Grundejerforeningens generalforsamling 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
18. maj 2013 kl. 14 i Restaurant Gyldendal

GRF 1

A

Grundejerforeningens formand Niels Jørgen Hyldgaard bød velkommen til de i alt 48 fremmødte, og generalforsamling blev traditionen tro indledt med en fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande.

Derefter fortsatte mødet ifølge dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Skriftlig beretning kan ses på www.hostrupteglgaard.dk
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet kan ses på www.hostrupteglgaard.dk
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg i henhold til vedtægterne: Ingrid M. Schmidt (Blåbærvej), modtager genvalg. Orla Sidelmann (Havtjørnevej), modtager genvalg.
  8. Valg af to suppleanter. Nuværende: Søren Poulsen (Brombærvej) og Bente Hedegaard (Havtjørnevej).
  9. Valg af to revisorer. Nuværende: Wilhelm K. Pedersen (Enebærvej) og Sonja Dalsgaard (Klokkelyngen).

10. Eventuelt.

1.

Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Søren Poulsen, Brombærvej, som dirigent for mødet, og han valgt med applaus. Som det første kunne han konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (mindst 14 dage før). Der var i øvrigt ingen kommentarer til dagsordenen.

2.

Bestyrelsens mundtlige beretning, ved formanden Niels Jørgen Hyldgaard:

Først tak til jer alle for et godt og konstruktivt samarbejde i løbet af 2012 omkring vores lille grundejerforening og det, vi er fælles om ved Hostrup Strand.

Bestyrelsen har udsendt sin skriftlige beretning for 2012 sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så derfor begrænser vi os i den mundtlige til en opdatering af de ”løbende forretninger”.

Præsentation af bestyrelsens medlemmer:
Formand: Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand: Orla Sidelmann
Kasserer: Henning Quist Nielsen
Vejformand: Jens Frede Nielsen
Sekretær: Ingrid M. Schmidt

Kloakering: Forberedelserne har været i gang længe. Nu rykker maskinerne snart ind, og de kommer til at sætte deres præg på området resten af året. Seneste nyt fik vi ved et vejsyn fredag, hvor Jens Frede deltog sammen med repræsentanter for Skive Vand og Vils Entreprenørforretning. Desuden havde vi bedt entreprenør Henning Pedersen deltage som vores ”vejekspert”.

Formanden gav her ordet til Jens Frede Nielsen, som fortalte om vejsynet:
Arbejdet begynder om en fjorten dages tid. Der bliver etableret en adgangsvej fra Agertoften ned over den nye udstykning til Havtjørnevej, så der er sikret adgang fra begge sider. Havtjørnevej vil blive lukket for gennemkørsel et godt stykke tid. Arbejdet begynder på Blåbærvej og dermed også Brombærvej, Multebærvej og Hybenvej. De seks uger i sommerferien ligger arbejdet med de store maskiner stille i vores område, og vi kan køre på vejene. Arbejdet fortsætter de uger på den nye udstykning.

Inden for de næste fjorten dage skal træer, der hænger ud over vejen, klippes til. Og der skal alle steder være en vejbredde på mindst ni meter. Hvis ikke det sker, bliver arbejdet udført for ejerens regning.

Orienteringen affødte en del spørgsmål af praktisk karakter. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål undervejs kan den enkelte grundejer og bestyrelsen rette henvendelse til Skive Vand. Det er vigtigt at give Skive Vand besked, hvis man har brug for at kunne komme op til sit hus, for eksempel håndværkere. Entreprenøren skal være behjælpelig med affald og post.

Skive Vand lover at holde os godt informeret om arbejdet. Hver 14. dag mødes Skive Vand og entreprenøren for at gøre status og aftale, hvad der skal ske de næste to uger. De informationer kommer ud på hjemmesiden.

Samarbejde med de andre grundejerforeninger: Som det fremgår af den skriftlige beretning mødtes repræsentanter for de tre grundejerforeninger – Hostrup Teglgaard, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand – i efteråret for at drøfte fælles projekter og udfordringer. De to andre følger selvfølgelig med interesse arbejdet omkring kloakeringen. Turen kommer snart til dem. Vi har efterhånden en god tradition for en fælles sommerfest. Og senest har vi snakket sammen om Fibernet eller andre netløsninger.

Vi mødes igen lørdag den 25. maj. Så er alle tre generalforsamlinger overstået, og vi har forhåbentlig blandt andet en fornemmelse af interessen for fælles netløsninger.

Vi skal have styr på sommerfesten. Den bliver i år som et forsøg flyttet om til 3’erens festplads. Blandt i et håb om at få flere deromme fra til at deltage. Det skræmme forhåbentlig ikke vi andre fra at pakke madkurven og drage vestpå! Husk at få skrevet lørdag den 13. juli ind i kalenderen. Det plejer at være hyggeligt, og festen giver anledning til mange gode nabosnakke.

Badebro og strandrensning: Som I sikkert har bemærket, har vi fået en spritny badebro. Den er et af resultaterne af Skive Kommunes nye politik på badebro-området. Læsere af Hostrup Strand Nyt vil vide, at teknisk udvalg i Skive Kommune var blevet pålagt en stor besparelse på badebroer. Som dels ville betyde, at kommunen måtte droppe sit engagement i en del badebroer, dels at for eksempel vi skulle betale mere til driften af vores. Den plan blev taget af bordet, og vi er blevet lovet, at budgettet er intakt igen fra 2014. I år har vi så til gengæld lovet at give en hånd med ved strandrensningen. Den nye badebro skyldes, at den er billigere i drift end den gamle, fordi den er nemmere at sætte op og pille ned end den gamle.

Fibernet: EnergiMidt har meldt pas, når det gælder udrulning af Fibernet ved Hostrup Strand. I stedet undersøger vi nu en luftbåren løsning via Airnet.

Undergrundscontainere: Skive Renovation – 4S – har besluttet at indføre undergrundscontainere i sommerhusområderne som afløsning for de nuværende affaldssække/spande på den enkelte matrikel. Hvornår containerne kommer til Hostrup Strand er endnu ikke besluttet; men vi bliver ikke de første. Det er meningen, at tre-fire grundejerforeninger bliver ”bundtet”. Ud over, at vi skal aflevere vort husholdningsaffald ved de nye undergrundscontainere, bliver der opstillet containere til glas, plastik, metal og papir.

Nabohjælp: Interessen for at være med i Nabohjælp har været stor. 53 er tilmeldt og kan altså via deres kode gå ind på hjemmesiden og finde relevante telefonnumre, hvis der sker noget omkring et sommerhus. Men der er selvfølgelig plads til endnu flere. Jo flere, desto mere brugbar bliver listen. Vi hører i øvrigt gerne, hvis nogen har haft gavn af Nabohjælpen.

Mailservice: Rigtig mange er også med i foreningens mailservice, og det afspejler sig på portokontoen. Medlemmer uden adgang til computer kan selvfølgelig stadig få tilsendt indkaldeler og andet pr. post, men mail og hjemmeside er en både effektiv og billig måde at kommunikere på. Vi har en del medlemmer, der hverken er tilmeldt mailservise eller almindelig post, men alle informationer kan jo hentes via hjemmesiden

Arbejdsdag: Næste vigtige dato i kalenderen er den 8. juni, hvor vi holder fælles arbejdsdag. Kom og giv en hånd med. Vi skal blandt andet have sat nye bænke op, og Jens Frede er klar med en stribe opgaver. Også til dem, der mest har lyst til at gå en tur i godt selskab langs stranden!

Tak: Ingen nævnt, ingen glemt; men der er faktisk mange, som gør et stykke arbejde for foreningen og for Hostrup Strand. Tak til jer alle.

Sidste nyt: Rørbroer: Generalforsamlingen og beretningen gælder jo 2012; men vi vil også orientere jer om sidste nyt i en sag, der har fyldt meget de seneste uger: Nemlig rørbroerne over Febækken på henholdsvis Kystvejen og Havtjørnevej.

Som vandløbsmyndighed ønsker Skive Kommune en udskiftning af de to rørbroer. Regningen skal ifølge et regulativ for Febækken fra 1972 betales af lodsejerne. På Kystvejen vil det sige Marie og Ole Andersen og Skive Kommune, som ejer jorden på hver sin side af Febækken på det sted. Og på Havtjørnevej er grundejerforeningen lodsejer.

Det har bestyrelsen sammen med Marie og Ole protesteret imod. Foreløbig med en halv sejr, så Skive Kommune påtager sig hele regningen på Kystvejen. Fordi kommunen hidtil har påtaget sig arbejdet og udgifterne omkring rørbroen, og fordi der er tale om en strækning, der har turistmæssigt betydning.

Men regningen på Havtjørnevej hænger vi på. Kommunen vil kun betale et mindre beløb til en udvidelse af røret. Blandt andet fordi det kan danne præcedens, hvis kommunen betaler en privat rørbro. Dem er der mange af i kommunen.

Nu bliver der udarbejdet et projektforslag, som bliver sendt i offentlig høring. Vi kan ikke benægte, at vi er både ejere og bruge af rørbroen, men vi har tænkt os at komme med en indsigelse.

Der var enkelte spørgsmål i tilknytning til beretningen. Blandt andet et forslag om at placere én af undergrundscontainerne inden i sommerhusområdet. Der skal opstilles en container til husholdningsaffald for hver 50 sommerhuse.
Både den skriftlige og den mundtlige beretning blev herefter godkend med applaus.

3.

Regnskab, ved Henning Quist:

Kassereren gennemgik regnskabet og tilføjede, at sidste frist for indbetaling af kontingentet nu er sat i september. Vi har en enkelt restance. Der var i øvrigt ingen kommentarer til regnskabet. Det blev godkendt af forsamlingen.

4.

Budget, ved Henning Quist:

Budgettet for 2013 er beregnet efter forbruget i 2012. Det blev godkendt uden bemærkninger fra forsamlingen.

5.

Forslag fra medlemmerne:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

6.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 600 kr.  Som Niels Jørgen Hyldgaard udtrykte det: – Vi har ingen argumenter for hverken at sætte det op eller ned.  Vi har dog to poster, som er lidt usikre på udgiftssiden: Rørbroen og kloakeringen.

Forsamlingen bakkede op om uændret kontingent.

7.

Valg af bestyrelse:

Af bestyrelsens fem medlemmer var de to på valg: Ingrid M. Schmidt og Orla Sidelmann. Begge modtog genvalg, men Orla Sidelmann gjorde opmærksom på, at hans plads var til disposition, hvis nogen skulle have lyst til at træde ind i bestyrelsen. Det var dog ikke tilfældet, og begge blev genvalgt med applaus.

8.

Valg af to suppleanter:

Bente Hedegaard havde på forhånd meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Svend Erik Nielsen Blåbærvej, meldte sig frivilligt, og dermed er han og Søren Poulsen, Brombærvej, suppleanter for bestyrelsen.

9.

Valg af revisorer:

Begge blev genvalgt med applaus.

10.

Eventuelt:

Ros til bestyrelsen: Svend Erik Nielsen sagde tak til bestyrelsen for et godt og veludført arbejde gennem det forløbne år. Både Niels Jørgen Hyldgaard og Ingrid M. Schmidt glædede sig over roserne og understregede, at det faktisk både er interessant og udfordrende at sidde i grundejerforeningens bestyrelse. Flere burde stille sig i kø næste gang, der er en plads ledig!

Fart: Et medlem spurgte til mulighederne for at få en hastighedsbegrænsning på 20 km/t i området.

Ingrid M. Schmidt svarede, at foreningen tidligere har henvendt sig til kommune og politi for at få 20 km-skilte op i området, men vi fik afslag. Politiet ønsker 30 km/t i alle sommerhusområder. Så vi får ikke noget ud af en henvendelse.

Svend Erik Nielsen, Blåbærvej: – Sig til jer selv, jeres gæster og jeres unge, at vi skal overholde de 30 km. Der bliver kørt sindssygt stærkt op ad Havtjørnevej og ned ad Blåbærvej. Der har allerede været flere farlige situationer. En dag går det galt. Børn skal kunne færdes trygt på vore veje.

Orla Sidelmann: Jeg har sat en blomsterkumme op på Havtjørnevej i håb om, at den kan være med til at dæmpe farten. Næste år, når kloakeringen er overstået, vil jeg gerne sætte flere op. Forskudt for hinanden. Vejbump vil vi være kede af hensyn til vedligeholdelse af vejene.

Fra forsamlingen lød der et forslag om brøndringe; men Jens Jensen, Hybenvej, gjorde opmærksom på, at vi så skal til at skilte med chikanerne.

Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet. Blandt andet om, hvorvidt der skal flere 30 km-skilte op.

Kloakeringen: Jens Frede Nielsen kom tilbage til kloakeringen: Jeg har spurgt Henning Pedersen, hvad tilslutningen inde på grunden kommer til at koste. I kommer langt med 15.000 kr. Men grundene er forskellige, så det er umuligt at sætte en fast pris på.

Søren Poulsen præciserede, at Klokkelyngen og Hedelyngen ikke med i 1. etape af kloakeringen. 2. etape går formentlig i gang næste år.

Tinglysning: Niels Jørgen Hyldgaard orienterede forsamlingen om, at foreningen har fået en henvendelse fra Skive Vand / Geopartner (landinspektørfirma) om tinglysning af en deklaration vedrørende en vandledning fra den nye udstykning, som skal tilsluttes vandledningen på Havtjørnevej. Ledningen kommer til at gå gennem nogle meter af foreningens jord. Bestyrelsen har sagt ja og underskrevet en erklæring/deklaration, som nu bliver tinglyst.

Badebroen: Flere i forsamlingen, blandt andre Birthe Hyldgaard, Enebærvej, bemærkede, at der mangler et rækværk eller en bænk for enden af den nye badebro. Det kan friste nogen til at løbe ud ad broen og springe i på hovedet. Især hvis ikke de kender forholdene i fjorden, hvor der kan blive meget lavvandet. Bestyrelsen lovede at tage en snak med Skive Kommune om en forlængelse af rækværket.

Løse hunde: Ester og Søren Poulsen, Brombærvej, nævnte omstrejfende hunde. De har flere gange oplevet, at der løber fremmede hunde ind på deres grund, og det er ikke rart. For eksempel har løbere deres hund med uden at have den i snor.

Hunde skal være i snor. Bestyrelsen sætter et ”opråb” på hjemmesiden og overvejer, om der kan gøres andet.

Afslutning: Da ikke flere ønskede ordet, rundede Søren Poulsen dagsordenen af med at takke for god ro og orden.

Niels Jørgen Hyldgaard supplerede med en tak til ordstyreren for veludført arbejde og en tak til alle fremmødte.

Mødet sluttede med fællessang: Du danske sommer.

Ref. Ingrid
20. maj 2013

grf 4 grf 3 GRF 2 grf 5

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *