Justering af vedtægter

Forslag til ændringer i vedtægterne for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Fremsat af bestyrelsen til behandling på foreningens generalformsaling 4.maj 2019

§ 4, 5 og 16 ændres til følgende ordlyd:

§ 4:

Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af maj måned og indkaldes elektronisk (mail og hjemmeside) af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden m.v. Medlemmer, som ønsker indkaldelsen via almindeligt brev, skal meddele dette til bestyrelsen.

§ 5:

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for det kommende år.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen pr. brev eller mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

§16

På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år. Hver parcel skal svare lige store bidrag til de fælles goder uanset ejendommens areal og beliggenhed. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v. .