Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
på rest. Gyldendal lørdag den 16. maj 2015 kl. 14

49 fremmødte
Velkomst v. formand Ingrid M. Schmidt
Fællessang: Blæsten går frisk

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  Den skriftlige beretning kan læses på hostrupteglgaard.dk
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Regnskabet kan ses på hostrupteglgaard.dk
 • Forslag fra bestyrelsen, herunder budget for 2015, fastsættelse af kontingent og ajourføring af foreningens vedtægter.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg til bestyrelsen – Jvnf. vedtægterne er henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer hvert andet år på valg. I år er det:
  Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej
  Orla Sidelmann, Havtjørnevej
 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
  Nuværende: Svend Erik Nielsen, Blåbærvej
  Dorthe Larsen, Tyttebærvej
 • Valg af to revisorer.
  Nuværende: Wilhelm K. Pedersen, Enebærvej og Sonja Dalsgaard, Klokkelyngen

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Mona Rimmen, Multebærvej 3, og hun blev valgt.
Valg af stemmetællere: Asta Mortensen, Multebærvej 4 og Arne Daniel Kristensen, Hybenvej 6

Beretning fra bestyrelsen:

 1. Ingrid M. Schmidt

Præsentation af bestyrelsen:
Søren Poulsen, næstformand
Henning Quist, kasserer
Jens Frede Nielsen, vejansvarlig
Orla Sidelmann
Undertegnede

I den skriftlige beretning fortæller vi hovedpunkterne for arbejdet i 2014. Den kan læses på hjemmesiden. Den mundtlige beretning er derfor en aktuel status på bestyrelsens arbejde:

 • Undergrundscontainere:
  Nomi 4S vil etablere undergrundscontainere i alle sommerhusområder, og Hostrup Strand står snart for. Vi ”følges ad” i de tre grundejerforeninger Hostrup Teglgaard, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand og har haft møde med driftsleder Gitte Back. Vi foreslår hver især steder til placering. Hos os: Den nuværende containerplads på Teglgårdvej (en fuldt udbygget plads med containere til husholdningsaffald, papir, glas og metal) og på fællesarealet i svinget på Havtjørnevej (container til husholdningsaffald). Nomi 4S vil gerne i gang med etableringen hen på efteråret.
 • Vejbump:
  Hastigheden på vejene er en tilbagevendende udfordring i området. Vi må max køre 30 km/t, men det kniber for mange. Med de gener det giver på og langs vejene. Vi havde besluttet os for et forsøg med et fleksibelt vejbump, men det lod sig ikke gøre, fordi vi har grusveje. Nu snakker vi igen om en form for chikaner og har derfor lavet forsøget med plastikrør på Havtjørnevej. Vi håber at få nogle tilkendegivelser i dag om, hvad vi skal gå videre med.
 • Legepladsen:
  Jens Møller, som gennem mange år har klippet græsset på legepladsen, meddelte i foråret, at kræfterne ikke rakte længere. Det ville være super fint, hvis én – eller måske flere i fællesskab – vil påtage sig opgaven, men i første omgang har vi valgt at købe hjælp udefra. Det er en ret stor opgave at påtage sig som frivillig, men måske er vi heldige. På grund af græsklipningen har vi foreløbig valgt at udskyde flere nyanskaffelser til legepladsen. Vi har blandt andet talt om fodboldgolf.
 • Nabohjælp – nu med 62 deltagere!
 • Mailservice – ca. 100 er med, vi sparer porto. Husk at meddele ”adresse”forandring.

 

Tak til alle – medlemmer, bestyrelsen, de anonyme hjælpere. Tak specielt til Jens Frede Nielsen og Orla Sidelmann for deres store indsats i forbindelse med kloakeringen. De har deltaget i så godt som samtlige byggemøder og været medvirkende til det gode samarbejde med Skive Vand og Vils Entreprenør.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:

Sven Hyldal, Blåbærvej 18:
Hvad skal der ske med pladsen for enden af Blåbærvej efter, at Vils har rømmet den? Der står vand, og det ser ikke så pænt ud.
Svar v. Jens Frede Nielsen: – Vi tror, at det løser sig selv, når græsset gror til igen; men vi holder øje med det. Vi kan blive med at klage i fem år.

Stina Kidmose, Havtjørnevej 2: Folk har også fart på, når de kører ind i området.

Dorthe Larsen, Tyttebærvej 4:
Det er bedre med chikaner i form af for eksempel kummer end bump

Christina Fiig, Revlingebakken 9:
Farten er et problem. Der må gerne investeres i løsninger.

Svar v. formanden:
Vi har som nævnt iværksat et forsøg med chikaner i form af fem plastikrør ud for søen på Havtjørnevej. Desuden har vi bestilt to slags skilte: Et skilt med 30km/t, som skal sættes op ved indkørslen til Havtjørnevej og nogle skilte, som gør opmærksom på støvgener. De sættes op langs Havtjørnevej.

Kaj Rimmen, Multebærvej:
Chikaner i Ramsing fungerer fint. De står forskudt, så også lastbiler kan passere.

Svend Erik Nielsen, Blåbærvej 2:
Vi ser utallige gange, at folk kører fuldstændigt vildt. Også omkring legepladsen. Så: Slap af bag rattet. Husk også at sige det til jeres gæster.

Orla Sidelmann, Havtjørnevej 7:
Jeg har før sat en blomsterkumme op og gør det gerne igen. I vinter har jeg samlet foreningens historie i kort form, og det er viser sig, at medlemmerne gennem alle årene har talt om hastighed, vejenes tilstand og beplantning.

Tove Hansen, Tyttebærvej 2:
Må man sætte chikaner op uden, at de er belyst?

Stina Kidmose, Havtjørnevej 2:
Har I spurgt kommunen vedrørende chikane på Kystvejen?
Svar v. formanden:
Nej, det har vi ikke i nyere tid. Vi har tidligere forespurgt om en hastighedsbegrænsning på 20 km/t i området, men det sagde kommune/politi nej til. Det er kommunen, der vedligeholder Kystvejen. Kommunen har en repræsentant i bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget, så vi har en god kontakt dér.

Wilhelm Krejbjerg Pedersen, Enebærvej 8:
Kan man ikke sikre de nævnte bump ved at lægge asfalt omkring dem?
Svar v. Jens Frede Nielsen: Så er det bedre at støbe dem fast med cement, a la brønddækslerne i vejen.

Jens Chr. Lund Poulsen, Klokkelyngen 6:
Chikaner i siden erstatter mange steder bump. Bump er noget af det værste der findes for en chauffør.

Dermed ebbede spørgelysten ud, og dirigenten bad om generalforsamlingens godkendelse af beretningen. Beretning vedtaget

Regnskab

Kasserer Henning Quist Nielsen gennemgik regnskabet for 2014. Det kan læses på hjemmesiden. Det blev godkendt.

Budget for 2015

Kasserer Henning Quist Nielsen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2015 (se hjemmesiden) plus forslag om uændret kontingent. Budgettet blev godkendt.

Ajourføring af vedtægter

Ingrid M. Schmidt forelagde bestyrelsens forslag om en tilføjelse til de gældende vedtægter.

I de nuværende vedtægter er der ikke nogen bestemmelse om tegningsret i bestyrelsen, og det giver ind imellem nogle praktiske udfordringer.

Derfor foreslog bestyrelsen en tilføjelse om, at ”Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.” Formuleringen er hentet i Skive Kommunes forslag til vedtægter for grundejerforeninger.

Ved afstemningen sagde 30 ja – og ingen nej. Men for at vi kan vedtage en vedtægtsændring, skal halvdelen af grundejerforeningens medlemmer være til stede ved generalforsamlingen, og to tredjedele af dem skal stemme for forslaget.

Hvis ikke over halvdelen er mødt op, skal der – med syv dages varsel – indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 15 dage efter. Her kan ændringen så vedtages, hvis to tredjedele af de fremmødte stemmer ja, uanset hvor mange der er mødt op.

Derfor havde bestyrelsen allerede sat en dato mere ind i kalenderen: Ekstraordinær generalforsamling til fredag den 29. maj kl.18.15 i Lem Samlingshus. Indkaldelsen stod nederst i den udsendte dagsorden til den ordinære generalforsamling.

Forslag fra medlemmer:

Der var ikke indkommet forslag

Fastsættelse af kontingent:

Forsamlingen vedtog uændret kontingent.

 

Kaffepause – med livlig snak ved bordene

 

Valg til bestyrelsen

På valg: Ingrid M. Schmidt og Orla Sidelmann

Begge var indstillet på genvalg, men Orla Sidelmann understregede, at han gerne ville vige pladsen, hvis andre kunne have lyst til at gå ind i bestyrelsen. Begge fortalte om et interessant arbejde i en velfungerende bestyrelse.

Bestyrelsen bad lige som sidste år om skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen. Vi ønsker ikke blot automatisk genvalg, og det resulterede i følgende navne ”på tavlen”:

Vilhelm Krejbjerg Pedersen, Enebærvej 8
Knud Malmborg, Havtjørnevej 12
Bent Mortensen, Multebærvej 4
Richard Herriott, Revlingebakken 9
Orla Sidelmann, Havtjørnevej  7
Ingrid M. Schmidt, Blåbærvej 6

Vilhelm Krejbjerg Pedersen og Knud Malmborg ønskede dog ikke at stille op.

De fire kandidater begrundede kort deres kandidatur.

Valgresultat:

Ingrid M. Schmidt 32
Bent Mortensen 14 16
Orla Sidelmann 14 11
Richardt Herriott 4

 1. valgrunde:

Bent Mortensen16
Orla Sidelmann 11

Dermed trådte Bent Mortensen ind i bestyrelsen som nyvalgt.

Valg af suppleanter:

Svend Erik Nielsen modtog genvalg.
Dorte Larsen ønskede ikke at forsætte og forsamlingen pegede på dirigentens opfordring på Richard Herriott som ny suppleant.

Formanden udtrykte tak til alle for et godt valg, med både forslag og kandidater. Og ikke mindst en stor tak til Orla Sidelmann for hans engagement og indsats i bestyrelsesarbejdet. Velkommen til det nye medlem: Bent Mortensen.

Valg af revisorer:

Sonja Dalsgaard og Vilhelm Krejbjerg Pedersen blev genvalgt med applaus.

Eventuelt

Stina Kidmose, Havtjørnevej 2:
Tak for en flot og velfungerende hjemmeside.

Heidi Volke, Havtjørnevej 10:
Forslag om, at medlemmerne får mulighed for at bruge hjemmesiden til køb, salg, bytte og måske udlejning.
Formanden:
Det vil vi overveje.

Christina Fiig, Revlingebakken 9:
Vedrørende Takt & Tone. På hjemmesiden henstiller foreningen til, at vi ikke larmer før 9, mellem 12 og 14 og efter kl. 18. Men der er tit larm uden for de tidspunkter. Overhold dem. For at vi alle kan bevare glæden ved at komme her. Stilhed er en vigtig værdi.  Så tidspunkterne må gerne blive ændret til hhv. kl. 10 og 17.

Emnet gav anledning til en del kommentarer, blandt dem:

Mona Rimmen, Multebærvej 3:
Synes ikke, at det er et problem hos os

Vera Nielsen, Klokkelyngen 14:
Ved byggeri kan støj ikke undgås..

Vilhelm Krejbjerg Pedersen, Enebærvej 8:
Når det gælder græsklipning kan det ind immellem være svært at nå det inden for tiden. Det er ikke alle, der kan få det til at gå op efter arbejdstid.

Mona Rimmen, Multebærvej 3:
Nogen har udefrakommende til at slå græs, så kan det også være svært at håndhæve det.

Bent Mortensen, Multebærvej 4:
Fint, at du gør opmærksom på det. Det er helt rimeligt, at der er ro uden for de nævnte tidspunkter. Og klart, at man må tåle lidt mere ved byggeri. Det står kun på en begrænset periode. Opfordring: Tænk på naboen!

Med den opfordring fortsatte debatten om andre emner:

Orla Sidelmann, Havtjørnevej 7:
Gør brug af stien op til udsigtspunktet syd for Teglgaardvej. Det er foreningens jord, og vi har sat bænke op, så man kan nyde den smukke udsigt over fjorden. I spøg og skæmt-afdelingen: Jeg laver en væddeløbsbane for krabber.

Vilhelm Krejbjerg Pedersen, Enebærvej 8:
Har andre end jeg fået en henvendelse fra TDC vedrørende tilslutning til bredbånd?
Kun Jens Frede Nielsen, Klokkelyngen 14 nikkede ja. Formanden lovede at forhøre sig.

Herefter fik formanden ordet til en stribe ”diverse”:

 • Affald:
  Nomi4S gør opmærksom på en række nye tiltag, når det gælder om at komme af med affald. Både husholdningsaffald og haveaffald. Læs artiklen på vores hjemmeside og kig ind på selskabets hjemmeside. Vi kan nu få hentet storskrald seks gange om året og altså også haveaffald i et vist omfang.
 • Lokalplan:
  Skal vi have lavet en lokalplan for sommerhusområdet Hostrup Strand? Spørgsmålet er rejst efter, at grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard forleden holdt generalforsamling. Generalforsamlingen blev præsenteret for et forslag fra nogle medlemmer om, at grundejerforeningen skal tage kontakt til Skive Kommune ” med henblik på opstart af proces for udarbejdelse af lokalplan for hele grundejerforeningens område”. Hostrup Strand som sådan er ikke omfattet af en lokalplan. Enkelte nye udstykninger er, og for Hostrup Teglgaard gælder der en Lokalplanvedtægt. Når spørgsmålet om en lokalplan kom op skyldes det en aktuel byggesag i 2’erens område. Generalforsamlingen for Hostrup Hovedgaard vedtog, at der skal arbejdes videre med forslaget, og der blev nedsat et udvalg. Samtidig var der på generalforsamlingen enighed om, at det ville være bedst, hvis alle tre grundejerforeninger i området er enige og i fællesskab går videre med spørgsmålet. Og derfor har vi nu både i Hostrup Teglgaard og Hostrup Strand fået en henvendelse fra Hostrup Hovedgaard, hvor vi bliver bedt om at tage stilling til, om vi vil være med i en henvendelse til Skive Kommune. Vi har ikke nået at drøfte spørgsmålet i bestyrelsen. Foreløbig har jeg indhentet forskellige oplysninger. I må gerne komme med input.
 • Varmepumper:
  EnergiMidt kører i øjeblikket en kampagne for Varmepumper. Tilbuddet gælder til midt i juni, med mulighed for at få et energitilskud. Jeg kan sende jer et link.
 • Takt & Tone:
  Det er venligt ikke at forstyrre naboerne med larm før kl. 9, mellem kl. 12 og 14 og efter kl. 18.
  Husk: Hunden skal i snor uden for matriklen! Vi har fået et par henvendelser vedr. løse hunde.
 • Beskæring af buske:
  Henvendelse fra Line & Paw, Brombærvej 5. De har ikke mulighed for at deltage i generalforsamling, men har sendt en opfordring vedrørende beskæring af træer og buske, som jeg har lovet at give videre – og det gør jeg gerne:
  ”Vi har selv taget kontakt til et par naboer, for at bede dem om hjælp, til at gøre vores og bagved liggende huses udsigt bedre, vi er blevet vel mødt. Vi fornemmer dog at der er en del berøringsangst på området, og med det i tankerne vil vi opfordre til, at man taler med sin nabo omkring disse ting også dem i baghaven. Det kunne jo være en hjælpende hånd i naboens have, er det der skal til, for at man får en skøn udsigt – eller bedre endnu, en hjælpende hånd i DIN have kunne berige bagboen.”
  Vi havde jo en debat om højde på bevoksning for nogle år siden – og den mundede ud i et projekt træfældning i samarbejde med HedeDanmark. Et rigtigt godt eksempel på, at vi ad frivillighedens vej kan hjælpe hinanden med at bevare udsigter og herlighedsværdier. Derfor bakker jeg gerne opfordringen fra Line og Paw: Snak sammen hen over hækken!
 • Vigtige datoer:
  Fredag 29. maj kl. 18.15: Lem Samlingshus: Ekstraordinær generalforsamling
  Samme dag og sted kl. 19: Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, hvor vi er repræsenteret i bestyrelsen ved Søren Poulsen.
  Lørdag 6. juni kl. 10: Fælles arbejdsdag, med mange opgaver på programmet: Flis på stierne, beskæring af buskads på engen osv. Giv Jens Frede et tip, hvis du mener, at noget mangler at blive gjort.
  Tirsdag 23. juni kl. 21: Sankthansaften
  Lørdag 11. juli kl. 18: Fælles sommerfest på legepladsen ved det røde badehus. En festlig anledning til at mødes.
  Hver fredag aften, når vejret er til det: Træf ved ophalerpladsen. Ren hygge.

 

Dermed ebbede talelysten ud. Ordstyreren takkede for god ro og orden og opfordrede folk til også at bakke op om den ekstraordinære generalforsamling den 29. maj.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og alle for en god generalforsamling.

Som afslutning sang vi ”Du danske sommer”.

Ref. Ingrid / 21. maj 2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *