Referater af bestyrelsens møder i 2015

Referat af møde i bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
søndag 18. oktober 2015
 

Til stede:
Søren Poulsen, Henning Quist, Jens Frede Nielsen, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt 

Dagsorden:

 1. Økonomi
 2. Veje og fællesarealer
  Herunder:
  – Legepladsen v. Søren
  – Chikaner
  – Skilt v. legeplads
  – Henv. fra medlemmer vedr. skiltning ”Hund i snor”
 3. Evaluering af sommerfesten
 4. Undergrundscontainere
 5. Lokalplan
 6. Næste mødedato
 7. Eventuelt

Add. 1:
Henning fremlagde ”året til dato”, og heraf fremgår, at vi har 193.478,46 kr. på kontoen. Og det til trods for, at vi har haft udgifter til bl.a. dræn. Til gengæld har det foreløbig i år ikke været nødvendigt at bruge ret meget på vedligeholdelsen af vejene.
Kun to medlemmer er i restance for kontingent.

Add.2:
Fra Jens Fredes liste:

 • Græsslåning på legepladsen: Ordningen med Michael Brisen har fungeret fint. Han har klippet 11 gange hen over sommeren for 250 kr. pr. gang. Ingen har meldt sig til at gøre arbejdet frivilligt. Beslutning: Jens Frede laver aftale med Michael Brisen for 2016. Snakker også med ham om at flytte bord/bænke-sættet og målene, når han klipper,så det ikke skal gøres efterfølgende.
 • De nyplantede buske ved legepladsen gror til i græs. Beslutning: Ved næste arbejdsdag lægger vi flis omkring dem.
 • Forsøget med fartdæmpning på Havtjørnevej ved hjælp af seks plastikrør endte brat i eftersommeren, da pælene blev stjålet. Vi havde lånt pælene af Vils Entreprenør, så de skal erstattes. Beslutning: Ved given lejlighed får Jens Frede en aftale med Vils om betaling af de seks pæle.
 • Flere steder gror træer og buske så langt ud over vejen, at det generer skraldebilen, lastbiler etc. For at undgå grenene trækker biler over i den modsatte rabat. Det ødelægger rabatten og i værste fald også vore dræn. Det oplevede vi her i sommer. Ifølge byplanvedtægten skal der være en vejbredde på 9 meter. Jens Frede foreslår derfor, at foreningen hyrer en entreprenør til at køre en tur rundt på vore veje og beskære buske/træer dér, hvor det er nødvendigt. På foreningens regning. Ud fra den betragtning, at buskene/træerne gror så langt ud, at de står på grundejerforeningens jord. Vi gjorde det også forud for kloakeringen. Den gang kostede det rundt regnet et par tusinde kroner. Beslutning: Jens Frede laver aftale med Egebjerg Maskinstation, så arbejdet bliver gjort i begyndelsen af det nye år. Inden da orienterer vi vore medlemmer via hjemmesiden, mail og skriftligt til de, der fortsat ønsker at få post.
 • Øverst på Havtjørnevej har vi et problem med, at det vand, der løber på sydsiden, krydser vejen. Jens Frede foreslå, at vi graver en lille grøft på sydsiden, så vandet løber direkte ned i Febækken og ikke på tværs af vejen. Han har talt med grundejeren på sydsiden, som er indforstået. Beslutning: Det gør vi. Jens Frede sætter det i værk.
 • Skive Vand/Vils Entreprenør er snart færdig med at kloakere ved Hostrup Strand. Jorddepotet bliver dog liggende til 2018. Jens Frede beder om mandat til på et byggemøde at spørge, om det vil være muligt at ”rydde” op ud til Teglgaardvej, så pladsen fremstår mere ryddelig. Beslutning: Du spørger!

Henvendelse fra medlemmer vedr. skiltning med ”Hund i snor”:
Vi har desværre et problem med, at flere hundeejere ikke har deres hund i snor, når de er uden for egen matrikel. Det generer både andre, der færdes på vejene og folk, der pludselig har en fremmed hund løbende i haven. Beslutning: Ingrid undersøger gældende regler, og så tager vi emnet op ved det næste fællesmøde med vore naboforeninger Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand. Med et forslag om fælles skiltning.

Chikaner:
Forsøget med at sænke farten på Havtjørnevej ved hjælp af seks plastikrør stoppede brat, da rørene blev stjålet! Trods opfordringer på både generalforsamlingen og på hjemmesiden har vi ikke fået reaktioner på forsøget; men vi har indtryk af, at de gjorde en forskel. Specielt, når to biler skulle passere hinanden. Vi mener derfor, at en form for chikane kan være med til at dæmpe farten/støvgenenerne. Beslutning: Vi sender en ansøgning til Skive Kommune om tilladelse til at montere tre chikaner a la Safety Rider. I første omgang laver vi dog kun de to: Neden for ”bakken” og ud for søen. Søren tager kontakt til teknisk forvaltning for derefter at lave en skitse og skrive en ansøgning.

Skilt ved legeplads:
Skiltet med teksten ”Legende børn”, ud for legepladsen, er næsten ulæseligt på grund af sol og vind. Beslutning: Vi køber et nyt, Søren bestiller.

Legepladsen:
Vi vil have legepladsen ført ”up to date”. Søren fremlagde forskellige bestemmelser. Beslutning: Henning undersøger vore forsikringsbetingelser, og Søren tager kontakt til en fagperson, der kan rådgive vedrørende faldunderlag og ”mellemrum”.

Add. 3:
Årets sommerfest forløb godt og kostede i runde tal det samme som i 2014. Vi er indstillet på fortsat at støtte festen under forudsætning af, at alle tre foreninger bidrager.

Add. 4:
Ingrid har i denne uge talt med Nomi 4S for en opdatering omkring undergrundscontainere ved Hostrup Strand. 3’eren (Hostrup Strand) er stadig ikke kommet med et udspil omkring placeringen i deres område, derfor trækker arbejdet ud. Nomi 4S regner nu med, at containerne vil blive etableret inden næste sommer. Egentlig var planen jo her i efteråret. Vi får inden længe en skriftlig orientering. I mellemtiden er der etableret undergrundscontainere både i Fursundparken og ved Aalbæk Strand.

Add. 5:
Efter, at vi både i 1’eren og 3’eren meddelte 2’eren (Hostrup Hovedgaard), at vi ikke ville deltage i en henvendelse til Skive Kommune med henblik på at få udarbejdet en lokalplan for hele området, har bestyrelsen i 2’eren meddelt, at den ikke gør mere ved sagen.

Add. 6:
Næste bestyrelsesmøde: 13. februar 2016.

Add. 7:
Dato for generalforsamling anno 2016: 21. maj. Ingrid reserverer Gyldendal.
Dato for arbejdsdag: 4. juni 2016.

Ref. Ingrid
19. oktober 2015

————-

Referat af møde i bestyrelsen for grundejerforeningen
Hostrup Teglgaard lørdag 23. maj 2015

Til stede: Søren Poulsen, Henning Quist Nielsen, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt
Afbud fra Jens Frede Nielsen (spørgsmål omkring veje og bump/chikaner derfor først på næste møde).

Dagsorden:

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Bent Mortensen
Konstituering
Henv. vedr. legepladsen
Henv. vedr. lokalplan
Arbejdsdagen
Økonomi
Undergrundscontainere
Ekstraordinær generalforsamling
Eventuelt

Konstituering:

Ingrid M. Schmidt, formand
Søren Poulsen, næstformand
Henning Quist Nielsen, kasserer
Jens Frede Nielsen, vejansvarlig
Bent Mortensen

Henvendelse vedr. legepladsen:
Et medlem forslår legepladsen flyttet. Efter en drøftelse er vi enige om ikke at arbejde videre med forslaget. Ingrid giver besked.

Henvendelse vedr. lokalplan:
Ingrid orienterede om henvendelse fra Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard om, hvorvidt vi vil være med i en henvendelse til Skive Kommune omkring en udarbejdelse af en lokalplan for Hostrup Strand- området. Generalforsamlingen for Hostrup Hovedgaard blev præsenteret for et forslag fra nogle medlemmer om, at grundejerforeningen skal tage kontakt til Skive Kommune ” med henblik på opstart af proces for udarbejdelse af lokalplan for hele grundejerforeningens område”.  Hostrup Strand som sådan er ikke omfattet af en lokalplan. Enkelte nye udstykninger er, og for vores område, Hostrup Teglgaard, gælder der en Lokalplanvedtægt. Når spørgsmålet om en lokalplan kom op skyldes det en aktuel byggesag i 2’erens område. Generalforsamlingen for Hostrup Hovedgaard vedtog, at der skal arbejdes videre med forslaget, og der blev nedsat et udvalg. Samtidig var der på generalforsamlingen enighed om, at det ville være bedst, hvis alle tre grundejerforeninger i området er enige og i fællesskab går videre med spørgsmålet. Derfor henvendelsen til os.
Efter en drøftelse af spørgsmålet er vi enige om ikke at være med i henvendelsen til Skive Kommune. Vi føler os umiddelbart godt dækket af byplanvedtægten og ønsker ikke en højere detaljeringsgrad. Ingrid giver besked.

Arbejdsdagen:
På den fælles arbejdsdag den 6. juni står der blandt andet:
Udlægning af flis på stierne. Jens Frede bestiller flis
Beskæring af buske og krat på engen.
Algebehandling af borde/bænke
Opsætning af skilte – 30 km/t og ”det støver” – på Havtjørnevej. Søren har skaffet skilte.
Ingrid sørger for øl & vand. Inga og Svend Erik har sagt ja til igen at lægge terrasse og gryde til servering af pølser og brød.

 • konomi:
  Henning fremlagde aktuel status. Han gør opmærksom på to ektraudgifter i forhold til budgettet for 2015:
  * Generalforsamlingen blev 1000 kroner dyrere end budgetteret.
  * ”Reservedele” til printeren, blandt andet toner.Kassereren foreslår desuden en tilføjelse til foreningens ”husorden”, nemlig ”Hvis man ikke har modtaget et girokort pr. 1. oktober, skal man enten henvende sig til foreningen eller indbetale beløbet på foreningens bankkonto”. Begrundelsen er, at der kan opstå tvivlstilfælde, hvis ikke vi har modtaget besked om ejerskifte.
  Beslutning: Vi skriver sætningen ind.

Banken opfordrer bestyrelsen til at give kassereren en fuldmagt, så han alene kan hæve på kontoen. Beslutning: Henning medbringer en fuldmagt til underskrivelse næste gang, vi mødes.

Undergrundscontainere:
Ingrid har sendt vore forslag til placering til Nomi 4S. Enten den nuværende containerplads på Teglgaardvej + én til husholdningsaffald på Havtjørnevej eller en placering på marken nord for Teglgaardvej, umiddelbart før indkørslen til området + én på Havtjørnevej. Ingrid føler op med Nomi 4S

Ekstraordinær generalforsamling:
Vi afvikler den ekstraordinære generalforsamling – tilføjelse af paragraf om tegningsret – den 29. maj kl. 18.15 i Lem Samlingshus. Indkaldelsen fremgik af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Ingrid medbringer de fornødne papirer.

Eventuelt:

* Hvad kan man gøre som grundejer, hvis nabogrunden gror til i skidt? Umiddelbart ikke et spørgsmål for foreningen, men vi stiller det til Skive Kommune.

Ref. Ingrid
24. maj 2015

———–

Møde i bestyrelsen for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag den 4. april 2015

Til stede: Orla Sidelmann, Jens Frede Nielsen, Søren Poulsen og Ingrid M. Schmidt Afbud: Henning Quist Nielsen

Dagsorden: 1. Placering af undergrundscontainere 2. Græsklipning på legepladsen 3. Veje og fællesarealer 4. Arkivering 5. Eventuelt

Undergrundscontainere: Ingrid orienterede: Renovationsselskabet Nomi 4S er klar til at etablere undergrundscontainere ved Hostrup Strand. Mandag den 30. marts mødtes repræsentanter for de tre grundejerforeninger Hostrup Strand, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Teglgaard med Gitte Bak, divisionschef i Nomi 4S, for at drøfte placeringsmuligheder. Herfra deltog Jens Frede og Ingrid. Man beregner én undergrundscontainer til husholdningsaffald pr. 40-50 husttande. Dertil kommer containere til papir, glas og metal. Gitte Bak foreslog nogle placeringer langs Kystvejen og ved indfaldsvejene ud fra den betragtning, at det drejer sig om at finde placeringer, der dels svarer til den almindelige færdsel ind og ud af området, og dels aflaster vejene inde i området for kørsel med renovationsbilen. Desuden ser Nomi 4S klart en fordel i, at de udpegede arealer enten tilhører Skive Kommune eller en grundejerforening. Med hensyn til arealet er der brug for cirka 30 kvm. til containerne foruden plads til et vigespor. Vi fik vist eksempler fra Fur og Vile. Umiddelbart tænker Nomi 4S at sætte arbejdet ved Hostrup i gang til efteråret. Efter at have drøftet forskellige praktiske spørgsmål blev vi enige om at gå tilbage til hver vores bestyrelse med henblik om, at vi efter påske kan sende forslag til Nomi 4S for placeringsmuligheder. På baggrund af mødet og de oplysninger, vi fik dér, foreslår Jens Frede og Ingrid, at vi bibeholder containerpladsen på Teglgaardvej med to undergrundscontainere til husholdningsaffald plus containere til papir, glas og metal. Alt efter antallet af containere langs Kystvejen kan der også blive plads til tre containere til husholdningsaffald. Desuden foreslår vi en container til husholdningsaffald placeret i svinget på Havtjørnevej / før Fæbækken. Ud fra et nærhedsprincip. Containeren vil være i gåsafstand fra Klokkelyngen, Hedelyngen, Ildervej, Brombærvej, Blåbærvej og den nye udstykning. Beslutning: Vi er enige om at foreslå ovenstående. Dog vil vi som et alternativ til den nuværende containerplads på Teglgaardvej foreslå Nomi 4S at se på arealet nord for vejen lige før området, hvor der nu er jorddepot for Skive Vand. Ingrid giver Nomi 4S besked.

Græsklipning af legepladsen: Ingrid: Jens Møller Jensen har meddelt, at han desværre ikke længere kan sørge for græsklipning på legepladsen, og vi skal derfor have fundet en anden løsning. Jens har gennem en årrække frivilligt og på bedste vis sørget for at klippe græsplænen på legepladsen og fodboldbanen til glæde for små og store legebørn og alle forbipasserende. Så foreningen er ham stor tak skyldig. Beslutning: Umiddelbart ser vi ikke en anden, frivillig løsning a la Jens. Her og nu hyrer vi derfor et firma – Michael Brisen, Rødding – til opgaven. Han klipper for i forvejen for flere i området og kan gøre det for 250 kr. pr. gang. Skulle nogen være villige til at påtage sig opgaven, eventuelt flere på skift, så tager foreningen selvfølgelig gerne imod det! Jens Frede sørger for kontakt og aftale med Brixen.

Veje og fællesarealer v. Jens: – Der står vand mellem de nyplantede buske ved legepladsen og ud på stien. Der er lagt dræn, men det skal justeres. Vi får entreprenør Brian Pedersen til at grave/justere ved lejlighed. – Arbejdsdag: De tre store opgaver bliver udlægning af flis på stierne, nedklipning af bevoksning på fællesarealet/engen mellem Havtjørnevej og Kystvejen og opsætning af skilte (30 km/t og ”sæt farten ned”). Dertil kommer de sædvanlige opgaver med algebehandling af borde og bænke, oprydning på stranden m.m. Så mange møder forhåbentlig op. Nogle gerne ”bevæbnet” med trillebør, ørnenæb og motorsav. – Søren fremlagde skitser for etablering af en lille fodboldgolfbane ved legepladsen. Vi er enige om, at det vil være et godt tiltag; men foreløbig udskyder vi det et år. Blandt andet, fordi situationen omkring græsklipning af legepladsen er lidt usikker, derfor vil vi ikke udvide arealet lige nu. Desuden skal vi have en mere sikker fornemmelse af, hvad vedligeholdelsen af arealet omfatter.

Arkivering: Orla har som aftalt på sidste møde været i gang med at rydde op i foreningens gamle papirer. Det har allerede ført til en kraftig sortering, så der nu ud over de to første protokoller er to ringbind tilbage. Et med referater af generalforsamlinger og et med aftaler, lokalplaner og lignende. Desuden har han skrevet foreningens historie i stikord. Resultatet høstede umiddelbart stor anerkendelse. For at få en ”second opinion” ligger de frasorterede papirer nu til en sidste gennemgang hos Jens Frede.

Eventuelt: Ingrid: Svend Vestergaard, fmd. for kystbeskyttelsen, er informeret om, at vi formentlig vil afvikle en ekstraordinær generalforsamling i Lem Samlingshus fredag den 29. maj kl. 18.15 forud for lagets generalforsamling – for at få den påtænkte vedtægtsændring på plads.

Ref. Ingrid Hostrup 5. april 2015

FÆLLESMØDE
for de tre grundejerforeninger Hostrup Strand (3’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Teglgaard (1’eren)

Lørdag 14. marts 2015 kl. 9.30 hos Kenn Andersen, Hjortestien 2A

Til stede: 1’eren: Jens Frede Nielsen, Henning Quist og Ingrid M. Schmidt 2’eren: Kenn Andersen, Claus Bjerre og Svend Graversen 3’eren: Martin Arberg, Johannes Hajse Henriksen og Jens Pedersen

Dagsorden 1. del:

 1. Kloakering, status
 2. Sommerfest, planlægning
 3. Undergrundscontainere
 4. Sankthans
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

Kloakering: Etaper 1 og 2 er afsluttet, og nu skrider etape 3 frem. Samarbejdet fungerer godt med både Skive Vand og Vils, og senest er der truffet aftaler omkring rydning af en del træer/buske for at give maskinerne den nødvendige plads.

Sommerfest: Alt er bestilt: Telt (samme størrelse som sidste år), borde/stole, grill, toiletvogn. Sidste år var der for lidt grill-kapacitet, fordi udlejningsfirmaet kun leverede én grill og ikke som bestilt to. Det bliver der taget højde for i år. Plus rigeligt med grillkul. Kenn står for den del. Lotteri: Ingrid køber ind og afvikler Fællessange: Ingrid kopierer Indbydelse: Ingrid rundsender Musik: Som sidste år. Kenn forhører sig. Vedr. festens pris: Gennem årene er prisen steget, af flere grunde: Større telt, leje af borde/stole, toiletvogn. Årets budget ligger på 2014-niveau. Kenn gensender regnskabet for 2014. Opfordring: At hver bestyrelse gør en indsats for at få flere med. Det er en festlig aften til gavn for området. Opstilling af telt m.m.: Kenn og Finn beder om den fornødne hjælp.

Undergrundscontainere: Ingrid orienterede om sidste nyt vedr. undergrundscontainere. Nomi/4S har klar til at tage fat på planlægningen omkring Hostrup Strand og har bedt om et møde med repræsentanter for de berørte grundejerforeninger. Vi foreslår mandag den 30. marts kl. 17. Ingrid laver aftale og beder Nomi/4S om at komme med forslag til placering af stationerne. Der skal placeres 8-9 undergrundscontainere til husholdningsaffald rundt i området. På hver station bliver der også beholdere til papir, glas etc. Hver bestyrelse overvejer muligheder i eget område. Mange af vore medlemmer vil givetvis finde det besværligt, at affaldet ikke længere bliver hentet på matriklen. Vi skal til at vænne os til sortering og til at tage affaldet med os. Vigtigt: Det skal være nemt og bekvemt at aflevere affaldet på de nye stationer. Men foreløbig fungerer systemet, som vi kender det med affaldssække på matriklen og pladserne med containere til husholdningsaffald, papir og glas. Storskrald skal til Kaastrup, Skive eller Vinderup! Det er ikke anderledes end derhjemme! Vi opfordrer igen til orden i skraldet på generalforsamlingerne. Få procent af husejerne kan ikke finde ud af den nuværende ordning. Et nyt system giver en ny dagsorden – så må vi håbe, at det virker bedre også når det gælder storskrald.

Sankthans: Traditionen tro holder Hostrup Teglgaard sankthansfest ved ophalerpladsen. Der må smides grenaffald i hullet fra 1. juni. Alle er velkomne omkring bålet, og foreningen giver en øl/vand.

Næste møde: 12. marts 2016.

Eventuelt: Ikke noget

Mødets 2. del: Her stødte Svend Vestergaard, Svend Blæsbjerg og Søren Daniel Christensen fra bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand til for en drøftelse omkring kystsikringen.

Svend V.: God idé med et fællesmøde. Én gang om året bør der være en orientering mellem lagets og grundejerforeningernes bestyrelse – omkring kystsikringen, vejen etc. Kenn: Er det tiden at tænke længere frem vedrørende sikring af kysten? Én ting er, hvad man måtte og kunne ved etableringen af kystsikringen, noget andet er, hvilke muligheder der er i dag. Vi må regne med en række storme med efterfølgende opfyldninger. Svend V: Vi har en aftale med Skive Vand: Vi får overskudsjord fra kloakeringen frem til og med 2018. Ordningen er fordelagtig for laget. Jorden er gratis, vi skal blot betale for at få den lagt på. Men hvad skal der ske på længere sigt? Vi har tidligere prøvet at sikre kysten med fiberdug, men det var ikke holdbart. Nu kigger vi på forskellige muligheder. Vi har blandt andet talt med Vils, som har lavet kystsikring ved Glyngøre. Og med andre, som har erfaring med kystsikring. Ud fra det har vi måske en alternativ løsning. Svend B: Tidligere blev der brugt samme fiberdug som i haver. I dag kan man få en dug beregnet til kystsikring, vandgennemtrængelig. Dugen skal lægges på en anden måde, fra øst mod vest. Der skal sten nok på. Det er molboagtigt hele tiden at fylde jord på. Men vi er bundet af økonomi. I dag ville vi slet ikke have fået lov til at lave bølgebrydere. Vi kan se, at anlægget ikke virker helt efter hensigten, vandet gnaver andre steder på kysten. Derfor har vi planer om at lave et forsøg på 120 meter med den rigtige dug, det rigtige fald, tilstrækkeligt med sten etc. Og lade det ligge tre-fire år for at se, hvordan det virker. 120 meter fra det røde badehus og østpå, før den første bølgebryder. Vi er i gang med at indhente tilbud ud fra en projektbeskrivelse. Svend V: Nu har vi en aftale med Brian om udlægning af 1500 kubikmeter. I første omgang lød meldingen, at der ikke ville komme ret meget overskudsjord fra Etape 3, men jordprøver viser noget andet. Der er mere ler i jorden end forventet. Nu bliver der kørt mere jord til både kystsikringen og depotet. Der er lagt skærver ud på depotpladen, så der kan fragtes mere jord til. Skrænterne langs kysten skal være klar senest 1. juli. Kenn: Hvordan er vi sikre på at gøre det rigtige? Kan vi få Kystdirektoratet med på sidelinjen? Søren: Kystdirektoratet er myndighed, ikke rådgivende. Vi har et begrænset budget. Svend B: Vi skal trække på ekspertise og erfaringer fra andre steder. Svend V: Vi klæder os på til generalforsamlingen. Så vi er klar med et forslag til forsøget. Vi vil gerne i gang til efteråret. Svend B: Skive Vand har en interesse i, at vejen er sikret. Hvis vejen bliver vasket ud, forsvinder kloakrørene. Kystsikringen er blandt andet oprettet af hensyn til vejen, ikke sommerhusene. Vi kan ikke komme til grundejerforeningerne og bede om penge. Svend V: Kystsikringen gælder fra det røde badehus til Febækken. Laget kan hverken gøre noget længere mod øst eller vest. Dugen var en del af den første kystsikring, men det var ikke den rigtige dug, og den var ikke lagt godt nok ned. Der er ingen grund til at hente sand i bunden af fjorden, foreløbig har vi nok Svend B: Der skal bruges sten på mellem 20 og 40 cm til udlægning, de store har vi til foroven. Der vil fortsat være en driftsudgift til at smide sand op efter udvaskning. Grundejerforeningernes repræsentanter takkede for orienteringen, og der er enighed om, at vi igen næste år laver et to-delt møde a la dette.

Ref. Ingrid 18. marts 2015

 

BESTYRELSESMØDE
i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
lørdag 7. marts 2015

Til stede: Orla Sidelmann, Jens Frede Nielsen, Henning Quist, Søren Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:
1. Økonomi
2. Veje og fællesarealer, herunder: – Veje og vedligeholdelse – Dræn, opfølgning – Buskads på fællesareal – Legepladsen, (fodboldgolf) – Hastighedsdæmpende foranstaltninger, (Safety Rider)
3. Kommende møder og arrangementer, herunder: – Planlægning af generalforsamling, bl.a. dirigent, valg – Fællesmøde 14. marts, bl.a. Sommerfest, kystsikring – Arbejdsdagen
4. Opfølgning på seneste møde, herunder: – Fællesmøde på tværs af kommunens grundejerforeninger – Arkivering – Henvendelse til ejendomsmæglere
5. Næste mødedato
6. Eventuelt (Navne fremhævet med halvfed = opgave til vedkommende)

1. Økonomi v. Henning:

 • Et par medlemmer skylder for kontingent for 2014. Jens Frede får navne og tager på ”husbesøg”. Det virkede sidste år!
 • Det, at der i vore vedtægter ikke indgår en bestemmelse om tegningsret giver kassereren – og senest også formanden – nogle praktiske problemer i forhold til myndighederne. Vi lægger derfor op til vedtægtsændring ved årets generalforsamling. Ingrid undersøger, hvordan en sådan paragraf skal formuleres og sørger for det praktiske i forbindelse med indkaldelsen. Da vi næppe bliver beslutningsdygtige ved den ordinære generalforsamling, indkalder vi i samme omgang til en ekstraordinær generalforsamling fredag den 29. maj kl. 18.15 i Lem Samlingshus, forud for generalforsamlingen i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand.
 • Budget for 2015: Vi lagde budget for året, til beslutning på generalforsamlingen.
 • Vi foreslår uændret kontingent. Foreningen er velpolstret, men det er godt at have reserver. Årets kontingent er allerede brugt til rørbro på Havtjørnevej og dræn på Klokkelyngen.
 • Rørbro: Regning på 31.500 kr. er nu betalt. Den forventede udgift var 35.000 kr., hvoraf det var aftalt, at Grundejerforeningen skulle betale 90% = 31.500 kr. Regningen endte faktisk på 40.000 kr., fordi nogle kabler og ledninger vanskeliggjorde arbejdet; men den ekstraregning har Skive Kommune betalt, så vi ”slap” med de 31.500 kr.

2. Veje og fællesarealer v. Jens Frede:

 • Dræn på Klokkelyngen. Arbejdet er udført, og det ser ud til at virke fint. Det nye dræn løber fra søen på Klokkelyngen, ned langs vejen og via grund ved nr. 2 ned til Fæbækken. Der lå et dræn i forvejen, men det var underdimensioneret. Arbejdet var dog mere omfattende end forudset, så regningen løb op i godt 47.000 kr.
 • Revlingebakken: Et fladt drænrør skiftet, men det trækker stadig ikke. Får nu undersøgt, om der er problemer andre steder.
 • Bestilling af flis til udbedring af stierne. Der bliver lagt et par depoter ud før arbejdsdagen.
 • Vejene er fine, men der opstår småhuller. I stedet for at skrabe hele vejen og dermed slide på den ny overflade anskaffer vi noget grus. Det bliver lagt i et depot til brug for en løbende udbedring. Jens Frede vurderer, hvad der er bedst og bestiller.
 • Vejsyn med Vils igen i løbet af foråret.Gennemførte projekter i løbet af vinteren:
 • Der er lagt 70 meter dræn ved Havtjørnevej ud for legepladsen og lavet en lille vold langs Havtjørnevej, cirka 10 cm høj og en meter bred. Så vandet løber ned til drænet, i stedet for ud på vejen. Volden vil gro til med græs.
 • Interimsvejen mellem Harevej og Havtjørnevej er genetableret som sti efter aftale mellem Vils og den berørte husejer.
 • Der stod vand i svinget på Havtjørnevej, ud for den nye udstykning. En lille vold og en lille rende gør nu, at vandet løber i den nærliggende grøft i stedet for ud på vejen.
 • Ud for søen på Havtjørnevej er det ordnet, så regnvandet samler sig i rabatten i stedet for på vejen.
 • Problem med vand på Brombærvej viste sig at skyldes et fladt drænrør. Trykket af de store maskiner. Det er udbedret af Vils.
 • vrige:
 • Buskads ved Havtjørnevej/stien ned til stranden: Træerne vokser så meget i højden, at de generer udsigten fra flere af de bagvedliggende sommerhuse. I vinterens løb har noget beskåret træerne, men ved arbejdsdagen vil vi gå mere radikalt til værks, hvis nogen vil gå i gang med en motorsav. Det samme gælder buskads ude på engen.
 • Fodboldgolf: Søren har undersøgt mulighederne og arbejder videre med tegning/forslag for to-tre huller.
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger: Den planlagte løsning med Safety Rider-bump kan ikke lade sig gøre på grusvej. Så den må vi opgive. Søren har anskaffet skilte med teksten ”Vi hensyn Det støver”. Vi prøver, om vi kan låne plastikrør med fod hos Vils, Jens Frede spørger. Dem sætter vi op langs Havtjørnevej, strækningen fra Teglgaardvej til legepladsen for at få farten ned. Måske kan vi nå at få reaktioner på generalforsamlingen. Desuden sætter vi et 30 km-skilt op ved indkørslen til Havtjørnevej. Det bestiller Søren.

3. Kommende møder og arrangementer:

Planlægning af generalforsamling:

 • Aftale med rest. Gyldendal er på plads, Ingrid har kontakten.
 • Skriftlig beretning: Ingrid har skrevet udkast, det blev godkendt. Ved selve generalforsamlingen aflægges en kort, mundtlig beretning.
 • Indkaldelse: Ingrid har skrevet udkast og retter til i forhold til punkt om vedtægtsændring.
 • Sangark: Ingrid kopierer Kopier af øvrige materialer vedr. generalforsamling: Henning
 • Dirigent: Ingrid sonderer terrænet.
 • Vi udsender indkaldelse primo/medio april. Henning tager sig af snail-post – Ingrid via mail og hjemmeside. Beretning og regnskab/budget lægges på hjemmeside
 • Valg: Ingrid genopstiller, Orla stiller sit kandidatur til rådighed. Søren og Jens Frede sonderer terrænet for evt. interesserede.
 • Valgprocedure: Vi gennemfører igen valghandlingen med skriftlige forslag til kandidater i håb om at få flere navne på tavlen. Kandidaterne bliver bedt om at præsentere sig.

Fællesmøde: Den 14. marts kl. 9.30 med de andre grundejerforeninger. Alle tre foreninger er repræsenteret. Vi deltager med Jens Frede, Henning, Orla og Ingrid.

Arbejdsdagen v. Jens Frede: Foreløbig tegner følgende opgaver sig: Beskæring af buskads, flis på stierne, algesprøjtning af bænke, opsætning af skilte, vask af skilte og måske udvidelse af legepladsen. Ingrid spørger Inga og Svend Erik, om de igen vil lægge gryde og græsplæne til servering af pølser for det arbejdende folk.

4. Opfølgning på seneste møde

Fællesmøde på tværs af kommunens grundejerforeninger: Ingrid har svaret initiativtagerne, at vi ikke umiddelbart er interesserede i at deltage. Vi har vores egen velfungerende ”erfa”gruppe med de andre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. 2’eren (Hostrup Hovedgaard) har svaret det samme.

Arkivering: Ingrid medbragte de fleste af foreningens arkivalier. De fylder en del ringbind! Vi er lidt i tvivl om, hvor meget vi skal gemme ud over referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Der er protokoller med de to typer af referater frem til 1999. Fra 2005 ligger der referater på foreningens hjemmeside. De er altså et ”slip” på fem-seks år, hvor referaterne ligger som kopier i mapperne. Umiddelbart mener vi ikke, at der er behov for at scanne det hele ind. En løsning kan være at bevare de to protokoller, samle referaterne for 1999-2004 i en mappe og for de efterfølgende år holde os til hjemmesiden. Desuden kan der dukke diverse aftaler/kort og lignende op, som vi skal gemme. Orla beholder foreløbig protokoller/mapper for at kigge materialet igennem og lave en liste over bestyrelsesmedlemmer gennem årene. Ingrid har fortsat de nyeste mapper liggende.

Henvendelse til ejendomsmæglere Ingrid skrev i efteråret til de ejendomsmæglere, der handler med huse i vores område for at minde dem om grundejerforeningen i forbindelse med ejerskifte. Et par af dem meldte positivt tilbage. Under alle omstændigheder har de nu fået en påmindelse om vores eksistens.

5. Næste mødedato:

Efter arbejdsdagen lørdag den 6. juni. Vi regner med at konstituere os umiddelbart efter generalforsamlingen.

6. Eventuelt:

Søren orienterer: Der er fyldt på kystsikringen langs Kystvejen efter vinterens stormskader. Der er tale om en nødtørftig reparation for at vejen ikke skal forsvinde. Jorden stammer dels fra kloakeringen, dels fra depotet ved Teglgaardvej. Der forsvandt 5000-6000 kubikmeter jord fra kystsikringen. Der vil komme store mængder jord fra Etape 3 af kloakeringen til depotet. Nok til flere års forbrug til kystsikringen!

Ref. Ingrid 08.03.15

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *