264 soltimer – og kloakeringsfinale

Sådan så der ud på Klokkelyngen i august sidste år! Nu er kloakeringsarbejdet heldgivis overstået for vores vedkommende, og de store maskiner og roderiet er rykket ud af vores område. Foto: Peter Jessen

Sådan så der ud på Klokkelyngen i august sidste år! Nu er kloakeringsarbejdet heldgivis overstået for vores vedkommende, og de store maskiner og roderiet er rykket ud af vores område. Foto: Peter Jessen

Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard:

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2014

Hvad husker du 2014 for? Måske den dejlige sommer ved Hostrup Strand? Ifølge DMI bød juli måned på hele 264 solskinstimer i Midt- og Vestjylland, der faldt omkring 60 mm regn, og middeltemperaturen landede på de 19,5 grader! I foreningsregi husker vi også kloakeringen, billige veje, gode komsammener og en ”rørende” udgift. Stikord til årets skriftlige beretning. Værs’go at læse med:

Kloakering: Kloakeringen har sat sit præg på vores sommerhusområde gennem et par år. Etape 1 blev færdig ved årsskiftet 2013/14, og i januar trak Vils Entreprenørforretning sine maskiner og sit mandskab ud af området; men kun for en stund. Etape 2 – som for vores vedkommende omfattede Klokkelyngen, Hedelyngen, Revlingebakken og en del af Harevej – gik i gang fra uge 17. Skive Vand lovede os, at det ville blive bøvlet og beskidt, og det blev det! Arbejdet blev først færdigt i begyndelsen af 2015. Og ikke mindst beboerne på Klokkelyngen mærkede konsekvenserne af det omfattende gravearbejde. Nogle af husene var uden trafikforbindelse til omverdenen i sammenlagt tre måneder. Det krævede planlægning og fikse opfindelser at få transporteret varer og andet gods til og fra husene! Men alt i alt må vi sige, at det store anlægsarbejde er forløbet godt. Vi har haft et forbilledligt samarbejde med såvel Skive Vand som folkene fra Vils Entreprenør. Skive Vand har gjort, hvad de kunne for at holde os orienteret om arbejdet ved hjælp af møder for grundejerforeningernes bestyrelser, borgermøder, åbne byggemøder og aktuelle opdateringer via mail. Så ved det afsluttende byggemøde var der gensidige roser for samarbejdet, og fra foreningens side skal der lyde en stor tak specielt til Jens Frede Nielsen og Orla Sidelmann, som har deltaget i stort set samtlige byggemøder i løbet af de to år. Det er ikke mindst deres tilstedeværelse og interesse for arbejdet, der har fået det hele til at glide så godt. Vi vil dog fortsat have kloakeringen inden for synsvidde en rum tid endnu. Skive Vand har fået tilladelse til at oplagre overskudsjord på marken ved Teglgårdvej frem til og med 2018, og de store stakke af jord sætter unægteligt deres præg på indkørslen til sommerhusområdet.

Naboskab: Med afslutning på Etape 1 af kloakeringen blev genvejen fra Agertoften via Ibsensvej til Havtjørnevej igen lukket. Foreningen fik ellers en henvendelse fra ejeren af den nye udstykning. Han spurgte  os om muligheden for en permanent vejforbindelse mellem Ibsensvej og Havtjørnevej. Den ville gøre det lettere for de kommende sommerhusejere på Ibsensvej at køre til stranden; men vi sagde nej. Blandt andet på baggrund af kommentarer fra flere medlemmer, som var nervøse ved udsigten til mere trafik ad Havtjørnevej. Ejeren spurgte også om muligheden for et medlemskab af grundejerforening. Også det siger vi foreløbig nej til. Skive Kommune har rådet os til at vente til der er solgt i hvert fald 10-15 grunde. Ellers risikerer vi at pådrage os udgifter, der ikke står mål med indtægterne fra 1-2 kontingenter.

Renoveringen af rørbroen på Havtjørnevej i august sidste år kostede grundejerforeningen 40.000 kroner. Foto: Peter Jessen

Renoveringen af rørbroen på Havtjørnevej i august sidste år kostede grundejerforeningen små 40.000 kroner. Foto: Peter Jessen

Rørbroer: Som bekendt besluttede Skive Kommune i 2013, at rørbroerne under henholdsvis Kystvejen og Havtjørnevej skulle skiftes. Det blev gjort i 2014, og hvad angår Havtjørnevej skete det for vores regning: Rundt regnet 40.000 kr. På rørbroen ved Kystvejen blev der monteret en klap. Røret lukkes ved højvande, så fjordvandet ikke trænger ind i Febækken og oversvømmer strandengen.

Økonomi: På den økonomiske side kom vi ellers godt gennem 2014. Udgifterne til vejvedligeholdelse har været små, da Vils Entreprenør har stået for arbejdet, så længe kloakeringen stod på. Til gengæld har vi brugt penge på udbedring af dræn flere steder. Og så kan foreningens pengekasse glæde sig over, at vi er gode betalere. Kun få medlemmer kom i restance. Husk i øvrigt at give besked ved hushandel, så kontingentopkrævningen bliver sendt til den rette adresse. Vi har henvendt os skriftligt til de ejendomsmæglere, der opererer i området, for også at minde dem om grundejerforeningen.

Legepladsen: Det er dejligt at se, at legepladsen bliver brugt, og for at gøre den endnu mere attraktiv for både små og store investerede vi i løbet af sommeren både i et bord/bænke-sæt og en vippe for de mindste. Så pak kaffekurven

VIP-arbejde - bestyrelsen smøgede ærmerne op og opsatte en vippe for de små brugere af grundejerforeningens legeplads. Foto: Peter Jessen

VIP-arbejde – bestyrelsen smøgede ærmerne op og opsatte en vippe for de små brugere af grundejerforeningens legeplads. Foto: Peter Jessen

og tag på udflugt i nærområdet!

Formandsskifte: I februar mistede vi desværre vores formand, Niels Jørgen Hyldgaard. Han døde efter længere tids sygdom. Vi savner ham både i området og i bestyrelsen; men heldigvis var der andre, som tog opgaverne på sig. I første omgang blev Orla Sidelmann konstitueret som formand indtil generalforsamlingen. Her blev Søren Poulsen valgt ind som nyt medlem, og senere blev Ingrid M. Schmidt valgt som ny formand. Søren Poulsen sagde også ja til at træde ind i bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand som vores repræsentant.

Erfagruppe ved Hostrup: I efteråret fik vi en henvendelse om etablering af et fælles forum for alle grundejerforeninger i sommerhusområderne i Skive Kommune. Vi har selvfølgelig en del fælles interesser, men vi valgte alligevel at sige nej til at deltage i egentlige møder. Vi har allerede en ”erfagruppe” i form af vort samarbejde med de øvrige grundejerforeninger ved Hostrup Strand og behøver umiddelbart ikke mere.

Hostrup-samarbejde: Og netop samarbejdet de tre grundejerforeninger imellem – Hostrup Teglgaard, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand – fungerer vældig godt. Vi mødes en gang om året, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne. I 2014 skete det den 12. maj. Vi drøftede emner af fælles interesse, så som kloakering, affald, repræsentation i kystsikringslaget, og vi planlage årets fælles Sommerfest, som løb af stabelen den 12. juli

Mødetider: I løbet af 2014 var der igen lejlighed til at mødes en del gange i foreningsregi: * Generalforsamlingen i maj samlede 52 medlemmer. Vi afprøvede en ny metode i forbindelse med valget. Nemlig med skriftlige forslag til kandidater for at få flere navne på tavlen. Idéen blev godt modtaget, dog uden en strøm af nye navne! * Arbejdsdagen i juni samlede 25, der tog en tørn med reparation af stitrapper og bænke, hækklipning og så videre. Og traditionen tro sluttede vi af med en omgang pølser og brød på græsplænen hos Inga og Svend Erik. Sidstnævnte fulgte i øvrigt senere op med en totalrenovering af bænkene ved stranden. Tak for det. * Sankthansaften var igen en kølig affære; men 75 mødte op til fællessang, en snak og en forfriskning. Bålet var imponerende stort, takket være de mange bidrag i form af grenaffald fra hele området. * Den fælles Sommerfest samlede omkring 100 deltagere fra de tre grundejerforeninger. En festlig og fornøjelig aften, som er med til at binde området sammen * Og så er der traditionen med Fredagstræf ved stranden, hvor vi mødes helt uformelt og hygger os sammen en times tid over den medbragte skænk. Apropos det fine sommervejr: Den 25. juli foregik fredagstræffet i 30 graders varme!

Hjemmesiden: Foreningens hjemmeside har fortsat sit liv. Blandt andet på grund af jeres bidrag i form af billeder og tips. Tak for dem, og bliv endelig ved!

Tak: Og i det hele taget TAK for et godt samarbejde i årets løb til gavn for foreningens virke og sammenhold. Tak for hver gang I prikker bestyrelsen på skulderen, hvad enten det gælder ros/ris, tips/tricks eller for at gøre os opmærksom på noget, der skal ordnes.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Primo marts 2014

NB: I forbindelse med generalforsamlingen den 16. maj bliver der givet en mundtlig beretning med aktuel status på en række af ovenstående emner.

Bestyrelsen for grundejerforeningen: fra venstre mod højre er det næstformand Søren Poulsen, Orla Sidelmann, formand Ingrid M. Schmidt, kasserer Henning Quist Nielsen og vejansvarlig Jens Frede Nielsen. Foto: Peter Jessen

Bestyrelsen for grundejerforeningen: fra venstre mod højre er det næstformand Søren Poulsen, Orla Sidelmann, formand Ingrid M. Schmidt, kasserer Henning Quist Nielsen og vejansvarlig Jens Frede Nielsen. Foto: Peter Jessen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *