Referat af fællesmøde

Fællesmøde for de tre grundejerforeninger ved Hostrup Strand:
Hostrup Teglgaard (1’eren), Hostrup Hovedgaard  (2’eren) og Hostrup Strand (3’eren).

Søndag den 7. oktober 2012 kl. 10.30

Til stede: For 3’ren: Martin Arbjerg, for 2’eren: Kenn Andersen, John Boye, Claus Bjerre og Svend Graversen, for 1’eren: Jens Frede Nielsen og Ingrid M. Schmidt.

Dagsorden:
Vejene
Kloakering
Sommerfesten
Eventuelt, herunder Sankthansfest, Spejl og Rævevej, Containerpladserne
Næste møde

Vejene:
Vedligeholdelsen af vejene fylder meget i alle tre bestyrelser/foreninger. Både i tid og penge; men udfordringerne er forskellige. Fælles for alle i år er dog, at vejene lider på grund af den massive regn. Der blev udvekslet erfaringer bordet rundt. Alle bruger Lem Maskinstation til skrabning. Intervallerne for skrabning er forskellige, men maskinstationen er velkommen til at kontakte vejformændene, hvis/når det er oplagt at køre i mere end én forening ad gangen. Martin taler med Brian fra maskinstationen.
Vi drøftede også Kystvejen. Den hører ind under grundejerforeningerne, men tilbage fra Spøttrup Kommunes tid har kommunen vedligeholdt vejen, og det arbejde har Skive Kommune videreført. Det håber vi fortsætter. Forpligtelsen kan under ingen omstændigheder påhvile grundejerforeningerne alene, da vejen er en attraktion rent turistmæssigt, og trafikken i høj grad kommer ”udefra”. Claus har kontakt med kommunen. Han tager også kontakt til formanden for Kystsikringslaget, Jens Chr. Olesen, for at drøfte ”vandafløbet” fra vejen. Efter den seneste renovering af kystsikringen er vejkanten flere steder blevet meget høj, og vandet har svært ved at løbe væk fra vejen.

Kloakering:
Ifølge den nye spildevandsplan for Skive Kommune skal hele sommerhusområdet kloakeres. Hostrup Teglgaard (øst for Febækken) står først for, og Ingrid orienterede om foreningens kontakt med Skive Vand. En landmåler måler de enkelte grund op i oktober, og alt tyder på, at arbejdet får i gang efter nytår. Senere på året bliver arbejdet sendt i licitation.
Grundejerne under Hostrup Teglgaard er blevet lovet en orienteringsmøde; men bordet rundt var der enighed om, at det ville være godt med en møde snarest med Skive Vand med repræsentanter for de tre grundejerforeninger. For at få en snak om vejene før, under og efter arbejdet med kloakeringen. Hvad forpligter Skive Vand sig til med hensyn til retablering af vejene og opfølgning på sætningsskader? Ingrid tager kontakt til Skive Vand for at få et møde istand.

Sommerfesten:
Glæde bordet rundt over den flotte opbakning til årets sommerfest med cirka 100 deltagere. Måske steg deltagerantallet, fordi der i år fulgte borde og stole med teltet. Alle tre foreninger er indstillet på fortsat at bakke op om en fælles fest. De fleste festdeltagere kommer fra 1’eren og 2’eren, og derfor foreslog Martin, at teltet næste år slås op på 3’erens fællesareal ved Gravhøjen ved Sitkagranvej. Så det gør vi.
2’eren, dvs. John og Kenn, står 3’eren bi med råd og dåd. John bestiller telt, borde og stole (til godt 100 deltagere), grill. Martin supplerer med to grill-tønder. Kenn stiller igen med en toiletvogn. Martin sørger for kontakt til naboer vedrørende el og vand. Kenn beder Finn sørge for kul m.m. John laver et opslag til brug for vore hjemmesider og opslagskasser. Ingrid spørger Henning Quist, om han igen vil stille op med sit band.
Årets fest kostede 2800 pr. forening.
Sommerfesten holdes i 2013 lørdag den 13. juli.

Eventuelt:
– Sankthansfesten: Jens Frede opfordrer alle tre bestyrelser til at gøre reklame for sankthansfesten ved 1’erens ophalerplads/badebro. Hostrup Teglgaard står som arrangør, men alle er meget velkomne. Hostrup Teglgaard giver en øl/vand, og det tilbud gælder også alle! Ingrid sørger for at få lavet et opslag til brug for hjemmesider og opslagskasser.
– Spejl og Rævevej: Kenn har kontakt til Skive Kommune for at få sat et spejl op i svinget Teglgårdvej/Kystvejen. Samtidig er han også i gang med at få ændret skiltningen ind til sommerhusområdet, så det fremgår, at det er et lukket sommerhusområde, hvor kun ærindekørsel for lastbiler er tilladt. En del lastbiler forvilder sig nemlig ind i området i deres gps-søgen efter Rævevej. De skal til Rævevej i Skive, men ender på en snæver grusvej ved Hostrup Strand, hvor der også er en Rævevej.
– Containerpladsen: Martin nævnte det problem, som vi alle kender til: Overfyldte containere på containerpladserne og smidt storskrald. Vi må igen og igen minde vore medlemmer om, at de til husholdningsaffald først og fremmest skal bruge deres egen affaldspose/spand i sommerhalvåret. Og om, at storskrald under alle omstændigheder skal afleveres på genbrugsstationerne i Skive eller Kaastrup, hvor der også er åbent i weekenden. Desuden kan vi to gange om året få hentet storskrald på matriklen.

Næste møde:
Næste møde: Lørdag den 25. maj 2013, hvor alle tre foreninger har holdt generalforsamling, og der stadig er en rum tid til de sidste forberedelser til sommerfesten.
Det kan dog blive aktuelt med et møde inden da omkring kloakeringen.

Ref./Ingrid
07/10/12

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *