Grundejerforeningens klage over lokalplan

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 2
7800 Skive                                                                                                                           Herning 11. dec. 2018

På vegne af Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard fremsendes hermed indsigelse mod forslag til lokalplan nr. 298, Sommerhusområde ved Ibsenvej, Hostrup Strand.

Indsigelse og bemærkninger:

Som naboer til udstykningen på Ibsenvej er vi imod gennemførelse af Lokalplan nr. 298, fordi vi frygter for konsekvenserne ved Hostrup Strand.
Intentionen med Lokalplan 214 var at skabe et sommerhusområde på Ibsenvej tilpasset landskabet/omgivelserne og med en bebyggelsesgrad på max. 10 %. Det vil sige med moderne sommerhuse af ”almindelig” størrelse og overvejende til privat brug. Helt i tråd med det eksisterende sommerhusområde ved Hostrup Strand. Den nye lokalplan hæver bebyggelsesprocenten til 15 og giver mulighed for opførelse af 13 sommerhuse på op til 375 kvm, typisk med plads til 20+ gæster.
Fra politisk side lyder begrundelsen, at man ønsker at styrke turismen i Skive Kommune blandt andet ved, at der bliver opført store luksus-sommerhuse til udlejning. Vi deler gerne herlighederne ved Hostrup Strand med andre, men så mange store sommerhuse til udlejning vil blive en alt for dominerende faktor. Både for de nærmeste naboer og for lokalområdet. Der ligger mange af den slags sommerhuse ved de danske kyster. Men typisk mere spredt og med de nødvendige faciliteter i nærområdet. Vi har også enkelte store sommerhuse til udlejning ved Hostrup Strand, men her er der tale om 13 huse samlet på blot 3 hektar. I en typisk uge i højsæsonen vil de forøge antallet af gæster med 50 % i forhold til, hvor mange vi normalt er i Hostrup Teglgaards område.

(Ændrings)forslag:

I Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard er vi, som det fremgår af ovenstående, grundlæggende imod Lokalplan 298, specielt hvad angår bestemmelserne for Delområde 1. Hvis byrådet alligevel vælger at fortsætte processen omkring en ny lokalplan for Ibsenvej, har vi følgende forslag:

  • Ifølge §6.3 skal der være 15 meter til skel mod syd, gældende for rækken af grunde mod den sydlige lokalplanafgrænsning. For at afbøde generne mest muligt for de nærmest liggende naboer på Blåbærvej/Brombærvej foreslår vi, at der i lokalplanen bliver indføjet en bestemmelse om, at der skal plantes et 5 m bredt læhegn op mod det såkaldte museumsdige for at afbøde støj og indkig.
  • Ifølge Kort 3 i Udstykningsplanen er der lagt en grøn bræmme/sti ned gennem udstykningen med adgang til museumsdiget/skellet mod grundene på Blåbærvej. Vi ønsker stien sløjfet eller alternativt præciseret, at der ikke må etableres sti til og langs dige/skel.

Fra grundejerforeningens side uddyber vi gerne såvel indsigelsen som ændringsforslag/præciseringer.

Med venlig hilsen Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Pbv. fmd. Ingrid M. Schmidt – 2854 8503

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *