21 spørgsmål – 21 svar – om kloakeringen

sp217. marts 2013: Mange spørgsmål trænger sig på, når det gælder kloakerings-projektet ved Hostrup Strand. Hvad kommer det til at koste os? Kan vi nu ikke komme frem til vores sommerhus i et halvt år? Hvornår kan vi koble os på kloaknettet? Og så videre. Deltagerne i borgermødet 16. marts på Spøttrup Kro fik svar på deres spørgsmål. På baggrund af borgermødet har Hostrup Strand Nyt lavet denne liste på i alt 21 spørgsmål og lige så mange svar om kloakeringen.

 

Hvornår går gravearbejdet i gang?

Arbejdet er planlagt til at gå i gang i uge 17.

 

Hvor lang tid skal gravearbejdet stå på?

Arbejdet ventes at vare året ud.

 

Hvor stort er projektet?

Kloakeringen gælder sommerhusområdet ved Hostrup Strand plus en række ejendomme langs den ledning, der skal transportere spildevandet fra Hostrup til Lem (Hostrupvej og Brøndal).
Første del af projektet laves i 2013 og omfatter i alt 105 ejendomme. I sommerhusområdet gælder det husene på Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej og Hybenvej. Dertil kommer ti grunde på den nye udstykning øst for Febækken, Hostrup Hovedgaard og en række ejendomme langs ledningen til Lem.
Næste år fortsætter kloakeringen mod vest. Det er endnu ikke afgjort, om det bliver i én eller to etaper.

 

Hvornår kan vi blive koblet på?

Når arbejdet ude i vejene er slut, og hovedledningen og pumpestationerne er klar. Hvis alt går efter planen sender Skive vand brev ud til alle lodsejere omkring årsskiftet med en klarmelding. Derefter får vi et halvt år til at koble os på.

 

Tjekker Skive Vand / Skive Kommune, om vi kobler os på?

Ja. Tilslutningen fra det enkelte hus til skelbrønden skal laves af en autoriseret kloakmester, og han skal sende en færdigmelding til kommunen. De ejendomme, der ikke har sluttet sig til, når fristen udløber, får et påbud med en ny frist.

 

Hvilken del af arbejdet udfører Skive Vand, og hvad skal vi selv sørge for?

Skive Vand klarer alt arbejde med rensningsanlæg, ledninger, pumpestationer, stikledninger til skel, og hvad der ellers hører til kloakeringen uden for de private grunde.  Desuden sætter Skive vand en skelbrønd på hver enkelt grund. Det påhviler så den enkelte lodsejer at sørge for tilslutning af kloakledning fra huset og ud til skelbrønden. Til dette arbejde kontakter lodsejeren selv en autoriseret kloakmester.
Skive Vand opfordrer til at man som grundejer indhenter tilbud på opgaven fra et par kloakmestre, og at man eventuelt går flere sammen for at opnå en bedre pris.

 

Hvad er en skelbrønd?

En skelbrønd forbinder hovedkloakledningen i vejen og stikledningen fra huset. En skelbrønd markerer grænsen mellem det private og det offentlige kloaksystem. Skive Vand placerer skelbrønden cirka en meter inde på grunden. Alle grundejere har fået tilsendt et forslag til placering af skelbrønd. Hvis du ønsker den placeret et andet sted, skal du kontakte Skive Vand. Skelbrønden har en diameter på 42,5 cm. Den bliver forsynet med et dæksel.

 

Hvad kommer kloakeringen til at koste lodsejerne – og hvornår skal regningen betales?

Skive Vand opkræver en tilslutningsafgift på 35.209,17 kroner (2012-priser) fra hver ejendom.
Dertil kommer den udgift, man selv har til tilslutningsarbejdet inde på grunden. Den pris vil variere fra grund til grund. Efter tilslutningen betales dels et fast årligt bidrag på 656,25 kr., dels en årlig vandafledningsafgift på 31,88 kr. pr. kubikmeter vand, der bliver forbrugt i huset. Til gengæld slipper vi fremover for at betale for tømning af septiktanken.

 

Hvordan er priserne fastsat?

Priserne er fastsat ud fra helt faste lovbestemmelser. Det gælder både tilslutningsafgiften og den efterfølgende årlige vandafledningsafgift.

 

Hvad skal der ske med den gamle septiktank og overløbsbrønden?

Septiktanken og overløbsbrønden skal enten fjernes eller fyldes op med jord/sand.

 

Kan man ikke bare lade spildevandsledningen fra septiktanken koble på kloaknettet?

Nej. I tanken vil der være svovlholdige gasser fra gæringen, og de kan ødelægge kloakledningen.

 

Hvad gør vi med regnvandet fra tagafløb, terrasser m.m.?

Regnvand må under ingen omstændigheder føres til kloaksystemet, som ikke er dimensioneret til det. Det skal ledes væk fra huset og ned i faskiner, der graves ned i jorden. Det skal den enkelte grundejer selv sørge for at få gjort. Heller ikke vand fra dræn og andet overfladevand må havne i kloaksystemet.

 

Kan jeg få en dispensation for tilslutning?

Ja. De ejendomme, der har et nyere spildevandsanlæg med tilladelse, kan få lov til at vente med at tilslutte sig kloakken op til 20 år. Ejendomme med en dispensation får ikke en skelbrønd nu. Kontakt Skive Vand for en dispensation.

 

Hvem udfører arbejdet for Skive Vand?

Skive Vand udsender arbejdet i indbudt licitation blandt nogle udvalgte entreprenører, som har den nødvendige erfaring og kapacitet til at klare opgaven. Deltagerne i licitationen har to uger – uge 13 og 14 – til at regne på arbejdet og afgive et tilbud. Herefter holdes licitationen i uge 15, og meget hurtigt derefter går arbejdet i gang. Formentlig i uge 17.

 

Hvem bliver berørt af gravearbejdet?

Alle lodsejere bliver berørt. Der vil formentlig blive arbejdet med to arbejdshold inden i sommerhusområdet og et uden for på samme tid ad gangen. På de veje, hvor der arbejdes, må beboere og gæster regne med større eller mindre gener.  Der vil være maskinstøj, og mens vejen er gravet op vil det i en periode ikke være muligt at køre i bil helt hen til huset.
Entreprenøren har dog pligt til at vise størst mulige hensyn, ligesom ”han” skal sørge for skiltning med omveje og alternative parkeringsmuligheder. Han skal også sørge for, at gående og cyklister kan færdes sikkert i området via jernplader, grus, gangbroer og så videre.
Der bliver etableret en midlertidig kørevej fra Agertoften via den nye udstykning ned til Havtjørnevej.

 

Hvad nu hvis mit hus tager skade under arbejdet?

Det kan nogle steder blive nødvendigt at sænke grundvandet under arbejdet. Hvis det sker tæt på en ejendom vil vandet blive recirkuleret for at hindre sætningsskader. Arbejdet kan også give rystelser. Derfor sørger Skive Vand for en fotoregistrering af de ejendomme, er ligger tæt på arbejdsområdet. Hvis der er risiko for rystelser bliver der foretaget målinger og opsat måleudstyr.
Skive Vand varsler de grundejere, hvis huse ligger i risikozonen for sætningsskader og rystelser. Det kan være en idé også selv at fotografere sit hus for at have dokumentationen i orden i tilfælde af skader.

 

Kan brandbiler og ambulancer komme ind i området?

Ja. Beredskabet er orienteret om kloakeringsarbejdet, og entreprenøren skal sørge for, at udrykningskøretøjerne kan komme frem. Ambulancefolkene er vant til at transportere patienter på en båre.

 

Hvordan kommer jeg af med mit affald, mens arbejdet står på?

Entreprenøren skal være behjælpelig med at stille skraldesække frem til renovationsvognen, hvis ikke det er muligt at køre op til huset.

 

Bliver det umuligt at opholde sig i sommerhuset i sommerferien?

Ja. I licitationskravene indgår, at arbejdet med hovedledningen skal ligge stille i sommerferieperioden, det vil sige i ugerne 27-32. I disse uger vil alle veje i området være til at køre på. Der kan dog godt forekomme arbejder med kloakeringen, som ikke forstyrrer færdslen. I de seks uger vil det nyudstykkede sommerhusområde blive kloakeret.

 

Hvordan ved jeg, hvornår ”min” vej bliver gravet op?

Entreprenøren laver tidsplanen for arbejdet. Hver 14. dag bliver der holdt et byggemøde med entreprenøren og Skive Vand. De gør status og aftaler arbejdet de næste 14 dage. Derefter bliver arbejdsplanen lagt ud på Skive Vands hjemmeside, og på Hostrup Strand Nyt vil det også være muligt at følge arbejdet i hele perioden.

 

Jeg havde regnet med at holde min runde fødselsdag i sommerhuset med mange gæster. Er det nu helt umuligt?

Nej. Hvis en lodsejere har særlige behov, henvender vedkommende sig til projektleder Erik Hansen, Skive Vand. Han vil så prøve at få kloakarbejdet tilrettelagt, så der tages højde for ”fest-færdsel” og lignende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *