Referat af årets generalforsamling i kystbeskyttelseslaget

Referat af generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand Fredag den 26. maj. 2017 kl. 19 i Lem Samlingshus

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden årsberetning
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning
  4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år, herunder bestyrelsens forslag til forhøjelse af bidrag
  5. Indkommet forslag: ”Det foreslås at udgifterne fordeles over basis anparten, altså den alle betaler til. At gøre denne andel dyrere er en ærligere fordeling af udgifterne.  Alle nyder godt af stranden og vejen langs med stranden”.
  6. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder.  På valg er Søren Poulsen (modtager genvalg) og suppleant Ingrid M. Schmidt (modtager genvalg)
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Lagets formand, Søren Daniel Kristensen, bød de 41 fremmødte velkomne og forslog på bestyrelsens vegne Vagn Lykke som dirigent. Det billigede forsamlingen med en klapsalve. Ingrid M. Schmidt påtog sig opgaven med at tage referat.

Vagn Lykke konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet til formanden for en årsberetning:

Årsberetning for året 2016:

Søren Daniel Kristensen lagde ud med en præsentation af bestyrelsen:
Søren Poulsen, repræsentant for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Svend Blæsbjerg, repræsentant for Grundejerforeningen Hostrup Strand (ikke til stede)
Svend Vestergaard-Jensen, næstformand, repræsentant for grundejerforeningen Hostrup
Jens Peter Hedevang, repræsentant for Skive Kommune /formand Teknik og Miljø
Søren Daniel Kristensen, formand, valgt på tværs af grundejerforeningerne.

Og sagde derefter i sin beretning:
”De helt store udfordringer, vi har i kystbeskyttelseslaget, er de storme, som med mellemrum rammer Danmark. I det forløbne år har vi da heller ikke været forskånet for disse.
Den voldsomste fik vi i december (26/12 – Urd). Disse storme forøvede alle skader på kysten, som krævede opfyldning. Der blev foretaget det nødvendige.
I maj og juni måned sker der så påfyldning på kysten. Dette drejer sig primært om strækningen fra Febækken og hen til Normansvej. Normalt er skaderne på kysten begrænset til strækningen mellem Febækken og Dådyrvej, men vi har i år oplevet større skader længere mod vest.
Det er aftalt med entreprenøren at arbejdet med påfyldning og afretning af kysten er afsluttet inden Sct. Hans, den 23/6.
Ud over den akutte har vi i bestyrelsen specielt 2 fokuspunkter:
* På kort sigt: Hvordan sikrer vi jord og sand til påfyldning i forbindelse med storme?
* På længere sigt: Kan vi få lov til at etablere en hård kystsikring?
Vi forventer, at depotet ved Teglgårdvej vil være tømt i løbet af ca. 1 år og prøver i øjeblikket at finde overskudsjord i forbindelse med anlægs- og byggeprojekter i området.
Vi har i løbet af året fået en myndighedstilladelse til at flytte opgravet sand fra udløbet ved Sønder Lem Vig, som kan benyttes til afretning af kysten. Vi har endnu ikke udnyttet tilladelsen; men forventer, at det kan blive aktuelt i det kommende år.
De sidste par år har vi på generalforsamlingen fortalt om vore forsøg på at få tilladelse til hård kystsikring. Vi er ikke kommet længere med Kystdirektoratet på dette område, men holder os orienteret om den generelle udvikling på kystsikringsområdet, herunder specielt den politiske udvikling, hvor det er min vurdering, at de er ved at ”blæse nye vinde”.
På det seneste har vi fået kendskab til en alternativ form for kystsikring, som vi i øjeblikket er ved at gå i dialog omkring. Svend vil efterfølgende fortælle lidt mere om dette.
Omkostningerne til kystsikringen er steget gennem de seneste år, og vi har derfor i bestyrelsen fundet det nødvendigt at indstille til generalforsamlingen, at man hæver bidraget for det kommende år.
Bidraget har i en årrække været uændret, og vi kan derfor ikke længere få budgettet til at hænge sammen. Vi forventer, at forhøjelsen kan dække de fremtidige omkostninger, således at der ikke umiddelbart skal ske yderligere forhøjelser.
I forbindelse med regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget kommer vi nærmere ind på dette”.

Herefter fik Svend Vestergaard ordet for at fortælle om en ny form for kystsikring, som bestyrelsen for nylig er blevet opmærksom på og gerne vil undersøge nærmere, nemlig en såkaldt biologisk kystsikring.
Det er firmaet Ground Plug International i Hillerød, som arbejder med en metode til kystsikring, som består af marehalm, kokosmåtter og pileflet gjort fast med en form for store raw plougs.

Dirigenten gav ordet frit. Flere stillede supplerende spørgsmål. Blandt andet om, hvilke erfaringer firmaet har med den form for kystsikring, om Kystdirektoratets holdning til et sådant projekt og om Skive Kommunes holdning. Som én udtrykte det: – Det lyder besnærende; men hvor er det lavet før?

Flere udtrykte også betænkeligheder om, hvor vidt vandet vil æde af skrænten ind under en sådan kystsikring.

Svend Vestergaard og Søren Daniel Christensen forsikrede, at bestyrelsen både vil undersøge projektet grundigt og tage såvel Kystdirektoratet som kommunen i ed.

– Vi beder om generalforsamlingens accept af, at vi arbejder videre med projektet. Vi sætter ikke noget i gang uden, at det er besluttet på en generalforsamling, understregede Svend Vestergaard.

Jens Peder Hedevang tilføjede, at Skive Kommune bakker op om kystsikringen: – Men det er nødvendigt med en vis garanti for, at et sådant projekt vil virke.

Nogle af de fremmøde udtrykte bekymring for Kystvejen og kloakeringen. Specielt på strækningen ud for Rådyrslugten.

Hertil svarede Søren Daniel Christensen: – Vejen har fokus! Ingen skal være bange for, at vejen vil være væk i en længere periode. Vi må ikke udvide kystsikringen, men vi skal vedligeholde den.

Der blev også stillet spørgsmål omkring en sluse eller en indsnævring ved Agger Tange, så der kommer mindre vand ind i fjorden fra vest.

Hertil svarede Jens Peter Hedevang, at man i Thyborøn nødigt ser en sluse. Så i givet fald vil der være tale om en forlængelse af høfderne: – Alle borgmestre rundt om den vestlige del af Limfjorden prøver at bearbejde politikerne på Christiansborg, forsikrede han.

Herefter rundede dirigenten punktet af og konkluderede ud fra forsamlingens kommentarer, at bestyrelsen har opbakning til at arbejde videre med spørgsmålet.

Fremlæggelse af regnskab og budget

Svend Vestergaard aflagde regnskab for 2016 og fremlagde budget for 2017 (se andetsteds på hjemmesiden). Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af anlægget er steget i forhold til 2015. Blandt andet fordi arbejdet nu går helt fra Teglgårdvej til Normannsvej. Så 2016 endte med et minus på 84.142 kr.

På baggrund af underskuddet og en forventning om, at udgifterne ikke bliver mindre de kommende år, bad bestyrelsen om generalforsamlingens opbakning til et forslag om, at bidraget pr. andel skal stige fra 309 kr. til 500 kr., med virkning fra 2018. Det er i sidste ende Skive Kommune, der afgør bidragets størrelse.

Forsamlingen bakkede bestyrelsen op, for som Jens Chr. Olesen udtrykte det: – Vi er nødt til at bakke om en bestyrelse, der prøver på at få budgettet til at hænge sammen.

Indkommet forslag:

Dermed gled debatten naturligt over i punkt 5, hvor en grundejer havde indsendt følgende: ”Det foreslås at udgifterne fordeles over basis anparten, altså den alle betaler til. At gøre denne andel dyrere er en ærligere fordeling af udgifterne.  Alle nyder godt af stranden og vejen langs med stranden”.

Forslagsstilleren var ikke selv til stede på generalforsamlingen, og fra flere sider blev der advaret kraftigt mod at ændre på den nuværende fordeling, hvor de, der bor tættest på Kystvejen betaler mere til kystsikringen end de, der har hus i ”baglandet”. Det vil være som at stikke hånden i et hvepsebo, blev der sagt.

Dermed konkluderede dirigenten, at forslaget ikke nød fremme.

Valg til medlem af bestyrelsen og stedfortræder:

Medlem: Søren Poulsen, Hostrup Teglgaard, blev genvalgt
Stedfortræder: Ingrid M. Schmidt, Hostrup Teglgaard, blev genvalgt

Valg af revisor:

Revisionsfirmaet Dahl, Rask & Partnere blev genvalgt.

Eventuelt:

Snakken fortsatte om forskellige former for kystsikring, og Søren Daniel Kristensen gentog, at Kystdirektoratet foreløbig holder fast i sandfodringen.

Dirigenten takke herefter for god rod og orden, og forsamlingen kvitterede med en fortjent klapsalve.

KYST Revideret Regnskab 2016 med bestyrelsens underskrifter

KYST Driftsbudget 2017

KYST coast protection drawing

Sådan er den biologiske kystbeskyttelse fra GroundPlug opbygget.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *