Generalforsamling 2013 i kystbeskyttelseslaget

Referat af generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand
31. maj 2013 kl. 19 i Lem Samlingshus

Formanden for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand, Jens Chr. Olesen, kunne byde velkommen til i alt 30 fremmødte.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning
  3. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år
  4. Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. På valg er Jens Chr. Olesen fra Hostrup Hovedgaard (modtager ikke genvalg) og stedfortræderen Svend Vestergaard Jensen
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelt

Bestyrelsen foreslog Vagn Lykke som dirigent, og han blev valgt med applaus.

Vagn Lykke indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var datosat og indvarslet korrekt, og at dagsorden var udformet ifølge lovene. Så alle formalia omkring generalforsamlingen skulle være i orden.

Årsberetning:

Derefter gav han ordet til formanden for en årsberetning:

Jens Chr. Olesen præsenterede først bestyrelsens medlemmer:

–      Karl Jensen, der er valgt på tværs af de tre grundejerforeninger

–      Niels Jørgen Hyldgaard, næstformand, repræsentant for Hostrup Teglgaard

–      Svend Blæsbjerg, repræsentant for Hostrup Strand

–      Anders Bøge, repræsentant for Skive Kommune

–      Jens Chr. Olesen, formand, repræsentant for Hostrup Hovedgaard

Den 27. november og 9. december 2011 og den 3.-4. januar 2012 blev kysten ramt af kraftige storme, som beskadigede kystsikringen og borteroderede store mængder af materialer. Der forsvandt mellem 3000 og 4000 kubikmeter materialer. Kystlinjen blev rykket tilbage, og frem kom i stedet en hel del uønskede materialer, så som asfaltstykker, beton og trærester fra tidligere tiders kystsikringer. Desuden havde en del af noritstenene på skråningen flyttet sig. På baggrund af aftalte overslagspriser fik Vestsalling Smedie, Stald & Markservice opgaven med at reparere strækningen. Arbejdet blev dog først sat i gang i marts/april 2012, for at ikke nye storme skulle ødelægge strækningen. Der blev brugt cirka 4300 kubikmeter materialer til reetablering af de ødelagt skråninger. Desuden blev både den ødelagte fibertex og de uønskede materialer samlet op og bortskaffet. Noritstenene blev lagt op på skråningerne igen. Arbejdet blev næsten færdigt inden juli måned, og det kostede ca. 257.000 kr. excl. moms.

Sidste år blev lagets vedtægter revideret. De var skrevet i Spøttrup Kommunes tid, men først i april i år lykkedes det endelig at få en tinglysning igennem.

Siden begyndelsen af 2012 har kystbeskyttelseslaget været forskånet for de store ødelæggelser, men der er grund til fortsat at være opmærksom på risikoen for flere storme og stigende vandstand som følge af klimaforandringer. Der kan også blive behov for opfyldning af sten på høfderne.

Jens Chr. Olesen rundede sin beretning af med at takke den øvrige bestyrelse og Skive Kommune for et godt samarbejde i 2012. Der var også en tak til Ingrid M. Schmidt for arbejdet med hjemmesiden.

Dirigenten gav ordet frit, men der var ingen kommentarer til beretningen undtagen en klapsalve.

Regnskab:

Derefter fik Jens Chr. Olesen igen ordet til fremlæggelse af regnskabet. 2012 gav et underskud på 114.095 kr. Driftsbidraget fra lagets medlemmer beløb sig til 148.001, men udgifterne løb op i 262.822 på grund af de omfattende reparationsarbejder.

Se hele regnskabet her:

Der var efterfølgende et par spørgsmål til bestyrelsen.

Blandt andet om laget ikke kunne spare udgifter til porto ved at udsende post pr. mail.

Jens Chr. Olesen forklarede, at bestyrelsen har drøftet det; men der sker en del ejerskifter i løbet af et år, og mange skifter mailadresse. Så der bliver meget at holde styr på. Desuden opdaterer Skive Kommune hvert år medlemslisten og udskriver labels til forsendelse.

Kenn Andersen, Hjortestien, hæftede sig ved, at bestyrelsen ikke havde indhentet tilbud på reparationsarbejdet, men kun havde forhandlet med én entreprenør. Kunne vi få mere for pengene?

Jens Chr. Olsen: – Jeg tror ikke, at vi kan få det meget billigere, og i givet fald skal der udarbejdes udbudsmateriale. Vi kan desuden ikke bruge al slags jord. Den skal kunne stampes, og der må ikke være tale om forurenet jord. Vi er nødt til at være opmærksomme på, hvor vi kan få billige materialer og helst i nærheden, så vi kan spare på transporten. Derfor ville det være bedre, hvis vi kunne få lov til at hente sand nede ved slusen. Det er vores sand, der ligger dernede.

Anders Bøge: – Det er fint at forhandle med en lokal entreprenør. Jeg tror ikke, at der er meget hente ved en udlicitering af opgaver af den størrelse, vi taler om her. En udlicitering kræver meget administration. En lokal entreprenør vil desuden være mere indstillet på at udføre reparationer efterfølgende. Det vil ikke foregå lige så nemt og billigt, hvis det er en entreprenør længere væk fra.

Svend Blæsbjerg: – Jeg har hørt om den billige jord, men den var ikke egnet. Vi holder øje med det. I princippet er vi enige i, at det er godt med en udlicitering, men der er flere sider af det her. Vi fik meget arbejde for pengene. Det ville være en god idé at hente sand nede fra slusen. Det bør vi udnytte.  Kystdirektoratet har bevæget sig enorm langt i det her spørgsmål. Vi håber sammen med Kystdirektoratet at kunne finde en løsning på det.

Jens Chr. Olesen: Det er umuligt at fastsætte prisen på sådan et reparationsarbejde på forhånd. I givet fald vil det koste ekstra. Der kan vise sig overraskelser undervejs. Det er svært på forhånd at beregne, hvor meget materiale der skal bruges. Vi holdt styr på det undervejs.

Skive Kommune har betalt 25 procent af udgifterne til kystsikringen. Resten er fordelt mellem grundejerne i de tre grundejerforeninger. Bidraget er gradueret efter ejendommens placering.

Da der ikke vare flere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, forklarede dirigenten, at generalforsamlingen hverken skal godkende beretning eller regnskab, men indstille begge dele til godkendelse hos Skive Kommune. Og det gjorde forsamlingen så.

Budget:

Bestyrelsen foreslog uændret driftsbidrag i 2013: 308,75 kr. pr. anpart. Det støttede forsamlingen.

Valg til bestyrelsen:

Derefter kunne generalforsamlingen gå over til valg af et medlem til bestyrelsen og en stedfortræder for vedkommende. Jens Chr. Olesen ønskede ikke at genopstille, og han forklarede, at det hidtil har været praksis, at den enkelte grundejerforening stillede med en kandidat til bestyrelsen og en stedfortræder, som så er blevet stemt ind af forsamlingen. For at dele sol og vind lige. Det håbede han også ville være tilfældet denne gang.

Kenn Andersen foreslog derefter på vegne af Hostrup Hovedgaard den nuværende stedfortræder som nyt medlem af bestyrelsen: Svend Vestergaard Jensen, Harevej, med Claus Bjerre, Egernvej, som ny stedfortræder, og det nikkede forsamlingen ja til.

Bestyrelsen konstituerer sig selv

Valg af revisor:

Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forsalg om genvalg af revisionsfirmaet Dahl, Rask & Partnere.

Eventuelt:

Jens Chr. Olesen fik først ordet. Han forklarede, hvorfor han ikke ønskede genvalg: – Jeg synes, at vi har fået en kystsikring, vi kan være tjent med – til rimelige penge. Jeg trækker mig ikke på grund af utilfredshed, men fordi det er på tide, at der komme nye kræfter til. Jeg vil stadig gerne hjælpe til, hvis der er behov for det.

Niels Jørgen Hyldgaard overrakte en vingave til den afgående formand med ordene: – Du har næsten gjort det så godt, at det kan være svært at finde én til afløsning. Tak for indsatsen!

Dermed ebbede talelysten ud, så Vagn Lykke takkede forsamlingen for god ro og orden: – Det er altid en fornøjelse af være dirigent ved jeres generalforsamling!

Ref. Ingrid
3. juni 2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *