Fællesmøder mellem de tre grundejerforeninger

Referat af fællesmøde for bestyrelserne for grundejerforeningerne
Hostrup Strand (3’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Teglgaard (1’eren) foruden Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand:

Lørdag 16. marts 2019 kl. 10

Til stede:
Hostrup Strand, 3’eren: Johs. Hajse Henriksen, Lene Stejnicher
Hostrup Hovedgaard, 2’eren: Margit Krogh, Preben Hald, Erna Storgaard, Jørn Knudsen
Hostrup Teglgaard, 1’eren: Søren Poulsen, Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen, Ingrid M. Schmidt
Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand: Søren Daniel Kristensen

Dagsorden:

 • Bordet rundt
  3’eren: Bord/bænke-sæt på vej ved badebroen.
  Opfølgning på HedeDanmark, der mangler stadig noget oprydning.
  Beslutning: Jørn henvender sig på alles vegne for at få en tidsplan for oprydning
  Kontingent: Det er ofte de samme, der ikke betaler. Nogen tillader sig ovenikøbet at klage over veje etc.
  2’eren: Ikke de store ting for nuværende.
  1’eren: Opførelsen af store sommerhuse på Ibsenvej har fyldt. Ny lokalplan lovliggør dispensationer. Naturklagenævnet har endnu ikke behandlet klagen fra grundejerforeningen/naboerne over kommunens dispensation fra den gamle lokalplan.
 • Orientering vedr. Kystbeskyttelsen v. Søren Daniel Kristensen:
  Afventet fortsat konsekvenserne af, at kystbeskyttelsen er lagt ud til kommunerne.
  Det ser ud til, at Skive Kommune vil administrere sammen med kommunerne i Limfjordsrådet/sekretariat. Vores ønske om fast kystsikring kan risikere at trække i langdrag. Dermed kommer bestyrelsen ikke som håbet med et forslag omkring fast kystsikring på generalforsamlingen i år. Formelt set Skive Kommune, der giver tilladelsen, men administreret fra Limfjordssekretariatet.
  Passus ifm vedtagelse af ny lokalplan om, hvorvidt sommerhusejerne på Ibsenvej også skal betale til kystsikringen.
  Generalforsamling: 24. maj kl. 19 i Lem Samlingshus
 • Kystvejen v. Margit Krogh på baggrund af henvendelse fra sommerhusejer, der foreslår en fælles henvendelse til Skive Kommune vedr. vedligeholdelse af Kystvejen.
  Det er af stor interesse for såvel både lokale som turister, at den bliver holdt i god stand.
  Beslutning: Hajse har en god kontakt til Skive Kommune og følger op.
  Fra grundejerforeningernes side gør vi vore medlemmer opmærksom på, at man ikke kan forvente en Kystvej i toptrimmet stand fra 1. november og hen over vinteren.
 • Undergrundscontainere, status v. Ingrid M. Schmidt
  Efter fornyet henvendelse fra Hostrup Teglgaard er NOMI 4S gået i gang med at planlægge undergrundscontainere hos 1’eren. Skive Kommune har nikket ja, og nu er der sendt en ansøgning til Kystdirektoratet. Planen er en stor affaldsstation ved Teglgaardvej med i alt syv beholdere:
  3 til dagrenovation, 1 metal/plast, 1 papir, 1 pap og 1 glas. Dertil én til dagrenovation på Havtjørnevej. Måske ved siden af pumpestationen ved udkørslen fra Blåbærvej.
  NOMI 4S gør opmærksom på en ny plan for afhentning af affald fra sommerhusområderne: Fra efteråret 2019 bliver sækkeordningen udfaset og erstattet af fast beholder på hver matrikel. De 26 tømninger fordeles over hele året. Vintertømningspladserne nedlægges.
 • Fælles sommerfest, evaluering og fremadrettet
  Alle er enige om, at også 2018-festen var en succes og er klar til at fortsætte i 2019.
  Budget – Foreløbig har 1’eren og 2’eren hver sat 4.000 kr. af i budgettet
  Beslutning: Festudvalg: Søren Mosegaard, Johs. Hajse Henriksen og Ingrid M. Schmidt.
  1’eren/Henning Quist Nielsen påtager sig regnskabsopgaven.
  2019: Dato: 20. juli
 • Sankthans – søndag kl. 19! Alle er velkomne.
  Grenaffald må dumpes i juni måned
 • Henv. Fra EDC
  Firmaet holder ”fokusuger” i uge 21 og 38 med ekstra aktivitet omkring de huse, der er til salg. Åbent hus med tilmelding. Og spørger i den forbindelse, om grundejerforeningerne vil viderebringe et opslag i infokasser/på hjemmeside. Det tager vi hver især stilling til
 • Mødedato for fællesmøde i 2020 – 14. marts
 • Eventuelt:
  Generalforsamlinger i 2019:
  4. maj: 1’eren
  18. maj: 2’eren
  8. juni: 3’eren

Ref. Ingrid
19/03/2019

Lørdag 17. marts 2018 kl. 14

Til stede:
Hostrup Strand: Lene Stejnicher, Marinus Emtkjær Jensen
Hostrup Hovedgaard: Margit Krogh, Jørgen Fogh Jensen, Jørn Knudsen, Preben Hald
Hostrup Teglgaard: Søren Poulsen, Jens Frede Nielsen, Ingrid M. Schmidt
Kystbeskyttelseslaget: Afbud fra Søren Daniel Kristensen, derfor rep. ved Søren Poulsen

 • Orientering fra Kystbeskyttelseslaget
  Bestyrelsen arbejder fortsat med spørgsmålet: Hvordan skal vi sikre kysten mod storme og højvande? Nu ser vi også problemer mod vest. Hele strækningen fra Teglgaardvej til Sitkagranvej er udsat. 2017 var dog ikke et katastrofeår som 2016. Vi har kun brugt 90.000 kr. til udbedring af skader. Meget tyder på, at lovgivningen omkring kystsikring bliver ændret med virkning fra 1. september. Så vi fremover kun skal søge hos kommunen og ikke som hidtil, både hos Kystdirektoratet og kommunen. Skive Kommune er meget positiv over for, at der skal ske noget andet end, at vi bare fylder fylde på. Vi skal have et møde med de folk i forvaltningen, som arbejder med området, og så regner vi med at have noget klar til GF den 25. maj. Bestyrelsen er rimelig optimistisk omkring en løsning med hård kystsikring.

Derefter flg. dagsorden:

 • Bordet rundt (hvad arbejder vi pt med i de tre grundejerforeninger)
  3’eren, Hostrup Strand: Under overskriften ”Hvor blev Limfjorden af?” arbejder bestyrelsen på at få sat et træfældningsprojekt i gang. Ved generalforsamlingen pinselørdag får vi besøg af HedeDanmark for at høre, hvad de kan bidrage med. Vi håber at få en god dialog om at få fjernet nogle af de høje træer, der tager udsigten. Også nabo og nabo imellem.
  Vi samles hvert år til arbejdsdag, blandt andet for at få sat badebroen op, og her er nye kræfter kommet til.
  (Efterflg. gav både 1’eren og 2’eren udtryk for, at der sikkert også hos dem er medlemmer, som kan være interesseret i at være med i projektet. Jo flere der er med, desto billigere bliver det for den enkelte. Det var erfaringen, da 1’eren for nogle år siden havde et lignende samarbejde med HedeDanmark.)
  2’eren, Hostrup Hovedgaard: 2017 har været et travlt år med etablering af ny legeplads. Også med installation af el og vand på pladsen. Der mangler kun nogle småting. Vi har allerede stor glæde af både madpakkehus og redskaber. Stedet bliver meget brugt. Legepladsen er godkendt af en legepladsinspektør og af Skive Kommune. Projekt på udsigtsplads med bord og bænke ved Dådyrvej er også færdigt. I 2018 satser vi på en forbedring af vejene. Omkring 30 deltager i den fælles arbejdsdag.
  1’eren, Hostrup Teglgaard: Vi har fået en god kontakt med Skive Kommune angående shelterpladsen ved Teglgaardvej og bænkene langs Kystvejen. Shelterpladsen ligger ved indkørslen til området, og derfor skal der gerne set pænt ud omkring den. Det er nu aftalt, at vi rydder op på pladsen i forbindelse med vores arbejdsdag. Skive Kommune skal stadig slå græs etc. Det er også aftalt, at vi giver kommunen besked, hvis bænkene langs Kystvejen trænger til udskiftning.
  Årets projekt i grundejerforeningen har været en udvidelse af rampen ved ophalerpladsen. Vi har fået tilskud fra Landsbyfonden under Skive Kommune. Projektet krævede dispensation fra Kystdirektoratet, tilladelse fra Skive Kommune og en formalisering af samarbejdet med kommunen (lejeaftale). Arbejdet er nu gennemført. Rampen er udvidet med halvanden meter i bredden, så til- og frakørsel bliver nemmere.
  Vores fælles arbejdsdag samler omkring 25 deltagere.
 • Opfølgning på spørgsmål fra sidste møde:
  Hjertestarter: Tænkt til at hænge på madpakkehuset. 1’eren har for anden gang fået afslag fra Trygfonden. Har nu søgt hos Hjerteforeningen. Hvis vi selv skal sætte en hjertestarter op, vil det koster omkring 20.000 kr. + ca. 750 kr. om året i drift. Alle er umiddelbart positivt indstillet over for projektet. Lene finder ud af, hvor langt ansøgningen er.

Hastigheder på Kystvejen: Punktet udsat, da Søren Daniel Kristensen måtte melde afbud.

 • Sommerfesten
  Alle er enige om, at Sommerfesten 2017 var en stor succes, med omkring 200 deltagere. Hvoraf mange var der fra start til slut. Vejret var med os. Ved at holde festen om eftermiddagen, kan vi afvikle det hele på én dag. Konceptet med pølsevogn, fadøl, musik, aktiviteter, toiletvogn er godt. Det vil vi fortsætte med. Dog vil vi gardere os med en teltløsning, så vi kan søge i ly i tilfælde af dårligt vejr. Vi går efter enten lørdag den 21. eller den 28. juli. De nærmere (fest)detaljer er op til festudvalget.
  Hvem gør hvad: Marinus/Ingrid undersøger muligheden for at leje et telt via Y’Men i Vinderup. Ingrid undersøger mulighederne for at få levende musik.
  Festudvalg: Bent Mortensen (1’eren), Søren Mosegaard (2’eren), ?? (3’eren melder tilbage efter sit næste bestyrelsesmøde)
 • Sankthans:
  1’eren arrangerer traditionen tro, og ALLE er velkomne. I år falder sankthans en lørdag aften. Vi har søgt om dispensation til fast at holde sankthans den nærmeste lørdag, men når det gælder afbrænding af haveaffald, må det kun ske den 23. juni.
  Preben forhører sig om båltale.
 • Næste fællesmøde: Lørdag 16. marts 2019
 • Eventuelt:
  Golfturnering: Kristen Dongstrup (3’eren) står igen bag en golfturnering for sommerhusejere med familie fra de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Golfdagen finder i år sted i Harre Vig Golfklub fredag den 20. juli. Han sender materiale til opslag på hjemmesiderne.

Ref. Ingrid
18. marts 2018

Lørdag 18. marts 2017

Referat af fællesmøde for bestyrelserne for grundejerforeningerne Hostrup Strand (3’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Teglgaard (1’eren) foruden Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Lørdag 18.03.2017 kl. 11. 

Til stede:
3’eren: Johannes Henriksen og Jens Pedersen
2’eren: Jørgen Fogh Jensen og Jørn B. Knudsen
1’eren: Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt
Kystbeskyttelseslaget: Søren Daniel Kristensen

Mødet begyndte med en orientering om kystbeskyttelsen ved lagets formand, Søren Daniel Kristensen:

Kystdirektoratet er ikke indstillet på at give tilladelse til yderligere kystsikring. Så det tidligere omtalte projekt er stillet i ro. Vi følger selvfølgelig med interesse med i pressen vedrørende kystsikring rundt i landet. Kystdirektoratet argument mod yderligere kystsikring ved Hostrup er, at vi blot flytter problemet længere ned i bugten.
Nu har vi dog i det mindste fået tilladelse til at hente sandet igen. Det, som skyller ud af skrænterne og ender inde i bunden af bugten. Det kan dog kun bruges som ”pynt”. Det hjælper ikke på selve kystsikringen. Der skal vi bruge lerholdig jord.
Men depotet bliver jo tømt på et tidspunkt. Så vi har antennerne ud for at få fat i så meget jord som muligt og helst billigt. Fik et læs fra Skive gratis. Det er for dyrt at pumpe sand ind fra fjorden, det kan slet ikke hænge sammen i vores lille budget.
Hvis vi fortsat skal kunne sikre os billig jord, kræver det et depot. Derfor drøfter vi mulighederne for en forlængelse af tilladelsen til et depot ved Teglgaardvej.
Vi har brugt 1800 kubikmeter jord til udbedring af skrænterne denne vinter.
Vi har klart et dilemma omkring udgifterne til sandfodring. I 2016 kommer vi ud med et underskud. Selv om vi har jorden gratis. Hvor længe kan vi holde til det med de indtægter, vi har? Kan vi tåle en forhøjelse af bidraget? Et sådant forslag vil helt sikkert give anledning til diskussion. Interessen for kystsikring er vidt forskellig alt efter, hvilke sommerhusejere man spørger.
Det er ikke stormene som sådan, der er problemet, men det efterfølgende højvande. Det ville hjælpe med en indsnævring ved Agger Tange.
Kystbeskyttelseslaget skal vedligeholde anlægget. Kommunen står for betonbelægningen øst for Febækken. Laget står ikke for afvanding; men vi skal så vidt muligt sikre, at udløbene ikke bliver dækket med sand ved fodring.
Flere undrede sig over en stor bunke sten, der blev læsset af ved Kystvejen. Det viste sig at være kommunen, der skulle bruge dem til vedligeholdelse af den faste belægning.

Bordet rundt – hvad sker der i grundejerforeningerne?
3’eren:
Generalforsamling den 3. juni, hvor tre bestyrelsesmedlemmer er på valg.
I 2016 har vi plantet træer på fællesarealet. Vi var plaget af, at nogen kørte ræs på græsset; men det er løst nu.

2’eren: Generalforsamling lørdag den 13. maj.
Vi har fået en ny hjemmeside og oprettet en Facebookgruppe, hvor alle med tilknytning til Hostrup er velkomne. Facebook er en lynhurtig måde at kommunikere på. Vi har ikke så mange brugere endnu; men det er et tilbud til de, der bruger Facebook. Hjemmesiden er oprettet med et nyt system, som er nemmere at betjene.
Legepladsen: Inspireret af 1’eren fik vi legepladsen gennemgået ved en legepladsinspektør. Vi fik lidt af et chok: Kun traktordækket blev godkendt. Så vi fik straks udskiftet nogle af redskaberne. Nu planlægger vi etape to: Blandt andet med en jordhøj med tunnel. Vi har desuden fået tilladelse til at bygge et madpakkehus på 24. kvadratmeter. Hvor man sidde i tørvejr. Vi har også snakket om at installere strøm/vand på pladsen. Enten aflåst vandhane eller en vandpost med ”afmålt”. Vi fik en erstatning fra Skive Vand i forbindelse med at de inddrog noget af foreningens jord ved kloakeringen. Desuden søger vi tilskud i Landsbypuljen under Skive Kommune, og vi har fået nogle fondsmidler. Vi vil gerne gøre noget for området. Vores legeplads og stranden nedenfor bliver i forvejen besøgt af mange, også udefra. Vi har deltaget i et kursus arrangeret af Skive Kommune omkring det at søge midler. Hvis alt falder på plads, håber vi, at madpakkehuset er klar til sommerfesten.
Vi har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.
På et areal for enden af fennen ved Normansvej vil vi fylde op, lægge fliser og sætte et med bord/bænke sæt. Så folk kan nyde udsigten.
Vi arbejder på en vedtægtsændring, så vi kan udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer. Vi er kun tre, og det er ret sårbart. Forslag til vedtægtsændringer ved næste generalforsamling.

1’eren: Generalforsamling lørdag den 6. maj.
Vi fik i 2016 etableret fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej. Søgte og fik tilladelse til tre, men har foreløbig kun lavet de to. De virker efter hensigten.
Vores legeplads blev stort set også kasseret. Så vi har renoveret og investeret for ca. 50.000 kr. Blandt andet til faldsand, faldmåtter og et nyt legetårn.
Nu arbejder vi med en eventuel udvidelse af ophalerpladsen. Rampen er smal, den vil vi gerne have udvidet med halvanden meter i bredden. Det sker i samarbejde med en repræsentant for Lem Sogn. Ophalerpladsen ligger på kommunens grund, så den er offentlig tilgængelig. Vi er foreløbig nået til at søge Kystdirektoratet om tilladelse. Uden den er der ingen grund til at arbejde videre med projektet og foreslå det for generalforsamlingen.

I forlængelse af ”bordet rundt” kom der to emner på banen:

 • Hjertestarter: Johannes Henriksen har søgt Trygfonden om en hjertestarter til Hostrup. Det initiativ var der bred enighed omkring bordet om at bakke op. Hvis vi får den, vil det være oplagt at placere den i tilknytning til 2’erens legeplads. Det er en central placering. Alle tre foreninger vil gerne bidrage til et kursus i brug af hjertestarter.
 • Hastighederne er en tilbagevendende udfordring. Mange kører mere en 30 km/t. Søren Daniel Kristensen tager kontakt til Skive Kommune for en orientering om fartgrænser og muligheder for regulering.

Sommerfesten

Evaluering af den ”nye” sommerfest lørdag den 6. august. Det nye bestod i, at det var en sammenkomst i dagtimerne med pølsevogn, borde/bænke og familievenlige aktiviteter.
Alle tre foreninger var enige om, at dagen forløb godt. Konceptet var godt. Arrangementet kostede kun en tredjedel af en aftenfest og var noget nemmere at arrangere.

Konklusion:

 • Alle er med igen
 • Dato for 2017: Lørdag den 29. juli (efterflg. Flyttet til den 22. juli)
 • Vi arbejder videre med samme koncept: Komsammen i dagtimerne, eventuelt med muligheden for at runde af med en grill til medbragt mad. I givet fald skal vi måske begynde lidt senere.
 • Når 2’eren har fået svar på deres ansøgning omkring tilskud til madpakkehus m.m., og vi kender festpladsens ”indretning”, arbejder vi videre med planlægningen. I lighed med sidste år nedsætter vi et festudvalg med repræsentanter for alle tre foreninger.
 • Obs: I år skal vi have flere frivillige i gang, blandt andet i pølsevognen.
 • Pølsevogn: Ingrid undersøger, om vi kan finde en anden leverandør
 • Johannes undersøger om vi kan få leveret øl og evt. et ”foredrag” fra lokalt ølbryggeri
 • Det er oplagt igen at spørge kajakklubben, om vi de vil stille op

Undergrundscontainere: Intet nyt. Et flertal på generalforsamlingen 2016 for Hostrup Teglgaard afviste et samarbejde med 4S Nomi om placeringen. Derfor sker der foreløbig ikke noget hverken fra 4S eller fra grundejerforeningernes side.

Sankthans: I 1’eren har vi besluttet, at vi fremover fejrer midnatsfest den første lørdag efter sankthans. I år bliver det den 24. juni, og som et forsøg vil vi begynde allerede kl. 20. Mest af hensyn til børnefamilierne.
Vi sætter et skilt op og annoncerer selvfølgelig på hjemmesiden. Det må I også gerne gøre.
ALLE er velkomne til at deltage, også fra naboforeningerne. 1’eren er vært ved en forfriskning. I år får vi også en båltale.

Næste fællesmøde: Lørdag den 17. marts 2018.

Eventuelt: Ikke noget

Ref. Ingrid
26. marts 2016

Lørdag 19. marts 2016:

Referat af fællesmøde Hostrup Strand
Lørdag 19. marts 2016 kl. 14

For bestyrelserne for grundejerforeningerne Hostrup Teglgaard (1’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Strand (3’eren) og med deltagelse af repræsentanter for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

Til stede:
Hostrup Strand: Martin Arberg og Niels Hanghøj
Hostrup Hovedgaard: Kenn Lund Andersen og Margit Krogh
Hostrup Teglgaard: Jens Frede Nielsen, Søren Poulsen, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt
Ved første del af mødet: Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand: Søren Daniel Kristensen, Svend Vestergaard Jensen og Svend Blæsbjerg

Dagsorden 1. del:

Status og planer for kystbeskyttelsen v. repræsentanter for bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand

Dagsorden 2. del:

 1. Aktuelt fra foreningerne, ”bordet rundt”.
 2. Fælles sommeraktivitet, oplæg fra 2’eren.
 3. Undergrundscontainere med aktuel status: Hvad har de enkelte foreninger meldt ind til Nomi4S?
 4. Kampagne for ”Hund i snor”, oplæg fra 1’eren.
 5. Opsamling og evaluering på kloakeringsprojektet.
 6. Sankthans-bål.
 7. Næste møde.
 8. Eventuelt

Kystbeskyttelse, oplæg v. Søren Daniel Kristensen,
suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen arbejder på at finde en mere holdbar løsning for kystsikringen end sandfodring. Vi bruger alle vore penge på sandfodring. Vi arbejder med en løsning, der giver en mere skrå skrænt med (den bedste) dug og norske granitsten. Vi fik i 2010 lavet et forsøg på en strækning af 35 meter. Næste skridt er godt 400 meter fra Febækken hen til det røde badehus. Enten i ét hug eller i etaper.
Vi er i en konstruktiv dialog med Skive Kommune; men i sidste ende afhænger projektet af, at Kystdirektoratet nikker ja. Vi får et møde med Per Sørensen fra Kystdirektoratet i april.
Hvis Kystdirektoratet siger ja skal vi have opbakning til projektet fra medlemmerne.
Vi kan ikke udstede nogen garantier, men det har holdt på forsøgsstrækningen. Spørgsmålet er, om der så opstår problemer andre steder, når vi forstærker anlægget
Budget: Tallene er baseret på forsøgsstrækningen og opdateret. Vi går efter at optage et lån og en afbetaling på fire år. I øjeblikket betaler grundejerne 309 kr. om året pr. andel til vedligeholdelsen af anlægget. Vi regner med, at der skal lægges ca. 600 kroner over i pr. andel pr. år over fire år. Så forstærkningen vil koste ca. 2400 kr. pr. andel.
Laget har i øjeblikket en formue på 300.000 kr.
Investeringen skulle gerne give os færre driftsudgifter på sigt. Vi regner med at sætte bidraget ned igen efter de fire år.
Vi bruger ca. 5.000 kubikmeter til opfyldning pr år. Storme og højvande slider på skrænterne. I øjeblikket har vi let adgang til jord, fra kloakeringsprojektet. Det koster kun flytningen ned til stranden, men på sigt kommer vi igen til at bruge penge på jord og dermed kan der blive nødvendigt at hæve bidraget.
Bestyrelsen mener, at arbejdet bør gøres i et hug. Det er forbundet med ekstra udgifter at begynde igen hvert år.
Formålet med kystsikringen er at bevare Kystvejen!
Spørgsmålet er, hvad medlemmerne vil sige til projektet. Om de er indstillet på at betale ekstra i nogle år? Vi vil gerne give en orientering om projektet på grundejerforeningernes generalforsamlinger, forud for lagets generalforsamling.

Beslutning: Repræsentanter for lagets bestyrelse giver en orientering om projektet i forbindelse med grundejerforeningernes generalforsamlinger.

Kysten bliver ”friseret” inden juli. Sandet ved trapperne bliver jævnet ud.

Fællesmøde for de tre grundejerforeninger:

Bordet rundt:

 • 1’eren:
  Vi arbejder med etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej. Skive Kommune og politiet har nikket ja til vores forslag.
  Legepladsen: Vi vil have undersøgt, hvad der skal til for at få den godkendt. Faldunderlag og lignende.
 • 2’eren:
  Vi har fået en henvendelse fra banken vedr. en it-forsikring.
  1’eren: Det fik vi sidste år og tegnede efterfølgende en forsikring
  Kenn og Claus genopstiller ikke ved næste valg. Umiddelbart virker det svært at finde afløses.
  1’eren: Vi har ved de seneste to generalforsamlinger gennemført skriftlige forslag til kandidater. Også selv om de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er indstillet på genvalg. I et håb om at få flere ”navne på tavlen.
 • 3’eren:
  Kloakeringer er afsluttet. Alt materiel er ude af området.


Fælles sommeraktivitet:

Oplæg fra 2’eren:
Måske er det tid for at nytænke sommerfesten. Der er meget arbejde forbundet med den nuværende form med telt etc. Forslag: Et ”picnic-arrangement”, for eksempel fra kl. 13 til 16. På pladsen ved det røde badehus. Hvor vi laver en aftale med en velassorteret pølsevogn, bestiller borde/bænke og parasoller +toiletvogn. Folk kan også tage deres egen madkurv med. Nogle aktiviteter, der appellerer til hele familien. Evt. aftale med Kajakklubben om, at de padler forbi.

Aftale: Alle er friske på at prøve noget nyt. Måske kan en picnic også trække flere/andre til. Hver GF stiller med en rep. til et festudvalg, som så kan bede om hjælp fra flere.

Undergrundscontainere:

Status: Ingrid har snakket med Nomi4S. De er i fuld gang med etableringen af undergrundscontainere rundt omkring. Senest i Aalbækparken, hvor man har valgt en kombination af fuldt udbyggede stationer og stationer kun til husholdningsaffald.
Ifølge Nomi4S venter de kun på en tilbagemelding fra alle grundejerforeninger ved Hostrup Strand. Det undrer os, da vi alle tre mener at have udpeget placeringsmuligheder. I mellemtiden har en grundejer i 2éren bebudet et forslag til generalforsamlingen om et nej til undergrundscontainerne.
Summasumarum: Ingrid kontakter igen Nomi4S for at høre, hvad der er op og ned på det hele. For så vidt haster det ikke for nogen af os. Det smarteste er selvfølgelig, at vi alle får det lavet på én gang.

Hund i snor:

1’eren:
Flere af vore medlemmer har ytret ønske om opsætning af skilte med ”Hund i snor”. Vi oplever både strejfere og folk, der ikke har styr på deres hund og alligevel går tur med den uden at have den i snor. Vi har været i kontakt med Skive Politi. Desværre er der ikke megen hjælp at hente i Hundeloven. Et sommerhusområde som vores er et offentligt tilgængeligt område, og så kan vi ikke håndhæve et påbud om hund i snor. Hundeejere skal enten have deres hund ”under kommando” eller i snor. Så hvis ejeren kan kalde sin hund til sig, må den godt blive luftet uden snor. Derfor kan vi kun appellere til hundeejerne om at tage hensyn.

Beslutning:
Alle tre foreninger bakker op om en kampagne for ”Vis hensyn, hund i snor”. Ingrid laver materiale til brug for hjemmesider og generalforsamling.

Kloakering:

Arbejdet er færdigt, alle maskiner og alt grej er væk. De sidste skal slutte sig til inden februar 2017. Der er generel enighed om, at projektet er forløbet godt, og at vejene efterfølgende er i en god stand.

Sankthans

1’eren: Alle er traditionen tro velkomne til vores sankthansarrangement. Vi giver øl/vand.
Og der er åbent for aflevering af grenaffald i juni måned.
Dog overvejer vi at flytte bålet/festen til den nærmeste lørdag for at give flere mulighed for at være med.  I hører nærmere.

Næste møde: 18. marts 2017

Ref. Ingrid
23. maj 2016

 

Lørdag 14. april 2015:

Fællesmøde for de tre grundejerforeninger hos Kenn Andersen, Hjortestien 2.

Til stede: 1’eren: Jens Frede Nielsen, Henning Quist og Ingrid M. Schmidt 2’eren: Kenn Andersen, Claus Bjerre og Svend Graversen 3’eren: Martin Arberg, Johannes Hajse Henriksen og Jens Pedersen

Dagsorden 1. del:

 1. Kloakering, status
 2. Sommerfest, planlægning
 3. Undergrundscontainere
 4. Sankthans
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

Kloakering: Etaper 1 og 2 er afsluttet, og nu skrider etape 3 frem. Samarbejdet fungerer godt med både Skive Vand og Vils, og senest er der truffet aftaler omkring rydning af en del træer/buske for at give maskinerne den nødvendige plads.

Sommerfest: Alt er bestilt: Telt (samme størrelse som sidste år), borde/stole, grill, toiletvogn. Sidste år var der for lidt grill-kapacitet, fordi udlejningsfirmaet kun leverede én grill og ikke som bestilt to. Det bliver der taget højde for i år. Plus rigeligt med grillkul. Kenn står for den del. Lotteri: Ingrid køber ind og afvikler Fællessange: Ingrid kopierer Indbydelse: Ingrid rundsender Musik: Som sidste år. Kenn forhører sig. Vedr. festens pris: Gennem årene er prisen steget, af flere grunde: Større telt, leje af borde/stole, toiletvogn. Årets budget ligger på 2014-niveau. Kenn gensender regnskabet for 2014. Opfordring: At hver bestyrelse gør en indsats for at få flere med. Det er en festlig aften til gavn for området. Opstilling af telt m.m.: Kenn og Finn beder om den fornødne hjælp.

Undergrundscontainere: Ingrid orienterede om sidste nyt vedr. undergrundscontainere. Nomi/4S har klar til at tage fat på planlægningen omkring Hostrup Strand og har bedt om et møde med repræsentanter for de berørte grundejerforeninger. Vi foreslår mandag den 30. marts kl. 17. Ingrid laver aftale og beder Nomi/4S om at komme med forslag til placering af stationerne. Der skal placeres 8-9 undergrundscontainere til husholdningsaffald rundt i området. På hver station bliver der også beholdere til papir, glas etc. Hver bestyrelse overvejer muligheder i eget område. Mange af vore medlemmer vil givetvis finde det besværligt, at affaldet ikke længere bliver hentet på matriklen. Vi skal til at vænne os til sortering og til at tage affaldet med os. Vigtigt: Det skal være nemt og bekvemt at aflevere affaldet på de nye stationer. Men foreløbig fungerer systemet, som vi kender det med affaldssække på matriklen og pladserne med containere til husholdningsaffald, papir og glas. Storskrald skal til Kaastrup, Skive eller Vinderup! Det er ikke anderledes end derhjemme! Vi opfordrer igen til orden i skraldet på generalforsamlingerne. Få procent af husejerne kan ikke finde ud af den nuværende ordning. Et nyt system giver en ny dagsorden – så må vi håbe, at det virker bedre også når det gælder storskrald.

Sankthans: Traditionen tro holder Hostrup Teglgaard sankthansfest ved ophalerpladsen. Der må smides grenaffald i hullet fra 1. juni. Alle er velkomne omkring bålet, og foreningen giver en øl/vand.

Næste møde: 12. marts 2016.

Eventuelt: Ikke noget

Mødets 2. del: Her stødte Svend Vestergaard, Svend Blæsbjerg og Søren Daniel Christensen fra bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand til for en drøftelse omkring kystsikringen.

Svend V.: God idé med et fællesmøde. Én gang om året bør der være en orientering mellem lagets og grundejerforeningernes bestyrelse – omkring kystsikringen, vejen etc. Kenn: Er det tiden at tænke længere frem vedrørende sikring af kysten? Én ting er, hvad man måtte og kunne ved etableringen af kystsikringen, noget andet er, hvilke muligheder der er i dag. Vi må regne med en række storme med efterfølgende opfyldninger. Svend V: Vi har en aftale med Skive Vand: Vi får overskudsjord fra kloakeringen frem til og med 2018. Ordningen er fordelagtig for laget. Jorden er gratis, vi skal blot betale for at få den lagt på. Men hvad skal der ske på længere sigt? Vi har tidligere prøvet at sikre kysten med fiberdug, men det var ikke holdbart. Nu kigger vi på forskellige muligheder. Vi har blandt andet talt med Vils, som har lavet kystsikring ved Glyngøre. Og med andre, som har erfaring med kystsikring. Ud fra det har vi måske en alternativ løsning. Svend B: Tidligere blev der brugt samme fiberdug som i haver. I dag kan man få en dug beregnet til kystsikring, vandgennemtrængelig. Dugen skal lægges på en anden måde, fra øst mod vest. Der skal sten nok på. Det er molboagtigt hele tiden at fylde jord på. Men vi er bundet af økonomi. I dag ville vi slet ikke have fået lov til at lave bølgebrydere. Vi kan se, at anlægget ikke virker helt efter hensigten, vandet gnaver andre steder på kysten. Derfor har vi planer om at lave et forsøg på 120 meter med den rigtige dug, det rigtige fald, tilstrækkeligt med sten etc. Og lade det ligge tre-fire år for at se, hvordan det virker. 120 meter fra det røde badehus og østpå, før den første bølgebryder. Vi er i gang med at indhente tilbud ud fra en projektbeskrivelse. Svend V: Nu har vi en aftale med Brian om udlægning af 1500 kubikmeter. I første omgang lød meldingen, at der ikke ville komme ret meget overskudsjord fra Etape 3, men jordprøver viser noget andet. Der er mere ler i jorden end forventet. Nu bliver der kørt mere jord til både kystsikringen og depotet. Der er lagt skærver ud på depotpladen, så der kan fragtes mere jord til. Skrænterne langs kysten skal være klar senest 1. juli. Kenn: Hvordan er vi sikre på at gøre det rigtige? Kan vi få Kystdirektoratet med på sidelinjen? Søren: Kystdirektoratet er myndighed, ikke rådgivende. Vi har et begrænset budget. Svend B: Vi skal trække på ekspertise og erfaringer fra andre steder. Svend V: Vi klæder os på til generalforsamlingen. Så vi er klar med et forslag til forsøget. Vi vil gerne i gang til efteråret. Svend B: Skive Vand har en interesse i, at vejen er sikret. Hvis vejen bliver vasket ud, forsvinder kloakrørene. Kystsikringen er blandt andet oprettet af hensyn til vejen, ikke sommerhusene. Vi kan ikke komme til grundejerforeningerne og bede om penge. Svend V: Kystsikringen gælder fra det røde badehus til Febækken. Laget kan hverken gøre noget længere mod øst eller vest. Dugen var en del af den første kystsikring, men det var ikke den rigtige dug, og den var ikke lagt godt nok ned. Der er ingen grund til at hente sand i bunden af fjorden, foreløbig har vi nok Svend B: Der skal bruges sten på mellem 20 og 40 cm til udlægning, de store har vi til foroven. Der vil fortsat være en driftsudgift til at smide sand op efter udvaskning. Grundejerforeningernes repræsentanter takkede for orienteringen, og der er enighed om, at vi igen næste år laver et to-delt møde a la dette.

Ref. Ingrid 18. marts 2015

12. april 2014:

Fællesmøde mellem repræsentanter for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand

Til stede: GF Hostrup Strand (3’eren): Martin Arberg, Jens Pedersen og Johannes Henriksen GF Hostrup Hovedgaard (2’eren): Kenn Andersen, Claus Bjerre, Margit Krogh og Finn Koldby Andersen GF Hostrup Teglgaard (1’eren): Jens Frede Nielsen, Henning Quist Nielsen, Søren Poulsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden: Sommerfest Kloakering Undergrundscontainere Sankthans Kystbeskyttelseslaget

Sommerfest: Dato: Lørdag den 12. juli 2014 kl. 18 Følgende er på plads/bestilt: Telt, borde med 115 stole, to grilltønder, fadølsanlæg (kontakt: Kenn) Vedr. fadølsanlæg: Vi stiller det op inde i teltet og tager på skift en tørn med serveringen. 20 kr. pr. glas. Toiletvogn (kontakt: Kenn) Musik: Claus Jensen, Lihme (kontakt: Kenn) Invitation (Ingrid, videresender til Kenn, Martin og Margit) Opstilling af telt (Kenn og Finn indkalder de fornødne hjælpere) Velkomst: Ingrid, evt. suppleret af Kenn vedr. praktiske formaninger PR: Alle tre bestyrelser opfordres til at gøre PR for festen via hjemmeside, mail, opslag etc. Festen er for alle i området. Lotteri: Ingrid sørger for gevinster, lodder Fællessange: Ingrid kontakter Claus Jensen

Kloakering: Licitationen for Etape II er netop afviklet. Vils Entreprenørforretning får opgaven. Arbejdet går i gang kort efter påske. Information undervejs i hver af de tre etaper: – Repræsentanter for de tre grundejerforeningers bestyrelse holder et orienterende møde med Skive Vand. – Onsdag den 16. april kl. 19 holder Skive Vand et borgermøde på Spøttrup Kro for alle berørte grundejere og repræsentanter for de tre bestyrelser. Ved Etape II er der berørte grundejere fra alle tre foreninger. – Når arbejdet går i gang bliver der holdt byggemøde hver 14. dag med Skive Vand og entreprenøren. Her kan repræsentanter for de tre grundejerforeninger deltage. Vi kan derefter frit informere vore medlemmer. 1’eren har gode erfaringer med at deltage i disse møder. Det sikrer information, og vi fik løst en række praktiske udfordringer undervejs. – Entreprenøren omdeler flyers i postkasserne, inden arbejdet går i gang på den enkelte vej. Med oplysning om kontaktpersoner, så eventuelle praktiske udfordringer kan løses.

I GF Hostrup Strand (3’eren) er der fortsat en del usikkerhed om kloakeringen og Etape III. Erfaringerne fra Etape I er dog langt overvejende positive. Arbejdet giver bøvl, larm og praktiske udfordringer, men både Skive Vand, muséets folk og Vils Entreprenør er meget fleksible og indstillet på samarbejde og på at få problemerne løst undervejs. De berørte grundejere bliver først kontaktet et halvt års tid, før arbejdet går i gang. Den første henvendelse drejer sig om placering af skelbrønd, men det er muligt inden da at orientere sig via blandt andet Skive Vands hjemmeside. Også hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk følger arbejder med kloakeringen ved Hostrup Strand. Cirka en måned før arbejdet går i gang, holder Skive Vand et borgermøde for de berørte grundejere. De enkelte grundejer har indflydelse på for eksempel placering af skelbrønd. Man skal blot kontakte Skive Vand.

Som grundejerforeninger er vi ikke som sådan involveret i kloakeringen. Den er en sag mellem Skive Vand og den enkelte grundejer; men som bestyrelser vil vi efter bedste evne medvirke til et godt samarbejde omkring projektet. Blandt andet gennem information til vore medlemmer.

Undergrundcontainere: Renovationsselskabet 4S har besluttet, at der skal etableres undergrundscontainere i alle sommerhusområder. Så husholdningsaffaldet ikke længere bliver hentet ved det enkelte sommerhus men på centralt placerede affaldsstationer. Den enkelte grundejer skal selv sortere sit affald (hudholdningsaffald, flasker, papir etc.) og transportere til affaldsstationerne. Der bliver en stations for hver 50 sommerhuse.

Sidste år blev den første station etableret ved Vile Vestermark. Ifølge 4S til uddelt tilfredshed hos både renovationsselskab og brugere. I år bliver der etableret stationer på Fur.

Det er endnu ikke afgjort, hvem der så står for tur. Hostrup Strand (3’eren) vil gerne have containerstationerne etableret i forbindelse med kloakeringen. Blandt andet for at renovationsbilen ikke skal belaste de nyanlagte veje efter kloakeringen.

Vi har tidligere fået oplyst, at undergrundscontainerne ved Hostrup Strand er ét samlet projekt.

Beslutning: Vi henvender os til 4S for at gøre opmærksom på, at vi er interesseret i at ”komme op i bunken”.

Apropos affald: Jens P. forslår, at de tre grundejerforeninger går sammen om at leje to store containere til indsamling af affald i påskedagene, hvor affaldet har det med at hobe sig op ved de to containerpladser. Fordi mange rydder op og dumper storskrald dér i stedet for at køre det til Kåstrup. Det var der imidlertid ikke opbakning til bordet rundt. Grundejerne skal selv skaffe sig af med storskrald. Enten ved at køre det til Kåstrup eller ved at benytte sig af storskraldsordningen. Jens Frede vil dog kontakte 4S for at høre, om vi måske kan nå at få en container mere til husholdningsaffald påsken over.

Sankthans: Hostrup Teglgaard (1’eren) holder traditionen tro sankthansfest ved ophalerpladsen den 23. juni. Bålet tændes kl. 21. Alle er velkomne. Hostrup Teglgaard giver en øl/vand.

Grundejere ved Hostrup Strand er velkomne til at smide grenaffald på bålet, men KUN i juni måned.

Kystsikringslaget: Ved generalforsamlingen i Kystbeskyttelseslaget er der denne gang to ledige poster. Karl Jensen, der er valgt på tværs af de tre grundejerforeninger, ønsker ikke genvalg, og der er en plads ledig som stedfortræder for 1’erens repræsentant, Ingrid, der er trådt ind i bestyrelsen efter Niels Jørgen Hyldgaard. Svend Vestergaard fungerer som formand og er i gang med sonderinger omkring den ledige post efter Karl Jensen. 1’eren kommer med en indstilling til valg af ny stedfortræder. Svend Vestergaard er indstillet på at tage et år som formand for at lette overgangen efter, at bestyrelsen har været ramt af sygdom og dødsfald.

Ref./Ingrid 14. april 2014

25. maj 2013:

Repræsentanter for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand samlet til fællesmøde lørdag 25. maj. (Foto: Peter Jessen)

Repræsentanter for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand samlet til fællesmøde lørdag 25. maj. (Foto: Peter Jessen)

Referat af møde mellem repræsentanter for de tre grundejerforeninger: Hostrup Teglgaard (1’eren), Hostrup Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Strand (3’eren)
Lørdag den 25. maj 2013

Til stede:

For 1’eren: Niels Jørgen Hyldgaard, Henning Quist og Ingrid M. Schmidt
For 2’eren: Kenn Andersen, Claus Bjerre og Svend Graversen
For 3’eren: Martin Arberg og Johannes Risvig Henriksen

Dagsorden:

 1. Kloakering
 2. Netforbindelse
 3. Sankhansaften
 4. Sommerfesten
 5. Nyt affaldssystem
 6. Kystvejen
 7. Kystsikringslaget, valg til bestyrelsen

Kloakering:

Ingrid orienterede om 1. etape af kloakeringen ved Hostrup Strand. Den omfatter Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej og Hybenvej:

Arbejdet er så småt ved at gå i gang. Foreløbig bliver der gjort klar til skurby og pumpestation. Der anlægges en tilkørselsvej fra Agertoften til Havtjørnevej for at sikre adgang til Klokkelyngen og Hedelyngen, mens Havtjørnevej er lukket for gennemkørsel. Selve gravearbejdet begynder ved Blåbærvej. Vi er i god kontakt med Skive Vand og har været det hele vejen igennem. Skive Vand holdt orienteringsmøde for alle grundejere i marts.

Der blev fredag den 17. maj holdt vejsyn mellem repræsentanter for Skive Vand, Orbicon, Vils Entreprenørforretning og grundejerforeningen Hostrup Teglgaard. Fra sidstnævnte deltog Jens Frede Nielsen (vejformand) og Orla Sidelmann, suppleret af entreprenør Henning Pedersen som foreningens ”ekspert”. Under vejsynet blev vejene besigtiget, så grundejerforeningen kan være sikker på at ”få dem tilbage” i samme gode stand. Forud for anlægsarbejdet bliver de enkelte veje fotograferet. Grundejerne skal sørge for at beskære de træer, der rækker ud over vejene. Grundejerne er lovet en løbende orientering under arbejdet. Hver 14. dag holder Skive Vand byggemøde med entreprenøren, og de orienterer så grundejerforeningens kontaktperson om det videre forløb. Grundejerforeningen bliver inviteret med efter behov eller efter ønske. Så medlemmerne hele tiden kan holde sig orienteret via foreningens hjemmeside og Skive Vands hjemmeside. Entreprenøren får en liste over alle grundejere og skal sikre sig, at de er informeret inden der foretages arbejde på grunden.

Bordet rundt:

Det er vigtigt, at vi holder hinanden og medlemmerne godt orienteret om kloakeringen. Vi skal holde Skive Vand fast på, at entreprenøren skal være behjælpelig med post og affaldssække, hvor det er nødvendigt, når vejene bliver lukket af. 4S opfordrer grundejerne til at bruge vippecontainerne.

Vi holder et evalueringsmøde ”midtvejs”, så 2’eren og 3’eren kan nå at samle op på erfaringerne under etape 1, inden arbejdet fortsætter vestover.

På generalforsamlingen i 3’eren lød der en del kritiske røster omkring projektet, og bestyrelsen vil tage kontakt til Skive Kommune / Skive Vand for mere og bedre information.

Hjemmesiden www.hostrupteglgaard.dk følger løbende projektet.

Netforbindelser:

EnergiMidt har meldt pas, når det gælder om at rulle fibernet ud i sommerhusområdet. I hvert i første omgang, De skal først have indhentet erfaringer fra et forsøg i to sommerhusområder ved Silkeborg.

Telia har tilsyneladende planer om at rejsen en mast i området. Claus Bjerre undersøger, hvornår det i givet fald vil ske, og hvad de vil betyde for dækningen i området.

Sankhansaften:

Traditionen tro tænder Hostrup Teglgaard et sankthansbål ved ophalerpladsen. Alle – også fra Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand – er velkomne til at være med. Også til at forsyne sig med en øl eller vand! Bålet bliver tændt kl. 21.

Hostrup Hovedgaard tilbyder medfinasiering.

Sommerfesten:

Festen bliver i år holdt lørdag den 13. juli kl. 18 på fællesarealet i 3’eren, ved Sitkagranvej.

Alle tre foreninger bakker op både økonomisk og praktisk:
John Boye og Finn Kolby fra 2’eren har bestilt telt, borde og stole til 128 personer. Der følger en grill med, og Finn sørger for kul m.m. En grill mere er velkommen.
Kenn sørger for en toiletvogn, incl. Toiletpapir m.m.
Henning m. band står for musikken.
Ingrid sørger for et lotteri.
Martin sørger for el-forsyning til telt, musik og toiletvogn.
Kl. 10 lørdag formiddag skal der møde en flok op til at hjælpe med opsætning af telt. Alle tre bestyrelser efterlyser frivillige.

Næste års fest bliver holdt på fællesarealet / ved legepladsen i 1’eren.

Nyt affaldssystem:

Et nyt affaldssystem med undergrundscontainere er på vej i alle sommerhusområder i Skive Kommune. Det vil givetvis vække debat. Hvornår Hostrup Strand står for tur vides endnu ikke; men vi bliver ikke de første.

Der skal opstilles en container til husholdningsaffald for hver 50 sommerhuse. Dertil kommer et antal containere til glas, papir, metal og plastik.

Igen er det vigtigt med en god, solid orientering til vore medlemmer.

Bordet rundt er vi enige om at opfordre 4S til at etablere fuldt udbyggede stationer på alle pladser. Hvis man på nogle stationer kun kan komme af med husholdningsaffald, forudser vi problemer med affald, der blot bliver sat ved siden af containerne. Så hellere en station mindre, eksempelvis otte i stedet for ni.

Desuden vil vi gerne samarbejde med 4S om at finde egnede placeringer inde i sommerhusområderne. Dels for at mindske afstanden til containerne, dels for at hindre ”forbipasserende” i at smide affald ved stationerne. Som det sker både på Teglgaardvej og ved Kystvejen. Vi mødes gerne med 4S.

Ingrid tager kontakt til 4S og følger op på www.hostrupteglgaard.dk

Kystvejen:

Skive Kommune holder Kystvejen i fin stand.

Kystsikringslaget, valg til bestyrelsen:

Formanden Jens Chr. Olesen genopstiller ikke til bestyrelsen for Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand. Der er generalforsamling den 31. maj.

Jens Chr. Olesen repræsenterer 2’eren med Svend Vestergaard Jensen som suppleant. Sidstnævnte er villig til at stille op til bestyrelsen. 2’eren kommer også med forslag til en suppleant. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til valg af ny formand.

Hver grundejerforening er repræsenteret med et medlem af bestyrelsen plus en suppleant. Dertil kommer et medlem valgt på tværs af foreningerne + en repræsentant for Skive Kommune.

Næste møde:

Næste ”ordnære” møde holder vi den 21. juni 2014 kl. 10.

Ref. Ingrid
28. maj 2013

7. oktober 2012:

Fællesmøde for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand:
Hostrup Teglgaard (1’eren), Hostrup Hovedgaard  (2’eren) og Hostrup Strand
(3’eren).

Søndag den 7. oktober 2012 kl. 10.30

Til stede: For 3’ren: Martin Arbjerg, for 2’eren: Kenn Andersen, John Boye, Claus Bjerre og Svend Graversen, for 1’eren: Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt.

Dagsorden:
Vejene
Kloakering
Sommerfesten
Eventuelt, herunder Sankthansfest, Spejl og Rævevej, Containerpladserne
Næste møde

Vejene:
Vedligeholdelsen af vejene fylder meget i alle tre bestyrelser/foreninger. Både i tid og penge; men udfordringerne er forskellige. Fælles for alle i år er dog, at vejene lider på grund af den massive regn. Der blev udvekslet erfaringer bordet rundt. Alle bruger Lem Maskinstation til skrabning. Intervallerne for skrabning er forskellige, men maskinstationen er velkommen til at kontakte vejformændene, hvis/når det er oplagt at køre i mere end én forening ad gangen. Martin taler med Brian fra maskinstationen.
Vi drøftede også Kystvejen. Den hører ind under grundejerforeningerne, men tilbage fra Spøttrup Kommunes tid har kommunen vedligeholdt vejen, og det arbejde har Skive Kommune videreført. Det håber vi fortsætter. Forpligtelsen kan under ingen omstændigheder påhvile grundejerforeningerne alene, da vejen er en attraktion rent turistmæssigt, og trafikken i høj grad kommer ”udefra”. Claus har kontakt med kommunen. Han tager også kontakt til formanden for Kystsikringslaget, Jens Chr. Olesen, for at drøfte ”vandafløbet” fra vejen. Efter den seneste renovering af kystsikringen er vejkanten flere steder blevet meget høj, og vandet har svært ved at løbe væk fra vejen.

Kloakering:
Ifølge den nye spildevandsplan for Skive Kommune skal hele sommerhusområdet kloakeres. Hostrup Teglgaard (øst for Febækken) står først for, og Ingrid orienterede om foreningens kontakt med Skive Vand. En landmåler måler de enkelte grund op i oktober, og alt tyder på, at arbejdet får i gang efter nytår. Senere på året bliver arbejdet sendt i licitation.
Grundejerne under Hostrup Teglgaard er blevet lovet en orienteringsmøde; men bordet rundt var der enighed om, at det ville være godt med en møde snarest med Skive Vand med repræsentanter for de tre grundejerforeninger. For at få en snak om vejene før, under og efter arbejdet med kloakeringen. Hvad forpligter Skive Vand sig til med hensyn til retablering af vejene og opfølgning på sætningsskader? Ingrid tager kontakt til Skive Vand for at få et møde istand.

Sommerfesten:
Glæde bordet rundt over den flotte opbakning til årets sommerfest med cirka 100 deltagere. Måske steg deltagerantallet, fordi der i år fulgte borde og stole med teltet. Alle tre foreninger er indstillet på fortsat at bakke op om en fælles fest. De fleste festdeltagere kommer fra 1’eren og 2’eren, og derfor foreslog Martin, at teltet næste år slås op på 3’erens fællesareal ved Gravhøjen ved Sitkagranvej. Så det gør vi.
2’eren, dvs. John og Kenn, står 3’eren bi med råd og dåd. John bestiller telt, borde og stole (til godt 100 deltagere), grill. Martin supplerer med to grill-tønder. Kenn stiller igen med en toiletvogn. Martin sørger for kontakt til naboer vedrørende el og vand. Kenn beder Finn sørge for kul m.m. John laver et opslag til brug for vore hjemmesider og opslagskasser. Ingrid spørger Henning Quist, om han igen vil stille op med sit band.
Årets fest kostede 2800 pr. forening.
Sommerfesten holdes i 2013 lørdag den 13. juli.

Eventuelt:
– Sankthansfesten: Jens Frede opfordrer alle tre bestyrelser til at gøre reklame for sankthansfesten ved 1’erens ophalerplads/badebro. Hostrup Teglgaard står som arrangør, men alle er meget velkomne. Hostrup Teglgaard giver en øl/vand, og det tilbud gælder også alle! Ingrid sørger for at få lavet et opslag til brug for hjemmesider og opslagskasser.

– Spejl og Rævevej: Kenn har kontakt til Skive Kommune for at få sat et spejl op i svinget Teglgårdvej/Kystvejen. Samtidig er han også i gang med at få ændret skiltningen ind til sommerhusområdet, så det fremgår, at det er et lukket sommerhusområde, hvor kun ærindekørsel for lastbiler er tilladt. En del lastbiler forvilder sig nemlig ind i området i deres gps-søgen efter Rævevej. De skal til Rævevej i Skive, men ender på en snæver grusvej ved Hostrup Strand, hvor der også er en Rævevej.
– Containerpladsen: Martin nævnte det problem, som vi alle kender til: Overfyldte containere på containerpladserne og smidt storskrald. Vi må igen og igen minde vore medlemmer om, at de til husholdningsaffald først og fremmest skal bruge deres egen affaldspose/spand i sommerhalvåret. Og om, at storskrald under alle omstændigheder skal afleveres på genbrugsstationerne i Skive eller Kaastrup, hvor der også er åbent i weekenden. Desuden kan vi to gange om året få hentet storskrald på matriklen.

Næste møde:
Næste møde: Lørdag den 25. maj 2013, hvor alle tre foreninger har holdt generalforsamling, og der stadig er en rum tid til de sidste forberedelser til sommerfesten.
Det kan dog blive aktuelt med et møde inden da omkring kloakeringen.

Ref./Ingrid
07/10/12

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *