Bestyrelsesmøder i grundejerforeningen i 2014

Møde i bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
t
irsdag den 11. februar 2014

Til stede:

Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt.
Afbud fra Niels Jørgen Hyldgaard.

Dagsorden:

Kloakering – 1. og 2. etape
Veje og fællesarealer
Anmodning fra Ibsensvej
Økonomi
Generalforsamlingen 2014
Årets datoer
Sommerfesten
Næste møde


Kloakering:

Jens Frede orienterer:

Første etape er stort set færdig. Der mangler stadig nogle ting og tilretninger, som afventer en bedring i vejret. Da arbejdet ikke officielt er afsluttet, er det stadig entreprenøren, der har ansvaret for vejene. Der ligger fortsat jernplader på toppen af Hybenvej, hvor højtliggende grundvand driller. Senere bliver der et afleveringsmøde mellem Skive Vand og Vils Entreprenørforretning, hvor vi også deltager. Datoen afhænger af vejret. På mødet bliver vejene gennemgået, som de også gjorde det, inden arbejdet gik i gang. Derefter 5 års garanti på vejene, ved alvorlige skader. Opfølgning igen senere.
Problemet med brønddækslerne ser ud til at være løst med betonringe. Jens Frede fik god hjælp fra Claus Bjerre (Hostrup Hovedgaard) i diskussionen med Skive Vand.

Skurvognspladsen ved Havtjørnevej: Hvis Vils også får næste etape af arbejdet, kan de være interesseret i at beholde pladsen, i hvert fald i første omgang. Spørgsmålet er dog, om vi ønsker pladsen opretholdt, når først arbejdet på Klokkelyngen/Hedelyngen er færdigt. Vi skal ikke have generne fra de store køretøjer længere end højst nødvendigt.

Næste etape: Forberedelserne er gået i gang. Licitation senere på foråret. Skive Vand indkalder igen de berørte sommerhusejere til et orienteringsmøde.
Vi vil også fortsat være repræsenteret ved byggemøderne; men ved næste etape får vi ikke mulighed for at lægge byggereferaterne ud på hjemmesiden som hidtil. Vi må gerne selv skrive referat fra møderne og lægge det ud, eller vi kan indhente oplysninger hos mødedeltagerne efter hvert møde; men selve referatet er et juridisk dokument, og derfor begrænser Skive Vand den del af samarbejdet. Ved næste etape bliver alle tre grundejerforeninger berørt af arbejdet.

Veje og fællesarealer

Jens Frede orienterer:

EnergiMidt har spurgt om tilladelse til at føre strøm fra transformatorstationen på hjørnet af Havtjørnevej og Klokkelyngen op til den nye udstykning. Det siger vi ja til. Det udløser en erstatning til grundejerforeningen på 4259 kr.

En del arbejder og reparationer står for efter vinterens væde og vind. Jens Frede forelagde følgende opgaver, som han nu går videre med.

På ophalerpladsen har højvandet efter orkanen Bodil skyllet gruset væk. Selve betonrampen er dog ikke ødelagt. Samtidig er udløbet af Febækken gruset til. Egentlig skal kommunen sørge for oprensning af Febækken, men hvis vi får det gjort, kan vi bruge materialerne til udbedringen ved ophalerpladsen.

Havtjørnevej: Der løber vand ud fra skrænt på toppen af Havtjørnevej. Det løber ud på vejene, Løsningen kan være at grave en rende ned til et rør, som går under vejen. Dermed føres vandet ud i engen.

Havtjørnevej: På vestsiden af Havtjørnevej (modsat legepladsen/fællesengen) bør rabatten flades ud, så vandet løber bedre fra vejen.

Klokkelyngen: Når der alligevel skal graves i forbindelse med kloakeringen, vil vi forbedre afløbet fra søen under vejen ned til Febækken.

Revlingebakken: Vi fik gravet en rende sidste år langs vejen, men røret under vejen kan ikke tage vandet. Det giver problemer på den anden side vejen. Vi er indstillet på en udskiftning af røret.

Bænkene ved ophalerpladsen: Træværket mørner. Flere brædder er knækket. Ingrid spørger Skive Kommune, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Arealet og bænkene tilhører kommunen.

Stierne: Normalt lægger vi flis på stierne hvert fjerde år. Flere af dem trænger, men vi afventer et år mere. Nogle af stierne har været eller skal grave op i forbindelse med kloakeringen, så det er bedre lige at se tiden an. I 2015 skulle kloakeringen være færdig.

Rørbroen under Havtjørnevej: Den forestående regning på 40.000 ”piner” os. Kan vi eventuelt få arbejdet udført billigere, hvis den entreprenør, der skal udføre etape to af kloakeringen, udfører arbejdet? Ingrid taler med Skive Kommunen om muligheden.

Ibsensvej:

Bestyrelsen har mundtligt fået en henvendelse fra ejeren af den nye udstykning, Arne Bisgaard, om muligheden for at optage de kommende sommerhusejere i vores grundejerforening.

Han ønsker desuden fortsat gennemkørsel fra Ibsensvej til Havtjørnevej. Aftalen er ellers, at gennemkørslen ved Febækken/Havtjørnevej skal lukkes, når kloakeringen er færdig.
De to spørgsmål gav anledning til en længere snak. På sigt kan vi godt se fordelene for begge parter i, at de nye sommerhusejere bliver en del af grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Spørgsmålet er bare, hvornår det skal ske. Når der er solgt én grund, fem eller alle? Hvis der skal aftales midlertidige betingelser, for eksempel omkring vedligeholdelse af vejen (læs: færre skrabninger), får vi så at sige A og B-medlemmer.
Det korte af det lange: Ingrid undersøger sagen hos juristerne i Skive Kommune.

Angående en permanent adgang fra Ibsensvej til Havtjørnevej er vi mere i tvivl. Det vil klart være en fordel for de nye sommerhusejere i forhold til at køre ned til stranden; men hvor meget ekstra trafik vil det give på Havtjørnevej? Og vil vejen til gengæld blive aflastet for trafik ved, at beboere/gæster fra Klokkelyngen og Hedelyngen vil køre op til Agertoften via Ibsensvej? Vi arbejder videre med sagen.

Økonomi:

Henning fremlagde regnskabet for 2013. Det viser et overskud på godt 40.000 kr. Især fordi vi stort set ikke har haft udgifter til vedligeholdelse af vejene på grund af kloakeringen.

På næste møde lægger vi budget for indeværende år.

Udgiften til den nye rørbro (2014) vil gå lige op med overskuddet for 2013.

Vi er enige om at foreslå uændret kontingent for 2014,

Restancer:
Det medlem, der ikke havde betalt for to år, har nu fået sagen bragt ud af verden, Til gengæld kan Henning ikke komme i kontakt med et andet medlem, som ikke har betalt. Jens Frede vil tage en snak med vedkommende

Henning arbejder med at få lavet en e boks-løsning. Pr. 1. november skal vi være oprettet som forening i forhold til digital post fra myndighederne.

Boligjobordning / håndværkerfradraget Ingrid undersøger, hvor meget vi kan trække fra i forbindelse med tilslutningen til kloak

Generalforsamling 2014:

Datoen er fastsat til den 17. maj kl. 14. Ingrid har booket Restaurant Gyldendal. Spørgsmålet er, om der er en forpagter til den tid. Ingrid følger op.

På næste møde udarbejder vi en indkaldelse til generalforsamlingen.

Ingrid har skrevet første udkast til den skriftlige beretning og laver ligeledes et udkast til den mundtlige.

Dirigent, Ingrid spørger sig for
Referent, Jens Frede spørger sig for (skyldes, at sekretæren ikke deltager i årets generalforsamling)

På valg: Niels Jørgen Hyldgaard, Jens Frede Nielsen og Henning Quist. De to sidstnævnte tager mod genvalg. Af princip stiller Henning dog som vanligt sin plads til rådighed, hvis en anden gerne vil have den.

Årets datoer:

På næste møde aftaler vi datoen for årets fælles arbejdsdag. I slutningen af maj eller i begyndelsen af juni.

Sommerfest og samarbejde:

Ingrid tager kontakt til formanden for 2’eren (Hostrup Hovedgaard) Kenn Andersen. Både vedrørende planlægningen af årets sommerfest den 12. juli og angående det næste fællesmøde grundejerforeningerne imellem. Det er kalendersat til den 21. juni.

Næste møde:

Tirsdag den 18. marts, igen hos Orla i Holstebro. Om det bliver kl. 13.00, 13.30 eller 14.00 afhænger af Ingrids vagtplan.

Ref./Ingrid
12. februar 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *