Protest-brev til Skive Kommune

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Att. Skive Byråd
                                                                                                                       

Gjellerup 23. maj 2018

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard vil hermed protestere mod, at der er givet dispensation fra Lokalplan 214 til opførelse af to sommerhuse på 375 m2 på Ibsensvej 9 og 13 ved Hostrup Strand, jvnf. beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2018 (pkt. 16). Desuden vil vi udtrykke vores utilfredshed med sagens hidtidige forløb. Vi står uforstående over for, at hverken grundejerforeningen eller de naboer, der bliver berørt af byggeriet og planerne for Ibsensvej, er blevet orienteret eller hørt.

Vi opfordrer byrådet til at stoppe det planlagte byggeri af de to store sommerhuse. Dels for at give tid for en samlet vurdering af området, når den eksisterende lokalplan (214) bliver taget op til revurdering. Så vi som grundejerforening og naboer kan blive inddraget i processen. Dels for at planerne for store sommerhuse på Ibsensvej kan blive sat ind i en større sammenhæng, når I som politikere drøfter perspektiverne for ”Fremtidens feriehus” i Skive Kommune. Jvnf. Teknik- og Miljøudvalget indstilling om en screening af sommerhusområderne i Skive Kommune og deres mulighed for at rumme store sommerhuse (pkt. 15 på det nævnte møde).

Vi undrer os som sagt over sagens forløb. Lokalplan 214 omhandler, som den blev vedtaget i 2009, en udstykning med plads til 35 sommerhuse på byggegrunde a min. 1500, 1600 og 1900 kvm2, med en bebyggelsesgrad på max. 10 pct. Målet var at skabe et sommerhusområde tilpasset landskabet/omgivelserne, hvor husene har karakter af ”fritidshuse”, placeret på ”naturgrunde” med uplejet bevoksning. Det er helt i tråd med de gamle udstykninger ved Hostrup Strand, som netop er karakteriseret ved store grunde (min. 2500 km2) i et naturskønt område.

Nu ser vi, at man så at sige ad ”bagvejen” er ved gennemføre et projekt, der går i en helt anden retning. Det fremgår af bilagene, at byggefirmaet Skanlux, som har fået de nævnte dispensationer til at overskride bl.a. bebyggelsesprocenten, har planer om at bygge på 8-10 grunde. Der er allerede bygget to store sommerhuse på Ibsensvej, nu er der givet dispensation til yderligere to, og flere er altså på tegnebrættet. Husene har plads til 20+ gæster. I perioder giver det omkring 200 gæster. Mod normalt omkring 50 i et tilsvarende antal sommerhuse af mere ”normal” størrelse. Det vil i høj grad påvirke naboerne og faciliteterne i det omkringliggende sommerhusområde.

Alligevel har Skive Kommune ikke fundet det nødvendigt at orientere hverken grundejerforening eller de direkte berørte naboer. Vi kommer kun ”på banen”, fordi vi tilfældigvis hører om planerne gennem ”lokal snak” og kan se, at de indledende forberedelser til byggeriet er gjort. Det gav anledning til vort ”bekymringsbrev” til kommunen den 8. marts 2018. Efterfølgende kommer de to punkter så på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden.

Vi er klar over, at der kan gives dispensationer og at lokalplaner kan ændres; men vi opfordrer Byrådet til at sætte byggeplanerne på pause og ikke lade sig kyse af, at Skanlux/investor truer med at trække sig ud af Skive Kommune, hvis ikke sagsgangen følger deres tidsplan. Vi håber, at Byrådet vil medvirke til at få sat en ordentlig proces i gang omkring den fremtidige udvikling af sommerhusområderne ved Hostrup Strand.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Pbv. fmd. Ingrid M. Schmidt – 2854 7503