Generalforsamlingen 2018 – referat

Der lyttes, mens grundejerforeningens formand, Ingrid M. Schmidt, aflægger den mundtlige beretning på generalforsamlingen. Foto: Peter Jessen

Referat af generalforsamlingen for
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard l
ørdag den 12. maj 2018 kl. 14 på Rest. Gyldendal

(NB: Links til skriftlig beretning, regnskab m.v. i forlængelse af referatet)

Formand Ingrid M. Schmidt bød velkommen til de 35 fremmødte, heraf 24 stemmeberettigede.

Traditionen tro blev generalforsamlingen indledt med fællessang, Blæsten går Frisk. I år med akkompagneret på klarinet v. Henning Quist Nielsen.

Derefter gik generalforsamlingen i gang:

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2017.
  Den skriftlige beretning kan læses på hostrupteglgaard.dk
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Regnskabet kan ses på hostrupteglgaard.dk
 • Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2018.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg til bestyrelsen: Jvf. vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det:
  Henning Quist Nielsen, Enebærvej
  Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen
  Søren Poulsen, Brombærvej
  Alle tre modtager genvalg
 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
  Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
  Christina Fiig, Revlingebakken
 • Valg af to revisorer:
  De nuværende er: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej
  Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Mona Rimmen, Multebærvej, og hun blev valgt med applaus. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav derefter ordet til formanden for en beretning for 2017.

Bestyrelsens beretning for 2017:
Ingrid M. Schmidt aflagde på bestyrelsens vegne beretning for 2017:
Præsentation af bestyrelsen:
Søren Poulsen, næstformand (forhindret i at deltage i generalforsamlingen)
Henning Quist, kasserer
Jens Frede Nielsen, vejansvarlig
Bent Mortensen
og Ingrid M. Schmidt, formand

“Bestyrelsens skriftlige beretning for 2017 blev sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Her får I en mundtlig beretning med en opdatering på nogle af punkterne. Og et par ord om, hvad vi aktuelt arbejder med i bestyrelsen.

Det er en fornøjelse at aflægge beretning for det forgangne år i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, for det går godt. Vi har gode veje, velholdte fællesarealer og en – næsten – ny ophalerplads. Og vi har stadig penge på kistebunden!

 • Ibsensvej: Som I måske har læst i Skive Folkeblad, har vi helt aktuelt fra bestyrelsens side kastet os ind i en debat om store sommerhuse i Skive Kommune. Afstedkommet af det, vi kan se ske på den nye udstykning på Ibsensvej. Her er der bygget to store sommerhuse med plads til 24 og 18 gæster, og to mere er på vej. På hver 275 kvadratmeter. Det er byrådsmedlem Arne Bisgaard, som gennem byggefirmaet Skanlux har gang i byggeriet. Da vi hørte om planerne, sendte vi en uopfordret indsigelse til kommunen. Vi protesterer ikke mod, at der bliver bygget sommerhuse på Ibsensvej. Men vi er bekymret for udviklingen, og for hvad så store sommerhuse med så mange gæster kan få af betydning for vores område. Vi får næppe stoppet bygningen af de to sommerhuse, selv om de overskrider bebyggelsesprocenten; men vores henvendelse har ført til, at politikerne i teknik- og miljøudvalget har vedtaget, at der skal vedtages en ny lokalplan for udstykningen, så det klart bliver markeret, at de store sommerhuse kun hører til mod øst. Og desuden vil politikerne tage hele spørgsmålet om placering af store sommerhuse op på kommuneplan. Vi vil selvfølgelig følge arbejdet med lokalplanen så tæt, som vi kan.
 • Årets store projekt i 2017 – og et stykke ind i 2018 – var udvidelsen af ophalerpladsen. Det begyndte med en henvendelse fra Aage Dahl på Enebærvej. Han gjorde bestyrelsen opmærksom på, at det kunne være ret så besværligt at få sat båden i vandet, fordi rampen var meget smal. Ja, det ville koste en del at få den udvidet, men måske kunne vi få en kontant håndsrækning via Skive Kommunes Landsbypulje. Generalforsamlingen nikkede ja til et udvidelsesprojekt, og så gik et udvalg bestående af Aage Dahl og Jens Frede Nielsen bistået af Vagn Lykke fra Lem ellers i gang med at lave tegninger og beskrivelser og sende ansøgninger og forespørgsler til Kystdirektoratet, Skive Kommune og Landsbypuljen. Det gav pote! Vi fik de nødvendige tilladelser og en pose penge til en udvidelse af rampen. Undervejs kom også Frede Larsen fra Blåbærvej med i arbejdsgruppen, og der skal lyde en stor TAK til dem alle for deres store arbejde. Forhåbentlig til glæde for bådfolket.
 • I år har vi ikke planer om store og dyre projekter, foreløbig i hvert fald. For her i forbindelse med generalforsamlingen har vi tænkt os at lave en lille brainstorm på, hvad vi måske kunne bruge nogle af vores penge til; men det kommer vi tilbage til.
 • Én af de ting, der står på budgettet er nogle små skilte til området. Vi har et dejligt stisystem, men det kan være lidt svært af finde vej. For eksempel, hvis man står oppe på toppen af Klokkelyngen. Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke ved det, at man derfra kan gå ned til Febækken og langs med den hen til Havtjørnevej. De nye skilte kommer op på arbejdsdagen.
 • På arbejdsdagen har vi i bestyrelsen i øvrigt besluttet at bevæge os lidt uden for foreningens enemærker. Nemlig ind på shelterpladsen ved Teglgaardvej. Den tager sig ærlig talt ikke godt ud, og den er med til at skæmme indtrykket, når folk kører ind i området. Efter et par henvendelser til Skive Kommune har vi lavet den aftale, at vi rydder op, og de har så lovet at følge op med græsklipning m.m. Vi håber, at det kommer til at fungere.
 • Vi har fortsat et godt samarbejde med de øvrige grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Bestyrelserne mødes hvert år til et møde, hvor vi drøfter emner af fælles interesse, og vi har efterhånden en fast tradition for at holde en fælles sommerfest. Den kan I glæde jer til igen i år, nemlig den 28. juli. Vi kan kun håbe, at det bliver lige så stor en succes som sidste år med strålende solskin og omkring 200 deltagere.
 • Måske får vi i år også et samarbejde på tværs af foreningerne omkring et træfældningsprojekt. Når “3’eren”, Grundejerforeningen Hostrup Strand, pinselørdag holder generalforsamling, stiller bestyrelsen nemlig spørgsmålet ”Hvor blev Limfjorden af?”. Hvis de sætter et projekt i gang, har vi både fra 1’eren og 2’eren sagt, at der sikkert også hos er grundejere, der gerne vil have fældet træer. Jo flere, der er med, desto billigere bliver det for den enkelte at få arbejdet gjort. I hører nærmere.
 • Vi kan glæde os over, at vi med jævne mellem får nye beboere rundt om i sommerhusene. Alene inden for de seneste uger er der solgt to sommerhuse, et på Revlingevej og et på Slåenvej. Vi ser også flere eksempler på et generationsskifte, hvor børnene overtager forældrenes sommerhus. I øjeblikket står der officielt godt en håndfuld huse til salg i vores område.
 • Skulle nogen undre sig over, at I ikke har hørt noget til undergrundscontainerne på det seneste, så skyldes det ganske enkelt, at der ikke er noget nyt at berette. Projektet er foreløbig sat i bero for Hostrup Strands vedkommende, oplyser Nomi 4S.

Tak til alle for jeres opbakning til foreningen og til os i bestyrelsen. Tak til bestyrelsen for et godt og effektivt samarbejde og tak til alle, der giver et nap med på forskellig måde. Ingen nævnt, ingen glemt.”

Dirigenten gav ordet frit for eventuelle spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Else Malmborg, Havtjørnevej, spurgte om ikke det ville være muligt at få gjort noget ved containerstationen på Teglgaardvej. Indimellem flyder det med affald. Kan det tænkes, at de to andre foreninger ændrer holdning til undergrunds-containerne?
Orla Sidelmann supplerede ved at foreslå en alternativ placering af containerne, på et mindre ”synligt” sted.
Svar v. formanden: Nomi4S ser Hostrup Strand som en samlet løsning, når det gælder undergrundscontainere. Vi kan på baggrund af generalforsamlingen tage kontakt til 2’eren og 3’eren. Placeringen ved Teglgaardvej er blandt andet valgt, fordi kommunen ejer grunden.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og forsamlingen godkendte herefter beretningen.

Regnskab for 2018:
Kasserer Henning Quist gennemgik det udsendte/reviderede regnskab for 2017, med supplerende kommentarer:
Vi har nogle få kontingent-restancer. Vi rykker efter den vedtagne procedure. Et par af dem anser vi dog for umulige at inddrive. Udgifterne til forsikringer er steget. Så vi både er forsikret, når det gælder legepladsen og ved frivilligt arbejde. Vi havde budgetteret med en udvidelse af ophalerpladsen i 2017, men arbejdet blev først gennemført i 2018. Pengene er derfor overført.
Vores aktie er faldet lidt i værdi.
Regnskabet balancerer med 199.705,67 kr.
Efter et par opklarende spørgsmål omkring kontingentrestancerne, blev regnskabet godkendt.

Der var et enkelt spørgsmål til foreningens engagement i forhold til opsætning af badebroen.

Henning Quist gennemgik herefter det omdelte budgetforslag. Kontiene er opstillet på en ny måde. For eksempel omfatter ”Fremmede tjenesteydelser” nu entreprenører, veje etc. Bestyrelsen budgetterer med et underskud på 39.600 kr. Det skyldes, at udgiften til udvidelse af ophalerpladsen først kommer med i 2018.
Der var et enkelt spørgsmål til foreningens engagement i forhold til opsætning af badebroen.

Forslag fra medlemmer:
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 600 kr., og det blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tre af bestyrelsens medlemmer var på valg: Henning Quist Nielsen, Enebærvej, Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen og Søren Poulsen, Brombærvej.
Formand Ingrid M. Schmidt bad om ordet for kort at gøre rede for bestyrelsens tanker omkring valghandlingen. For selv om alle er villige til genvalg, finder bestyrelsens det vigtigt at gennemføre en opstillingsrunde med skriftlige forslag til kandidater. For at give alle mulighed for at stille op eller foreslå nye kandidater, hvilket er svært, hvis der straks bliver ”klappet genvalg”. De tre bestyrelsesmedlemmer begrundede kort, hvorfor de gerne ville tage to år mere. I Søren Poulsens fravær blev hans begrundelse læst op af Mona Rimmen. De stemmeberettigede blev derefter bedt om at skrive op til tre navne på de omdelte ”forslag til kandidater”-sedler. Det gav dog ikke nye navne på tavlen, og de tre blev genvalgt med applaus.
Orla Sidelmann, Havtjørnevej, mindede om, at det også ved fremtidige valg er vigtigt at sikre, at de forskellige områder af grundejerforeningen er repræsenteret i bestyrelsen.

Valg af suppleanter:
De nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej og Christina Fiig, Revlingebakken, var begge villige til genvalg. Desuden kom der et forslag fra forsamlingen: Anette Christensen, Revlingebakken. Derfor blev stemmesedlerne delt ud. Mone Rimmen og Aage Dahl stod for optællingen.
I første runde lød resultatet: Svend Erik Nielsen 16 stemmer, Christina Fiig og Anette Christensen hver 15. Derfor måtte de to sidstnævnte ud i et omvalg, og her blev Christina Fiig valgt som 2. suppleant med 14 stemmer mod 10 til Anette Christensen.

Valg af revisorer:
Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen, blev genvalgt.

Brainstorm:
Før kaffepausen fik formanden ordet for en kort introduktion af den i beretningen omtalte brainstorm. Alle fik alle udleveret et ark med teksten: ”Kom med en idé: Hvad skal vi bruge (nogle af) vore penge til i sommerhusområdet” med opfordring til at tage en snak hen over kaffebordene.

Kaffepause…

Eventuelt:

Formanden fik ordet og samlede de udfyldte sedler med idéer ind. Flere af dem fik et par ord med på vejen:
Orla Sidelmann, Havtjørnevej: Forslag om grillhytte med bænke på legepladsen. Det er hyggeligt, når vi om fredagen kan samles nede ved stranden, men ofte er det for køligt.
Christian Fiig, Revlingebakken og Bente Hedegaard, Havtjørnevej foreslog begge en bedre oversigt over stierne i området. Ved hjælp af skilte, på hjemmesiden, laminerede ark etc.
Bestyrelsen tager nu hele bunken af forslag/kommentarer med på sit næste møde.

Formanden fortsatte med løst og fast:

Mød op:
Kystbeskyttelseslagets generalforsamling, fredag den 25. maj kl. 19.
Arbejdsdag, lørdag den 2. juni kl. 10. Der er opgaver til alle. Så kom og vær med. Det er hyggeligt, og vi får noget fra hånden til gavn og glæde for alle.
Sankthans den 23. juni. Alle er velkomne! Træ- og grenaffald kan smides i hullet i juni måned.
Sommerfest, fælles for alle lørdag den 28. juli.
Fredagstræf ved stranden. Det er hyggeligt og helt uformelt.

Takt & Tone, det er venligt:
… ikke at starte motorsaven eller plæneklipperen før kl.9, at holde en middagspause fra 12 til 14 og at køre maskinparken i garage kl. 18! Håndværkere er selvfølgelig en undtagelse.
… ikke at køre med til knallerter og mountainbikes på vore stier. Eller ride til heste. Stierne er beregnet på gående trafik.
…at holde hunden i snor, når I bevæger jer uden for matriklen. Det er de færreste af os, der kan være sikre på, at vores firbenede ven altid holder sig ved siden af os.
… ikke at genere naboerne med afbrænding af haveaffald. Faktisk er det forbudt overhovedet at brænde haveaffald af i et sommerhusområde. Så kør affaldet ned på sankthansbålet i juni eller sæt kursen mod Vinderup eller Kaastrup. (Hvis du alligevel vælger at brænde af i din have, så vis hensyn! Det er ikke godt naboskab at brænde af en lørdag med godt udevejr eller pinsesøndag, hvor mange nyder en fridag ved Hostrup!)

Husk at give enten kassereren eller formanden besked, når I skifter mailadresse eller får nyt telefonnummer. Vi vil jo gerne, at vore informationer og indkaldelser når frem.

Hjemmesiden: Tak til alle, der bidrager til Hostrup Strand Nyt. Send gerne tips og fotos, de er med til at gøre siden levende!

Herefter ebbede talelysten ud, og dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden.

Formanden takkede Mona Rimmen for igen at have styret generalforsamlingen på bedste vis, og efter en tak til alle for at møde op sluttede generalforsamlingen med fællessang og sprøde klarinet-toner.

Materiale fra generalforsamlingen: 
Indkaldelse til generalforsamling
Skriftlig beretning for 2017
Årsregnskab 2017
Balance pr. 31.12.2017
Budget for 2018

Årets musikalske nyskabelse ved generalforsamlingen stod grundejerforeningens kasserer Henning Quist Nielsen, for. Han havde medbragt sin klarinet og sørgede for musikledsagelse til de to obligatoriske sange – Blæsten går frisk og Du danske sommer … Foto: Peter Jessen

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *