Referat af generalforsamlingen 2016

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag 21. maj kl. 14 på Rest. Gyldendal

Formanden, Ingrid M. Schmidt, bød velkommen til alle 46 fremmødte (27 stemmeberettigede, da hver husstand kun har én stemme), og mødet begyndte med fællessang: Blæsten går frisk.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Mona Rimmen, Multebærvej, og hun blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne og gav derefter ordet til formanden.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:
(Den skriftlige beretning kan læses her på hjemmesiden under Foreningen/generalforsamlinger).

Ingrid M. Schmidt, formand:

“I har allerede haft lejlighed til at læse bestyrelsens skriftlige beretning for 2015. Den tåler sagtens at blive genlæst/fortalt, men her vil jeg blot bruge tiden til en mundtlig opdatering på nogle af punkterne. Så vi både runder 2015 og kommer frem til dags dato.

Fartdæmpende foranstaltninger:
Sidste år fik vi generalforsamlingens opbakning til at arbejde videre med fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej, og planerne er nu ved at tage konkret form. Vi har søgt og fået tilladelse til at etablere tre bløde bump: For foden af bakken, ud for søen og ved legepladsen. I første omgang vil vi etablere de to førstnævnte. Vi har indhentet to tilbud, og vi får mest for pengene hos TDJ Holstebro. Deres løsning koster rundt regnet 30.000 kr. for to anlæg. Skiltningen bliver minimal: Vi skal kun skilte med 30km/t ved indkørslerne fra Havtjørnevej og Kystvejen.
I øjeblikket arbejder vi på at finde en god løsning for befæstning af bumpene.
Vi håber – og tror – at bumpene både kan dæmpe farten på Havtjørnevej og mindske støvgenerne for de, der bor langs vejen.

Legepladsen:
Det begyndte med en undring på et af vore bestyrelsesmøder: Hvad dækker vores legepladsforsikring egentlig? Og nu er vi i gang med både renovere og modernisere den! For det viste sig, at forsikringen i praksis ikke dækker ret meget. Fordi legeredskaberne ikke lever op til kravene for ”offentlige” legepladser anno 2016. Så det er vi i gang med at gøre noget ved. Vi mener nemlig, at legepladsen er et aktiv for området. Vi fik en legepladssagkyndig til at gennemgå pladsen og skrive en rapport. Det kostede kun et par tusinde, men det løber op i rundt regnet 25.000 kr. at lovliggøre redskaberne med faldsand, faldmåtter og diverse grej. Legetårnet med rutschebane havde den sagkyndige aldrig set mage til, og dødsdommen faldt prompte! Derfor indgår der i budgettet også et nyt tårn med rutschebane. Dermed kommer regningen op på 50.000 kr., men så har vi også en godkendt legeplads for både små og store legebørn.

På tværs af grundejerforeningerne:
Vi har et godt samarbejde med de to andre grundejerforeninger ved Hostrup Strand: Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand, og det udmønter sig blandt andet i et årligt fællesmøde for de tre bestyrelser og repræsentanter for kystbeskyttelseslagets bestyrelse, hvor vi drøfter spørgsmål af fælles interesse. Referaterne ligger på hjemmesiden, så jeg nøjes med en status på nogle af punkterne:

 • Sommerfest:
  Efter ti år med en fælles sommerfest en lørdag aften i juli vil vi nu prøve noget nyt: En sommerfestlig eftermiddag med aktiviteter for hele familien. Bent repræsenterer os i et festudvalg, og datoen er sat til lørdag den 6. august kl.12 til 16. Kom, tag din nabo med og hyg jer med alle os andre over en pølse og et spil.
 • Undergrundscontainere:
  De har efterhånden været til orientering på dagsordenen adskillige gange. Seneste: Generalforsamlingen i 2’eren vedtog, at de ikke vil samarbejde med Nomi4S omkring placeringen af undergrundscontainere ved Hostrup Strand. Skive Byråd har bestemt, at de skal undergrundscontainere i alle sommerhusområder, men i første omgang ad frivillighedens vej. Nomi4S har på trods af udmeldingen fra 2’eren sendt et udspil mht placering. Vore ønsker om en fuldt udbygget containerstation på Teglgaardvej og en container til husholdningsaffald på fællesarealer ved Havtjørnevej er tegnet ind. Vi afventer nu næste skridt fra Nomi4S.
 • Hund i snor:
  Flere medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen med ønsket om skiltning for hund i snor. Det kan vi ikke håndhæve med loven i hånd, så derfor besluttede vi at iværksætte en kampagne med opfordring til alle hundeejere om at holde Fido i snor under gåture i området. Loven siger, at hunden enten skal være under kommando eller i snor. Under kommando betyder, at hunden prompte skal komme, når man kalder på den. Ellers skal den i snor! Både af hensyn til mennesker og dyr. Vi bakker fra bestyrelsens side fuldt op om ”hund i snor”. Det er angstprovokerende at møde en løsløbende hund på vejen eller i ens have.
 • Kloakering:
  Det store kloakeringsprojekt er nu afsluttet ved Hostrup Strand, og både fra grundejerforeningerne, Skive Vand og Vils Entreprenør er der gensidigt sagt tak for godt samarbejde. Skive Vand vil bruge deres erfaringer med borgermøder og åbne byggemøder ved kommende projekter.
  I april blev der holdt vejmøde, hvor Jens Frede deltog. Fra vores side er der kun få anmærkninger. Vi har gjort opmærksom på de kloakdæksler, der ikke er lagt ned i beton. Det kan blive et problem, fordi vejene sætter sig.

Hjemmesiden:
Tak til alle, der bidrager til Hostrup Strand Nyt. Send gerne flere fotos, de er med til at gøre siden levende!

Mød op til:

 • Kystbeskyttelseslagets generalforsamling, fredag den 27. maj kl. 19
 • Arbejdsdag, lørdag den 11. juni kl. 10. Der er opgaver til alle. Det plejer at være en hyggelig og arbejdsom formiddag, hvor vi få løst nogle opgaver til glæde for alle i området.
 • Sankthans – eller mere rigtigt: Midsommerfest. I år bryder vi traditionen og tænder først bålet lørdagen efter sankthans, den 25. juni. For at give flere mulighed for at være med. Mange har båltraditioner der, hvor de bor.
  Træ- og grenaffald kan smides i hullet ved ophalerpladsen i juni måned.
 • Sommerfest, fælles for alle lørdag den 6. august.
 • Fredagstræf ved stranden. Når det er godt vejr, samles vi ganske uformelt og får en snak omkring bordene ved badebroen.

Takt & Tone:
Tag hensyn! Det er venligt ikke at starte motorsaven eller plæneklipperen før kl.9, at holde en middagspause fra 12 til 14 og køre maskinparken i garage kl. 18!
Afbrænding: Det er forbudt overhovedet at brænde haveaffald af i et sommerhusområde. Så kør affaldet ned på sankthansbålet i juni eller sæt kursen mod Vinderup eller Kaastrup. (Hvis du alligevel vælger at brænde af i din have, så vis hensyn! Det er ikke godt naboskab at brænde af en lørdag med godt udevejr eller pinsesøndag, hvor mange nyder en fridag ved Hostrup!)

Hostrup til salg:
Der er en del sommerhuse til salg ved Hostrup Strand i øjeblikket. Alene i vores del en halv snes stykker. De færreste af os er ejendomsmæglere eller reklamefolk, men vi kan alle være med til at tale vort område op! Fortæl, hvor dejligt et sommerhusområde vi har her ved Venø Bugt, og lok med en kop kaffe, hvis du hører, at nogen er på udkig efter et sommerhus. Sådan fik vi selv i sin tid ”øje på” Hostrup.

Tak:

Tak til alle for jeres opbakning til foreningen og til os i bestyrelsen. Tak til bestyrelsen for et godt og effektivt samarbejde og tak til alle andre, der giver et nap med på forskellig måde.”

 

Dirigenten takkede for en fyldig opdatering og gav ordet til forsamlingen for eventuelle spørgsmål og kommentarer; men dem var der ingen af. Beretningen blev dermed godkendt.

Regnskab:

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet kan ses på hostrupteglgaard.dk
Kasserer Henning Quist redegjorde for regnskabet. Herunder nogle ret dyre projekter omkring reparation af dræn. Vedligeholdelsen af vejene er til gengæld billig efter kloakeringen. Et enkelt medlem har ikke betalt kontingent til trods for flere rykkere.
Regnskabet blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2016 og fastsættelse af kontingent for 2016

Henning Quist fremlagde budgettet, hvor vi budgetterer med et underskud. Der blev spurgt til begrundelsen for det budgetterede underskud, og kasserer forklarede, at vi over de seneste år har sparet en del penge på vejvedligeholdelse. Så kassebeholdningen har været på over 200.000 kr. Så mange penge mener bestyrelsen ikke, at vi behøver at ligge inde med. Derfor forslaget om at bruge nogle af pengene. Vi har fået ordnet flere dræn, og nu budgetterer vi med udgifter til fartdæmpende foranstaltninger (30.000 kr.) og opdatering af legepladsen (50.000 kr.). Kasserer og formand redegjorde også for aftalen med Skive Kommune om opsætning og nedtagning af badebroen.

Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet nogen.

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen:
vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det:
Henning Quist Nielsen, Enebærvej
Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen
Søren Poulsen, Brombærvej
Alle tre modtager genvalg

Som de to foregående år bad bestyrelsen de fremmødte om skriftligt at foreslå kandidater til bestyrelsen. Også selv om alle tre på valg var villige til at fortsætte. På den måde får alle mulighed for at foreslå kandidater, sig selv eller andre. Proceduren blev gennemført.

Inden ”optælling” af forslag til kandidater suspenderede dirigenten generalforsamlingen en stund til fordel for en kaffepause, og her gik snakken livligt hen over bordene, indtil hun igen kaldte til ”orden” og lod generalforsamlingen fortsætte.

Alle tre medlemmer af bestyrelsen blev foreslået genvalgt, og en enkelt havde skrevet et fjerde navn på sedlen. Men da det foreslåede medlem ikke var til stede og derfor ikke kunne sige ja til at stille op, mente dirigenten ikke, at vi kunne opstille vedkommende, og det bakkede forsamlingen op. Dermed blev Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Søren Poulsen genvalgt med en klapsalve.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
Richard Herriott, Revlingebakken
Begge blev genvalg

Valg af to revisorer:
De nuværende er: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej
Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen
Begge blev genvalgt

Eventuelt:
Ingen ønskede ordet under eventuelt.

Dermed kunne dirigenten takke for god ro og orden og runde generalforsamlingen af.
Forsamlingen takkede hende for veludført arbejde.

Selve generalforsamlingen var dermed slut; men på programmet stod også en orientering fra Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, hvor Søren Poulsen sidder som repræsentant for Hostrup Teglgaard. Så han fik ordet:

 

Orientering ved Søren Poulsen, bestyrelsesmedlem i kystbeskyttelseslaget:

“I forbindelse med generalforsamlingen 2015 fik bestyrelsen i kystbeskyttelseslaget mandat til at arbejde videre med planer om at lave en yderligere kystsikring på de udsatte steder.
Vore planer går ud på at kystsikre på en ca. 500 meter strækning i en afstand af 3-4 meter fra Kystvejen. På den måde mener vi at de store årlige vedligeholdelsesudgifter kan minimeres.

Pt. er vi jo i den heldige situation, at vi har vores jorddepot på Teglgårdvej, men den varer jo ikke ved, da vi bruger 3. – 4.000 m3 jord årlig!

I 2010 gav Kystdirektoratet os lov til at kystsikre ca. 35 meter ved den østlige enden af høfde 5 ud for Harevej 5, da vi havde en del sten tilovers fra den tidligere etablering af de 5 høfder.

De nye planer har vi baseret på de gode erfaring fra sikring af de 35 meter, og de specifikationer som Havnecon i Lemvig dengang lavede til os og vi fik bevilling til at foretage!
Skive Kommune har på et møde i februar med Kystbeskyttelseslaget´s bestyrelse givet grønt lys for planerne!

På Kystbeskyttelseslagets generalforsamling i 2013 redegjorde Per Sørensen fra Kystdirektoratet for de love der gælder i forbindelse med vores muligheder for fremtidig kystsikring.
Vi følte dengang og siden, at der er sket en opblødning i den politiske holdning til kystsikring og den måde Kystdirektoratet fortolke de gældende love og regler. Ikke mindst efter de seneste storme og de ødelæggelser disse har forårsaget på sommerhusene på vestkysten i Vendsyssel.
På denne baggrund havde vi aftalt et møde med Kystteknisk chef Per Sørensen den 18. april 2016
Her redegjorde vi for de planer som Kystbeskyttelseslaget har/havde med at kystsikre de ca. 500 meter kyst der strækker sig fra Det Røde Hus i vest til ca. 200 meter før Febækken i øst.
Per Sørensen redegjorde på mødet igen for de nuværende love og pointerede, at der som sådan ikke er sket nogen ændring i forholdene langs Hostrup Kyst, der ændrer på disse forhold.
Han pointerede også, at skulle vi mod forventning få lov til at kystsikre, så vil vi ikke undgå vedligeholdelse af kystlinjen, da en sådan sikring løbende skal tildækkes med sand.
Bestyrelsen i Kystbeskyttelslaget kan ikke i den nuværende situation gøre andet en fortsætte den løbende vedligeholdelse af kysten, der sikrer at vejen er intakt, og som er en forudsætning for at Skive Kommune vedligeholder Kystvejen.
Vi vil muligvis ansøge om at kystsikre ca. 60 meter i forlængelse med den nuværende kystsikring øst for høfde 5, hvor Kystvejen slår et lille sving og kysten er særlig udsat. Dette vil kunne gøres indenfor vores nuværende kassebeholdning og budget!
Det er vores opfattelse at tiden politisk arbejder for en fremtidig sikring af de danske kyster, så vi må her og nu se tiden an.
Det er vores vurdering at der i det nuværende jorddepot er jord nok til de næste 4-5 år. Hertil kommer at så sent som i sidste uge er truffet aftale med Skive Vand omkring yderligere tilkørsel af jord og sand. Heraf vil ca. 700 m3 blive kørt direkte til stranden i løbet af de næste 3 uger, hvorefter kanten ”smukkeseres” inden badesæsonen starter.
Vi vil også undersøge om vi har mulighed for få råderet over de sanddepoter som ligger ved Østerlem Vig (Ved Pumpestationen).”

 

Efter enkelte kommentarer kunne Søren Poulsen runde af med en opfordring til at møde op ved lagets generalforsamling fredag 27. maj.

Og dermed var vi nået til vejs ende. Formanden takkede for fremmøde og opbakning til foreningens arbejde, og vi sang endnu en fællessang, før vi skiltes.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *