Generalforsamlingen 2016 – beretning, økonomi og indkaldelse

Kære medlemmer

Hostrup Strand – hyggeligt (ferie)område… god og børnevenlig strand… uspoleret landskab… masser af muligheder… naturskønne omgivelser…  spændende seværdigheder…

Ja, superlativerne står i kø i en tilfældig valgt beskrivelse af vort dejlige sommerhusområde, og her spiller ”Hostrup Teglgaard” en vigtig rolle. Grundejerforeningen er til for at tage sig af alt det ”udenoms”, veje og fællesarealer, til gavn og glæde for både sommerhusejere og gæster. Tak for jeres opbakning!

Det er tid for at gøre status for 2015 og udstikke linjerne for 2016. Velkommen til foreningens generalforsamling den 21. maj 2016 på Rest. Gyldendal.

Hermed lidt læsestof til ”forberedelse”, i uprioriteret, men alfabetisk orden:

Der blev arbejdet igennem på den fællesarbejdsdag, bl.a. med udlægning af kæmpebunker flis på stierne. Foto: Peter Jessen

Der blev arbejdet igennem på den fælles arbejdsdag, bl.a. med udlægning af kæmpebunker flis på stierne. (Foto: Peter Jessen)

 

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015

Aktiviteter:
* Generalforsamlingen den 16. maj 2015 samlede 49 deltagere. Mødet foregik i en positiv og konstruktiv ånd og med tid til en god snak hen over bordene. Bestyrelsen fik blandt andet til opgave at arbejde videre med fartdæmpende foranstaltninger.
* Ekstraordinær generalforsamling 29. maj for at få vedtaget en vedtægtsændring omkring tegningsret
* Arbejdsdag den 6.juni. Deltagerantallet slog rekord: 27, og de gav den en skalle, så vi løbet af godt to timer blandt andet nåede at lægge flis ud på stierne, beskære buskads på engen og sætte ”støv”skilte op.
* Sankthansbålet den 23. juni: Omkring 30 trodsede det kølige midsommervejr.
* Sommerfesten den 11. juli samlede 85 deltagere, som hyggede sig på tværs af de tre grundejerforeninger.

Affald:
Affaldsselskabet Nomi4S er blevet et fælleskommunalt foretagende, og det betyder en forbedret service på en række områder. Blandt andet større fleksibilitet omkring afhentning af storskrald og mulighed for at aflevere affald på genbrugsstationen ved Vinderup.
Undergrundscontainere: Planerne nåede ikke videre i 2015. Vi fortæller sidste nyt i den mundtlige beretning.
Containerpladsen v. Teglgaardvej: Det sker fortsat, at containerne flyder over, og at der bliver smidt storskrald på pladsen; men aftalen med Nomi4S om, at vi i givet fald ringer dem op og får en ekstra tømning fungerer.

Arkivering:
Foreningens godt 30-årige historie fyldte efterhånden godt op i form af ringmapper. Vi besluttede os i bestyrelsen for en oprydning, og Orla Sidelmann påtog sig opgaven, assisteret af Jens Frede Nielsen. Vi valgte at gemme den første protokol, diverse skriftlige aftaler og referaterne fra generalforsamlingerne. Resten er brændt. Gennem de seneste ti år har hjemmesiden fungeret som arkiv. Tak til Orla for indsatsen. På vej gennem bunkerne skrev han en oversigt over bestyrelsesmedlemmer gennem årene. Listen kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen fik et nyt medlem i forbindelse med generalforsamlingen: Orla Sidelmann stillede sin bestyrelsesplads til rådighed, og i stedet blev Bent Mortensen, Multebærvej valgt ind. Bestyrelsen har i det forløbne år holdt tre møder og deltaget i et fællesmøde med bestyrelserne for de to andre grundejerforeninger i området.

Dræn:
Én af årets store udgiftsposter blev udbedring af dræn ved vejene. I det ene af tilfældene blev drænet formentlig ødelagt, fordi trafikken trak ud i vejsiden på grund af udhængende grene. Derfor besluttede vi at iværksætte en beskæring langs vejen på foreningens regning. Efter først at have orienteret medlemmerne via mail og hjemmeside. Initiativet gav kun positive tilbagemeldinger.

Fartdæmpende foranstaltninger:
På generalforsamlingen drøftede vi igen spørgsmålet om, hvordan vi får farten ned på vore veje, og bestyrelsen blev bedt om at arbejde videre med sagen. Både af hensyn til trafiksikkerheden i området og for at dæmpe støvgenerne.
Skilte: Vi har siden indkøbt en håndfuld skilte med teksten ”Vis hensyn – det støver”, og de blev sat op langs Havtjørnevej på arbejdsdagen.
Forsøg: Vi iværksatte i foråret et forsøg med opstilling af plastikrør på Havtjørnevej, ud for søen, og efterlyste kommentarer for/imod fra medlemmerne. Meningen var at teste effekten af en fartdæmpende foranstaltning. Rørene lånte vi hos Vils. Trods opfordringer både på generalforsamlingen og på hjemmesiden fik vi ikke mange reaktioner på forsøget; men vi havde indtryk af, at rørene gjorde en forskel både hvad angår fart og støv.
Nogen så sig dog vrede på rørene. Først blev de smidt over i engen/mosen, og siden blev de fjernet (læs: stjålet!). Det var, sagt på jysk, træls af flere grunde: Dels fordi vi havde efterlyst en debat, dels fordi vi jo var nødt til at tilbyde Vils en kontant erstatning for de forsvundne rør.
Efter forsøget med plastikrørene har vi arbejdet videre med en permanent form for fartdæmper. Vi tog kontakt til myndighederne (Skive Kommune) for at finde en løsning, der kan blive godkendt. Uden godkendelse hæfter foreningen for eventuelle skader. Løsningen er et blødt bump på tværs af vejen, fastgjort i siderne. I skrivende stund har vi netop fået den officielle tilladelse til projektet. Vi følger op i den mundtlige beretning.

Hjemmesiden:
Hostrup Strand Nyt er fortsat foreningens nyheds- og informationskanal. Tak til alle, der bidrager med billeder, indlæg og idéer. Jo flere vi får, desto mere levende og brugbar bliver siden.

Hund i snor:
Flere medlemmer har bedt os om at tage spørgsmålet om ”Hund i snor” op. Gentagne gange oplever de løsgående hunde i området. Nogle hunde bliver luftet uden snor, andre er af sted på egen pote. Det kan virke utrygt. Både når man møder en hund, som ejeren måske ikke har helt styr på, eller når der pludselig dukker en hund op i ens have.
Vi har snakket med Skive Politi om, hvor vidt det er muligt at indføre et krav om ”Hund i snor” i området. Det kan vi ikke, da det er et offentligt tilgængeligt område. Så siger Loven, at hunden under luftning enten skal være under kommando eller i snor. Altså: Hvis ejeren har styr på sin hund og – under kommando – kan holde den hos sig, er det i orden ikke at have den i snor. Vi har så i stedet aftalt at tage emnet op på vort årlige fællesmøde med de andre grundejerforeninger i området for at foreslå en fælles kampagne for ”Hund i snor”. Vi følger op i den mundtlige beretning.

Kloakering:
I løbet af 2015 kunne vi begynde at se enden på det store kloakeringsprojekt i området. For vores vedkommende blev lagerpladsen på Havtjørnevej tømt i januar, og interimsvejen mellem Havtjørnevej og Harevej blev lukket
Kun jorddepot ved Teglgaardvej ligger nu tilbage. Skive Kommune har en dispensation frem til 2018. Jorden bliver efterhånden brugt til opfyldning på kystsikringen.
Kloakeringen har været en lang og krævende proces. Mange af vore sommerhusejere har været udfordret på logistikken; men i det store og hele synes vi, at projektet er forløbet godt. Vi har haft et godt samarbejde med både Skive Vand og Vils Entreprenør. Og vi ved, at tilfredsheden går begge veje. Skive Vand bruger erfaringerne fra vores område i den videre proces med kloakering af kommunens sommerhusområder. Når det hele er forløbet så gnidningsfrit, skyldes det ikke mindst en stor indsats fra Jens Frede Nielsen og Orla Sidelmanns side. De har deltaget i så godt som alle byggemøder, så længe arbejdet foregik i vores område, og Jens Frede har også fulgt op flere gange efter. Det skylder vi dem stor tak for.

Lange fingre:
Vi oplever heldigvis forholdsvist sjældent at få ubudne gæster i området; men det sker. Derfor kan vi kun fra bestyrelsens side opfordre til, at vi holder øje med hinandens huse og med færdslen i området. Og jo flere, vi er med i Nabohjælp, desto hurtigere kan de enkelte husejere få besked, hvis noget er galt.

Legepladsen:
Vi har lavet en aftale med en entreprenør om klipning af græs på legepladsen. Det gik fint, så vi regner med at lave en ny aftale for 2016.
Vi fik en henvendelse fra en sommerhusejer vedrørende støj fra legepladsen og med et forslag om at flytte den. I bestyrelsen er vi dgo enige om at bevare legepladsen, hvor den er. Det er vigtigt, at den ligger centralt i området. Legepladsen er et aktiv for foreningen, og vi glæder os over, at den bliver brugt. Men selvfølgelig skal så vel små som store opføre sig, så det er til at holde ud, også for naboerne.
Vi har gennem de seneste år installeret nye vipper og indkøbt et bord/bænke-sæt til legepladsen, og nu er vi gået i gang med at undersøge de sikkerhedsmæssige forhold. Det gælder blandt andet faldunderlag (læs: sand), så pladsen levet op de gældende krav. Mere om det i den mundtlige beretning.

Mailliste:
Vi har rundt regnet 100 medlemmer på vores mailliste. Det sparer foreningen for mange portoudgifter. Medlemmer kan dog stadig for indkaldelser til generalforsamlinger og andre vigtige meddelelser pr. brev, hvis de beder om det. Det gælder i øjeblikket 15 medlemmer.

Nabohjælp:
Vi kan kun opfordre alle til at melde sig til Nabohjælp. Det vil sige den lukkede liste på vores hjemmeside, hvor man kan se kontaktoplysninger på de husejere, der gerne vil ringes op, hvis nogen bemærker noget omkring deres hus.

Samarbejde:
Vi har et godt samarbejde med de to andre grundejerforeninger i området, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand. Og ligeledes med bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, hvor Søren Poulsen sidder som vores repræsentant. Én gang om året holder vi et fællesmøde for bestyrelserne, hvor vi drøfter emner af fælles interesse, og her er kystbeskyttelseslaget nu også repræsenteret.
Blandt de fælles aktiviteter er den årlige sommerfest, som i 2016 måske får en ny iklædning. Mere om det i den mundtlige beretning.

Storme:
Blæsten går frisk over Limfjordens vande, og ind imellem stiger vandstanden også af forskellige vejrmæssige årsager. Dagmar og Egon rasede i januar, vi fik en sommerstorm, og i november gjorde Gorm sig gældende. Hver gang skete der skade på kystsikringen, men inde i sommerhusområdet var skaderne heldigvis begrænsede.

Strandliv:
Sommeren igennem boltrer små og store sig i området omkring badebroen og ophalerpladsen. Kommunen sørger for det praktiske omkring badebroen og borde/bænke.
Fredagstræf: Når vejret tillader det, er der fredagstræf ved bordene. I løbet af aftenen kommer folk forbi til lidt snak og hygge. Ganske uformelt. Måske med en rest vin eller en sjat kaffe. Alle er velkomne. Det er en god måde at møde naboerne i området på.
Krabbevæddeløbsbane: Orla Sidelmann fik den glimrende idé at bygge en krabbevæddeløbsbane, som han stillede op nede ved ophalerpladsen. Til stor glæde for børn og barnlige sjæle. Tak til Orla for initiativet.
Strandstole: En gavmild sjæl har efterladt fire strandstole til fælles glæde. Søren Poulsen har dem i vinterhi, så de holder det længere.

Veje:
Kloakeringsprojektet efterlod vore veje i god stand, og det kommer os til gode på vedligeholdelseskontoen.

Økonomi:
Foreningens økonomi er god og stabil. Da udgifterne til vejene som nævnt er små i øjeblikket har vi i stedet prioriteret at få ordnet flere af vore dræn.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Beretningen er skrevet medio marts 2016 og udsendt 16. april 2016

Økonomi m.v.:

Læs indkaldelse til generalforsamlingen her

Se årsregnskabet 2015 her

Se balance aktiver/passiver 2015 her

Se bestyrelsens budgetforslag for 2016 her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *