en station med én nedgravet container til husholdningsaffald ”inde” i sommerhusområdet. Det kunne være på Havtjørnevej, ”nabo” til pumpestationen.
  Hvis undergrundscontainerne bliver en realitet, betyder det, at Nomi4S ikke længere henter husholdningsaffald på den enkelte matrikel. Det skal den enkelte sommerhusejer selv bringe ned til undergrundsstationen. Til gengæld bliver det lettere at komme af med plast, metal og pap, og vi slipper for, at renovationsbilen skal køre ind på de mindre sommerhusveje.
  Der er lagt op til ændringer på affaldsområder, uanset om undergrundscontainerne bliver indført eller ej. For Nomi4S forventer, at den nuværende sækkeordning under alle omstændigheder bliver helt udfaset i sommerhusområderne fra efteråret 2019 og erstattet af faste beholdere. Derefter er det planen at ændre ordningen, så de nuværende 26 tømninger bliver fordelt ud over hele året. Selvfølgelig med hovedvægt på sommermånederne, men også med tømninger hen over vinteren. Sandsynligvis med én tømning pr. måned. Til gengæld bliver vintertømningspladserne, som den på Teglgaardvej, nedlagt.
  Bestyrelsen i Hostrup Teglgaard har hele tiden bakket om op en løsning med undergrundscontainere, og holdningen hos skiftende generalforsamlinger har også været positiv.

  Blandt fordelene er:

  * at renovationsbilen ikke længere skal ind på sommerhusvejene
  * en velindrettet affaldsstation
  * en større affaldskapacitet
  * ingen overfyldte containere på Teglgaardvej
  * ingen lugtgener på sommerhusgrunden
  * færre problemer med ræve
  * bedre sortering
  * ingen krav til placering af affaldsbeholder på grunden

  Alt i alt mener vi, at også undergrundscontainerne – lige som for eksempel kloakeringen – er med til at løfte området.
  Ulempen er selvfølgelig, at afstanden til undergrundscontainerne er længere end ud til indkørslen; men de bliver placeret på steder, hvor vi naturligt kommer forbi, når vi kører/går/cykler ud af området, og erfaringen i andre sommerhusområder er, at man hurtigt vænner sig til at tage posen med.

 • Vejene: Efter kloakeringen har vejene i en årrække været i så god stand, at de næsten ikke har krævet vedligeholdelse; men nu begynder de at trænge igen, og derfor har vi besluttet at gruse hele vejen rundt i år.

 • Stiforbedring: Stisystemet er virkelig et aktiv for vores område, og derfor skal de også vedligeholdes. Aktuelt gælder det den første del af stien mellem Klokkelyngen og Revlingebakken. Den har tendens til at blive våd og mudret på den første del, og det betyder blandt andet, at færdslen bliver rykket over på nabogrunden. Det vil vi løse ved at grave ud og befæste stien

 • Samarbejde: Vi har et godt og givtigt samarbejde med de øvrige grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Senest omkring træfældningsprojektet ”Hvor blev Limfjorden af”, som 3’eren tog initiativ til. Repræsentanter for bestyrelserne holder hvert år et møde, hvor vi drøfter emner af fælles interesse. Og vi står sammen om at holde en fælles sommerfest. Den kan I glæde jer til igen i år, nemlig den 20. juli. Vi beder guderne om godt vejr … og håber, at mange møder op for fællesskabet ved Hostrup Strand.
 • Sommerhussalg: Vi kan glæde os over, at der igen er gang i sommerhussalget i Danmark. Det gør sig også gældende ved Hostrup Strand. Vi kan hen over året byde velkommen til en række nye medlemmer. I øjeblikket er der officielt en håndfuld huse til salg hos os. EDC-mæglerne i Skive har bebudet, at de vil sætte særligt fokus på sommerhussalg i ugerne 21 og 38. Også ved Hostrup. Det betyder for eksempel, at de kun kører åbent hus i sommerhuse i de to uger. Men vi kan jo alle give et nap med, når det gælder salg af sommerhuse. Nemlig ved at gøre god reklame for området – mund til øre metoden er tit den bedste!

Tak til alle for jeres opbakning til foreningen og til os i bestyrelsen. Tak til bestyrelsen for et godt og effektivt samarbejde og tak til alle, der giver et nap med på forskellig måde. Ingen nævnt, ingen glemt.”

Dirigenten takkede for beretning og efterlyste spørgsmål eller kommentarer.
Der var et enkelt spørgsmål angående økonomien for en ordning med undergrundscontainere. Hertil kunne formanden svare, at renovationen formentlig hverken bliver dyrere eller billigere med undergrundscontainerne. Affaldsstativerne ved for eksempel ophalerpladsen og legepladsen bliver stående.
Der var ikke yderligere spørgsmål. Beretningen skal ikke godkendes, så dirigenten gik videre til næste punkt:

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kasserer Henning Quist Nielsen gennemgik regnskabet, der viser et underskud i 2018 på 7.219,34 kr. Ved årets udgang havde vi 192.486,33 kr. på kontoen.
Regnskabet blev godkendt

Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2019
Kasserer Henning Quist Nielsen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2019. Heri ligger blandt andet grusning af vejene og advokatbistand for Ibsenvej. Budgettet viser igen et underskud. Hvis året forløber som forventet, kommer vi ned på en kassebeholdning på ca. 150.000 kr. Et leje, som både bestyrelsen og tidligere generalforsamlinger har fundet acceptabelt for en forening som Hostrup Teglgaard. Grundejerforeningen skal stå godt rustet mod uforudsete udgifter, men den skal ikke ophobe en større formue.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen

Formanden fremlagde herefter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne omfatter tre paragraffer: §4, §5 og §16. De nuværende paragraffer og forslag til ændringer blev fremlagt ifm dagsordenen for generalforsamlingen.
– Vi foreslår to ændringer: Dels nye tidsfrister for indkaldelse til generalforsamlingen og indsendelse af forslag fra medlemmerne. Dels, at vi dropper indmeldelsesgebyret.
I dag skal forslag være bestyrelsen i hænde seneste 1. april. Det glemmer de fleste. Derfor finder vi det mere hensigtsmæssigt – og demokratisk – at rykke indkaldelsen en uge frem for på den måde at give plads til indsendelse af forslag.
Ang. indmeldelsesgebyret: Tiden er løbet fra det. Det er formentlig indført, da foreningen var ny, for at få en startkapital.

De tre paragraffer ændres:

I § 4 ændres tidsfristen: Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj måned og indkaldes elektronisk (mail og hjemmeside) af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel etc.

I § 5 ændres sidste afsnit til: Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen pr. brev eller mail senest 14 dage før generalforsamlingen.
§16 forkortes til: På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel etc.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, men konstaterede samtidig, at en vedtægtsændring kræver, at to tredjedele af foreningens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen. Da det ikke var tilfældet, udløste det automatisk en ny generalforsamling, som bestyrelsen har indkaldt til den 5. maj kl. 10.
Ved håndsoprækning tilkende alle, at de stemte for ændringerne.

Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget

Valg til bestyrelsen:

Dirigenten lagde op til valg:
Bent Mortensen, Multebærvej – ønsker ikke genvalg
Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej – modtager genvalg
Formanden fik ordet:
– Vi har efterhånden skabt tradition for, at vi ved generalforsamlingen gennemfører en opstillingsrunde, hvor vi beder jer om at skrive navnet på den eller de kandidater, I mener skal stille op. Det gør vi, fordi vi ikke bare vil klappes på plads. Og denne gang er der jo rent faktisk en plads at kæmpe om. Procedure: I må skrive to navne på sedlen.
Herefter blev der delt sedler ud, så hver parcel havde mulighed for at skrive op til to forslag til kandidater. Mona Rimmen og Marie Hestbæk, begge Multebærvej, påtog sig opgaven med at gennemgå sedlerne og notere forslagene. Det blev til følgende navne:
Mona Rimmen, Multebærvej
Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
Claus Rysbjerg Frandsen, Klokkelyngen
Aage Dahl, Enebærvej
Christina Fiig, Revlingebakken
Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej
De fire førstnævnte takkede for tilliden, men bad sig dog fritaget for at stille op.
Christina Fiig sagde ja, og det samme gjorde Ingrid M. Schmidt.
Dermed tilkendegav forsamlingen, at de var valgt.

Valg af to suppleanter
Svend Erik Nielsen, Blåbærvej, modtog genvalg og som ny 2. suppleant valgtes Claus Rysbjerg Frandsen, Klokkelyngen

Valg af to revisorer:
Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen, blev genvalgt.

Her afbrød dirigenten midlertidigt generalforsamlingen for at give tid til en kop kaffe og et stykke mad, garneret med en snak hen over bordene. Under kaffepausen kom den nye vært på Gyldendal, Toke Jensen, ind for at præsentere sig selv og sine tanker for stedet.

Eventuelt:

 • Arbejdsdag v. Jens Frede Nielsen. Husk arbejdsdagen, vi har brug for arbejdskraften. Kom også gerne med forslag til opgaver, der skal løses.
 • Blåbærvej 32: Ros til vejene
  Vil grundejerforeningen rykke for det hegn, som Skanlux har lovet at arbejde for i skel mellem grundene på Ibsenvej og Blåbærvej? Der ligger et beplantningsforslag.
  Svar: Vi henvender os til Skanlux. Desværre fik vi ikke medhold i vort ønske om at få det skrevet ind i lokalplanen.
 • Klokkelyngen 6: Forslag om skilt/poser henvendt til hundeluftere
 • Blåbærvej 2: Gør reklame for 30 km/t-skiltene. Mange kører alt for hurtigt på Havtjørnevej, også forbi legepladsen. En dag går det galt. Gør de unge, dine gæster m.fl. opmærksom på, at de skal tage hensyn.
 • Orientering om Kystbeskyttelsen v. Søren Poulsen, som sidder i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strands bestyrelse:
  Kystbeskyttelseslagets bestyrelse arbejder fortsat på udbygning af den hårde kystsikring. Processen har ligget stille, fordi Kystdirektoratets beføjelser er overgået til kommunerne. 18 kommuner rundt om Limfjorden er nu ved at danne et fælles sekretariat. Vi har holdt et møde med dem og fornemmer, at der er en positiv holdning over for kystsikring, og vi blev opfordret til at arbejde videre med et idéoplæg
 • Fibernetv. Søren Poulsen:
  – Nogle steder i vores områder, blandt andet på vores grund på Brombærvej, er der meget dårlig dækning for mobiltelefon/net. F.eks. i Kyberhuse har man netop indgået en aftale med Eniig om fibernet. Bestyrelsen vil gerne høre forsamlingen, om der er interesse for, at vi tager spørgsmålet op.
  Den efterfølgende debat viste kun ringe interesse for sagen.
 • Mød opv. formanden:
  Ekstraordinær generalforsamling i morgen kl. 10
  Kystbeskyttelseslagets generalforsamling, fredag den 24. maj kl. 19.
  Arbejdsdag, lørdag den 1. juni kl. 10. Der er opgaver til alle. Så kom og vær med. Det er hyggeligt, og vi får noget fra hånden til gavn og glæde for alle.
  Sankthans søndag den 23. juni. Alle er velkomne! Bemærk, at vi i år tænder bålet allerede kl. 19! Det er en søndag aften, og mange skal tidligt op næste morgen
  Sommerfest, fælles for alle lørdag den 20. juli.
  Fredagstræf ved stranden. Uformel sammenkomst ved borde/bænkesættene, når vejret tillader det. Tag et glas vin eller en kop kaffe med og få en god snak.
 • Takt & Tonev. formanden:
  Det er venligt
  … ikke at starte motorsaven eller plæneklipperen før kl. 9, at holde en middagspause fra 12 til 14 og at køre maskinparken i garage kl. 18! Håndværkere er selvfølgelig en undtagelse.
  … ikke at køre med til knallerter og mountainbikes på stierne. Eller ride til hest. Stierne er beregnet på gående trafik.
  …at holde hunden i snor, når I bevæger jer uden for matriklen. Det er de færreste af os, der kan være sikre på, at vores firbenede ven altid holder sig ved siden af os.
  … ikke at genere naboerne med afbrænding af haveaffald. Faktisk er det forbudt overhovedet at brænde haveaffald af i et sommerhusområde. Kør affaldet ned på sankthansbålet i juni eller sæt kursen mod Vinderup eller Kaastrup. (Hvis du alligevel vælger at brænde af i din have, så vis hensyn)
 • Reminder v. formanden
  Husk at give enten kassereren eller formanden besked, når I skifter mailadresse eller får nyt telefonnummer. Så vore informationer og indkaldelser når frem.
 • Hjemmesiden v. formanden:
  Tak til alle, der bidrager til Hostrup Strand Nyt. Send gerne tips og fotos, de er med til at gøre siden levende!
 • Tak v. formanden:
  – Som sagt: Ingen nævnt, ingen glemt. Der bliver ydet mange frivillige indsatser her i foreningen, og normalt bærer arbejdet lønnen i sig selv; men der skal i dag lyde en særlig tak til Bent Mortensen: Tak for din tid som medlem af bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Altid konstruktiv og klar til at gøre en indsats. Blandt andet når det gælder den årlige fælles sommerfest, hvor du har været én af drivkræfterne. Tak for dit bidrag til at gøre Hostrup Strand til et godt sted at være. Lykke til – og heldigvis beholder vi jer jo i området.

Hermed ebbede talestrømmen ud, og dirigenten takkede for god ro og orden. Forsamlingen kvitterede med en klapsalve for veludført arbejde.

Fællessang: Du danske sommer.

Ref. Ingrid M. Schmidt
5. maj 2019
i)})}))},{1