Referat af bestyrelsesmøde 16. marts 2013

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen
Hostrup Teglgaard lørdag den 16. marts 2013

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

 1. Kloakering m. underpunkter
 2. Febækken, reguleringsprojekt
 3. Badebro
 4. Undergrundscontainere
 5. Aflæsningskort
 6. ”Gadespejl”
 7. Samarbejdsmøde
 8. Generalforsamling

 

Kloakering:

 • Claus Bjerre (fra 2’eren) har sagt ja til at deltage, når vi skal holde vejsyn sammen med Skive Vand og entreprenøren.
 • Vedr. finansiering af tilslutningsbidraget. Ingrid har undersøgt mulighederne for afdrag/lån. Det kom der følgende ud af:
  – Hos Skive Vand findes der ingen afdragsmuligheder. Tilslutningsbidraget skal betales på én gang.
  – Lån hos Kommunen. Hos Skive Kommune fortæller Britta Krogh, at der er en mulighed for at optage et lån for de sommerhusejere, der er på efterløn eller er over 65 og har friværdi i huset; men renten er på 2,23, procent, og den er ikke fradragsberettiget. Læs mere på kommunens hjemmeside: www.skive.dk/byggeri+bolig/ejendomsskat og klik på ”Lån til ejendomsskat”.
  – Hos Salling Bank oplyser Anni Toft Nørgaard, at det i praksis ikke er muligt at lave en fælles finansiering. En sådan aftale kræver, at grundejerne kautionerer/hæfter for hinanden, og det er ikke realistisk. Derfor skal de grundejere, der har brug for hjælp til finansieringen, hver især henvende sig til deres pengeinstitut. Løsningsmodellerne er meget individuelle. Er der friværdi i huset? Har grundejeren mulighed for at få et boliglån. Hvis alt er belånt kan man lave aftale om en form for kassekredit.
 • Når det gælder tilslutningen fra hus til skelbrønd er det op til husejeren selv at tage kontakt til en autoriseret kloakmester. Fra bestyrelsens side kan vi evt. være med til at indhente tilbud; men i praksis er det måske nemmest, at grupper af naboer går sammen om en aftale med en kloakmester. Den del af arbejdet skal først gennemføres i 2014.
 • Pumpestation: Grundejerforeningen var som lodsejer indkaldt til forhandling med Skive Vand om placering af en pumpestation på foreningens jord. ”Åstedsforretningen” fandt sted torsdag den 14. marts, hvor Jens Frede og Henning mødte op som foreningens repræsentanter. Der skal opføres to pumpestationer i området. Den ene placeres formentlig på kommunens jord ved containerpladsen, den anden på hjørnet af Blåbærvej og Havtjørnevej, hvor der i dag er et buskads. Pumpestationen består af to sort cylinderformede beholdere ca. 1 meter højre og en diameter på ca. 1 meter. Dertil kommer en rektangulær kasse med betjeningspanel og en parkeringsplads. Skive Vand skal brug op mod 60 kvadratmeter til anlægget. Der kan plantes rundt om anlægget. Parkeringspladsen anlægges ud mod Havtjørnevej som en slags vigeplads. For de 60 kvadratmeter jord får foreningen en erstatning på 5.380 kr. Skive Vand rydder, laver anlægget, p-pladsen og genplanter. Vi skal passe beplantningen.
  Jens Frede og Henning medbragte en kontrakt, som blev underskrevet på mødet.
 • Fibernet: Ingrid er i kontakt med Energi Midt om et tilbud på udrulning af Fibernet i området. Energi Midt havde lovet et tilbud i uge 11, men det når de ikke. Så vi kan desværre ikke orientere om det på informationsmødet. Tilbuddet vil måske gå på, at alle sommerhuse skal tilslutte sig fibernet, og mindst 40 procent skal tegne et halvt års abonnement. I givet fald kunne foreningen måske betale for tilslutningen, men alligevel er det nok tvivlsomt, om tilstrækkelig mange vil tegne et abonnement. Desuden skal alle tre grundejerforeninger vise interesse. Ingrid har bedt begge bestyrelsesformænd forhøre sig i baglandet.
  Spørgsmålet er også, om vi skal satse på fibernet. Måske er der mere fremtid i de luftbårne løsninger. Orla undersøger derfor, hvad for eksempel Airnet kan byde på. De har en sender ved Ejstrupholm.
  Henning: Det er i orden at bruge af kassebeholdningen til et fælles formål som fibernet. Det vil gøre området mere aktivt.
  Vi afventer nu tilbuddet.

Febækken

For nylig fik vi to henvendelser fra Skive Kommune. Som vandløbsmyndighed er kommunen i gang med et reguleringsprojekt for Febækken.

Det handler om at få et bedre afløb fra Febækken ud i fjorden. I den forbindelse mener kommunen, at de to rørbroer under Havtjørnevej og Kystvejen trænger til udskiftning. Af hensyn til ”stand, koter og dimension, så de ikke er til hinder for vandets frie løb”, som det hedder i den ene henvendelse.

Den anden henvendelse drejer sig om en forlægning af Febækken, en form for genslyngning af den nedre del af Febækken. Den del af reguleringsprojektet blev dog opgivet få dage efter henvendelsen.

Tilbage står så rørbroerne. Ifølge Vandløbsregulativet for Febæk af 1972 påhviler forpligtelsen til at vedligeholde ”broer, overkørsler, stemmeværker og øvrige bygværker de respektive ejere”. Både Havtjørnevej og Kystvejen er private fællesveje, og derfor skal udgifterne fordeles mellem lodsejere. På Havtjørnevej vil det sige Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, på Kystvejen er lodsejerne Skive Kommune og Marie og Ole Andersen.

Ingrid har undersøgt sagen, og efter uddybende samtaler med Skive Kommune m.fl. ser det desværre ud til, at regningen lander hos lodsejerne. Hvor uretfærdigt, vi end kan synes at det er. Især på Kystvejen, som jo bruges af mange.

Der er nu aftalt et møde tirsdag den 19. marts med den medarbejder hos Natur og Miljø i Skive Kommune, som arbejder med projektet. Her deltager Marie og Ole og to repræsentanter for Hostrup Teglgaard: Ingrid og Jens Frede. Inden mødet vil kommunen indhente to tilbud på arbejdet. Vi har aftalt, at vi møder op for at få en forklaring på projektet, få forelagt de indhentede tilbud og spørge til eventuelle klagemuligheder. På forhånd ved vi, at det kan blive et dyrt projekt for lodsejerne. Et skøn for rørbroen på Havtjørnevej lyder på omkring 40.000 kr.

Badebroer:

Ingrid orienterede om de to møder, Skive Kommune har holdt med repræsentanter for de tolv badebroer rundt ved Sallings kyster, hvor kommunen er involveret i driften.  Årsagen til møderne var et krav fra Skive Byråd om en besparelse på 300.000 kroner på badebroer. Det svarer til halvdelen af budgettet for driften af de tolv badebroer.

På det første møde deltog både Niels Jørgen og Ingrid sammen med en bred vifte af repræsentanter for både grundejerforeninger, borgerforeninger, turistforeninger og erhvervsdrivende. Ved et andet møde var der kun indkaldt én repræsentant for hver badebro, og her deltog Ingrid.

Bølgerne gik særdeles højt på det første møde. Især turistaktørerne havde svært ved at forstå sammenhængen med, at Skive Kommune i én sammenhæng slår på sine turistmæssige kvaliteter takket være beliggenheden ved Limfjorden og den nemme adgang til vandet, samtidig med at den i en anden sammenhæng vil spare på badebroer. Politikerne fra Teknisk Udvalg med formand Anders Bøge i spidsen lovede derfor at tage en runde mere med deres kolleger i byrådet. På møde nummer to kom der så et nyt udspil på bordet: Teknisk Udvalg finder de 150.000 kroner i egen kasse i år. Den resterende besparelse findes ved at skære ned på strandrensningen i år. Både borgmester Flemming Eskildsen (V) og repræsentanter for de øvrige partier i byrådet har desuden givet mundtligt tilsagn om, at badebrosbudgettet igen vil være intakt i 2013. Det fik alle tolv deltagere ved mødet til at sige ja til en omgang strandrensning. Hvad det kommer til at betyde i praksis, får vi besked om senere; men kommunen sørger stadig for den store forårsrengøring. Vi får så et areal, vi skal holde øje med og samle op på.

I den nye plan indgår også, at vi får en ny, handicapvenlig bro. Den minder meget om den gamle, men den vil være langt nemmere at montere og tage op, og dermed sparer kommunen på driften. Den ny bro kommer op allerede i år.

Som det tegner nu, får vi altså en ny bro, vi skal samle skrald i år, og vort bidrag på 10.000 kr. pr. år til badebroen er uændret.

Undergrundscontainere

Renovationsselskabet 4S vil indføre undergrundscontainere i alle sommerhusområder. I alt ni ved Hostrup Strand. Én container pr. 50 sommerhuse. I vores område skal der altså mindst to op. Den ene bliver nok etableret på den nuværende containerplads ved indkørslen til sommerhusområdet. Ud over undergrundscontainerne bliver der et antal miljøstationer til flasker, pap/papir, batterier etc.

Spørgsmålet er så, hvor den anden skal placeres. Alle grundejerforeninger er indkaldt til et orienteringsmøde hos 4S den 4. april. Orla deltager som vores repræsentant.

Aflæsningskort

På baggrund af en henvendelse fra et medlem har Ingrid forespurgt hos Skive Vand, om det ville være muligt at sende aflæsningskortet ud noget før. I dag får vi det omkring den 10. januar og skal have afgivet vore oplysninger om vandforbrug cirka en måned senere.

Skive Vands svar er et klart nej. Dels fordi det ville give en del dobbeltarbejde (for mange ændringer), dels fordi de svarsystemer, der bliver sat op på telefon og hjemmeside ikke kan fungere i flere måneder.

Skive Vand foreslår derfor sommerhusejerne at læse af, når huset bliver lukket ned for vinteren. Aflæsningen gemmes så, til kortet kommer. Eller måske kan man få en nabo til at aflæse sidst på året.

Gadespejl

Formanden for 2’ere, Kenn Andersen, fik ikke noget ud af sin henvendelse til Skive Kommune om opsætning af et trafikspejl i svinget fra Teglgårdvej til Kystvejen. Såvel kommune som politiet siger nej. De henviser til, at der ikke er registreret uheld på stedet i nyere tid, og de mener i øvrigt, at et spejl kan give falsk tryghed. Spejlbilledet forvrænger trafikbilledet lidt.

Generalforsamling

Vi holder generalforsamling den 18. maj 2013. Fordeling af opgaver:

Restaurant Gyldendal: Ingrid har reserveret og følger op et par uger før
Dagsorden: Niels Jørgen og Henning sørger for at skrive og udsende dagsorden. Kun de medlemmer, der har bedt om det, får den pr. post. De øvrige pr. e-mail og hjemmeside
Regnskab: Henning har det klar og sender det til vore revisorer
Beretning: Ingrid skriver oplæg til både skriftlig og mundtlig beretning
Ordstyrer: Niels Jørgen sørger for at finde rette mand m/k til dirigentstokken
På valg: Orla og Ingrid. Begge modtager genvalg, men Orla stiller sin plads til rådighed, hvis andre (læs: yngre) kræfter skulle have lyst til at tage en tjans.
Sangark: Ingrid kopierer.

Fællesmøde

Vi har aftalt et fællesmøde de tre grundejerforeninger imellem lørdag den 25. maj. På den anden side af de tre generalforsamlinger og i god tid forud for sommerfesten. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne, og foreløbig har Henning og Ingrid skrevet sig på deltagerlisten.

Ref./Ingrid
20. marts 2013

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *