Referat af bestyrelsens møder i 2019

Bestyrelsesmødet lørdag 22. juni 2019 kl. 10

Til stede: Søren Poulsen, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen, Christina Fiig og Ingrid M. Schmidt

Velkommen: Mødet blev indledt med en velkomst til Christina som nyt bestyrelsesmedlem

Konstituering
Formand: Ingrid M. Schmidt
Næstformand: Søren Poulsen
Kasserer: Henning Quist Nielsen
Vejformand: Jens Frede Nielsen
Menigt bestyrelsesmedlem: Christina Fiig

Nyt fra formanden
1. Ibsenvej: Via advokaten har vi fået besked om, at Planklagenævnet tidligst træffer afgørelse i vores klagesag i løbet af 2020!
Jeg har rykket Skanlux ang. beplantning i skel op til Blåbærvej og har fået løfte om, at de tager kontakt til husejerne med henblik på at få sat gang i arbejdet. Jeg giver nabo besked.
2. Fællesmødet i marts med repræsentanter for de øvrige grundejere ved Hostrup var godt og konstruktivt. Se referatet på hjemmesiden. Nyt festudvalg: Johannes Hajse Henriksen (3’eren), Søren Mosegaard (2’eren) og Ingrid M. Schmidt (1’eren). Se i øvrigt punkt nedenfor.
3. HedeDanmark – Efter, at arbejdet er udført og oprydning har fundet sted, er jeg blevet kontaktet af skovrideren, som lige ville følge op. Jeg gav udtryk for generel tilfredshed. Mange har fået ryddet og på den måde givet sig selv – og naboer – ”Limfjorden tilbage”
4 .Undergrundscontainere. Opdatering fra Nomi4S den 21. juni: Der er stadig ikke kommet svar fra Kystdirektoratet vedr. svar på placering af en station for undergrundscontainere på Teglgaardvej. Hvis det trækker ud med en afklaring, kommer vi ”nederst i bunken”, når den planlagte omorganisering af renovationen går i gang (plastbeholdere/ny tømningsfrekvens)

Økonomi v. Henning
Gennemgang af økonomi: Dags dato har vi rundt regnet 140.000 kr. i kassen. I løbet af de næste måneder triller årets kontingenter ind. Vores mål er fortsat at ligge inde ed en kassebeholdning i omegnen af 150.000 kr.
Foreningens laserprinter ”halter”. Beslutning: Kassereren kan indkøbe ny, når den gamle giver op
Restancer: Vi har fortsat to: Én for og én for 2018. Beslutning: Ingrid tager kontakt igen.

Veje og fællesarealer v. Jens Frede og Søren
1. Sti mellem Klokkelyngen og Revlingebakken: Arbejdet med at bringe skel-forhold og sti i orden er færdiggjort. Stien ligger inden for de 2,5 meter, og belægningen er 20/40 singels, som Byplanvedtægten anviser. Et medlem har klaget over belægningen/udseendet, mens andre roser den ”nye” sti. Det er rigtigt, at stenene er forholdsvis store og ”lyser” op; men beton-”nødderne” er valgt, fordi der er meget leret på stedet. Beslutningen: Vi afventer og ser, hvordan vejr og vind indvirker på ”nødderne”. Stien kan evt. på sigt rettes af med sand. Ingrid orienterer det pågældende medlem.
2. Bænk ved kystvejen er brudt sammen. Beslutning: Vi reparerer den. Egentlig er det kommunens opgave, men det kan trække ud, og vi vil gerne have, at der ser ordentligt ud ved stranden. Et medlem har tilbudt at gøre det, hvis foreningen betaler materialerne. Det tager vi imod med tak. Jens Frede har kontakten.
3. Shelterpladsen: Desværre kniber det ind imellem med oprydning/vedligeholdelse af shelterpladsen. Det er vi kede af, fordi området er en del af ”indkørslen” til Hostrup Strand. Beslutning: Ingrid følger situationen og retter evt. henvendelse til kommunen, som står for driften.
4. Fiberbånd: Waou er i gang med forberedelserne til at lægge fibernet i området omkring Hostrup Strand. Også på Ibsensvej. På generalforsamlingen var der ikke den store interesse for fibernet; men måske er det alligevel værd at undersøge betingelserne nu, hvor et selskab bogstaveligt talt er i nærheden. Beslutning: Søren retter henvendelse til Waou.
5. Klipning af fællesarealer sker efter sankthans
6. Legepladsen: Den årlig inspektion medførte tre anmærkninger, som Søren er ved at få løst:  Gynge m. bildæk hængte for lavt: Dækket er løftet. Bildækket er ved at være udtjent og skal skiftes: Søren er på jagt efter et nyt. Kædeled øverst er nu forsynet plastik
7. Bjørneklo: Der gror bjørneklo på en grund. Beslutning: Ingrid retter henvendelse til kommunen.
8. Opsamling fra generalforsamling (nye frister) og arbejdsdag.
Alt forløb som planlagt. Næste år skal vi være obs på de nye frister for indkaldelse og forslag.
9. Forslag til datoer for generalforsamling og arbejdsdag i 2020:
30. maj – generalforsamling
6. juni – arbejdsdag

Sommerfest v. Ingrid
Forberedelserne skrider godt frem. Konceptet fra de seneste to år kører videre.
Frivillige efterlyses. Christina og Søren er klar.

Sankthans v. Jens Frede
Der er i år kommet så store mængder af grene/træaffald, at der i praksis bliver tale om to bål. Der er blevet afleveret store portioner og ikke bare grene, men hele stammer. Entreprenøren har været forbi flere gange for at skubbet dyngerne sammen. Det er for meget og for stort. Vi har ansvaret for bålet, og så store mængder kræver rigtig vindretning, fugtige omgivelser etc.
Beslutning: Vi retter henvendelse til vore medlemmer og til de to naboforeninger om, at folk fortsat gerne må komme med grenaffald til bålet i juni – uden grene intet bål – men ikke store læs. Omfanget må være en fyldt trailer. Ved store rydninger skal affaldet andetsteds hen. Ingrid skriver og tager kontakt til naboforeningerne.

Næste møde:
Lørdag 26. oktober

Eventuelt:
Ikke noget

Referent: Ingrid
30.06.2019

 

Bestyrelsesmøde 18. januar 2019 kl. 10

Nyt fra formanden:
Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig: Hvis vi har spørgsmål ang. stier etc. kan vi henvende os til projektleder Anne Navrbjerg, 9915 7721 akna@skivekommune.dk

Økonomi:
Vi kom ud af 2018 med et underskud på 7.219,34. Det er mindre end forventet/budgetteret, fordi udvidelsen af ophalerpladsen ikke blev så dyr som forventet.
Vi har enkelte restancer: En enkelt konkurs og et par forglemmelser. Vi tager kontakt.
Kassebeholdning ved udgangen af 2018: 192.486,33 kr.
Budget for 2019: Vi budgetterer igen med et underskud. Blandt andet for at give vejene en god omgang grus.

Veje:
Jens Frede fremlagde sine planer for 2019: Vi bør begynde at gruse igen. Vejene er sunket. Samme grustype som i 2018.
80 kubikmeter (10 læs) = 13.000 kr. + moms, leveret og lagt ud. Vi budgetterer med 2 x 80 kubikmeter, så vi kan komme rundt alle steder, hvor det er nødvendigt.
For enden af Klokkelyngen har skraldebilen problemer med at vende. Spørgsmålet er, om vi skal ”rette” stien til. Ingrid spørger 4S om deres planer for undergrundscontainere, og om det er muligt at bakke på strækningen.

Fællesarealer og legeplads:
Vi holder øje med brugen af legepladsen i forhold til belægningen på Ibsensvej.
Vi fortsætter med græsklipningen som hidtil

Ibsensvej, status:
Intet nyt vedr. klagen til Planklagenævnet ud over, at vores anmodning om, at vores klage skulle have opsættende virkning ikke fik medhold.
Høringssvar vedr. lokalplanen indgivet til Skive Kommune. Sagen er endnu ikke kommet på dagsordenen i teknisk udvalg.
Skanlux har ikke reageret på den fremsendte plan vedr. beplantning. Ingrid rykker.

”Hvor blev Limfjorden af”, status HedeDanmark-projekt:
Mange har fået ryddet, og det ses. Alle udtrykker stor tilfredshed med HedeDanmark for samarbejde og udførelse.
De store bunker af træ bliver fliset i uge 4 – i god tid, før vi skal i gang med vejene.

Generalforsamling, planlægning:
Rest. Gyldendal er booket til den 4. maj
Dirigent – Ingrid spørger
Ingrid og Bent på valg. Bent ønsker ikke genvalg
Jens Frede sonderer terrænet for mulige kandidat-emner.

Opdatering af foreningens love:
Vi vil foreslå ændringer for tidsfristerne vedr. indkaldelse til generalforsamling og aflevering af forslag fra medlemmerne. Så indkaldelsen skal ud senest 21 dage før generalforsamlingen – med en frist for forslag 14 dage før. I dag hedder det 14 dage før for indkaldelse og senest 1. april for forslag. Det er ikke nødvendigt med så lang en frist. Desuden foreslår vi, at indmeldelsesgebyret på 25 kr. bliver droppet. Ingrid skriver forslag.
I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling varsler vi også den ekstraordinære.

Opdatering af velkomstbrev:
Henning fremlagde det velkomstbrev, som vi sender ud til nye medlemmer. Det trænger til forenkling. Ingrid skriver et forslag til nyt brev. ”Reglerne” lægger vi på hjemmesiden.

Fællesmøde, punkter til dagsorden:
Vi har aftalt årets fællesmøde med de øvrige grundejerforeninger og kystbeskyttelseslaget til den 16. marts. Ingrid indkalder.
Til dagsorden: Sankthans 23. juni og Sommerfesten. Vi er med igen og afsætter 4.000 i budgettet.

Datoer for 2019:
Fællesmøde: 16. marts – kl. 10
Generalforsamling: 4. maj kl. 13.30
Ekstraordinær generalforsamling: 5. maj kl. 10
Arbejdsdag: 1. juni kl. 10
Sommerfest: Gerne i juli

Næste møde
Vi er ”godt med”. Ingrid indkalder, hvis efter behov

Eventuelt:
Ikke noget

Ref. Ingrid
20. januar 2019

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *