Generalforsamling i kystbeskyttelseslaget 2015

Referat af generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
Fredag 29. maj 2015 kl. 19 i Lem Samlingshus
 

Antal fremmødte: 25

Velkomst ved formand Svend Vestergaard 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning
 3. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år
 4. Indkomne forslag
  – Bestyrelsens forslag til en ny udvidet Kystsikring
  – Indkomne forslag fra medlemmer
 5. Valg af medlem til bestyrelse og stedfortræder.
  På valg: kommunens repræsentant Jens Peder Hedevang med stedfortræder Bente Østergaard.
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Valg af dirigent:
Svend Vestergaard-Jensen forslog på bestyrelsens vegne Vagn Lykke, og han blev valgt.

Han konstaterede herefter, at generalforsamling var indvarslet i overensstemmelse medforeningens vedtægter. 

Årsberetning for 2014:

Formanden fik ordet for at aflægge beretning:

”Årsberetningen for 2014 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2014 i Kystsikringslaget regi.

Præsentation af bestyrelsen:

Søren Poulsen, rep. for Hostrup Teglgaard
Svend Blæsbjerg, re. For Hostrup Strand
Søren Daniel Kristensen, valgt på tværs af foreningerne. Næstformand.
Jens Peter Hedevang, rep. for Skive Kommune (formand Teknik og Miljø i Skive Kommune)
Svend Vestergaard-Jensen, rep. for Hostrup Hovedgaard. Formand

Første halvår af 2014 gik for laget med at reparere kyststrækningen efter stormen ”Bodil” i december 2013, der beskadigede vores kystsikring og borteroderede store mængder materialer.

Heldigvis lavede vi som bekendt i 2014 en aftale med Skive Vand om at aftage overskudsjord fra kloakering i området. Denne aftale indebærer, at vi har lerjord nok til at ”fodre” kyststrækningen de næste anslået tre år.

Deponering af jorden finder sted på marken nord for Teglgårdvej, og der er foreløbig indgået en aftale mellem Skive Vand, ejeren af marken og Skive Kommune, der udløber i 2018.

I andet halvår foretog vi en ”løftning” af de fem høfder, hvilket var en nødvendighed.

Stormen ”Aleksander” den 12. december betød ikke den store skade, men det gjorde til gengæld ”Dagmar” og ”Egon” 10. -12. januar. De forårsagede en vandstand af op til 2 meter over daglig vande. Det betød, at jordvolden/skrænten forsvandt flere steder helt op og ind til Kystvejen.

Man kunne konstatere, at noget skulle gøres her og nu. Vils Entreprenørforretning havde efter aftale kørt jord fra Etape II i nogle af hullerne, men langt fra nok og det var nødvendig med yderligere tilførsel af jord fra depotet på Teglgårdvej.

Da vinteren jo langt fra var forbi, og måske kunne der forventes yderligere storme med høj vandstand, besluttede bestyrelsen i første omgang at foretage en nødtørftig reparation af jordvolden mod Kystvejen, således at man i første omgang her og nu udbyggede volden til ca. 2 meter svarende til 1.500 m3 og så senere inden 1.7.2015 udbedrer til samme linje, der blev foretaget sidste år på samme tid.

Bestyrelsen havde af Skive Vand fået at vide, at man kun forventede små mængder af jord fra kloakeringen af Etape 2 og 3. Dette ændrede sig imidlertid totalt, og nu har vi aftalt, at yderligere lerjord skal køres direkte af Vils Entreprenørforretning ned på kysten.

Sidst i oktober udkom Miljøministeriets klimarapport. Miljøminister Kirsten Brosbøl kaldt rapporten for skræmmende læsning, og jeg citerer hermed nogle af hendes udtalelser bragt i den forbindelse i JyllandsPosten den 25. oktober 2014:

Denne rapport kan godt virke skræmmende, fordi den tegner et dystert billede af nogle af de scenarier, vi vil komme til at opleve. Men når vi skal tilpasse os det ændrede klima, er vi nødt til at se realiteterne i øjnene. Viden er udgangspunktet for handling, og vi skal sikre, at vi løbende tilpasser vores samfund på denne baggrund, siger ministeren.

Ifølge rapporten kan Danmark frem mod år 2100 forvente havstigninger på 70 til 80 centimeter, hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter på det nuværende niveau. Miljøministeriets rapport udspringer af FN’s klimapanel IPCC’s delrapport om klimatilpasning og dansk forskning fra forskerkonsortiet Cres, der består af DMI, Geus, DTU, Københavns Universitet, DHI og Aarhus Universitet.

Hun tegner altså et ret dystert billede. Spørgsmålet er så, om vi har den samme miljøminister efter valget…

Jeg har bedt Jens Peder Hedevang følge op det han tidligere har fortalt om et reduceret indøb ved Thyborøn Kanal. Han kan ikke være her i dag. Derfor har han bedt mig læse følgende op:

” Angående Limfjords områdets udfordringer med højvande, så er der som bekendt et forslag om at reducere indløbet ved Thyborøn Kanal.

Der er undersøgt og lavet en rapport fra Kystdirektoratet, som viser, at en indsnævring vil formindske og tilbageholde de store vand mængder, som kommer ind ved vestlige storme, og vi oplever på allernærmeste hold konsekvenserne heraf.

Men ministeren vil have yderligere undersøgelser af hele Danmark og risiko andre steder.  Så jeg kan med beklagelse fortælle, at det er lagt i syltekrukke lige pt.

Jeg ved, at alle borgmestre i kommunerne omkring Limfjorden har henvendt sig flere gange til ministeriet, men der er ikke andet nyt end oven for fortalt.

Hvis og når folketinget beslutter sig for en mega-investering, så er der også lagt op til massiv bølgegang fra nogle miljøorganisationer.  De mener, det vil ødelægge miljøet i Limfjorden.

Det kan blive en meget svær proces, med VVM vurderinger og lange diskussioner. De miljøorganisationer mener, at miljøet går forud for vi mennesker og vores værdier. Typisk har de ikke noget i klemme, men er offentlig ansatte! Det er jo svært med den balance gang.

Men jeg kan ikke lige pt være optimistisk med hensyn til, at der sker noget i den nærmeste fremtid – desværre.

Men ønsket om en god generalforsamling.
Jens Peder Hedevang”

Dermed var formanden færdig med sin beretning, og dirigenten efterlyste herefter spørgsmål og bemærkninger til den:

Ole Knudsen, Harevej 9: Der er lagt jord lagt ud to meter fra vej… skal vi til at være landfaste med Struer?
Formanden: Vi sikrer os nu, hvor vi har jorden. Vi har en aftale om depot, men det koster også at få hentet jorden igen.
Ole Knudsen: Jeg er bekymret for den autostrada og for de parkeringspladsen, som jorden giver plads til.
Formand: Der bliver ikke parkeringspladser langs Kystvejen. Der kommer en stensætning langs vejen igen som før.
Margit Dahl, Harevej 6: Sidste år var der folk, som parkerede mellem stenene.
Formanden: Så lægger vi dem tættere denne gang.

Lise Dueholm, Kystvejen 4: Er der ingen interesse for at lægge jord på henne i vores ende af vejen? Stormene har taget et ordentligt stykke af vores jord. Grunden til, at stormene tager så meget nu er den nye kystsikring. En god idé med jord/sten henne hos os.
Formanden: Vi gør noget. Vi lægger jord på. Vi har ansvar for 2,3 km kystsikring, dog med det primære formål at vedligeholde anlægget.
Kenn Andersen, Hjortestien 2A. Grundejer og formand for Hostrup Hovedgaard: Når kystlaget tager mere med mod øst, hvad så med strækningen vest for kystsikringen? Kan vi også tilføre noget jord dér. Nu, da vi har så meget overskudsjord.
Formanden: Igen et definitionsspørgsmål. Hvad har vi ansvaret for? Først og fremmest vedligeholdelse af anlægget, men der står 2,3 km i vedtægterne.
Vagn Lykke: Det, man kiggede på ved etablering af laget, var selve anlægget og vejen bagved. For at beskytte vejen.
Mette Marie, Bjergfyrvej 4: Når vi kører ad Kystvejen, kan vi se, at vandet går tæt ind på vejen flere steder.
Formanden: Vi tager det med på et bestyrelsesmøde.
Tage Johansen, Kystvejen 12: Bekræfte, at der er sket en voldsom erosion helt hen til Maren hus. Skønner, at fjorden vil være oppe ved vejen i løbet af fem år.
Formanden: Vi tager det op meget hurtigt.

Mette Marie, Bjergfyrvej 4: Hvad betyder det for vejene, at der bliver gravet så meget i forbindelse med kloakeringen?
Formanden: Ikke noget. De retableres i meget fin stand. Det er erfaringen fra de første etaper.

Da der ikke var flere bemærkninger eller spørgsmål bad dirigenten om generalforsamlingens godkendelse af beretning. Alle nikkede ja.

Regnskab og budget:

Formanden fremlagde årsregnskabet efter, at dirigenten havde konstateret, at regnskabet var revideret og påtegnet + underskrevet af bestyrelsen.

Årets overskud: 14.981kr. Indestående i banken: 333.761 kr. Dermed har laget en formue på ca. 327.000 kr.
Dirigenten efterlyste bemærkninger til regnskabet. Dem var der ingen af, og dermed kan regnskabet sendes videre godkendelse hos Skive Kommune.

Et par spørgsmål fra forsamlingen:

Orla Sidelmann, Havtjørnevej: Er fliserne øst for Febækken overdraget til laget
Formanden: Nej. Og kommunen vedligeholder anlægget.

Spørgsmål om værdien af anlægget.
Vagn Lykke: Nytteværdien skal fastholdes ved vedligeholdelse.
Kenn Andersen: – Jeg har en klar opfattelse af, at anlægget virker. Ellers ville skaderne have været betydelig større

Formanden fremlagde budgettet. De tørre tal viser et resultat på 00. Pæn besparelse på porto. Opfordring til medlemmer: Giv os jeres mailadresse, så kan vi spare endnu mere ved ikke at skal sende ud med post.

Dirigenten sendte også budgettet videre til godkendelse hos Skive Kommune, da der ikke var bemærkninger fra salen.

Bestyrelsens forslag til en ny udvidet kystsikring:

Næstformand Søren Daniel Kristensen fremlagde bestyrelsens forslag/ønske:

Først gjorde han kort rede for lagets opgave: At vedligeholde kystsikringsanlægget og fodring af kysten på en strækning af 2,3 km.

En indsnævring af Thyborøn Kanal har nok lange udsigter, så vi må imødese flere skader på grund af flere storme og øgets vandstand. Det viser erfaringerne fra de senere år.

Derfor er spørgsmål, om vi kan gøre noget for at sikre os bedre på længere sigt. Inden for de givne økonomiske rammer. Vi har haft kontakt med Kystdirektoratet, og de er ikke afvisende for at gå i dialog med os.

Derfor vil vi nu gerne have generalforsamlingens opbakning til, at vi undersøger mulighederne for og økonomien i en forbedring af kystsikringen, så vi kan have et forslag klar til generalforsamlingen næste år.

Vi skal have undersøgt, hvad der dur og hvad ikke, når det gælder sikring af kysten. Foreløbig koster det altså ikke penge. Det er vigtigt at finde ud af, hvad der kan holde.

Dirigenten understregede herefter, at der ikke var tale om at tage stilling til et egentligt forslag nu, kun om at give bestyrelsen opbakning til at undersøge mulighederne for en forstærkning af kysten/skråningen for så at være klar med et forslag næste år.

Bestyrelsesmedlem Svend Blæsbjerg: Jo fladere vi kan lave skråningen desto bedre; men vi vil jo samtidig gerne bevare en badestrand. Vi skal altså finde ud, at hvor stejl anlægget skal være. Hvor tunge sten skal der til? Tunge sten er dyre. Jeg er fortaler for, at vi laver et  forsøg. Hvis det virker, kan vi udføre det efterhånden, som økonomien er til det. Eventuelt tage sten ude fra høfderne og lægge dem op på skråningen. Der vil altid skulle en fodring til. Vi er nødt til at gøre noget, spørgsmålet er hvordan.

Ole Knudsen, Harevej 9: Måske bedre at gøre det mere skråt, så vandet kan løbe bedre af

Tage Hansen, Kystvejen 12: Kan der hentes erfaringer andre steder fra?
Formanden: Det kan vi blandt andet i Glyngøre. I første omgang taler vi om et forsøg på 120 meter. Måske to gange 60 meter. Men hvad vil Kystdirektoratet tillade? Vi snakker med dem.

Søren Daniel Kristensen: Vi skal have lov til alt, hvad vi vil lave.

Svend Graversen, Ildervej 2: Hvis ikke høfderne havde været der, ville der ikke være en kystvej i dag. Men der gik efter min mening for lang tid, hvor stenen blev hævet

Orla Sidelmann: Når vandstanden stiger, går det helt galt. Det lyder rigtigt, at bølgerne skal have mere at løb på.

Formanden: Kystsikring er dyr. Måske kan vi bruge sten fra den ene af høfderne til et forsøg.

Dirigenten rundede herefter debatten af og konstaterede, at generalforsamlingen nikker ja til, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmer.

Valg:

Jens Peder Hedevang og Bente Østergaard blev begge genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, men formanden fortalte, at han trækker sig tilbage for at fortsætte som næstformand og kasserer. Søren Daniel Kristensen bliver ny formand.

Valg revisor:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Dahl, Rask & Partner, og det var der ingen protester imod.

Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og fik selv tak og klapsalve for sin egen indsats.

Formanden rundede af meden tak til alle fremmødte og til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.

Ref. Ingrid M. Schmidt
31. maj 2015