Referat af bestyrelsens møder i 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde 18. januar 2019 kl. 10

 • Nyt fra formanden
  Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig: Hvis vi har spørgsmål ang. stier etc. kan vi henvende os til projektleder Anne Navrbjerg, 9915 7721 akna@skivekommune.dk

 

 • Økonomi
  Vi kom ud af 2018 med et underskud på 7.219,34. Det er mindre end forventet/budgetteret, fordi udvidelsen af ophalerpladsen ikke blev så dyr som forventet.
  Vi har enkelte restancer: En enkelt konkurs og et par forglemmelser. Vi tager kontakt.
  Kassebeholdning ved udgangen af 2018: 192.486,33 kr.
  Budget for 2019: Vi budgetterer igen med et underskud. Blandt andet for at give vejene en god omgang grus.

 

 • Veje:
  Jens Frede fremlagde sine planer for 2019: Vi bør begynde at gruse igen. Vejene er sunket. Samme grustype som i 2018.
  80 kubikmeter (10 læs) = 13.000 kr. + moms, leveret og lagt ud. Vi budgetterer med 2 x 80 kubikmeter, så vi kan komme rundt alle steder, hvor det er nødvendigt.
  For enden af Klokkelyngen har skraldebilen problemer med at vende. Spørgsmålet er, om vi skal ”rette” stien til. Ingrid spørger 4S om deres planer for undergrundscontainere, og om det er muligt at bakke på strækningen.

 

 • Fællesarealer og legeplads:
  Vi holder øje med brugen af legepladsen i forhold til belægningen på Ibsensvej.
  Vi fortsætter med græsklipningen som hidtil

 

 • Ibsensvej, status
  Intet nyt vedr. klagen til Planklagenævnet ud over, at vores anmodning om, at vores klage skulle have opsættende virkning ikke fik medhold.
  Høringssvar vedr. lokalplanen indgivet til Skive Kommune. Sagen er endnu ikke kommet på dagsordenen i teknisk udvalg.
  Skanlux har ikke reageret på den fremsendte plan vedr. beplantning. Ingrid rykker.

 

 • ”Hvor blev Limfjorden af”, status HedeDanmark-projekt
  Mange har fået ryddet, og det ses. Alle udtrykker stor tilfredshed med HedeDanmark for samarbejde og udførelse.
  De store bunker af træ bliver fliset i uge 4 – i god tid, før vi skal i gang med vejene.

 

 • Generalforsamling, planlægning
  Rest. Gyldendal er booket til den 4. maj
  Dirigent – Ingrid spørger
  Ingrid og Bent på valg. Bent ønsker ikke genvalg
  Jens Frede sonderer terrænet for mulige kandidat-emner.

 

 • Opdatering af foreningens love:
  Vi vil foreslå ændringer for tidsfristerne vedr. indkaldelse til generalforsamling og aflevering af forslag fra medlemmerne. Så indkaldelsen skal ud senest 21 dage før generalforsamlingen – med en frist for forslag 14 dage før. I dag hedder det 14 dage før for indkaldelse og senest 1. april for forslag. Det er ikke nødvendigt med så lang en frist. Desuden foreslår vi, at indmeldelsesgebyret på 25 kr. bliver droppet. Ingrid skriver forslag.
  I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling varsler vi også den ekstraordinære.

 

 • Opdatering af velkomstbrev
  Henning fremlagde det velkomstbrev, som vi sender ud til nye medlemmer. Det trænger til forenkling. Ingrid skriver et forslag til nyt brev. ”Reglerne” lægger vi på hjemmesiden.

 

 • Fællesmøde, punkter til dagsorden
  Vi har aftalt årets fællesmøde med de øvrige grundejerforeninger og kystbeskyttelseslaget til den 16. marts. Ingrid indkalder.
  Til dagsorden: Sankthans 23. juni og Sommerfesten. Vi er med igen og afsætter 4.000 i budgettet.

 

 • Datoer for 2019:
  Fællesmøde: 16. marts – kl. 10
  Generalforsamling: 4. maj kl. 13.30
  Ekstraordinær generalforsamling: 5. maj kl. 10
  Arbejdsdag: 1. juni kl. 10
  Sommerfest: Gerne i juli

 

 • Næste møde
  Vi er ”godt med”. Ingrid indkalder, hvis efter behov

 

 • Eventuelt
  Ikke noget

 

Ref. Ingrid
20. januar 2019

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *