Referat af bestyrelsesmøder i 2013

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaardlørdag den 7. september 2013

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt.

Efter generalforsamlingen har vi konstitueret os på de vanlige pladser:
Formand: Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand: Orla Sidelmann
Kasserer: Henning Quist Nielsen
Vejformand: Jens Frede Nielsen
Sekretær: Ingrid M. Schmidt


Dagsorden:
1. Veje og fællesarealer
2. Kloakering
3. Boligjobordning
4. Økonomi
5. Kalender/generalforsamling
6. Evaluering af sommerfesten
7. Rørbro over Febækken
8. Information til medlemmer
9. Eventuelt

 

Veje og fællesarealer:

Vi har i praksis ingen udgifter til veje i øjeblikket. Vils Entreprenør/Skive Vand står for de veje, hvor kloakeringen foregår. På Klokkelyngen/Hedelyngen har det gode sommervejr betydet, at Jens Frede har klaret arbejdet uden brug af entreprenør.

Ved vejsyn efter kloakeringen: Vi vil plædere for, at der skal nyt grus på vejene, da der var nyt grus på dem. I nyt grus er der et ”bindemiddel”, der holder bedre på vejene. Gammelt grus indeholder mere sand.

Der bliver kørt mindst muligt materiale væk fra området i forbindelse med kloakeringen og den efterfølgende reetablering af vejene. Så hvor det er muligt vil vejene være ”forhøjet” i forhold til tidligere. Derfor vil vejene nogle steder fremstå anderledes/højere end før. Målet er, at regnvandet ikke skal skylle ned ad vejene, det skal løbe væk fra vejen. ”Forhøjelsen” sker af hensyn til den overordnede vedligeholdelse af vejene. Da vejene i sin tid blev anlagt, var de højere. De er sunket gennem årene. Så populært sagt bliver vejene bragt tilbage til 70’er højde.

Ved næste byggemøde beder Jens Frede og Orla om en kopi af et af de kort, der viser hvilke ledninger, dræn etc., der ligger i vejene. Så får vi en oversigt over de nuværende forhold og kan siden selv tilføje eventuelle nye dræn og lignende.

Til vinter kan der opstå ”vandbuler” på vejene efter kloakeringen. Jens Frede har frie hænder til at få løst de akutte problemer.

Hvis der skal indføres en egentlig vintervedligeholdelse af vejene, er vi nødt til at tage det op på generalforsamlingen først.

Tilslutningen til kloakken på de enkelte grunde vil også give ekstra arbejdstrafik på vejene i det nye år.

Bestyrelsen mener ikke, at foreningen skal indhente kollektive tilbud på tilslutningen til kloaknettet; men grundejere, der har brug for informationer (kontakt til entreprenør etc.) kan kontakte Jens Frede.

Vejene er afspærret, indtil de er helt reetablerede. Det sker af forsikringsmæssige hensyn. I praksis vil det dog ofte være muligt at køre på vejene. Fra entreprenørens side er der ikke noget i vejen for, at der bliver kørt på vejene; men færdsel på de ufærdige veje sker på eget ansvar.

Kloakering:

Projektet skrider planmæssigt frem. Vi deltager i byggemøderne og lægger referater plus evt. tilskudsinformation ud på hjemmesiden.

Fra bestyrelsens side glæde vi os over, at problemer og udfordringer er blevet løst undervejs, så både grundejere, entreprenør og bygherre kan ”være til” under arbejdet. Det gælder også længden af sommerpausen, hvor informationer var gået tabt. Så den aftalte periode blev forkortet fra seks til fem uger.

Udgift: Orla og Jens Frede har lovet at tage rundstykker med til et byggemøde.

Boligjobordning:

Orla og Niels Jørgen undersøger mulighederne for, at vi som grundejere kan trække (nogle af) arbejdstimerne fra i skat på den regning, vi får fra den autoriserede kloakmester for arbejdet med tilslutningen på den enkelte grund.

Økonomi:

Det ser godt ud for foreningen rent økonomisk. Status: Vi har for øjeblikket 191.000 kr. stående på bankbogen. Og der står stadig 39.000 ubrugte kroner på budgettet.

Kloakeringsprojektet gør, at vi ikke har så store udgifter til veje i år som normalt. Det er dog stadigt usikkert, hvor store udgifter vi får i forbindelse med reetablering af vejene.

Frist til 15. september for betaling af kontingent.

Hvem skal betale kontingentet, hvis et sommerhus bliver handlet i løbet af året?
Foreningens ”reglement” siger: ”Den, der ejer huset den 1. januar, har kontingentforpligtigelsen. Ønsker denne ejer at få refunderet sit kontingent ved salg af huset, kan vi opfordre til, at beløbet indgår i refusionsopgørelsen.”

 

Kalender/generalforsamling:

Dato for næste års generalforsamling: 17. maj 2014 kl. 14. Om muligt igen på Rest. Gyldendal.

Der er tre på valg næste gang: Niels Jørgen Hyldgaard, Henning Quist Nielsen og Jens Frede Nielsen.

Overvejelse: Kan vi gøre mere for at få nye navne på tavlen til valget? Også selv om de nuværende gerne genopstiller.

For eksempel ved at lave skriftlig opstilling. Det vil gøre det nemmere at foreslå enten  sig selv eller en anden fra forsamlingen. De, der ikke kan eller vil stille op, kan jo bare takke nej. Man kunne også lade kandidaterne kort præsentere sig med et par ord om, hvorfor de stiller op.

Det drøfter vi videre på næste møde.

Evaluering af sommerfesten:

Det var en god sommerfest, og missionen med at flytte den til fællesarealet hos 3’eren (Hostrup Strand) lykkedes: Der kom flere med fra 3’eren.

Godt arrangement med hensyn til det større telt, overdækning, fadølsanlæg, musik etc. Når regningen er delt i tre, giver det en udgift pr. forening på 3717,98 kr.

Formanden for 2’eren (Hostrup Hovedgaard) har indkaldt til evalueringsmøde lørdag den 21. september med mindst én repræsentant for hver forening. Ingrid deltager og evt. også Henning.

Med det mandat, at vi gerne fortsætter samarbejdet om en fælles sommerfest. Og festen er velkommen på vort fællesareal næste år.

Henning & Band stiller gerne op igen.

Alt om omkring de praktiske rammer kører efter en fast skabelon år efter år (telt, borde/stole, toiletvogn etc.), men Orla foreslår, at vi nedsætter en festkomité, så der måske kan komme lidt nyt på selve festprogrammet.

Rørbro over Febækken:

Ingrid orienterede: Sagen går sin gang. Vi fik som bekendt ikke noget ud af klage over fordelingen af udgiften ved udskiftning af rørbroen på Havtjørnevej. Vi har meddelt , at vi ikke gør mere ved sagen.

Senest har Miljøstyrelsen givet Skive Kommune dispensation til udlægning af grus og sten på en delstrækning af Febækken foruden udskiftning af rørbroen. Derefter har Skive Kommune meddelt tilladelse til et reguleringsprojekt for Febækken (udskiftning af rørbro etc.)

Ifølge planen skal arbejdet udføres i 2014.

 

Information af medlemmer:

Vi har en halv snes medlemmer, der ønsker indkaldelsen til generalforsamlingen tilsendt med post. For de fleste vedkommende, fordi de ikke har adgang til internettet. Fremover vil de også få tilsendt et referat af generalforsamlingen pr. post.

Desuden har vi en snes medlemmer, der hverken er tilmeldt mail- eller postordning. Det kan selvfølgelig skyldes, at de holder sig orienteret via hjemmesiden og ikke har behov for mere; men vi vil dog næste år igen sende dem en indkaldelse til generalforsamlingen pr. post + en opfordring til at melde sig til den ene eller anden ordning.

Eventuelt:

Takket være det gode vejr i juli/august har der været en stribe hyggelige fredagstræf ved stranden, hvor sommerhusejere/gæster har hygget sig med god snak og et glas eller to.

Næste bestyrelsesmøde aftales efter behov.

Ref./Ingrid
9. september 2013

 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard lørdag den 16. marts 2013

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

  1. Kloakering m. underpunkter
  2. Febækken, reguleringsprojekt
  3. Badebro
  4. Undergrundscontainere
  5. Aflæsningskort
  6. ”Gadespejl”
  7. Samarbejdsmøde
  8. Generalforsamling

Kloakering:

Vejsyn: Claus Bjerre (fra 2’eren) har sagt ja til at deltage, når vi skal holde vejsyn sammen med Skive Vand og entreprenøren.

Finansiering af tilslutningsbidraget: Ingrid har undersøgt mulighederne for afdrag/lån. Det kom der følgende ud af: – Hos Skive Vand findes der ingen afdragsmuligheder. Tilslutningsbidraget skal betales på én gang. – Lån hos Kommunen. Hos Skive Kommune fortæller Britta Krogh, at der er en mulighed for at optage et lån for de sommerhusejere, der er på efterløn eller er over 65 og har friværdi i huset; men renten er på 2,23, procent, og den er ikke fradragsberettiget. Læs mere på kommunens hjemmeside: www.skive.dk/byggeri+bolig/ejendomsskat og klik på ”Lån til ejendomsskat”. – Hos Salling Bank oplyser Anni Toft Nørgaard, at det i praksis ikke er muligt at lave en fælles finansiering. En sådan aftale kræver, at grundejerne kautionerer/hæfter for hinanden, og det er ikke realistisk. Derfor skal de grundejere, der har brug for hjælp til finansieringen, hver især henvende sig til deres pengeinstitut. Løsningsmodellerne er meget individuelle. Er der friværdi i huset? Har grundejeren mulighed for at få et boliglån. Hvis alt er belånt kan man lave aftale om en form for kassekredit.

Tilbud: Når det gælder tilslutningen fra hus til skelbrønd er det op til husejeren selv at tage kontakt til en autoriseret kloakmester. Fra bestyrelsens side kan vi evt. være med til at indhente tilbud; men i praksis er det måske nemmest, at grupper af naboer går sammen om en aftale med en kloakmester. Den del af arbejdet skal først gennemføres i 2014.

Pumpestation: Grundejerforeningen var som lodsejer indkaldt til forhandling med Skive Vand om placering af en pumpestation på foreningens jord. ”Åstedsforretningen” fandt sted torsdag den 14. marts, hvor Jens Frede og Henning mødte op som foreningens repræsentanter. Der skal opføres to pumpestationer i området. Den ene placeres formentlig på kommunens jord ved containerpladsen, den anden på hjørnet af Blåbærvej og Havtjørnevej, hvor der i dag er et buskads. Pumpestationen består af to sort cylinderformede beholdere ca. 1 meter højre og en diameter på ca. 1 meter. Dertil kommer en rektangulær kasse med betjeningspanel og en parkeringsplads. Skive Vand skal brug op mod 60 kvadratmeter til anlægget. Der kan plantes rundt om anlægget. Parkeringspladsen anlægges ud mod Havtjørnevej som en slags vigeplads. For de 60 kvadratmeter jord får foreningen en erstatning på 5.380 kr. Skive Vand rydder, laver anlægget, p-pladsen og genplanter. Vi skal passe beplantningen. Jens Frede og Henning medbragte en kontrakt, som blev underskrevet på mødet.

Fibernet: Ingrid er i kontakt med Energi Midt om et tilbud på udrulning af Fibernet i området. Energi Midt havde lovet et tilbud i uge 11, men det når de ikke. Så vi kan desværre ikke orientere om det på informationsmødet. Tilbuddet vil måske gå på, at alle sommerhuse skal tilslutte sig fibernet, og mindst 40 procent skal tegne et halvt års abonnement. I givet fald kunne foreningen måske betale for tilslutningen, men alligevel er det nok tvivlsomt, om tilstrækkelig mange vil tegne et abonnement. Desuden skal alle tre grundejerforeninger vise interesse. Ingrid har bedt begge bestyrelsesformænd forhøre sig i baglandet. Spørgsmålet er også, om vi skal satse på fibernet. Måske er der mere fremtid i de luftbårne løsninger. Orla undersøger derfor, hvad for eksempel Airnet kan byde på. De har en sender ved Ejstrupholm. Henning: Det er i orden at bruge af kassebeholdningen til et fælles formål som fibernet. Det vil gøre området mere aktivt. Vi afventer nu tilbuddet.

Febækken

For nylig fik vi to henvendelser fra Skive Kommune. Som vandløbsmyndighed er kommunen i gang med et reguleringsprojekt for Febækken.

Det handler om at få et bedre afløb fra Febækken ud i fjorden. I den forbindelse mener kommunen, at de to rørbroer under Havtjørnevej og Kystvejen trænger til udskiftning. Af hensyn til ”stand, koter og dimension, så de ikke er til hinder for vandets frie løb”, som det hedder i den ene henvendelse.

Den anden henvendelse drejer sig om en forlægning af Febækken, en form for genslyngning af den nedre del af Febækken. Den del af reguleringsprojektet blev dog opgivet få dage efter henvendelsen.

Tilbage står så rørbroerne. Ifølge Vandløbsregulativet for Febæk af 1972 påhviler forpligtelsen til at vedligeholde ”broer, overkørsler, stemmeværker og øvrige bygværker de respektive ejere”. Både Havtjørnevej og Kystvejen er private fællesveje, og derfor skal udgifterne fordeles mellem lodsejere. På Havtjørnevej vil det sige Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, på Kystvejen er lodsejerne Skive Kommune og Marie og Ole Andersen.

Ingrid har undersøgt sagen, og efter uddybende samtaler med Skive Kommune m.fl. ser det desværre ud til, at regningen lander hos lodsejerne. Hvor uretfærdigt, vi end kan synes at det er. Især på Kystvejen, som jo bruges af mange.

Der er nu aftalt et møde tirsdag den 19. marts med den medarbejder hos Natur og Miljø i Skive Kommune, som arbejder med projektet. Her deltager Marie og Ole og to repræsentanter for Hostrup Teglgaard: Ingrid og Jens Frede. Inden mødet vil kommunen indhente to tilbud på arbejdet. Vi har aftalt, at vi møder op for at få en forklaring på projektet, få forelagt de indhentede tilbud og spørge til eventuelle klagemuligheder. På forhånd ved vi, at det kan blive et dyrt projekt for lodsejerne. Et skøn for rørbroen på Havtjørnevej lyder på omkring 40.000 kr.

Badebroer:

Ingrid orienterede om de to møder, Skive Kommune har holdt med repræsentanter for de tolv badebroer rundt ved Sallings kyster, hvor kommunen er involveret i driften.  Årsagen til møderne var et krav fra Skive Byråd om en besparelse på 300.000 kroner på badebroer. Det svarer til halvdelen af budgettet for driften af de tolv badebroer.

På det første møde deltog både Niels Jørgen og Ingrid sammen med en bred vifte af repræsentanter for både grundejerforeninger, borgerforeninger, turistforeninger og erhvervsdrivende. Ved et andet møde var der kun indkaldt én repræsentant for hver badebro, og her deltog Ingrid.

Bølgerne gik særdeles højt på det første møde. Især turistaktørerne havde svært ved at forstå sammenhængen med, at Skive Kommune i én sammenhæng slår på sine turistmæssige kvaliteter takket være beliggenheden ved Limfjorden og den nemme adgang til vandet, samtidig med at den i en anden sammenhæng vil spare på badebroer. Politikerne fra Teknisk Udvalg med formand Anders Bøge i spidsen lovede derfor at tage en runde mere med deres kolleger i byrådet. På møde nummer to kom der så et nyt udspil på bordet: Teknisk Udvalg finder de 150.000 kroner i egen kasse i år. Den resterende besparelse findes ved at skære ned på strandrensningen i år. Både borgmester Flemming Eskildsen (V) og repræsentanter for de øvrige partier i byrådet har desuden givet mundtligt tilsagn om, at badebrosbudgettet igen vil være intakt i 2013. Det fik alle tolv deltagere ved mødet til at sige ja til en omgang strandrensning. Hvad det kommer til at betyde i praksis, får vi besked om senere; men kommunen sørger stadig for den store forårsrengøring. Vi får så et areal, vi skal holde øje med og samle op på.

I den nye plan indgår også, at vi får en ny, handicapvenlig bro. Den minder meget om den gamle, men den vil være langt nemmere at montere og tage op, og dermed sparer kommunen på driften. Den ny bro kommer op allerede i år.

Som det tegner nu, får vi altså en ny bro, vi skal samle skrald i år, og vort bidrag på 10.000 kr. pr. år til badebroen er uændret.

Undergrundscontainere

Renovationsselskabet 4S vil indføre undergrundscontainere i alle sommerhusområder. I alt ni ved Hostrup Strand. Én container pr. 50 sommerhuse. I vores område skal der altså mindst to op. Den ene bliver nok etableret på den nuværende containerplads ved indkørslen til sommerhusområdet. Ud over undergrundscontainerne bliver der et antal miljøstationer til flasker, pap/papir, batterier etc.

Spørgsmålet er så, hvor den anden skal placeres. Alle grundejerforeninger er indkaldt til et orienteringsmøde hos 4S den 4. april. Orla deltager som vores repræsentant.

Aflæsningskort

På baggrund af en henvendelse fra et medlem har Ingrid forespurgt hos Skive Vand, om det ville være muligt at sende aflæsningskortet ud noget før. I dag får vi det omkring den 10. januar og skal have afgivet vore oplysninger om vandforbrug cirka en måned senere.

Skive Vands svar er et klart nej. Dels fordi det ville give en del dobbeltarbejde (for mange ændringer), dels fordi de svarsystemer, der bliver sat op på telefon og hjemmeside ikke kan fungere i flere måneder.

Skive Vand foreslår derfor sommerhusejerne at læse af, når huset bliver lukket ned for vinteren. Aflæsningen gemmes så, til kortet kommer. Eller måske kan man få en nabo til at aflæse sidst på året.

Gadespejl

Formanden for 2’ere, Kenn Andersen, fik ikke noget ud af sin henvendelse til Skive Kommune om opsætning af et trafikspejl i svinget fra Teglgårdvej til Kystvejen. Såvel kommune som politiet siger nej. De henviser til, at der ikke er registreret uheld på stedet i nyere tid, og de mener i øvrigt, at et spejl kan give falsk tryghed. Spejlbilledet forvrænger trafikbilledet lidt.

Generalforsamling

Vi holder generalforsamling den 18. maj 2013. Fordeling af opgaver:

Restaurant Gyldendal: Ingrid har reserveret og følger op et par uger før Dagsorden: Niels Jørgen og Henning sørger for at skrive og udsende dagsorden. Kun de medlemmer, der har bedt om det, får den pr. post. De øvrige pr. e-mail og hjemmeside Regnskab: Henning har det klar og sender det til vore revisorer Beretning: Ingrid skriver oplæg til både skriftlig og mundtlig beretning Ordstyrer: Niels Jørgen sørger for at finde rette mand m/k til dirigentstokken På valg: Orla og Ingrid. Begge modtager genvalg, men Orla stiller sin plads til rådighed, hvis andre (læs: yngre) kræfter skulle have lyst til at tage en tjans. Sangark: Ingrid kopierer.

Fællesmøde

Vi har aftalt et fællesmøde de tre grundejerforeninger imellem lørdag den 25. maj. På den anden side af de tre generalforsamlinger og i god tid forud for sommerfesten. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne, og foreløbig har Henning og Ingrid skrevet sig på deltagerlisten.

Ref./Ingrid 20. marts 2013

 

Bestyrelsesmøde torsdag 7. februar 2013 kl. 14

Til stede: Niels Jørgen Hyldgaard, Orla Sidelmann, Henning Quist Nielsen, Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt

Dagsorden:

–      Kloakering. Med deltagelse af Erik Hansen, ingeniør ved Skive Vand.

–      Økonomi

–      Veje og fællesarealer

–      Samarbejde med de øvrige grundejerforeninger

–      Kalender, herunder generalforsamling, arbejdsdag og sankthans

–      Badebro

–      Henvendelse fra medlem vedr. oplysningskort

–      Næste møde

Kloakering:

Bestyrelsen havde inviteret Erik Hansen, der er ingeniør ved Skive Vand. Han har tidligere arbejdet for Skive Kommune, hvor han var med til at udarbejde en ny spildevandsplan for kommunen, og nu er han ansat til at ”rulle den ud”.

Han lægger ikke skjul på, at kloakeringen vil svine, støje og give trafikale problemer i området. Han er ved at lægge sidste hånd på en beskrivelse af projektet, så det kan blive klar til en indbudt licitation.

Foreløbig regner han med, at arbejdet kan gå i gang i uge 15. Det er beregnet til at vare 30 uger, om alt går ”som det skal”. Vi blev enige om en seks ugers sommerpause – fra og med uge 27 til og med uge 32 – hvor vejene bliver friholdt. Dermed når vi hen omkring uge 50, før arbejdet er færdigt. I de seks uger kan entreprenøren dog udføre mindre arbejder, så som etablering af skelbrønde på de enkelte matrikler. Det kræver ikke stort maskineri og varer under en dag pr. grund.

Når arbejdet går i gang, vil der være to hold i gang inde i sommerhusområdet og to hold uden for. Sidstnævnte skal lægge spildevandsledningen fra Hostrup til pumpestationen i Lem. Herfra føres spildevandet videre til rensningsanlægget i Skive.

Skive Vand kontakter Falck, politi og off. transport for at orientere dem om arbejdet.

Erik Hansen viste kort over ledningsføringen, placering af pumpestation etc. Og vi talte om, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så grundejerne generes mindst muligt, når det gælder færdsel i området. Når arbejdet står på, vil de enkelte veje i perioder blive spærret af, så man ikke kan køre op til sit sommerhus.

Kloakken skal nogle steder graves ned i tre-fire meters dybde, og et hul så dybt betyder, at der skal graves op i hele vejens bredde. Derfor vil kørende færdsel ikke være mulig. Det vil hverken være forsvarligt for folkene nede i hullet eller for bilisterne. I samarbejde med entreprenøren kan det forhåbentlig lade sig gøre at dele arbejdet op i etaper, så man enten kan køre ind ad Havtjørnevej eller via Kystvejen/den lille tværvej. Desuden drøftede vi muligheden for at få lov til at bruge indkørslen til den nye udstykning fra Agertoften.

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en grundejer, der er bekymret på vegne af de, der lejer deres sommerhuse ud. Hvordan bliver de stillet? Kan der for eksempel gives et halvt års varsel for, hvornår vejen graves op?
Erik Hansen svarer, at det ikke er muligt at give så lange varsler, da arbejdet først planlægges i detaljer, når entreprenøren er valgt. Der er ingen tvivl om, at arbejdet vil genere i området og besværliggøre de daglige rutiner; men det har længe stået klart, at arbejdet ville gå i gang ved Hostrup Strand i 2013. Det har udlejerne også kunnet holde sig orienteret om.

Alle grundejere på Havtjørnevej, Tyttebærvej, Enebærvej, Slåenvej, Blåbærvej, Brombærvej, Multebærvej og Hybenvej har fået brev fra Skive Vand med forslag til placering af skelbrønd på den enkelte grund. Hvis man ønsker skelbrønden placeret væsentligt anderledes, er det vigtigt at give besked snarest.

Når kloakken er meldt klar – som planen ser ud nu, bliver det ved årsskiftet – får grundejerne mellem tre og seks måneders frist til at tilslutte spildevandet til skelbrønden. Det er op til grundejerne selv at træffe aftale med en autoriseret kloakmester om at udføre den del af arbejdet.

Betalingen sker ved tilslutning. Det vil sige i begyndelsen af 2014, og det der ikke muligt at lave afbetalingsordninger med Skive Vand. I runde tal koster det 35.000 kr. at blive tilsluttet den offentlige kloak. Dertil kommer ledningsarbejdet på grunden. Det vil normalt koste mellem 10.000 og 15.000 kroner. Som Erik Hansen udtrykker det: Folk skal enten til lommerne eller i banken. I helt særlige tilfælde kan der blive tale om indefrysning af ejendomsskat, men det kræver en henvendelse til Skive Kommune.
Obs: Ingrid tager en kontakt til Skive Kommune for at få rede på reglerne.

Orla har været i kontakt med et pengeinstitut for at høre om mulighederne for at få en form for ”kollektivt tilbud” til de husejere, der måtte ønske at optage et lån til finansiering af kloakeringen; men et sådant tilbud kan ikke gives, da der vil være tale om en individuel vurdering af den enkelte husejers økonomi.
Måske kan vi få en repræsentant for et pengeinstitut til at deltage i informationsmødet?

Når entreprenøren er fundet, bliver der holdt et vejsyn i området med repræsentanter for Skive Vand, grundejerforeningen og entreprenøren. Så alle parter er enige om og har indblik i, hvad der sker med vejene under opgravningen og senere retableringen.
Obs: Jens Frede tager kontakt til Claus Bjerre fra 2’eren. Om han vil deltage i vejsynet? Han kender som entreprenør til den form for jordarbejde, og han har som bestyrelsesmedlem en vis interesse i arbejdet, da 2’eren står for næste gang.

Derefter bliver der holdt et byggemøde hver 14. dage med Skive Vand og entreprenøren, hvor de gør status og aftaler arbejdsgangen de følgende 14 dage. Efter hvert møde vil Erik Hansen orientere grundejerforeningens bestyrelse, og vi vil sammen sørge for at få lagt de nødvendige oplysninger ud på foreningens hjemmeside, så grundejerne hele tiden er sikret så mange informationer om arbejdet som muligt.

Der vil blive en del jordjord til overs, når vejene er gravet op. Fordi der i stedet skal lægges sand ned omkring rørene. Måske er Kystsikringslaget interesseret i at få den overskydende jord.
Obs: Ingrid sørger for, at Erik Hansen og lagets formand, Jens Chr. Olesen, bliver sat i forbindelse med hinanden.

Spørgsmål vedr. septiktanken på den enkelte grund. Hvad skal der ske med den?
Erik Hansen: Den skal tømmes, og vi anbefaler, at den bliver fyldt med sand.

Hele området er målt op, og det har vist sig ikke at være nødvendigt nogen steder at skulle pumpe vandet væk fra husene. Spildevandet skal kunne løbe frit frem til skelbrønden, og det kan det på alle grunde.

Grundejerforeningen og Skive Vand arrangerer et informationsmøde om den forestående kloakering. Vi går efter at holde det lørdag den 16. marts kl. 14.
Obs: Jens Frede kontakter Lem Samlingshus, subs. Lihme Forsamlingshus og bestiller kaffe, ostemadder og vand/øl. Skive Vand betaler leje og fortæring.
Når det praktiske er på plads, sender Skive Vand en skriftlig invitation ud til alle berørte grundejere.

Det er vigtigt, at mødet ikke kommer til at handle om et for/imod kloakering. Dét punkt er vi for længst forbi i og med, at Skive Kommune har vedtaget en spildevandsplan for hele kommunen, hvori sommerhusområderne indgår. Formålet med mødet er at informere mest og bedst muligt om, hvad arbejdet kommer til at betyde i praksis i området. Det bliver også muligt for den enkelte grundejer at stille spørgsmål vedr. sin egen grund.

Næste etape går i gang i 2014.

Stor tak til Erik Hansen for hans deltagelse i bestyrelsesmødet. Sammen vil vi prøve at sikre så megen information til vore medlemmer om projektet som muligt.

Økonomi:

Henning fremlagde regnskabet for 2012. Det viser et overskud på 17.345,79 kr.; men det skyldes til dels, at vi igen ikke har fået en regning fra Skive Kommune for op/nedtagning af badebroen. Vi havde ved årsskiftet en kassebeholdning på 154.413,44 kr. Regnskabet bliver nu sendt videre til revisorerne.

Vi er enige om at foreslå uændret kontingent på generalforsamlingen. Dels kan der komme en del udgifter i forbindelse med kloakeringen, dels ved vi ikke hvad der sker med samarbejdet med Skive Kommune omkring badebroen.

Henning fremlagde et budget for 2013 med stort uændrede beløb på de forskellige poster.

Det kniber med at få kontakt med et enkelt af vore medlemmer. Han har ikke meldt adresseforandring. Ingrid prøver at ”finde” ham.

Veje og fællesarealer:

Jens Frede havde en ønskeseddel med til mødet, og han fik opbakning til det hele:

–      Et rør tværs under legepladsen og Havtjørnevej, så vi kan få ledt vandet fra Brombærvej vej. Sidste år blev der gravet en ledning ned fra Brombærvej til legepladsen, men vandet skal også væk derfra.

–      Revlingebakken, ud for nr. 9: Her skal siden skrabes af, og der laves en rende, så vandet ikke løber ud på vejen.

De to ting til sammen vil koste omkring 9.000 kr. at få udført.

–      Ekstra grusning af Hedelyngen og Revlingebakken.

–      Indkøb af fire egeplanker mere fra Savværket på Hjerl Hede. Så vi på arbejdsdagen kan sætte et bord op på den nye udsigtsplads på Højen (Maries sti) og sætte en ny bænk op på nordsiden af fællesarealet ved legepladsen. De to øvrige skal ligge i reserve til kommende bænkprojekter.

Græsrabatterne på dele af Havtjørnevej er blevet skrabet af. I den forbindelse dukkede der også nogle tætte rør op. De er blevet renset, og alt i alt ser det ud til at lede vandet bedre væk fra vejen.

Engen blev ryddet for buske og småtræer i efteråret. Det har forbedret udsigten for flere grundejere. Nu skal græsset lige gro op igen.

Vores faste entreprenør er Brian Pedersen, Agertoften 16.

Containerpladsen:
Mon der er nyt vedr. undergrundscontainerne. Ingrid forespørger hos 4S.


Samarbejde med de andre grundejerforeninger i området:

Ingrid gav en kort orientering om de to møder, der blev holdt i efteråret. Dels med repræsentanter for de to andre grundejerforeningers bestyrelser, dels med en ”vejmand” for hvert område og ingeniør Erik Hansen fra Skive Vand vedr. kloakering. Der blev efterfølgende sendt referat ud af begge møder og skrevet artikler på hjemmesiden.

Når det gælder de to andre grundejerforeninger, Hostrup Hovedgaard og Hostrup Strand, er vi enige om at holde kontakt omkring kloakeringen. Også i år holder vi en fælles sommerfest, denne gang dog på 3’erens fællesareal for at få flere deltagere med derfra. Festen holdes den 13. juli.

Vi har aftalt et nyt fællesmøde for repræsentanter for de tre bestyrelser den 25. maj. Så har alle tre foreninger holdt generalforsamling, og der kan være emner derfra, som vi kan have gavn af at diskutere i fællesskab. Desuden skal sommerfesten planlægges.

Kalenderen:

I vores egen kalender står der foreløbig:

–      Generalforsamling den 18. maj kl. 14. Restaurant Gyldendal er booket. Henning er klar med regnskab og budget. Ingrid laver udkast til skriftlig og mundtlig beretning, og vi planlægger øvrige detaljer på næste møde.

–      Fælles arbejdsdag: Vi går efter den 8. juni. Jens Frede har blandt andet planer om en restaurering af rutschebanen/klatretårnet på legepladsen. Desuden skal der igen sættes borde/bænke op.

–      Sankthansaften falder i år på en søndag. Skal vi have en taler igen? Det er med til at samle arrangementet på en god måde, selv om vind & vejr gjorde lytteforholdene dårlige sidste år!

Badebroen:

Skive Kommune har i aften (torsdag den 7. februar) indkaldt repræsentanter for de 12 badebroer, som kommunen er involveret i økonomisk rundt langs Sallings kyster. Baggrunden er, at budgettet for badebroerne er blevet halveret til 300.000 kr., og det beløb rækker ikke til op/nedtagning og vedligeholdelse af alle tolv broer.

Niels Jørgen og Ingrid deltager i mødet. Vi håber på et fortsat samarbejde omkring vores badebro, og vi er indstillet på fortsat at bidrage økonomisk. Dog ikke væsentligt mere end med de nuværende 10.000 kr. pr. år.

Oplysningskort:

Vi har fået en henvendelse fra en grundejer, der mener, at ”Skive Vand levner sommerhusejerne urimelig kort tid til at få aflæst og indsendt tal for vandforbruget”. Han vil gerne have udsendt kortet tidligere.

Ingrid tager kontakt til Skive Vand for at høre, hvilke muligheder der er.

Næste møde:

Vi holder bestyrelsesmøde i forbindelse med informationsmødet den 16. marts.

Tak til Bente og Orla for endnu en gang af have lagt stue og kaffebord til et bestyrelsesmøde.

Ref. Ingrid
10. februar 2013

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *