Referat af grundejerforeningens møder i 2018

Referat bestyrelsesmøde Hostrup Teglgaard 12. oktober 2018

Til stede: Søren Poulsen, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt

 • Økonomi /budget v. Henning:
  Økonomien tegner fint. Vi har pt en kassebeholdning på 195.458,16 kr. Vi har dog endnu ikke modtaget en regning på advokatbistand ifm. Ibsensvej.
  Vi har fire restancer for betaling af kontingent for 2018. Én må anses for at være tabt. De tre andre får hver en rykker. Desuden har vi stadig en restance for 2017. Også her er der sendt en rykker. Vi afventer indbetaling. Kommer den ikke, tager vi personlig kontakt.
  Ingrid undersøger gældende regler, hvis der er brug for en præcisering.
 • Veje/fællesarealer v. Jens Frede
  Vejene får årets første skrab i dag.
  Forsøg med ”småt” grus falder godt ud. Det leder vandet godt væk fra vejen.
  Forslag: At vi begynder at gruse igen. Efter kloakeringen har deri flere år ikke været behov for det; men nu begynder vejene at trænge igen. Bedst i marts/april. Beslutning: Det sætter vi i værk til foråret.
  Beslutning: Vi lægger igen en stak med knust granit på Havtjørnevej, til brug for udbedring af eventuelle huller.Legepladsen: Vi kan registrere et øget brug af legepladsen i forbindelse med udlejningen på Ibsensvej. Vi følger situationen og tager eventuelt emnet op ved næste generalforsamling.

  Sti mellem Blåbærvej, Brombærvej og fællesarealet: Der forekommer knallertkørsel på stien. Vore stier er forbeholdt gående trafik og hverken cykler, knallerter eller heste. Bommen blev reetableret i sommer, men siden er den flere gange blevet ødelagt. Beslutning: Vi får lavet en ny forhindring i form af en træbom. Følger op med en artikel på hjemmesiden

  Sti-skilte: Stierne bliver klart mere brugt, efter at vi har fået sat pile/skilte op. Der er også behov for et skilt, der viser stien fra Revlingebakken/Hedelyngen. En opgave til næste års arbejdsdag.

 • Ibsensvej v. Ingrid m.fl.
  Der er fortsat intet nyt fra Planklagenævnet vedr. vores klage over kommunens dispensationer. Advokaten har rykket for svar. Byggeriet fortsætter.

Evaluering af ekstraordinær generalforsamling: Generalforsamlingen forløb godt med stort fremmøde og en grundig debat. Bestyrelsen fik den ønskede opbakning.

Møde med Skanlux: Det forløb også tilfredsstillende med en saglig meningsudveksling/dialog. Tre fra bestyrelsen deltog. Vi er fik en god orientering om konceptet for bygning/drift af de store sommerhuse. På mødet blev det aftalt, at grundejerforeningen i samarbejde med de nærmeste naboer og Egebjerg Planteskole kommer med et forslag til beplantning i skel mellem den nye udstykning og Blåbærvej. Det er nu fremsendt. Vi afventer svar

 • Forslag til ny lokalplan for Ibsensensvej v. Ingrid
  Teknik- og Miljøudvalget har fået forelagt et forslag til ny lokalplan for Ibsensvej. Hvis det bliver vedtaget, lovliggør man dispensationerne, udvider antallet af grunde med mulighed for store sommerhuse til 13 (mod øst) og hæver bebyggelsesprocenten til 15. For området mod vest viderefører man i store træk bestemmelserne i den nuværende lokalplan. Forslaget skal videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Derefter kommer det i offentlig høring i otte uger.
  Både lokalt og på landsplan kører der fortsat en debat omkring opførelsen af store sommerhuse til udlejning.  Blandt andet omkring det lovlige i den massive udlejning.
  Beslutning: Vi følger fortsat sagen. Når forslaget kommer til høring, er vi klar til at gøre indsigelse. Ingrid skriver et udkast
 • Foreningens regler:
  Ifølge vore love skal vi opkræve et gebyr ved indmeldelse på 25 kr. Det giver ikke længere mening.
  Beslutning: Ved næste generalforsamling foreslår vi en vedtægtsændring for at få gebyret fjernet. Vi gennemgår inden da foreningens love for at se, om der er behov for justeringer af andre paragraffer.Vi har en udfordring, når det gælder om at få de nødvendige informationer ved et ejerskifte. Både ved tvangsauktioner og almindelig handel. Vi kan hente oplysninger hos Skive Kommune; men myndighederne har ikke oplysningspligt over for grundejerforeningen. Vi har tidligere sendt en opfordring til områdets ejendomsmæglere om at henvende sig til os efter en hushandel.
  Ifølge Byplanvedtægtens §5 stk 1 er enhver køber af en grund i vores område (Hostrup Teglgaard) pligtig til at være medlem af grundejerforeningen.
  Beslutning: Vi prøver igen at gøre de forskellige instanser opmærksomme på, at vi har brug for oplysninger vedr. ejerskifte.
 • Hvor blev Limfjorden af? HedeDanmark-projektet v. Ingrid
  Ifølge skovfoged John Milter, HedeDanmark, har op mod 60 grundejere lavet aftale med selskabet om fældning. Arbejdet går i gang i løbet af kort tid og vil vare cirka 3 uger. Det vil sætte sig præg på udsigten/området. Flere kan nå at melde sig.
 • Evaluering af Sommerfesten 2018
  Stor ros til festudvalget. Alt fungerede perfekt. Stort fremmøde og efterfølgende lutter positive tilbagemeldinger. Festen er et aktiv for området. Udvalget tager gerne mod forslag/idéer til næste års fest. Vi bakker op om Sommerfesten 2019.
 • Datoer for 2019:
  Generalforsamling: Om muligt 4. maj kl. 14 på Gyldendal. Ingrid forespørger. Vedtægtsændringen kræver sandsynligvis en ekstraordinær generalforsamling. Den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Om muligt lægger vi den i forbindelse med arbejdsdagen.
 • Næste møde – sandsynligvis 11. januar kl. 10. Ingrid afklarer
 • Eventuelt:
  * Der er truffet aftale med en ny forpagter af Rest. Gyldendal, Toke Jensen.
  * Stiforløbet ved hovedgården er visse steder forsømt – Ingrid prøver at finde ud af, hvem der har vedligeholdelsespligten.

Ref. Ingrid – 16.10.2018

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Torsdag den 14. juni 2018 kl. 19

Til stede: Søren Poulsen, Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen og Ingrid M. Schmidt. Bent Mortensen havde ikke mulighed for at deltage.

Dagsorden:

 • Konstituering
 • Nyt fra formanden
 • Nye regler for Persondataforordning
 • Opsamling fra generalforsamlingen
 • Sankthans
 • Drøftelse omkring Ibsensvej
 • Eventuelt

Konstituering:
Vi fortsætter som hidtil: Formand: Ingrid M. Schmidt, næstformand: Søren Poulsen, kasserer: Henning Quist Nielsen, vejansvarlig: Jens Frede Nielsen, menigt medlem: Bent Mortensen

Orientering fra formanden:

 • Varsling om påbud: Den 30. maj fik foreningen et varsel om påbud fra Skive Kommune for at have foretaget rodfræsning og rydning af vedplanter på arealer langs Havtjørnevej. Rydning/fræsning af arealet var en overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens §3, fordi der er tale om en beskyttet strandeng. Det har vi ikke været opmærksomme på. Jeg tog straks kontakt til Skive Kommune og skrev efterfølgende et brev, hvor jeg beklager, at vi har overtrådt reglerne. Jeg forklarede, som sandt er, at vi gennem årene manuelt har forsøgt at holde hybenroser i ave og forhindre området i at ”springe i skov”. Det har været særdeles vanskeligt, og derfor besluttede vi i år at tage maskinkraft til hjælp. Vi agter ikke at foretage os yderligere på området. Meningen var og er, at det skal have lov til igen at gro til af sig selv. Med den aktuelle sag in mente vil vi fremover være opmærksomme på, at vi ikke må foretage lignende indgreb på strandengen, og vi arkiverer sagen, så fremtidige bestyrelser også bliver gjort bekendt med lovgivningen på området. Den forklaring har kommunen godtaget, og sagen er henlagt.
 • Træfældning: 3’eren, Hostrup Strand, har lavet aftale med HedeDanmark om et træfældningsprojekt a la det, vi gennemførte for nogle år siden. Vi har også mulighed for at være med. HedeDanmark påtager sig både at beskære, fælde og plante. Jeg har aftalt med skovfoged John Milter, vi ”annoncerer” projektet til vore medlemmer og tager mod tilmeldinger, senest 1. august. Lørdag den 11. august kommer HedeDanmarks folk rundt i området og aftaler opgaverne med den enkelte sommerhusejer. Tilbud gives på stedet. Flis kan indgå som en del af betalingen.
 • Sommerfesten: Er under planlægning. Invitation udsendes snart.
 • Pumpestation, lugtgener: Vores henvendelse til Skive Vand vedr. lugtgener fra pumpestationen på hjørne af Havtjørnevej og Blåbærvej har ført til, at der nu er monteret kulfilter og gummiring. Kulfiltre bruges til fjernelse af de svovlbrinter, der kan opstå i forbindelse med et kloakanlæg. Vi må håbe, at problemet dermed er løst. Jeg nævnte også, at planterne omkring anlægget stort set er gået ud.

Nye regler for persondataforordning v. Ingrid:
Jeg har efter bedste evne forsøgt at formulere foreningens privatlivspolitik, så den forhåbentlig er overskuelig for medlemmerne og samtidig imødekommer de juridiske krav i forbindelse med EU’s persondataforordning (GDPR), jvnf. skrivelsen. Vi opbevarer ikke personfølsomme oplysninger.
Beslutning: Beskrivelsen lægges på hjemmesiden, og medlemmerne gøres bekendt med den.

Opsamling efter generalforsamlingen:

Vi opfordrede de fremmødte ved generalforsamlingen til at komme med idéer til aktiviteter/opgaver, og følgende blev afleveret:

 • På stien fra Blåbærvej til Enebærvej er kloakdæksler hævet en del over terræn. Børnene kan let falde over de høje dæksler
  Svar: Vi er opmærksomme på problemet. Jord/flis skrider på den skrå sti. Siden er der fyldt flis på stien. Vi holder øje med den
 • Fjerne buske/træer på engen.
  Svar: Rydningen var allerede planlagt og blev gennemført ugen efter generalforsamlingen. Det førte til en advarsel om påbud fra kommunens side, se ovenfor.
 • Grillhytte med bænke på legepladsen til hyggetræf
  Svar: Bestyrelsen bifalder idéer, der kan være med til at skabe fællesskab ved Hostrup Strand, men vi forudser, at en grillhytte kan give nabogener.
 • Det stinker ofte af kloak på legepladsen. Mangler der ikke pakninger?
  Svar: Efter henvendelse til Skive Vand skulle problemet være løst, se ovenfor.
 • Forslag om guide for stier i området. Evt. ved hjælp af laminerede ark.
  Svar: Der er i forbindelse med arbejdsdagen opsat skilte ved nogle af stierne. Vi vil forsøge at lave et kort, der kan blive lagt på hjemmesiden.
 • Forslag: At foreningen betaler for opgravning af sø ved Havtjørnevej og en bænk.
  Svar: Bestyrelsen mener ikke, at foreningen skal engagere sig på privat grund.
 • Forslag om en fælles flishugger:
  Svar: Bestyrelsen undersøger muligheder for leje/køb.

Sankthans:

Foreløbig er der et afbrændingsforbud i Skive Kommune:
Beslutning: Vi afventer, om afbrændingsforbuddet bliver ophævet. Hvis ikke afløser vi sankthansfesten ved opslag på hjemmesiden, info til de to andre grundejerforeninger og skilt ved bålpladsen
SP forhører sig hos SK om fremgangsmåde, hvis forbuddet håndhæves. Kan vi efterfølgende få en dispensation til afbrænding? I givet fald gør vi det i dagtimerne, evt. med en lille markering/servering.

Drøftelse omkring Ibsensvej:
Søren og Ingrid orienterede om, hvad der hidtil er sket i sagen. Vi har fra bestyrelsens side protesteret mod, at kommunen vil give dispensation til opførelse af to sommerhuse på hver 375 kvadratmeter. I forvejen ligger der allerede to store sommerhuse med plads til 24 og 18 gæster, og målet for bygherren er otte-ti sommerhuse af den størrelse. Vi protesterer ikke mod, at der bliver bygget sommerhuse på Ibsensvej; men vi er bekymret for udviklingen og for, hvad så omfattende et byggeri af store sommerhuse til udlejning i vores ”baghave” kan komme til at betyde for hele Hostrup Strand. Og vi mener helt klart, at planerne strider imod intentionerne i den gældende lokalplan for området.

Hverken grundejerforening eller de direkte berørte naboer er blevet orienteret eller hørt af Skive Kommune omkring planer og dispensationer for området, før vi selv sendte først et ”bekymringsbrev” omkring placeringen af store sommerhuse og senere en indsigelse mod dispensationerne på Ibsensvej. Desuden har vi klaget til Planklagenævnet over forløbet.

Senest har vore protester ført til, at kommunens teknik- og miljøudvalg har besluttet at gennemføre en såkaldt naboorientering. Byggeriet er midlertidigt indstillet.

Vi har undervejs i sagen søgt juridisk bistand, og den slags koster. De naboer, der er direkte berørt af byggeriet, har spædet til.
Beslutning: Vi er i bestyrelsen enige om, at er foreningens opgave at blande sig i debatten omkring de store sommerhuse og prøve at få ændret planerne. Det er en sag, der vedrører alle i området. Ikke kun de berørte naboer. Spørgsmålet er, hvor langt vi skal gå. Også rent økonomisk.

Derfor indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. juli kl. 17, hvor vi giver en orientering om det hidtidige forløb og beder om medlemmernes tilkendegivelse.
Ingrid: Skriver indkaldelse med følgebrev og udsender pr. mail. Bestiller lokaler. Servering: Øl/vand.
Henning: Udsender pr. brev (9 stk.)

Eventuelt:

Ikke noget

Ref. Ingrid
17. juni 2018

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Mandag 26. februar 2018

Til stede: Søren Poulsen, Bent Mortensen, Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen og Ingrid M. Schmidt
Dagsorden:

 • Nyt fra formanden
 • Økonomi /budget
 • Ophalerpladsen (plan for arbejde)
 • Generalforsamlingen, planlægning (Indkaldelse, Gyldendal, dirigent, skriftlig beretning, mundtlig beretning, forslag, valg, kopiering, fællessang…)
 • Veje/fællesarealer/legepladsen (opfølgning på bl.a. klipning langs vejene, skilte, shelterpladsen)
 • Arbejdsdagen (arbejdsopgaver)
 • Sankthans (opfølgning på dispensation)
 • Fællesmøde (Sommerfest m.m.)
 • Næste møde
 • Eventuelt

Nyt fra formanden:

 • Som aftalt på sidste møde har jeg taget kontakt til 3’eren i forbindelse med, at de har planer om at sætte et træfældningsprojekt i gang i samarbejde med HedeDanmark. Formanden er positiv over for, at vi i givet fald også kan deltage. Vi hører nærmere efter deres generalforsamling.
 • Jeg har taget skriftlig kontakt til Nomi4S for at høre, om det, at der nu er installeret undergrundscontainere på Ibsensvej, gør en forskel i forhold til planerne ved Hostrup Strand. Jeg har endnu ikke fået svar.
 • Jeg har taget skriftlig kontakt til Skive Vand vedr. de lugtgener, vi har registreret omkring pumpestationen ved legepladsen. De vil kigge på det.

Økonomi v. Henning:

 • Regnskabet for 2017 viser et overskud på godt 31.000 kr. Det skyldes, at vi ikke fik igangsat ophalerpladsen som planlagt. Projektet er overført til 2018.
 • Kassebeholdningen var ved udgangen af 2017 på knap 200.000 kr.
 • Vi har 4 restancer på kontingent for 2017. De to må vi nok anse for tabt. De resterende undersøger vi.
 • Kontoforenkling. Posterne blev gennemgået med henblik på en forenkling. Henning renskriver og sender den nye opstilling rundt til godkendelse.
 • Budget 2018: Posterne blev gennemgået, og Henning fremsender et budget for indeværende.

Ophalerpladsen v. Jens Frede:

 • Arbejdet afventer forår og østenvind. Entreprenøren er klar til at rykke med kort varsel. Det samme gælder bestilling af materialer. Arbejdstiden er beregnet til ca. 2 dage. Der bliver Ikke behov for frivillig arbejdskraft.
 • Husk: ”Indgravering” af årstal

Veje og fællesarealer v. Jens Frede

 • Rydning på fællesarealer syd for Havtjørnevej + på hjørnet af Blåbærvej og Havtjørnevej: Sinding Skov- og Natur sørger for at rydde/knuse/rodfræse for 1500 kr/t + moms og et gebyr på 600 kr., hvis ikke arbejdet varer en hel dag. Udføres i foråret, når bunden tillader det. Der bliver sået græs på hjørnet.
 • Shelterplads: Ny kontakt til Skive Kommune. Det er aftalt, at vi rydder op på arbejdsdagen, sprøjter for alger m.m. Kommunen står fortsat for tilsyn/græsklipning etc. På den måde håber vi, at få en pænere ”indkørsel” til området.
 • Bænk ved Havtjørnevej: Søren vurderer, om/hvordan den skal repareres.
 • Markering langs Kystvejen: En stolpe er ved at smuldre. Søren vurderer, hvad der skal gøres. Evt. erstatte med store sten.
 • Multebærvej: Vand på vejen. Vejen ”synker”. Bedst, hvis der tilføres mere grus.
  Hedelyngen, det samme. Vi tilfører 1 læs på Multebærvej og to på Hedelyngen.
 • Kanterne skal skrabes af flere steder, så vandet kan løbe fra.
 • Kantklipning, snarest. Uge 12, så folk kan rydde op i løbet af påsken. Man kan få ryddet ekstra, tilmelding senest 15. marts. Ingrid skriver på hjemmesiden.
 • Skilte ifm stisystemet, v. Søren: Tilbud på seks skilte = ca. 2.000 kr. Dertil stolper for ca. 500 kr. Opgave på arbejdsdagen. Steder markeres på forhånd. Søren bestiller.

Generalforsamling:

 • Gyldendal er bestilt
 • Dirigent: Ingrid spørger
 • Indkaldelse, Ingrid
 • Skriftlig og mundtlig beretning, Ingrid
 • Jens Frede, Søren, Henning på valg – de modtager genvalg; men vi fastholder proceduren ved opstilling med skriftlige forslag og ”valgkamp”, så hver enkelt
 • Kopiering, Henning sørger for nogle få eksemplarer. Vi opfordrer folk til selv at kopiere og medbringe.
 • Fællessang, Ingrid kopierer – Henning spiller til.
 • Kort briefing om kystsikring v. Søren
 • Idéudvikling: Hvad skal vi bruge penge på?

Arbejdsdagen:

Blandt opgaverne er: Oprydning på shelterpladsen, flis på stier, opsætning af skilte, reparationer, grus på biveje.
”Efterlysning” på hjemmesiden, hvis nogen har bemærket fejl & mangler rundt omkring.

Sankthans:

Ang. dispensation: Vi har fået en dispensation til at holde sankthans på andre dage end den 23. juni, men i praksis kan vi kun fyre et ”affalds”bål af netop den 23. juni.
Det er uaktuelt i år, hvor sankthansaften falder en lørdag

Fællesmøde 17. marts
Ingrid har indkaldt til det årlige møde med bestyrelserne for de andre grundejerforeninger + kystbeskyttelseslaget.
Deltagere herfra: Jens Frede, Søren, Ingrid
Sommerfest – vi er med
Vi bringer Hede Danmark-projektet på banen. Det kan have interesse for alle tre foreninger.

Næste møde: Aftales efter generalforsamlingen.

Eventuelt:

 • Legepladser i området: Ingrid skriver på hjemmesiden om ”Børnenes Hostrup”
 • Legepladsen: Søren undersøger evt. kommunal godkendelse.
 • Jens Frede henvender sig til ejeren af den nye udstykning vedr. fællesarealer
 • Kystsikring v. Søren: Opblødning vedr. hård kystsikring, ny lovgivning på vej. Revurdering af sandfodring. 2017 var vi forskånet for hårde storme, kun 60.000 kr. til reparation af skader. Kommer ud med et lille overskud. Møde med SK i marts for at få afklaring om forskellige spørgsmål vedr. den fremtidige kystsikring. Generalforsamling den sidste fredag i maj.

Ref. Ingrid
26. maj 2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *