Referat af bestyrelsesmøderne i 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
lørdag den 8. oktober 2016

Til stede: Søren Poulsen, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt.

Dagsorden/referat:

Nyt fra formanden:

 • Beskæring: I brev af 29. august 2016 varslede Skive Kommune et påbud om beskæring på hjørnet af Blåbærvej og Havtjørnevej, hvor buskadset var groet ud over skel, så det generede udsynet for trafikanterne. Vi svarede straks kommunen, at det ville vi kigge på. Det gjorde repræsentanter for bestyrelsen sammen med ejeren, og hækken blev ”klippet til”. Kommunen har derefter lukket sagen.
 • Kloak: Vi har fået et par henvendelser vedr. kloakken. Om lugtgener og rottefare. Og vi har sat en artikel på hjemmesiden om et rotteangreb på Enebærvej med tips til, hvordan man undgår, at vandlåsen løber tør. Skive Vand anbefaler, at den enkelte sommerhusejer taler med sin kloakmester/VVS-mand om for eksempel udluftning via taget for at forhindre en tørlægning af vandlåsen. Man kan også få monteret en rottespærre.
 • Forespørgsel vedr. netværk: Vi har fået en forespørgsel fra formanden for Astrup Vig Grundejerforening, Anders Nissen, om fra tid til anden at udveksle erfaringer om diverse emner. Han har via hjemmesiden bemærket, at vi for eksempel har været i gang med en renovering af legepladsen. Ingrid har svaret, at vi har et godt netværk/samarbejde med de øvrige grundejerforeninger ved Hostrup Strand og derfor ikke er interesseret i at deltage i flere netværk, men at vi selvfølgelig gerne udveksler erfaringer pr. mail.

Økonomi v. Henning:

Pengekassen tæller i øjeblikket 173.332,72 kr. Fem medlemmer mangler at betale kontingent. De får en rykker pr. 15. oktober, dvs en måned efter sidste frist.
Veje v. Jens Frede:

Vi har kørt et forsøg med knust granit til udfyldning af huller på vejene. Også med et lille depot, hvor folk kunne hente til udfyldning rundt omkring. Den knuste granit holder godt, så den fortsætter vi med. Vi kunne også bruge knust beton, men den kan indeholde skruer. * Status på fartdæmpende foranstaltninger: Vi har ikke modtaget klager. Naboerne til de to bump fortæller, at de dæmper farten. Man kunne måske lave et forsøg med stenmel, der måske kan dæmpe støvproblemerne.
Fællesarealer

Legepladsen v. Søren:

 • Legepladsen bliver inspiceret med henblik på godkendelse i uge 44. Søren eller Jens Frede er til stede.
 • Helt små børn kan have svært ved selv at kravle op i tårnet. Vi kan måske sætte flere ”greb” på.

Henvendelse fra Klokkelyngen 8 vedr. beskæring af buskads på fællesarealet ved Febækken. Bevoksningen tager en del af udsigten. Jens Frede har besigtiget området og bekræfter, at buskene står i vejen for udsigten.
Beslutning: I begyndelsen af det nye år får vi Egebjerg Maskinstation til både at rydde op dér og ude på engen, hvor der også vokser en del ”vilde” buske og træer. Vi har ryddet op ifm de seneste arbejdsdage, men det er hårdt arbejde. Egebjerg har en maskine, der både kan klippe vandret og lodret. Jens Frede tager kontakt til maskinstationen.

Langs vejene beskærer vi fortsat hvert andet år. Vi giver også næste gang grundejerne et forvarsel i tilfælde af, at de helst vil gøre arbejdet selv.

Henvendelse vedr. sti fra Klokkelyngen til Revlingebakken: Trin kan være glatte.
På arbejdsdagen skifter vi flisen ud med knust granit, så gående kan færdes mere sikker.

Henvendelse fra medlem vedr. den nederste del af stien mellem Blåbærvej og Brombærvej: Buske og ukrudt gror ud over skel og ind på stien, så det hindrer ”færdslen”.
Beslutning: Det skal bringes i orden. Ingrid tager kontakt til grundejeren.

Henvendelse fra Aage Dahl vedr. ophalerpladsen med henblik på en renovering.
Beslutning: Ingrid tager i første omgang kontakt til Skive Kommune, som lægger grund til ophalerpladsen.
Sommerfest, evaluering:

Bent og Ingrid deltog sammen med rundt regnet 100 andre. Folk hyggede sig, og vi så ”nye ansigter”. Vi fik en del praktiske erfaringer, som vi kan lære af. Blandt andet omkring bemanding af pølsevogn og indkøb. 2’eren overvejer at installere el på pladsen. Vi har fællesmøde med de to andre grundejerforeninger/arrangører til marts, og her får sommerfesten igen vores opbakning. Den nye model er ca. halvt så dyr som den gamle.
Sankthans, evaluering/næste år:

God idé at flytte til weekenden. På den måde fik flere mulighed for at deltage. Beslutning: Vi er stemt for fremover at lægge midsommerfesten den første lørdag efter sankthans. Vi tager endelig stilling på næste møde. I givet fald skal vi hvert år søge tilladelse, men det er hurtig gjort. Vi skal nok fremover aftale en form for vagtordning i løbet af aftenen/natten, apropos årets udrykning.
Nytår/fyrværkeri:

Henning opdagede efter nytår tre raketter, der var landet betænkelig tæt på hans stråtag. Og vi har andre stråtækte sommerhuse i området.
Beslutning: Ingrid skriver en artikel til hjemmesiden om de gældende regler for affyring af fyrværkeri.
Kystbeskyttelse, seneste nyt/opfølgning på forstærkning v. Søren:

Planerne om en forstærkning af kystbeskyttelsen er droppet. Kystdirektoratet vil ikke give de fornødne tilladelser. Det kræver en politisk holdningsændring til kystbeskyttelse. Så vi må fortsætte med sandfodring.
Datoer for 2017:

Fællesmøde for grundejerforeningerne: Lørdag 18. marts

Generalforsamling: Lørdag 6. maj kl. 14. Ingrid har booket Gyldendal

Arbejdsdag: 27. maj kl. 10. Ingrid tager kontakt til Inga & Sv.Erik for husly til pølsespisning.

Midsommerfest: Lørdag 24. juni?
Næste bestyrelsesmøde:

I januar. Ingrid melder en (hverdags)dato ud
Eventuelt:

Henning og Ingrid afstemmer medlemslisten og rundsender.

Undergrundscontainere: Ingrid tager en kontakt til 4S for at høre nyt.

Ref. Ingrid 9. oktober 2016

 

Referat møde i bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard onsdag 6. april 2016

Til stede: Søren Poulsen, Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt.

 1. Økonomi
 2. Veje
  Herunder fartdæmpende foranstaltninger
  Vejmøde
 3. Fællesarealer
  Herunder legepladsen
 4. Opfølgning på fællesmøde
  Sommeraktivitet
  Undergrundscontainere
  Hund i Snor
 5. Planlægning af generalforsamling
  Praktikaliteter
  Indkaldelse
  Skriftlig beretning
  Mundtlig beretning
  Valg
  ”Program”
  Kopier
 6. ”Gul og Gratis” på Hjemmesiden
 7. Sankthans
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

Økonomi v. Henning:

På bogen har vi: 202.391,77 kr. + 2045,23 kr.
Restance: Et enkelt medlem har ikke betalt trods flere rykkere.

Veje:

 • Jens Frede: Vejene har taget skade af den megen regn; men skrabning afventer bedre vejr.
 • Jens Frede deltager i vejsyn 13. april kl. 9 med Vils og Skive Vand. Opfølgning på kloakering. Alle tre grundejerforeninger er inviteret. Umiddelbart ikke meget at komme efter; men vi gør opmærksom på, at nogle kloakdæksler ligger lidt ”højt”, fordi vejene har sat sig.
 • Det ”sopper” ved stien ind til legepladsen. Jens Frede tjekker, hvad derer galt med drænet.
 • Fartdæmpende foranstaltninger v. Søren
  Det viser sig, at det alligevel ikke er nødvendigt med særskilt skiltning for bump inde i området. Blot 30 km/t-skilte ved indkørsel fra Teglgaardvej og Kystvejen. Det skyldes, at der kører under 300 biler i døgnet ad Havtjørnevej. Så vi sparer en del penge i forhold til forudset.
  Vi har indhentet to tilbud (for to bump m. ”tilbehør”):
  Saferoad Daluiso Køge: 26.555 kr. (excl. Pullerter)
  TDJ Holstebro: 23.505 kr. incl. pullerter
  Vi er indstillet på at tage det lokale tilbud.
  Spørgsmålet er, om vi selv skal lave forme og støbe grundelementet, eller vi skal få det gjort. Jens Frede har talt med et nedbrydningsfirma Ramsing, v. Anders Rytter. Det lyder til, at han kan levere en god og billig løsning. Jens Frede og Søren tager en snak med ham.
 • Fællesarealer:
  Udsigtspunkterne: Jens Frede forslår, at vi i år prøver at bruge lagereddike til sprøjtning mod alger på bænkene. En lidt dyrere, men ”sundere” løsning.
 • Legepladsen:
  Søren og Jens Frede foretog den 21. marts en gennemgang af legepladsen sammen med Øystein Nielsen fra Dansk Legepladsinspektion med henblik på en lovliggørelse af legepladsen. Gennemgangen tog et par timer, og efterfølgende har vi fået en rapport med karakterer og påtaler/anbefalinger. Gennemgang og rapport koster os 2.437,50 kr.
  Der er nogle ting, vi skal snarest skal have lavet:
  * Gyngestativet: Den midterste gynge og klatretovet skal fjernes. Der må højst være to gynger på overliggeren. Ophæng på de to flyttes. Udskiftning af bildæk med siddegynge. Babygyngen sænkes, må max. hænge 55 cm over underlaget, ellers skal der være faldunderlag.. Spændbånd fjernes og erstattes med franske skruer.
  * Den store vippe: Beslag skal sænkes
  Andet og mere:
  * Faldunderlag ved gyngestativ: 7 meter x 5,25 i 30 cm dybde: 11 kubikmeter sand. Inspektøren anbefaler ”groft” faldsand.
  * Balancebom: Sænkes til 55 cm over jorden. Spændbånd fjernes og erstattes med franske skruer.
  * Legetårn: Rutschebanen skal fjernes. Den kan ikke lovliggøres. Spørgsmålet er så, om vi vil bygge tårnet om og evt. forsyne det med en sandkasse. Eller om vi skal skrotte det og erstatte det med et nyt tårn med rutschebane og faldsand. Af mærket Hyland kan vi få en godkendt model for ca. 12.000 + faldsand.
  * Vipper: De er lovlige, bortset fra højden på den store. Men der mangler faldunderlag. Løsningen kan være 24 ringmåtter for 365 kr. pr. stk.

Alt i alt vil en lovliggørelse koste ca. 22.500 kr. Et nyt klatretårn vil koste ca. 20.000 kr. Beslutning: Vi sætter 50.000 kr. af til legepladsen på budgettet for 2016 og fremlægger det for generalforsamlingen. Vi mener, at legepladsen er et aktiv for området. Den skal lovliggøres, ellers gælder forsikringen ikke.

Fællesmøde:

 • Bent har sagt ja til at repræsentere os i et festudvalg. De holder møde den 23. april
 • Undergrundscontainere v. Ingrid: Jeg har efter mødet kontaktet Nomi4S for en status, og alle tre grundejerforeninger har nu modtaget et brev fra selskabet, hvor de beder os hver især tilkendegive, hvor vi ønsker containerne placeret. Vi skriver (igen): En fuldt udbygget station ved Teglgaardvej og en container til husholdningsaffald inde på fællesarealet ved Havtjørnevej. Desuden har Nomi4S medsendt kopi af vedtagelsen i Skive Byråd vedr. undergrundcontainere i alle sommerhusområder.
 • Hund i snor: De to andre grundejerforeninger er med på en kampagne, og Ingrid er i gang med at udarbejde materiale.

Generalforsamling:

Gyldendal er booket.
Svend Vestergaard deltager på vegne af kystbeskyttelseslagets bestyrelse for at give en orientering om bestyrelsens planer for en forstærkning af anlægget.
Henning udsender indkaldelse pr. post til de, der fortsat ønsker det.
Ingrid udsender indkaldelser pr. mail incl. opfordring til, at hver enkelt printer det ønskede materiale ud.
Ingrid: Den skriftlige beretning er klar, skal bare lige læses igennem.
Ingrid: Den mundtlige beretning er under forberedelse.
Ingrid sørger for sangark incl. dagsorden.
Henning kopierer 5 stk. vedtægter, beretning, regnskab, budget.
Gyldendal råder over et lærred, Søren spørger, om vi kan låne projektor.
Vedr. valg: Jens Frede, Søren og Henning er på valg. Alle modtager genvalg, men vi holder fast i proceduren med skriftlige forslag til kandidater.

Gul & Gratis:

På sidste års generalforsamling bliver der spurgt til muligheden for at ”annoncere” medlemmer indbyrdes på hjemmesiden.
Beslutning: Det åbner vi for. Ingrid (og Peter) arbejder på en praktisk løsning. Alle medlemmer kan sende en mail, hvis de har noget, de gerne vil af med eller efterlyse. Evt. med foto. ”Annoncen” kan så ligge på hjemmesiden f.eks. tre uger.

Sankthans:

Skal vi flytte afbrændingen af sankthansbålet fra torsdag til lørdag. Og i stedet holde et midsommerbål? Det vil give flere mulighed for at deltage. Mange har sankthanstraditioner, der hvor de bor.
Beslutning: Søren spørger i første omgang myndighederne om tilladelse til at brænde bål af om lørdagen. Hvis vi får et ja, flytter vi arrangementet.

Næste møde:

Efter arbejdsdagen.

Ref. Ingrid
10. april 2016

Referat af møde i bestyrelsen for grundejerforeningen
Hostrup Teglgaard fredag 12. februar 2016

Til stede:
Søren Poulsen, Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen, Bent Mortensen og
Ingrid M. Schmidt.

Dagsorden:
1.    Økonomi
2.    Veje. Herunder: Chikaner og beskæring
3.    Fællesarealer. Herunder: Legepladsen
4.    Møder og arrangementer. Herunder: Generalforsamling, arbejdsdag, sankt hans
5.    Fællesmøde. Herunder: Sommerfest og ”Hund i snor”
6.    Næste mødedato
7.    Eventuelt

Økonomi v. Henning:

Helt som budgetteret kom vi ud af 2015 med et underskud: Minus 35.779,33 kr. Blandt andet på grund af omkostninger til dræn.

To medlemmer er stadig i restance. Fem i alt fik en rykker, og det fik de tre til at betale. Rykker nr. 2 har foreløbig ikke givet kontant resultat. Det følger vi op på.

Vi har netop modtaget 26.680 kr. fra Energi Midt. Som godtgørelse for, at de har inddraget nogle kvadratmeter jord på vort areal ved Havtjørnevej til opførelse af en ny transformator. Pengene indgår i regnskabet for 2016.

Gennemgang af budgettet for 2016, som vi fremlægger på generalforsamlingen. Igen budgetterer vi med et underskud. Vi har godt 200.000 ”på bogen”, så vi har råd til at finansiere blandt andet chikaner og udbedringer på legepladsen uden at sætte kontingentet op.

•    Beslutning: Vi foreslår generalforsamlingen et uændret kontingent for 2016.

Veje v. Jens Frede m.fl.:

Beskæring: Den bebudede beskæring langs vejene har fundet sted med hjælp fra Egebjerg Maskinstation. Jens Frede var med på turen rundt. Projektet blev sat i værk, fordi træer og buske flere steder var groet uden for matriklen til gene for trafikken. Og når (last)bilerne kommer for langt ud i siden, risikerer vi, at vejkasser og dræn at tage skade. Regningen lyder på 1500 kr. + moms. Som vi tager af foreningens kasse. Enkelte grundejere har for egen regning fået beskåret noget inde på deres grund.

•    Opgave: Ingrid skriver en notits på hjemmesiden med en påmindelse om, at den enkelte grundejer skal sørge for at fjerne afklippet.

Chikaner: Søren fortalte sidste nyt vedr. vores ansøgning om at lave chikaner på Havtjørnevej. Af ansøgningen fremgår både, hvor vi vil etablere chikanerne – i første omgang for foden af bakken på Havtjørnevej og ud for søen – og hvordan vi vil advare/skilte omkring dem. Vi venter stadig på politiets godkendelse. Skive Kommune er positiv. Jens Frede har nævnt for Brian Pedersen, at vi er interesserede, hvis han i sit arbejde støder på beton”rester” fra en silo. De kan graves ned på tværs af vejen og bruges til at fæstne ”bumpet” (Safety Rideren)

Hunde: Jens Frede fortæller, at det er fortsat er et problem, at folk lufter deres hunde på veje og fællesarealer uden at have dem i snor. Som aftalt på sidste møde tager vi punktet ”Hundeskilte” med på næste fællesmøde med de andre grundejerforeninger med forslag om at lave en fælles indsats.

Dræn: Jens Frede fortæller, at der stadig er problemer med vand på Klokkelyngen. Til trods for at vi fik forlænget et dræn sidste år. Det nye dræn er på 160 mm i diameter, mens det gamle cementrør, som løber over cirka 50 meter, kun er 110 mm. Og det er ikke nok med de store mængder vand, vi har fået her i vinter. Vandet løber til søen fra et stort område, helt oppe fra Revlingebakken. Så det har været nødvendigt med en rensning flere gange. Hvis vi skal have skiftet de 50 meter til et moderne plastik-drænrør vil koste ca. 5.000 kr. + moms.

•    Beslutning: Jens Frede sørger for en udskiftning af det gamle drænrør.

Vejene: Normalt skraber vi ikke vejene om vinteren, men det er vi nødt til i år. De store mængder vand har gjort en del skade.

•    Beslutning: Jens Frede aftaler en omgang skrab.

Fællesarealer:

Legepladsen v. Søren: Som besluttet på sidste møde bestiller vi et ”syn og skøn” af legepladsen. For at finde ud af, hvad der skal til for, at den lever op til gældende regler.

•    Beslutning: Søren aftaler et ”syn og skøn” med en legepladskyndig. Med hans status tager vi stilling til, hvad der videre skal ske. Vi er indstillet på at investere i blandt andet faldsand under vipper og gynger.

Skilte med teksten ”Legende børn” koster 300 kr. pr. stk.

•    Beslutning: Søren bestiller to stk, så vi kan få udskiftet de gamle. Teksten på dem er efterhånden slidt væk af vind og vejr.

Undergrundscontainere v. Ingrid: Der er ikke noget nyt. Vi og Nomi 4S afventer fortsat et udspil fra 3’eren. Vi tager det op ved det kommende fællesmøde.

Møder og arrangementer:

Generalforsamling:
Ingrid har bestilt Gyldendal
Forslag til skriftlig beretning bliver sendt rundt.
På valg er Jens Frede, Søren og Henning. Alle modtager genvalg, men Henning afgiver gerne sin plads, hvis nogen har lyst til at overtage den

•    Beslutning: Ingrid sonderer terrænet for en dirigent og skriver en påmindelse på hjemmesiden om, at evt. forslag skal være os i hænde senest 1. april

Arbejdsdag:

På Jens Fredes foreløbige arbejdsseddel står der udlægning af flis mellem buske ved legepladsen, udbedringer på selve legepladsen, beskæring af buske på engen og strandrensning,

•    Beslutning: Vi rykker arbejdsdagen til den 11. juni (sidst aftalte vi den 4. juni).
Ingrid skriver en note til hjemmesiden med opfordring til medlemmerne om at melde ind, hvis de kan se, at noget trænger til at blive gjort.

Sankthans falder igen den 23. juni! Selve planlægningen kommer vi tilbage til.

Fællesmøde:

Næste fællesmøde med Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand er aftalt til den 19. marts kl. 14. Søren, Jens Frede og Ingrid deltager.
På dagsordenen kommer blandt andet sommerfesten, ”Hund i snor” og undergrundscontainere. Alle tre grundejerforeninger bakker igen op om en sommerfest, men fra 2’eren side kommer der et forslag om en nytænkning. Det er vi med på.
Vi fra 1’erens side vil foreslå en fælles kampagne for ”Hund i snor”. Det er næppe kun et problem hos os, og vi kan ikke selv løse det.

Næste møde:

Ingrid foreslår en dato, når hun har fået sin vagtplan for april.

Eventuelt:

Henning fortæller, at han fortsat arbejder på at finde et godt system for medlemsregistrering.

Ref. Ingrid
12. februar 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *