“Reglement” for grundejerforeningen Hostrup Teglgaard

Hvornår er det sidste frist for indbetaling af kontingent, og hvordan kommer jeg med i Nabohjælpsordningen? Det er nogle af de ting, som du kan få svar på ved at kaste et blik på foreningens “reglement”, Grundregler og beslutninger:

Adresseændring:

 • Tidsfrist: Adresseændring meddeles inden 14 dage til foreningen. Hvis der meldes adresseændring til Postvæsnet er tidsfristen et halvt år.
 • Gebyr: Ved overskridelse af tidsfrist pålignes et gebyr på pt. 100 kr. til dækning af ekstra porto og evt. udgifter til folkeregisteroplysninger.

Kontingent:

 • Hvem betaler: Der betales ét kontingent pr. parcel, uanset at der kan være flere ejere. Den, der ejer huset den 1. januar, har kontingentforpligtigelsen. Ønsker denne ejer at få refunderet sit kontingent ved salg af huset, opfordrer vi til, at beløbet indgår i refusionsopgørelsen.
 • Betalingsfrist, girokort: Girokort udstedes af PBS efter årets generalforsamling. Sidste indbetalingsfrist er 15. september.
 • Rykkergebyrer: Der tilskrives rykkergebyr efter gældende sats ved hver ekstra girokortudsendelse. Pt. 100 kr.
 • Fritagelse: Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent fra det budgetår, de vælges på generalforsamlingen. Ved udmeldelse af bestyrelsen betales kontingent for hele udmeldelsesåret.

Nabohjælp:

Under grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har vi en frivillig ordning med ”nabohjælp”. Det er en liste med kontaktoplysninger på sommerhusenes ejere, så vi kan give hinanden besked, hvis vi ser noget ”mistænkeligt”. Det kan være tegn på indbrud, stormskader etc. Alle lodsejere under grundejerforeningen kan komme med på listen, som ligger på hjemmesiden. Kun de tilmeldte kan tilgå listen. Hvis man vil med på listen, kræver det en skriftlig tilkendegivelse.

 • Ansvarlig for listen: Kassereren holder styr på listen og videregiver ændringer til den hjemmesideansvarlige.
 • Offentliggørelse: Via hjemmeside.
 • Opsigelse: Ved salg af sommerhus slettes medlemmet af listen. Man kan slettes fra listen ved henvendelse til kassereren.
 • Tilmelding: Tilmelding skal ske skriftligt via skema, som tilsendes ved ejerskifte. Det fås også ved henvendelse til kasserer.

Regnskab:

 • Kontoplan: Kontoplanen fastsættes af kassereren. Af systemet bør der kunne aflæses opgørelser på følgende områder: Vedligeholdelse af veje, kontorudgifter, udgifter til porto, fortæring, materiel, kontingent og rykkergebyrer.
 • Attestation: Den, der indkøber/bestiller på foreningens vegne, skal attestere, at ydelsen er leveret, og at ydelsen svarer til det aftalte. Dette gøres ved at signere fakturaen eller ved anden skriftlighed.
 • Indkøbsberettigelse: Der aftales i bestyrelsen ansvarlige for hvert område. Den berettigede kan selvstændigt uddelegere.
 • Portoregnskab: Der føres ikke frimærkeregnskab.

Skriftligt materiale:

 • Referater: Referater fra generalforsamlinger udsendes via e-mail og lægges på hjemmesiden
 • Indkaldelser: Indkaldelser til generalforsamlinger udsendes via e-mail og lægges på hjemmesiden
 • Andet materiale: Udsendes via e-mail og lægges på hjemmesiden
 • Udsendelse: Medlemmerne opfordres til at oplyse e-mailadresse til foreningen. Hvis man ikke har eller ønsker at bruge e-mail, kan medlemmet skriftligt anmode om at få tilsendt referater og indkaldelser via postvæsnet. For at modtage oplysninger fra foreningen skal man enten være tilmeldt e-mail eller almindelig post.

Vi hensyn

Tag hensyn til dine naboer og andre ved ikke at bruge støjende maskiner før kl. 9, mellem kl. 12 og 14 og efter kl. 18. Især ikke i weekender og om sommeren. Det gælder selvfølgelig ikke håndværker-aktiviteter i afgrænsede perioder.

(Opdateret april 2019)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *