Årsberetning for Kystbeskyttelseslaget 2011

m

Årsberetning for 2011 ved generalforsamlingen den 11.maj 2012 i Lem Samlingshus.

Årsberetningen for 2011 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2011 i Kystsikringslaget regi.

Allerførst vil jeg præsentere bestyrelsen:
Karl Jensen, valgt på tværs af foreningerne
Niels Jørgen Hyldgaard, Hostrup Teglgaard – næstformand i Kystbeskyttelseslaget
Svend Blæsbjerg, Hostrup Strand
Anders Bøge, Skive Kommune.
Jens Chr. Olesen, Hostrup Hovedgaard – formand for Kystbeskyttelseslaget

I foråret 2011 fremsendte kystsikringsbeskyttelseslaget forslag til reviderede vedtægter til godkendelse i Skive Kommune, idet et af kravene, jfr. Kystdirektoratets tilladelse af 6. maj 2010, var at etablering af ny skråningsbeskyttelse, samt ændring af stendepot til bølgebryder skulle optages i § 2, stk. 1 i vedtægterne.
Herudover var vedtægterne også ændret alle de steder, hvor der stod amtsrådet, idet amtets kompetence overgik til kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalreformen.
De reviderede vedtægter er godkendt af Teknik – og Miljøudvalget i Skive kommune, men Skive Kommune vil have disse tinglyst, hvilket åbenbart ikke er så nemt, idet den sidste melding vi har fået her den 9. februar 2012 fra Skive kommune er, at det fortsat er uafklaret fra Tinglysningsretten, hvordan de vil have vedtægterne fremsendt med hensyn til underskrifter.
Aftalen med kommunen er nu, at de vender tilbage så snart dette er endelig afklaret med Tinglysningsretten.

Alt tegnede til, at 2011 ville blive et roligt år med hensyn til storme og højvande, men desværre blev vi ramt af 2 kraftige storme henholdsvis den 27. november – og 9. december 2011, som beskadigede vores kystsikring og borteroderede store mængder materialer.
Den 3.- og 4. januar 2012 blev vi ramt af endnu en kraftig storm – den tredje i rækken af vinterstorme, som heldigvis ikke var så hård ved kystsikringen, som de 2 forrige storme.
Der er borteroderet min.3 –4000 m3materialer hvorved kysten er rykket tilbage. Fibertex og uønskede materialer (asfaltstykker, beton, træ m.m.) er kommet til syne og noritstene har flere steder flyttet sig.

De igangsatte reparationer er følgende:
Fjernelse og bortskaffelse af den ødelagte og synlige fibertex øst for bølgebryderne.
Fjernelse af bortskaffelse af uønskede materialer.
Retablering af de ødelagte kystbeskyttelsesskråninger ved tilkørsel af materialer.
Genplacering af noritsten.

Der er indgået aftale med entreprenørfirmaet Vestsalling Smedie, Stald & Markservice om at levere de nødvendige materialer og at udføre de nødvendige reparationer.
Anlægsarbejdet forventes færdig medio maj måned.

Set i lyset af de store ødelæggelser tidligere og nu her i 2011, bør vi fortsat være opmærksom på konsekvenser af klimaændringer på de danske kyster og dermed også på indre farvande, som helt sikkert vil medføre stormflodsbølger med forøget erosion på kysterne og en reduceret sikkerhed mod skrænterosion.

Til sidst vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen og Skive Kommune for et godt samarbejde i 2011 og en tak til Ingrid Margarethe Schmidt for arbejdet med hjemmesiden.

Jens Chr. Olesen
Form. for Kystbeskyttelseslaget
Hostrup Strand

Bestyrelsens forslag til driftsbudget for 2013:

Klik her: KBL driftsbudget 2013

Resultatopgørelse for 2011:

Den lange (med revisionsoplysninger):  KBL resultat 2011

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *