OPSAMLING: Alt om spildevandsplanen

Spildevandsplan endeligt vedtaget

Vores sommerhusområde ved Hostrup Strand hører til de områder, som først skal kloakeres. (Foto: Peter Jessen)

5. juni 2012: Skive Byråd har med meget stort flertal vedtaget den nye spildevandsplan 2011-2022. Og dermed har politikerne også besluttet, at kommunens sommerhusområder skal kloakeres i de kommende år.
Det er ganske mange sommerhusejere, som dermed kan imødese en større regning for kloakering. Alene i det gamle Spøttrup Kommune er der flere end 800 sommerhuse.
Først for tur til en kloakering står blandt andet Hostrup Strand.

To imod

Kun to af byrådets 31 medlemmer var imod kloakering af sommerhusgrunde på 2500 kvadratmeter eller derover.
Jens Peter Hedevang (V) fremførte ved byrådsmødet, at det altid har været nok med nedsivningsanlæg på så store grunde. Han fandt, at man ikke får miljø nok for pengene ved en investering i kloakering i sommerhusområdet med store grunde, hvilket jo blandt andet vil sige Hostrup.

Gamle anlæg

Anders Bøge (SF), formand for udvalget for teknik og miljø, havde ifølge Skive Folkeblad “en vis forståelse” for synspunktet, men pointerede, at sagen ikke er så enkel. Blandt andet er der i mange områder både større og mindre grunde, og benyttelsen af sommerhusene har ændret sig. De bruges langt mere end førhen, nogle udlejes, og vandforbruget er steget markant. Desuden er mange af de gamle nedsivningsanlæg udtjente. De fleste af dem er 40-50 år gamle.
– Nogle sommerhusejere venter på, at vi tager den her beslutning om en spildevandsplan. Ingen ønsker at investere i et nyt nedsivningsanlæg, hvis der om nogle år skal kloakeres, sagde Anders Bøge ifølge Skive Folkeblad.

Vi holder øje

Det bliver Skive Vand, som skal effektuere kloakeringen, og Anders Bøge nævnte på mødet, at han vil anbefale Skive Vand, at sommerhusejere, de rhar investeret i nyt anlæg de seneste år, får en “passende tidshorisont” for tilslutning til det kommende kloaknet.
Hostrup Strand Nyt følger naturligvis med i, hvad der videre sker i sagen – så hold øje med hjemmesiden og se, om der er nyt.

Kloakeringen kommer

9. maj 2012: Kloakeringen af sommerhusområderne i Skive Kommune skal føres ud i livet – og Hostrup Strand hører fortsat blandt de områder, som står først for tur. Det er indstillingen i kommunens udvalg for teknik og miljø, som netop har behandlet forslaget til en spildevandsplan for Skive Kommune 2011-2021. Der indkom kun syv høringssvar fra berørte borgere og grundejerforeninger til spildevandsplanen, heriblandt svaret fra Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard og de vedhæftede svar fra to af foreningens medlemmer, som er kritiske over for en kloakering. Spildevandsplanen skal nu godkendes i økonomiudvalget og byrådet.

Læs om afgørelsen i teknisk udvalg her Læs de syv høringssvar – og svaret fra Skive Kommune – her

Høringssvar sendt af sted

18. marts 2012: Så har vi som grundejerforening afsendt et høringssvar vedr. Skive Kommunes forslag til “Spildevandsplan 2011 – 2021”. Med det indhold, som bestyrelsen tidligere har lagt frem her på siden.

Bestyrelsens høringssvar affødte to kritiske indlæg, som vi efter aftale med skribenterne valgte at medsende som bilag. Som en illustration af, at meningerne blandt grundejerforeningens medlemmer er delte omkring en kloakering.

Og meningerne er delte. Nogle medlemmer vil helst helt undgå en kloakering, andre ser den gerne udskudt så længe som muligt, og der er en gruppe af ”neutrale”, som har et anlæg, der er godkendt inden for de senere år i forbindelse med en om- eller nybygning.

Men der er også medlemmer, som gerne ser en kloakering, fordi deres nedsivningsanlæg enten er nedslidt, eller fordi de står over for en ombygning, der kræver et godkendt anlæg. Begge løsninger er dyre, men en kloakering sikrer investeringen for ca. 75 år mod 20 år for et privat anlæg. Ifølge Teknisk Forvaltning vil ingen af de gamle anlæg i dag kunne godkendes i forbindelse med en ombygning.
På den brogede baggrund, og fordi vi må erkende, at Skive Kommune har til hensigt at kloakere alle sommerhusområder, har vi som bestyrelse valgt at fastholde ordlyden i høringssvaret.

Se ordlyden af grundejerforeningens høringssvar
samt de to vedhæftede indsigelser HER.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

DEBAT: Hvorfor skal vi være først?

5. marts 2012: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har modtaget dette indlæg i kloaksagen:

Skive Kommunes spildevandsplan for 2012-2021 er i øjeblikket til høring. Planen har overraskende også et afsnit for vores grundejerforening, og endnu mere overaskende er det, at I som bestyrelse for grundejerforeningen ikke har gjort indsigelse mod planens argumenter for, at Hostrup skal kloakeres først af alle sommerhusområder.

Der er ingen tvivl om, at samtlige sommerhusområder i kommunen skal kloakeres før eller siden, men kun 5 områder er med i plan 2012-2021. D.v.s. kommunens øvrige sommerhusområder kommer senere end 2021.

Argumentet med små parceller holder ikke. Øster- og Vester Hærrup-området har nogle af kommunens største sommerhusgrunde. Jordbunden er meget leret – hvilket sikrer en meget langsom nedsivning.

Derfor er det ikke disse 2 argumenter, som kan begrunde kommunens fremrykning af kloakeringsplanen i området. Hostrup Hovedgård skal kloakeres, men det vedrører da ikke sommerhusområdet. Sammenkædning af disse planer er ikke et sagligt økonomisk og miljømæssigt argument.

Jeg tror begrundelsen skal ses i lyset af kommunens tvivlsomme udstykningsplan for det nye sommerhusområde nord for det eksisterende sommerhusområde og øst for Febækken. Kommunen har måske internt erkendt, at de godkendte grundstørrelser er for små. Nu benytter man så muligheden for at “tvære” kloakeringsudgiften af på områdets øvrige sommerhusejere.

Derfor mener jeg, grundejerforeningen bør gøre opmærksom på, at fremlagte argumenter ikke godtgør kommunens prioritering af kloakeringsrækkefølgen for sommerhusområderne.

Jeg er godt klar over grundejerforeningens høringssvar, dateret 1. marts til Skive Kommune, men der er da inden for tidsfristen mulighed for at fremsende et nyt svar.

Hilsen
Søren Poulsen
Brombærvej 9
Hostrup

Svar: Bestyrelsen har, som det nævnes i Søren Poulsens indlæg, formuleret et høringssvar til Skive Kommune i spørgsmålet om spildevandsplanforslaget (se svart andetsteds på siden) – men af hensyn til medlemmernes mulighed for at tilkendegive meninger om planen bliver foreningens høringssvar først sendt til kommunen umiddelbart før fristens udløb.

Bestyrelsen

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bestyrelsen opfordrer
til dialog om kloakering

1. marts 2012: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard vil opfordre Skive Kommune til at indgå i en positiv dialog med foreningen om den forestående kloakering af sommerhusområdet.

Opfordringen bliver fremsat i foreningens høringssvar til det fremlagte forslag til en spildevandsplan for Skive Kommune. Høringssvaret vil blive afsendt inden fristens udløb 15. marts.

Planen om en kloakering af sommerhusområdet “vækker ikke udelt begejstring blandt vore medlemmer,” noterer bestyrelsen i sit høringssvar.
“Nogle har svært ved at se begrundelsen for, at de skal pålignes så stor en udgift fra kommunens side.
Men som bestyrelse har vi besluttet ikke at klage, da Skive Kommune har til hensigt at kloakere alle sommerhusområder, og vi må derfor erkende, at Hostrup står for tur før eller senere.
Vi skal derfor fra bestyrelsens side opfordre Skive Kommune/Skive Vand til at indgå i en positiv dialog med foreningen, så vi sikrer den bedst mulige information og service til vore medlemmer i forbindelse med en kloakering af området,” opfordrer bestyrelsen i høringssvaret.

Læs hele høringssvaret HER.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

DEBAT: Chokerende læsning!

20. februar 2012: Bestyrelsen for grundejerforeningen har modtaget denne skrivelse fra Rigmor og Sven Hyldal, Blåbærvej 18:

Til bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard
Sendt til formanden og sekretæren.

Vi har lige læst referatet fra bestyrelsesmødet, hvor I behandlede kloakeringssagen.
Det var chokerende læsning.
Når vi bliver pålignet så store udgifter fra kommunens side, bør man afgjort forhøre sig om medlemmernes holdning. Ifølge referatet har I jo mødt både for og imod.
I skriver, at det ikke kan nytte at protestere. Det er vi ikke enige i.
Planen er en generalplan, der skal gennemføres over en årrække, så hvem siger, vi skal med nu?
At Hovedgården skal kloakeres, er ikke vores problem. Vi skal vel blot være med til at betale for hovedledningen fra Lem. Nye undersøgelser i de kommende år kan vise, at det ikke altid er formålstjenligt at samle al spildevand nogle få steder. Jorden har en rensende effekt, blot det ikke overdrives.
Overdriver vi så?
Kommunen skriver, at sommerhusgrundene i kommunen er små. Det passer ikke hos os.
De nævner afstand ned til grundvand. Så vidt vi ved, er der ikke foretaget undersøgelser i vores område.
Vi bruger mere vand, siger de uden nogen form for dokumentation.
Hvorfor har man ikke bedt kommunen om at svare på bl.a. disse spørgsmål ved et møde med medlemmerne?

Måtte denne indsigelse komme på hjemmesiden – forhåbentligt efterfulgt af flere indlæg i debatten.

Snejbjerg, den 19. februar 2012

Rigmor og Sven Hyldal
Blåbærvej 18

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ingen protest mod spildevandsplan

14. februar 2012: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard har på sit seneste møde besluttet at indsende et høringssvar i forbindelse med, at Skive Kommune er i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan. Men der bliver ikke tale om nogen klage eller indsigelse, kun nogle ønsker/præciseringer i forhold til arbejdet.
Vi er nemlig i bestyrelsen enige om, at vi som Grundejerforening ikke får noget ud af at gøre indsigelse mod den nye Spildevandsplan for Skive Kommune. Det er der flere grunde til:

– Det er en spildevandsplan for hele kommunen, hvor Hostrup Strand kun udgør kun en lille flig af den samlede plan.
– Kloakeringen kommer under alle omstændigheder til Hostrup Strand. På længere sigt vil Skove Kommune kloakere alle sommerhusområder, så det er blot et spørgsmål om, hvornår det sker ved Hostrup. Sommerhusområder skal ligesom ejendomme i det åbne land have styr på spildevandet. Når Hostrup Strand kommer først for, skyldes det de øgede aktiviteter på Hostrup Hovedgaard.
– Holdningerne til en kloakering af området er delte blandt vore medlemmer. Vi får både positive og negative reaktioner på udsigten til kloakering.

Som bestyrelse vil vi holde medlemmerne orienteret om, hvad der sker. Vi vil derfor skrive et høringssvar, hvor vi gør opmærksom på, at arbejdet/tidsplanen skal koordineres med bestyrelsen. Dels fordi vi – gerne i samarbejde med kommunen og Skive Vand – vil holde et orienterende møde for medlemmerne, dels fordi vi vil tage kontakt til pengeinstitutter og entreprenører for at indhente tilbud på henholdsvis finansiering og tilslutning. Vi vil desuden minde kommunen/Skive Vand om, at vejene skal efterlades i samme gode stand som inden arbejdet udføres. Endelig må arbejdet ikke gå i gang i højsæsonen.

Sidste frist for høringssvar er den 14. marts.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Spildevandsplan i høring indtil 14. marts

21. januar 2012: Skive Kommune har nu officielt fremlagt forslaget til ny spildevandsplan i offentlig høring. Planen, der også omfatter målsætning om kloakering af sommerhusområderne, er fremlagt i 8 uger – indtil 14. marts 2012.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Spildevand ude i høring i otte uger

5. januar 2012 : Skive Byråd sagde på sit møde den
20. december 2011 ja til, at forslaget til en ny spilde-
vandsplan for Skive Kommune nu sendes ud i høring.

Høringsfasen er på otte uger, hvor der er mulighed
for at indgive indsigelse.

Dermed tiltrådte byrådet indstillingen fra teknik- og miljøudvalget.

Som en del af planen indgår kloakering af sommerhusområderne. På sigt skal alle kommunens sommerhusområder kloakeres – og Hostrup Strand kommer med i første runde.

Om kloakering af sommerhusområder står der:

”På længere sigt er det planen at kloakere alle sommerhusområder i Skive Kommune. Dette er begrundet i at mange sommerhusgrunde er for små til nedsivning af spildevandet, som følge af sommerhusene generelt anvendes en større del af året, får flere faciliteter som spabad m.v. og udbygges til at kunne rumme flere personer, samt at grundvandsstanden i flere områder er så høj, at nedsivning ikke er mulig. Samtidig vil vi kunne forbedre badevandsforholdene på strandene, når der i projekteringen tages højde for, at der ikke må kunne ske overløb fra spildevandsanlæggene. Herudover vil en kloakering betyde at vi beskytter grundvand, vandløb og søer. I første omgang planlægges der for kloakering af sommerhuse i Vester Hærup, Øster Hærup og Hostrup, samt i dele af Virksund og Lundø.”

Dele af Hostrup Strand står først for, fordi Hostrup Hovedgård har brug for en hurtig løsning omkring sit spildevand. Det kommer til at berøre de sommerhuse, der ligger syd for den nye udstykning ned mod gården.

Den nye spildevandsplan findes kun i elektronisk form. Til gengæld kan du downloade den i både en “light” udgave og det fulde planforslag på over 100 sider.

Du finder den her: www.skive-spildevandsplan.dk

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Spildevand sendt til høring

13. december 2011: Politikerne i Skive Kommunes teknik- og miljøudvalg har besluttet at sende forslaget til en ny spildevandsplan ud i offentlig høring.

Udvalget fik præsenteret en ny spildevandsplan for Skive Kommune på sit møde forleden og dermed også en kloakering af sommerhusområdet ved Hostrup Strand.
Der er seks hovedemner i spildevandsplanen, og for hvert emne beskriver forvaltningen, hvad der skal ske i løbet af de næste ti år. Det ene af emnerne handler om kloakering af sommerhusområder. Her står der:

”På længere sigt er det planen at kloakere alle sommerhusområder i Skive Kommune. Dette er begrundet i at mange sommerhusgrunde er for små til nedsivning af spildevandet, som følge af sommerhusene generelt anvendes en større del af året, får flere faciliteter som spabad m.v. og udbygges til at kunne rumme flere personer, samt at grundvandsstanden i flere områder er så høj, at nedsivning ikke er mulig. Samtidig vil vi kunne forbedre badevandsforholdene på strandene, når der i projekteringen tages højde for, at der ikke må kunne ske overløb fra spildevandsanlæggene. Herudover vil en kloakering betyde at vi beskytter grundvand, vandløb og søer. I første omgang planlægges der for kloakering af sommerhuse i Vester Hærup, Øster Hærup og Hostrup, samt i dele af Virksund og Lundø.”

Dele af Hostrup Strand står først for, fordi Hostrup Hovedgård har brug for en hurtig løsning omkring sit spildevand. Det kommer til at berøre de sommerhuse, der ligger syd for den nye udstykning ned mod gården.

Den offentlige høring strækker sig over otte uger, hvor alle har mulighed for at give deres mening til kende om forslaget.

Den nye spildevandsplan findes kun i elektronisk form, og Skive Kommune har problemer med at få linket til planen til at fungere på kommunens hjemmeside; men grundejerforeningen har fået planen tilsendt, og du kan læse den her:

Forslag til spildevandsplan for Skive Kommune 2012-2020.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Spildevand på dagsordenen

4. december 2011: Skive Kommunes nye spildevandsplan når lige at komme til politisk behandling i 2011. På årets sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget den 6. december står forslaget til en ny Spildevandsplan for 2011-2021 på dagsordenen, og dermed også en kloakering af sommerhusområdet ved Hostrup Strand.

Der er seks hovedemner i spildevandsplanen, og for hvert emne beskriver forvaltningen, hvad der skal ske i løbet af de næste ti år. Det ene af emnerne handler om kloakering af sommerhusområder. Her står der:

”På længere sigt er det planen at kloakere alle sommerhusområder i Skive Kommune. Dette er begrundet i at mange sommerhusgrunde er for små til nedsivning af spildevandet, som følge af sommerhusene generelt anvendes en større del af året, får flere faciliteter som spabad m.v. og udbygges til at kunne rumme flere personer, samt at grundvandsstanden i flere områder er så høj, at nedsivning ikke er mulig. Samtidig vil vi kunne forbedre badevandsforholdene på strandene, når der i projekteringen tages højde for, at der ikke må kunne ske overløb fra spildevandsanlæggene. Herudover vil en kloakering betyde at vi beskytter grundvand, vandløb og søer. I første omgang planlægges der for kloakering af sommerhuse i Vester Hærup, Øster Hærup og Hostrup, samt i dele af Virksund og Lundø.”

I skrivende stund er det ikke muligt at åbne det link, der viser videre til den elektroniske udgave af Spildevandsplanen. Derfor er det ikke i øjeblikket muligt at skrive mere detaljeret om, hvad der venter os ved Hostrup Strand. Men vi ved fra samtaler med Teknisk Forvaltning, at vi står først for, og det gælder de sommerhuse, der ligger syd for den nye udstykning ned mod Hostrup Hovedgaard.

Hvis politikerne i Teknik- og Miljøudvalget nikker ja til forslaget, kommer det ud i offentlig høring i otte uger. I den periode har alle mulighed for at give deres mening til kende om forslaget.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Spildevandsplan udskudt

10. oktober 2011: Embedsmændene skulle efter planen have været klar med et forslag til en ny spildevandsplan for Skive Kommune, og forslaget skulle have været til behandling i Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg på dets møde 4. oktober. Men punktet blev udskudt, fordi der manglede nogle ekstra beregninger, oplyser ingeniør Erik Hansen, Skive Kommune.

Sagen bliver nu i stedet behandlet på udvalgsmødet i november.

Ifølge planen står en del af husene i Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard først for at få kloakeret. Det skyldes udvidelsen af aktiviteterne på Hostrup Hovedgaard. Kursusstedet skal have styr på spildevandet, og det kræver en kloakering. Der skal lægges en ledning ud fra Lem, og den skal vi tilsluttes.

Ifølge ingeniør Erik Hansen betyder det, at den nye udstykning af sommerhusgrunde øst for Febækken plus de veje, der ligger syd for, skal kloakeres i nær fremtid. Altså i første omgang ikke de veje, der ligger vest for Febækken – Klokkelyngen og Hedelyngen.

Mange har spurgt til prisen for at blive tilsluttet kloakledningen. Ifølge takstbladet koster det et éngangsbeløb på 27.309 kr. plus moms at blive tilsluttet ved skelbrønden. Dertil kommer så tilslutningen fra huset til skelbrønd. Den udgift vil selvfølgelig variere fra grund til grund. Oveni kommer så et fast bidrag årligt på 500 kr. plus moms og en afgift på hver kubikmeter spildevand, som husstanden sender ud i kloakken.  Tilslutningen gælder kun spildevand. Tagvandet skal ledes væk på anden måde.

Grundejerforeningens bestyrelse følger selvfølgelig slagets gang. Når Teknik- og Miljøudvalget har nikket ja til spildevandsplanen, bliver den sendt i høring i otte uger, og her har alle mulighed for at give deres besyv med. Der bliver muligvis også tale om et borgermøde.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kloakering på vej ved Hostrup Strand

11. maj 2011: Sommerhusejerne ved Hostrup Strand må imødese en udgift på omkring 35.000 kroner, når sommerhusområdet inden for de allernærmeste år skal kloakeres.

Skive Kommune er i fuld gang med at udarbejde en ny spildevandsplan. Den nuværende udløber ved årsskiftet, og den nye plan skal gælde frem til 2021. Inden for denne periode skal sommerhusområderne i kommunen kloakeres, og Hostrup Strand bliver sandsynligvis blandt de første områder, der tages fat på.

Det oplyser Erik Hansen, ingeniør i miljøafdelingen i Skive Kommune.

Der skal lægges en spildevandsledning fra Lem til Hostrup Hovedgaard og derfra videre til det område, som ligger nærmest hovedgården – hvilket vil sige området, som hører under Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard.

Tilslutningen til kloaksystemet bliver pligtigt for alle sommerhusene. Dog får de sommerhusejere, som inden for de seneste år har investeret i nyt spildevandsanlæg, en frist på 20 år fra den dato, da tilladelsen til deres nye anlæg blev givet.

Der er flere årsager til, at sommerhusområderne skal kloakeres. Blandt andet kan det nuværende system med septiktanke og sivebrønde ikke leve op til afstandskrav mellem sivedræn og grundvandsstand. Lovgivningen kræver, at afstanden mindst skal være 2,5 meter.

– Desuden er vores vandforbrug stærkt stigende, og det belaster sivesystemet, forklarer Erik Hansen.

Det øgede vandforbrug skyldes delvis, at flere og flere sommerhuse bliver brugt året rundt og i stigende grad til helårsbeboelse.

Når spildevandsplanen er færdig og behandlet politisk, skal den lægges ud til høring, inden den kan godkendes endeligt. Alt efter hvordan dén proces forløber, vurderer Erik Hansen, at kloakeringen ved Hostrup Strand i bedste fald kan påbegyndes i 2012.

– Det er mit allertidligste bud, siger han.

Opgiv investeringer nu

På baggrund af den kommende kloakering opfordrer Erik Hansen sommerhusejerne til kun at gå i gang med en ændring af deres nuværende spildevandsanlæg, hvis det er så udtjent, at det ikke længere fungerer.

– Ellers bør man afvente, at spildevandsplanen bliver vedtaget, siger Erik Hansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *