Referat fra “kyst-generalforsamling” 2016

Referat fra den ordinær generalforsamling I Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
Fredag den 27. maj 2016 kl. 19:00 i Lem Samlingshus

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år.
5. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. På valg er Svend Blæsbjerg (modtager
genvalg) og suppleant Johannes Henriksen (modtager ikke genvalg)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Referat:

Forud for generalforsamlingen orienterede repræsentant fra Skive Kommune og medlem af bestyrelsen Jens Peder Hedevang omkring den politiske situation i relation til sikring mod oversvømmelser i Limfjorden. Iflg. Jens Peder Hedevang er der ikke udsigt til en ændret politisk holdning omkring sikring af truede kyststrækninger i Limfjorden. Folketingets politikere ønsker et samlet overblik over trusselsbilledet for hele Danmark – og dermed er der ikke udsigt til nogen afklaring inden for overskuelig fremtid for Limfjorden. En indsnævring af indsejlingen ved Thyborøn skønnes at koste i omegnen af 2 mia. kr.

Vedr. pkt. 1: Valg af dirigent
Vagn Lykke blev valgt enstemmigt.

Vedr. pkt. 2: Formandens beretning
De helt store udfordringer vi har i kystbeskyttelseslaget er de storme, som med mellemrum rammer Danmark.
I det forløbne år har vi da heller ikke været forskånet for disse.
Således havde vi i løbet af en måned i efteråret hele 3 storme (7/11 – Freja, 29/11 – Gorm, 4/12 – Helga).
Disse storme forøgede alle skader på kysten, som krævede opfyldning.
Der blev foretaget det nødvendige.
I maj og juni måned sker der så påfyldning på kysten. Dette drejer sig om strækningen fra Fe-bækken og hen til Normansvej.
Dette arbejde havde vi planlagt afsluttet inden generalforsamlingen. Men vi er imidlertid blevet kontaktet af Skive Vand, som gerne ville ”afsætte” overskudsjord til os i forbindelse med et kloakeringsprojekt i Skive. Vi kan modtage jorden vederlagsfrit, og har takket ja til dette.
Da vi herved har mulighed for at få leveret jorden direkte på kysten har vi valgt at udsætte afslutningen af arbejdet til medio juni.
Arbejdet vil blive afsluttet i god tid inden 1. juli, således at det hele gerne skulle se ordentligt ud, når sommerferien starter og der er mange beboere i området.
Aftalen med Skive vand vil desuden give mulighed for at få leveret yderligere jord til depotet på Teglgårdsvej. Vi er samtidig opmærksomme på om der opstår muligheder for at få leveret yderligere jord til depotet, så vi fremadrettet kan sikre at have jord til rådighed til fodring af kysten.

På generalforsamlingen sidste år fortalte vi om vore tanker om en mere permanent sikring af kysten, der skulle sikre mod de meget store indhug de tilbagevendende storme gør i kysten. Herved skulle der kunne spares på sandfordringen.
Vi har haft møde med kommunen, som gerne vil bakke op om en permanent sikring af kysten, som jo også vil være et plus for kystvejen.
Men….
På et møde med Kystdirektoratet måtte vi konstatere, at det nok ikke er realistisk at opnår tilladelse til etablering af et anlæg i lighed med mindre kystsikring vi fik lov af lave i 2011. Sandsynligheden for en tilladelse er således meget lille, og skulle vi opnå tilladelse, vil der blive stillet meget store krav om sandfodring både på stranden og i et bælte langs med kysten.
Kravene vurderer jeg til at være så store, at det ikke vil være økonomisk realistisk at gennemføre et sådant projekt da driften vil være mindst lige så dyr, som den nuværende drift.
Vi har i bestyrelsen drøftet at vi vil udfærdige en ansøgning, for at have en fuldstændig afklaring af forholdene, og således at vi kan sige at forsøget er gjort.
Fremadrettet vil vi så holde øje med den politiske udvikling på området, som vil være eneste mulighed for ændringer af vore muligheder.

Spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:

Spørgsmål fra Kystvejen 4: Som grundejer i den østlige ende, er vi usikre m.h.t. hvor langt kystsikringen strækker sig mod øst! De senere år er der forsvundet en del meter af vores kyst.
Svar fra formanden(SDK): Kystsikringen strækker sig til og med Kystvejen 2 mod øst.

Kommentar fra Bjergfyrvej 4: Vi går ud fra at både kommune og andre er interesseret i at vejen bevares, idet kloakrørene er nedgravet i vejen.

Spørgsmål fra Multebærbær: Betaler Skive Kommune til kystbeskyttelsen?
Svar fra Svend Vestergaard Jensen(SVJ): Ja – kommunen betaler 25%

Spørgsmål fra Kystvejen 4: Hvor meget jord/sand kan vi forvente der lægges på ud for os?
Svar fra SVJ: Det nødvendige og inden for det økonomiske råderum vi har.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Vedr. pkt. 3 og 4: Regnskab og budget.
Regnskabet præsenteret og gennemgået af Svend Vestergaard Jensen
Kontingent baseret på 600 anparter, hvoraf Skive Kommune ejer 25%. Pt. mangler betaling fra en enkelt lodsejer.
De 600 anparter er fordelt på 385 lodsejere. Bidraget pr. anpart udgør pt. 309 kr. inkl. moms.

Kommentar fra Kystvejen 4: Ros til bestyrelsen for det arbejde der gøres.

Herefter blev regnskabet godkendt og budgettet taget til efterretning.

Vedr. pkt. 5: Valg
På valg til bestyrelsen: Svend Blæsbjerg Hostrup Strand. Svend genvalgt uden modkandidater.
På valg som suppleant: Johannes Henriksen. Som ny suppleant valgtes Kaj Løvig Bjergfyrvej 1
Begge valgt for en 2-årig periode.

Vedr. pkt. 6: Revision
Revisionsfirmaet genvalgt.

Vedr. pkt. 7: Evt.
Spørgsmål fra Egernvej 5: Hvem ejer jorddepotet på Teglgårdvej?
Svar fra SVJ: Der er en aftale med Skive Vand om at de betaler for leje af depotpladsen – foreløbig 4-5 år ud i fremtiden. Jorden/sandet ejes af kystbeskyttelseslaget.

Kommentar fra Grævlingevej: Jeg er med i pumpelaget ved pumpestationen. Hvorfor ikke genbruge den opgravede sand?
Svar fra Søren Poulsen: Vi er pt. i dialog med Skive Kommune(SK) omkring anvendelse af sandet til kystbeskyttelse, men SK undersøger om der kræves en miljøgodkendelse for at sandet må anvendes.
Svar fra SDK: Vi vil hellere end gerne anvende sandet og har også diskuteret mulkigheden med Kystdirektoratet.
Svar fra Svend Blæsbjerg(SB): Kystfodringen skal indeholde ler for ikke ”flyde” væk igen med det samme. Ren sand kan bruges til smukkesere skråningerne med, men duer ikke alene.
Svar fra SVJ: Vi betaler pt. ca. 25 kr. pr m3 for at få reetableret kystsikringen, idet vi får det meste tilkørt ub. Af Skive Vand. Alternativt skal vi betale op mod 50 kr. pr m3, såfremt vi selv skal hente fra depot. De senere år har vi påfyldt 2-4000 m3 pr. år.

Spørgsmål fra Hjortestien 9: Er det muligt at vi kan få etableret trapper ned til kysten ud for os. Efter påfyldningen sidste år, har det været meget besværligt at komme til kysten.
Svar fra SDK og SVJ: Det er et anliggende for grundejerforeningen. Vores opgave er at lave kystbeskyttelse. Nuværende trapper langs stranden er etableret samtidig med etablering af høfterne. På det tidspunkt gik alle interessenter sammen om at gøre området så attraktivt som muligt. Efterfølgende har ansvaret ligget hos grundejerforeningerne – både m.h.t. trapper og bord/bænke sæt.

Generalforsamlingen sluttede ca. 20.15 med en tak fra formanden til alle fremmødte og med håbet om en god sommer til alle.

 

ØKONOMI

Driftsbudget 2016

Regnskab 2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *