Sager og bestyrelser i grundejerforeningen

Koncentrat af generalforsamlingerne i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard siden foreningens stiftelse i 1970

2016: Ordinær generalforsamling 21. maj 2016 på Restaurant Gyldendal.
Emner: Etablering af foreløbig to bump skal nedbringe hastigheden på Havtjørnevej. Renovering af foreningens legeplads med bl.a. faldunderlag og nyt klatretårn – etableres i forbindelse med den fælles arbejdsdag. Orientering om det gode samarbejde med de to andre grundejerforeninger med årligt fællesmøde og årlig sommerfest, som i år får ny form, idet den flyttes til en lørdag eftermiddag i et forsøg på at få “hele familien” med. (Det viser sig at blive en succes.) Genvalg af Jens Frede Nielsen, Søren Poulsen og Henning Quist Nielsen til bestyrelsen.
Formand: Ingrid M. Schmidt
Næstformand: Søren Poulsen
Kasserer Henning Quist Nielsen
Vejmand: Jens Frede Nielsen
Medlem: Bent Mortensen.

2015: Ordinær generalforsamling 16. maj 2015:
Emner: Orientering om undergrunds-containere, tilfredshed med forløbet af kloakeringen som nu er overstået for vores vedkommende, hastighed på vejene, takt & tone (støj-gener i de ”støjfrie perioder), ros for hjemmesiden. Fællesfest.
Bestyrelse (NB: Endnu ikke konstitueret):
Formand: Ingrid M. Schmidt
Næstformand: Søren Poulsen
Kasserer: Henning Quist Nielsen
Vejmand: Jens Frede Nielsen
Nyvalgt: Bent Mortensen

2014: Ordinær generalforsamling 17. maj 2014.
Formand Niels Jørgen Hyldgaard døde i februar. Næstformand Orla Sidelmann konstitueres som formand indtil generalforsamlingen.
Emner: Kloakeringsarbejdet fortsætter i år med etape 2, ny og bedre badebro, nye rørbroer under Havtjørnevej og Kystvejen – grundejerforeningen skal betale størstedelen af udgiften til den førstnævnte, fibernet opgives, orientering om undergrundscontainere, gode fælles arrangementer. Fællesfest.
Bestyrelse:
Formand: Ingrid M. Schmidt
Næstformand: Søren Poulsen
Kasserer: Henning Quist Nielsen
Vejmand: Jens Frede Nielsen
Medlem: Orla Sidelmann

2013: Ordinær generalforsamling 18. maj 2013.
Emner:  Stormskader, kloakering af sommerhusområdet med start på etape 1 i foråret, naturpleje på engen opgives, godt  fællesmøde for de tre grundejerforeninger, debat om chikaner til fartdæmpning. Fællesfest.
Bestyrelse: Genvalg.

2012: Ordinær generalforsamling 26. maj 2012.
Emner: Orientering om kommunal spildevandsplan/kloakering ved Hostrup Strand, orientering om undergrunds-containere, fællesarealer herunder udsigtspladser, overvejelser om et bådelaug, sankthansbål, fælles sommerfest, fredagshygge ved stranden, indførelse af nabohjælp og mail-liste, Hostrup Strand Nyt 2.0 – hjemmesiden relanceret. Fællesfest.
Bestyrelse: Genvalg.

2011: Ordinær generalforsamling 14. maj 2011.
Emner: Der laves en rullende fireårsplan for vejvedligeholdelse, containerpladsen giver problemer, kommunen henvender sig om evt. naturplejeprojekt for engen, kontingent nedsættelse fra 700 kr. til 600 kr., enkelte vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling 28. maj 1011. Fællesfest.
Bestyrelse: Genvalg.

2011: Ekstraordinær generalforsamling 28. maj 2011.
Foreslåede vedtægtsændringer vedtages – opdatering af vedtægterne, da vi ikke længere har en kontakt kassebeholdning. Indførelse af elektronisk indkaldelse til generalforsamlinger. Fællesfest.

2010: Ordinær generalforsamling 29. maj 2010.
Emner: Ønsker man folk fra den nye udstykning øst for Febækken som medlemmer af foreningen? Kontingent forhøjes p.g.a. store udgifter til veje og fællesarealer, bl.a. legeplads og stier. Fællesfest.
Bestyrelse:
Formand: Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand: Orla Sidelmann
Kasserer: Henning Quist Nielsen
Sekretær: Ingrid M. Schmidt
Vejmand: Jens Frede Nielsen

2009: Ordinær generalforsamling 23. maj 2009.
Emner: Kystsikring, veje, drøftelse af spørgsmålet om netforbindelse i området – bestyrelsen arbejder videre med sagen, fællesarealer, adgang til ny udstykning. Bestyrelsen følger fortsat processen om udstykningsprojekt tæt og er klar til at indgive høringssvar. Fællesfest.
Bestyrelse:
Kasserer: Henning Quist Nielsen  i stedet for Sonja Dalsgaard. Øvrige genvalgt.

2008: Ordinær generalforsamling 17. maj 2008.
Emner: Bestyrelsen har arbejdet videre med spørgsmålet om bevoksningen. Der lægges op til en frivillig ordning. Repræsentant for Hededanmark deltager i generalforsamlingen og fortæller om, hvordan Hededanmark kan hjælpe. I 2008-2009 gennemføres stor frivillig fældningsrunde i hele området vha. Hededanmark. Lokalplan 214 for den ny udstykning øst for Febækken. Spildevand, renovation, bålplads. Bestyrelsen følger planerne for den kommende udstykning og gør indsigelse bl.a. over antal grunde/grundstørrelse. Fællesfest.
Bestyrelse: Genvalg.

2007: Ordinær generalforsamling 19. maj 2007.
Emner: Havtjørnevej 10-20, fem er nu indmeldt i foreningen. Ny udstykning øst for Febækken giver debat om bl.a. størrelse, antal grunde og vejadgang. Debat om højde på bevoksningen i sommerhusområdet – bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med sagen. Fællesfest.
Bestyrelse: Genvalg.

2006: Ordinær generalforsamling 27. maj 2006.
Emner: Kystsikringen, ros for hjemmesiden, veje, hastighed, lejlighedsvis rod på containerplads. Gentagelse af fællesfest for de tre grundejerforeninger.
Bestyrelse: Genvalg.

2005: Ordinær generalforsamling 21. maj 2005.
Emner: I 2005 lanceres en hjemmeside for grundejerforeningen. Siden, der skal holde medlemmer og andre orientereret om beslutninger og initiativer fra bestyrelsen og andre begivenheder ved Hostrup Strand, bliver hurtigt velbesøgt. Grundejerne på Havtjørnevej 10-20 får mulighed for enkeltvis optagelse i foreningen, sandfodring ved kysten er forsinket, tung kørsel har skadet vejene, og kommunen bliver bedt om at udbedre, hastigheden bør sænkes på alle veje. Orkan i januar anretter store skader på kysten og Kystvejen og forsinker kystsikringsarbejdet. Kystbeskyttelsen kan dog indvies 20. august 2005 – fejres med fællesfest for de tre grundejerforeninger i telt på grundejerforening 2’s legeplads.
Bestyrelse:
Formand: Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand: Ib Johansen
Kasserer: Sonja Dalsgaard
Sekretær:  Ingrid M. Schmidt
Vejmand: Svend Erik Nielsen

2004: Ordinær generalforsamling 23. maj 2004.
Emner: Velkommen til nye medlemmer, men 10 til 20 på Havtjørnevej har endnu ikke meldt sig ind, orientering om den forestående kystsikring ved Hostrup Strand – etablering af kystbeskyttelseslag med repræsentanter fra de tre foreninger. Arbejdet med kystsikringen indledes i oktober 2004.Træer og buske skal man beskære a.h.t. nødvendig trafik.
Bestyrelse: Genvalg.

2003: Ordinær generalforsamling 13. Maj 2003.
Emner: Kystsikringsprojektet, septiktankordning, frist for aflæsning af vand og el.
Bestyrelse:
Formand: Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand: Jesper Friis Poulsen
Kasserer: Sonja Dalsgaard
Sekretær: Ingrid M. Schmidt
Medlem: Svend Erik Nielsen

2002: Ordinær generalforsamling 18 maj 2002.
Emner: Nye medlemmer fra ny udstykning, (Hos.Teglg.), vejene, drænsystemerne, mange møder om kystsikringsprojektet, læs ”Den Gule” folder.
Bestyrelse:
Formand: Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand: Erik Lund
Kasserer: Sonja Dalsgaard
Sekretær: Svend Erik Nielsen
Medlem: Vagn Thomsen

2001: Ordinær generalforsamling 26. maj 2001.
Emner: Strandprojektet, arbejdsweekender, skiltning, de 3 grundejerforeninger må stå sammen om kyst og strandvej.
Bestyrelse uændret.

2000: Ordinær generalforsamling 27. maj 2000.
Emner: Udsendt beretning godkendt, kontingent 300 kr. + 200 kr. ekstra til strandforskønnelse, problem med kystvejen, hvad sker der ved ralpumpning? hvor stor egenkapital, tillæg til vedtægter vedr. ophalerpladsen.
Ekstraordinær generalforsamling vedtog vedtægtsændring § 16.
Bestyrelse:
Formand: Niels Jørgen Hyldgaard
Næsrformand: Erik Lund
Kasserer: Vilhelm K. Pedersen
Sekretær: Svend Erik Nielsen
Medlem: Vagn Thomasen

1999: Ordinær generalforsamling 15. maj 1999.
Emner: Skriftlig beretning udsendt ,  Båderampe/ ophalerplads, stier, legeplads, herunder forsikring, adresseliste og telefonnumre, forhøjelse af kontingent til 300 kr.
Bestyrelse: Vagn Thomsen valgt i stedet for Poul Brejner, øvrige genvalgt.

1998: Ordinær generalforsamling 23. maj 1998.
Emner: Rykkergebyr ved kontingent 50 kr., et bestyrelsesmøde får tildelt 150 kr. til mødeudgifter, kystvejen igen åben, affaldsstativer helt ud til vejen, bjørneklo. Lokalplan for ny udstykning ved Havtjørnevej – højen bag Teglgården udlægges som naturområde og friområde for områdets beboere. Udstykning er foretaget.
Bestyrelse: Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand: Erik Lund
Kasserer: Vilhelm K. Pedersen
Sekretær: Jørgen Drap
Medlem: Poul Brejner

1997: Ordinær generalforsamling 24. maj 1997.
Emner: Det grønne hus er nu væk, fælles flishugning, kystsikringsprojektet er nedstemt, politiet lukker Kystvejen, hastighed på vejene.
Bestyrelse:
Formand: Tommy Overgaard
Næstformand: Poul Brejner
Kasserer: Erik Lund
Sekretær: Jens Østergaard
Medlem: Vagn Larsen

1996: Ordinær generalforsamling 18. maj 1996.
Emner: Veje, stier, klipning, Febækken, Nedgravning af vandmålere.
Bestyrelse uændret.

1995: Ordinær generalforsamling 12. maj 1995.
Emner: Kystsikring, fordeling af udgifter, vandspejlet i søen hæves 25 cm, opsætning af vandmålere.
Konstituering:
Formand: Tommy Overgaard
Næstformand: Poul Brejner
Kasserer: Vilhelm K. Pedersen
Sekretær: Jens Østergaard Hansen
Medlem: Vagn Larsen.

1995: Ekstraordinær Generalforsamling d. 25. maj 1995.
Ændring af § 13 og § 14 blev vedtaget.

1994: Ordinær generalforsamling 7. maj 1994.
Emner: Kystsikring hvor både kommune og Viborg Amt er involveret.
Ny badebro indkøbt, og kommunen sætter ud og tager op. Bevoksning og udsigt må man samarbejde om.
Genvalg af bestyrelse.

1993: Ordinær generalforsamling 8. maj 1993.
Emner: Renovation, bevoksning, badebro, kystvejen og kystsikring.
Genvalg af Bestyrelse.

1992: Ordinær generalforsamling 12. maj 1992.
Emner: Veje, stier, dræn, hastighed, henvendelse fra brandvæsenet om adgang, og brandfare, telefonboks kan ikke etableres.
Bestyrelse:
Formand: Svend Aage Kristensen
Næstformand: Aage Mølgaard Hansen
Kasserer: Vilhelm Pedersen
Sekretær: Tommy Overgaard
Medlem: Jens Østergaard Hansen

1991: Ordinær generalforsamling 11. maj 1991.
Emner: Febækstien etableret, gangstier, veje, dræn, renovation foretages af 4F,
hunde skal være i snor, veje bør skrabes med sidefald, brug opslagstavlen.
Genvalg af bestyrelse.

1990: Ordinær generalforsamling 26. maj 1990.
Emner: Før generalforsamlingen kaffe og rundstykker – efter pariserbøf og øl. Veje, rabatter, dræn, kontaminer afgift, rottebekæmpelse, sprøjtning for bjørneklo af Egebjerg Planteskole – 4867 kr., ikke rettidig betaling af kontingent, gebyr 50 kr.
Genvalg af Bestyrelse.

1989: Ordinær generalforsamling 6. maj 1989.
Emner: Gangstier, kontaminere, legeplads, mønttelefon ikke nok interesse, muldvarpe, bjørneklo, bålpladsen, alle dræn kortlagt, sammenslutningen af områdets grundejerforeninger ophæves, begrænsning af trafikken langs kystsikringen, undgå maskinstøj mellem 12 og 14.
Uforandret Bestyrelse.

1988: Ordinær generalforsamling 24. maj 1988.
Emner: Et spareår, container, græsslåning, bestyrelsen kontingentfri, nyt kort over området, evt. mønttelefon.
Konstituering:
Formand: Svend Aage Kristensen, Ikast
Næstformand: Aage Mølgaard Hansen, Herning
Kasserer: Vilhelm Pedersen, Lem
Sekretær: Allis Eriksen, Ikast
Medlem: Jens Østergaard Hansen, Ikast.

1987: Ordinær generalforsamling 16. maj 1987.
Emner: Smuk natur, vejene, bjørneklo, badebro, stor Sct. Hansfest.
Konstituering:
Formand: Mads Flintholm
Næstformand: Aage Mølgaard
Kasserer: Vilhelm Pedersen
Sekretær: Knud Laustsen
Medlem: Svend Aage Kristensen.

1986: Ordinær generalforsamling 10. maj 1986.
Emner: Området er nu næsten fuldt udbygget. Udgifter til veje er betragtelige, ligeledes til dræn. Badebroen drev til havs, og tog den del skade. Der er opsat opslagstavle og bænke ved det gamle postkasse-stativ. Kontingentet sat op til 200 kr. pr. år.
Konstituering:
Formand:  Mads Flintholm, Auning.
Næstformand: Henry Toldstrup, Ikast.
Kasserer: Svend Lund, Struer.
Sekretær: Knud Laustsen, Holstebro.
Medlem: Aage Mølgaard.

1985: Ordinær generalforsamling 18. maj 1985.
Emner: Veje, dræn, stier, bjørneklo, nu postkasser ved hver grund, øst for “det grønne hus” er der lagt fliser, badebroen flyttes vest for bækkens udløb, der udsendes beboerliste sammen med referat. Udsigt og høj beplantning må man hjælpe hinanden med.
Konstituering:
Formand: Mads Flintholm
Næstformand: Chr. Sejer Pedersen
Kasserer: Svend Lund
Sekretær: Sven Hyldal
Medlem: Henry Toldstrup

1984: Ordinær generalforsamling 19. maj 1984.
Emner: Veje, dræn, bjørneklo, postkasser, stier med bredde på 2,50 meter, renovation, løse hunde, for hurtig kørsel på vejene, sankthansfest i Teglgårdens lade.
Konstituering:
Formand: David Hansen.
Næstformand: Mads Flintholm.
Kasserer: Svend Lund.
Sekretær: Sven Hyldal.
Medlem: Chr. Sejer Pedersen.

1983: Ordinær generalforsamling 14. maj 1983.
Emner: Dræn vest for Enebærvej ud mod engen besluttet. Gangstierne skal klippes fri. Brolauget sætter bro og renser strand. Sommerfest på Teglgården besluttes med økonomisk støtte fra foreningen.
Konstituering:
Formand: David Hansen.
Næstformand: Mads Flintholm.
Kasserer: Svend Lund.
Sekretær: Svend Hyldal.
Medlem: Chr. Sejer Pedersen.

1982: Ordinær generalforsamling 8. Maj 1982.
Emner: Novemberstorm og veje, forslag om jollehavn skrinlagt, kystsikring og vejen er alene kommunens ansvar. Utilfredshed med renovationen.
Konstituering:
Formand: David Hansen.
Næstformand: Mads Flintholm.
Kasserer: Svend Lund.
Sekretær: Svend Hyldal.
Medlem: Chr. Sejer  Pedersen.

1981: Ordinær generalforsamling 2. maj 1981.
Emner: Vejene, bomme, knallertkørsel, badebro, postkasser og renovation. Vedtægts-ændring, § 4 – fra ultimo april til –  inden udgangen af maj. En ekstraordinær generalforsamling d. 16. Maj, for vedtagelse.
Konstituering:
Formand: David Hansen.
Næstformand: Mads Flintholm.
Kasserer: Oskar Mortensen
Sekretær: Lise Hovaldt.
Medlem: Svend Lund.

1980: Ordinær generalforsamling 17. Maj 1980.
Kystsikring, vejforbedring og bomme for at undgå knallertkørsel, samt løsgående hunde var emner. Sammenslutningen af grundejerforeningerne er passiv. Kontingentet sat op til 150 kr. efter afstemning.
Konstituering:
Formand: Eigild Abildlund.
Næstformand: David Hansen.
Kasserer: Oskar Mortensen
Sekretær: Lise Hovaldt.
Medlem: Mads Flintholm.

1979: Ordinær generalforsamling 5. maj 1979.
Murbrokker på forstranden ønsker kommunen ikke at afhjælpe. Vedr. badebroen sætter kommunen kun én op mod øst. En omfattende kystsikring venter på tilkud/kapital. Der er store problemer med kontingent opkrævning.
Konstituering:
Formand: Eigild Abildlund.
Næstformand: Hans Dockweiler.
Kasserer: Oskar Mortensen.
Sekretær: Lise Hovaldt.
Medlem:  David Hansen.

1978: Ordinær generalforsamling 22. april 1978.
Kommunen uvillig til at vedligeholde Kystvejen, vandingsforbud opretholdes.
Renovation ikke tilfredsstillende. Et festudvalg nedsættes. Problemer med løsgående hunde.
Efter valg konstituering:
Formand: Eigild Abildlund
Næstformand: Hans Dochweiler
Kasserer: Oscar Mortensen
Sekretær: Lise Hovaldt
Medlem: David Hansen.

1977: Ordinær generalforsamling 23. april 1977.
Sammenslutningen af grundejerforeninger fungerer med et repræsentantskab, og et årligt kontingent på 200 kr. for hver forening. Emner som skiltning, renovation, vandingsforbud samt fartbegrænsning aftales herunder. Man forsøger at få kommunen til at vedligeholde kystvejen, og renovere forstranden. Vedtager at anskaffe en pontonbro. Vedtager en kontingentforhøjelse, 125 kr. pr. år.
Efter valg konstituering:
Formand: Egon Røn Jensen.
Næstformand: David Hansen.
Kasserer: John Jensen.
Sekretær: Lise Hovaldt.
Medlem: Eigild Abildlund.

1976: Ordinær generalforsamling 20. april 1976.
En renovations-ordning har forbedret forholdene. En aftale med de tilgrænsende foreninger om at vedligeholde strandvejen – vor andel 25%.  Opsætning af kort over området pålægges bestyrelsen. Regnskabsåret afsluttes fremtidig pr. 31/3, altså kort før generalforsamlingen. Der pålægges gebyr ved for sen indbetaling af kontingent.
Konstituering:
Formand: Egon Røn Jensen.
Næstformand: Aage Poulsen.
Kasserer: John Jensen.
Sekretær: Jørgen Jørgensen.
Medlem: David Hansen.

1975: Ordinær generalforsamling 27. september 1975.
Foreningen er blevet indmeldt i sammenslutningen af grundejerforeninger i området.
Vejrenovering er tilbagevendende spørgsmål. Der er blevet opsat brevkasse-stativer, og medlemmer må selv anskaffe postkasser. Der skal indkøbes 30 km. Skilte. Sprøjtning mod tidsler påtager foreningen sig, ligeledes begrænsning af ræve. Der var stor tilslutning til et afholde grundejerfest.
Efter valg, konstituering:
Formand: Egon Røn Jensen, Holstebro.
Næstformand: Aage Poulsen, Lem.
Kasserer: John Jensen, Ikast.
Sekretær: Jørgen Jørgensen, Gjellerup.
Medlem: David Hansen, Skals.

1974: Ordinær  generalforsamling 28. september 1974.
Der  er opsat badebro og vejskilte.
Efter valg konstituering.
Formand: Aage Poulsen
Næstformand: Egon Røn Jensen
Kasserer: David Hansen
Sekretær: Jørgen Jørgensen
Medlem: John  Jensen

1973: Ordinær generalforsamling 31. oktober 1973.
Det besluttes at opsætte vejskilte.
Efter valg konstituering af bestyrelse.
Formand: Aage Poulsen
Næstformand: David Hansen
Kasserer: Orla Steffensen
Sekretær: Kaj Thomsen
Medlem: Jørgen Jørgensenv

1972: Ordinær generalforsamling 11. oktober 1972.
Kontingent forhøjes fra 50 kr. til 100 kr. årligt.
Efter valg konstitueredes bestyrelsen således:
Formand: Aage Poulsen, Lem.
Næstformand: Felix Møller, Herrup.
Kasserer: Orla Steffensen, Dommerby.
Sekretær: Kaj Thomsen, Holstebro.
Medlem: Birgit Sørensen, Viborg.

1971: Ordinær generalforsamling 30. september 1971.
Bestyrelse:
Formand: Aage Poulsen,  Lem.
Kasserer: Orla Steffensen, Dommerby.
Sekretær: Henning Boelskifte, Skive.
Næstformand: Felix Møller, Vinderup.
Medlem: Birgit Sørensen, Viborg.

1970: Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard af 27.november 1970.
Stiftende generalforsamling hvor love og vedtægter blev vedtaget.
Herefter valg af bestyrelse:
Formand: Aage Poulsen, Lem.
Kasserer: Orla Steffensen, Dommerby, Skive.
Sekretær: Henning Boelskifte, Skive.
Medlem: Svend Nygaard, Lem.
Medlem: Hans Dockweiler, Overlund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *